Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelete

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Hatályos: 2015. 12. 01

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.    A rendelet hatálya


1. § (1) [1]A rendelet személyi hatálya kiterjed a természetes személyekre, valamint az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező civil szervezetekre (a továbbiakban együtt: támogatott).

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra.

(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra, az ösztöndíjakra, a lakáscélú támogatásokra, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

2.    Értelmező rendelkezések


2. § (1)[2] Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező civil szervezetek (a továbbiakban: szervezetek) részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan.

(2) Támogatásnak minősül: az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint a központi költségvetésből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó (nem szociális ellátás) pénzbeli juttatás.
A céljellegű támogatás lehet: 

a)    eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást,
b)    általános működési célú támogatás, ami a támogatott (civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

3. Az átadott támogatás forrása, a támogatás nyújtásának alapelvei, a támogatás odaítélése


3. § Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, melyek terhére céljelleggel támogatást nyújt.

4. § (1) A támogatások odaítéléséről a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak alapján – a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján – a képviselő-testület, a Polgármesteri keret terhére nyújtott támogatások odaítéléséről saját hatáskörében a polgármester dönt.

(2) Támogatásban részesülhet az a támogatott,

a) amelynek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs.

(3)  A céljellegű támogatási kérelmek az 1. melléklet – Pályázati adatlap - kitöltésével nyújthatók be, az abban foglalt tartalmi és formai követelményekkel. A kérelmet az előirányzat feletti rendelkezési joggal bíró támogatást nyújtóhoz kell címezni és a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.

(4) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.

4.    A támogatási megállapodás


5. § (1) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül – a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(2) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(3) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(4) A támogatási megállapodásokat a Polgármester írja alá, melyet a jegyző és a pénzügyi vezető ellenjegyez.

(5) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően kizárólag átutalással lehet teljesíteni.

(6) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie. 

(7) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult ellenőrizni.

5.    Az elszámolás


6. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni a támogatásról szóló döntés előkészítéséért felelős szervezeti egység (Pénzügyi és Adóigazgatási Osztály) felé az alábbiak szerint:


    a) Eseti támogatások:

        A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

    aa) kitöltött Elszámoló lap (2. melléklet)
    ab) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
    (Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni a          támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét)     
    ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás     1-1 eredeti           vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
    ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint     szerződéses           melléklet 

   ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat,     műszaki átadási             jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén     teljesítésigazolás)

    b) Általános működési célú támogatások:

    A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati     támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.
    A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló 
bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, Naplófőkönyv kivonata stb.
Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

(2) Elszámolási határidő: a támogatási megállapodásban rögzítettek szerint, mely a civil szervezetek esetében lehetőleg a tárgyévet követő év február 28-ig.

(3) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

(4) A benyújtott elszámolásokat a polgármesteri hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(5) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, úgy az 5. § (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A Polgármesteri Hivatal Belső ellenőre ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál. Az ellenőrzés megakadályozása esetén a támogatást a folyósításának napjától a Ptk.-ban meghatározott kamattal megnövelten vissza kell fizetni.

(7) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.

6.    A támogatási megállapodás módosítása, elállás a megállapodástól


7. § (1) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(2) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.

7.    Nyilvántartás és közzététel


8. § (1) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről az érintett szervezeti egység köteles a 3. melléklet szerinti nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, címét, a támogatást nyújtó megnevezését, a támogatott képviselőjének nevét, a támogatás összegét és célját, az átutalás idejét, a támogatás célszerinti felhasználása elszámolásának határidejét, az elszámolás időpontját, valamint az elszámolás és bizonylat fellelhetőségét, a bizonylat számát.

(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a város honlapján közzé kell tenni. 

(3) A közzétételt a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő hatvan napon belül kell megtenni.

(4) A közzétételért a Polgármesteri Hivatal felel.

8.    Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok


9. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről – az alapítványi forrás kivételével, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján – a képviselő-testület dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonátvétel során a döntéshez tájékoztatást kell mellékelni, melynek tartalmaznia kell az átvételre felajánlott ingó vagy ingatlan vagyon esetében annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket, a hasznosítás módját, valamint a vagyontárgy besorolását.

(3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében adó- és értékbizonyítványt, szükség esetén ingatlanforgalmi szakértői véleményt kell beszerezni.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

9.    Záró rendelkezések


10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet szabályait a hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni.
          Viplak Tibor s.k.                                                                            Dr.Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

           polgármester                                                                                              jegyző

[1]

A rendeletet a 24/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelet módosította. 

[2]

A rendeletet  a  24/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelet módosította.