Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Magánszemély kommunális adója


1. §[1]

Az adó mértéke

2. §


Az adó évi mértéke a Htv. 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:  9.800,- Ft.[2]

Mentességek

3. §[3]

(1) Mentes az adó alól az adózó, amennyiben 70. életévét az adóévet megelőző év december 31-ig betöltötte.

(2) Mentes az adó alól a beépítetlen telek.

(3) Mentes az adó alól a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.[4]

2. Építményadó


4. §[5]


Az adó alapja és mértéke

5. §


(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó évi mértéke az építmény hasznos alapterületére számítva 500,- Ft/m2.

(3)[6]

Adómentességek

6. §

(1) Mentes az adó alól:

a) a lakáshoz és az üdülőépülethez tartozó kiegészítő helyiségek,[7]

b) a garázs

c) a magánszemély tulajdonában álló lakás céljára szolgáló épület,

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adómentességre jogosult adóalany a mentességre vonatkozó igényét vagy az arra jogosító feltételek megszűnését, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnak.

3. Helyi iparűzési adó


Az adó mértéke

7. §[8]


A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2 %-a.

Adókedvezmény

7/A. §

(1) 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a – Htv. 52. § 23. pontja szerinti – háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek, illetve amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 20 millió Ft-ot.[9]

4. Záró rendelkezések


8. §


(1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 29/2005. (XII. 22.) rendelet.

                                             Czibere Béla                                                                       Vatai Imréné

                                             polgármester                                                                   címzetes főjegyző

[1]

Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2013.11.10

[2]

A rendelet 2. §-át a 21/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2013.12.01-től.

[3]

A rendelet 3. §-át a 21/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2013.12.01-től.

[4]

A rendelet 3. §-át a a 23/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014.01.01-től.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 18/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2013.11.10-től

[6]

A rendelet 5. § (3) bekezdését a 15/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyezte hatályon kívül.  Hatálytalan: 2020.07.15-től.

[7]

A rendelet 6. § (1) a) pontját a 15/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.08.29-től.

[8]

A rendelet 7. §-át a 24/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2021.01.01-től.

[9]

A 7/A. § (1) bekezdésével megállapított adókedvezményt 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.