Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelemi ellátásokról

Hatályos: 2019. 04. 01- 2020. 08. 31

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelemi ellátásokról

2019.04.01.

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében és a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Gyvt.-ben meghatározott gyermekvédelmi ellátásokra.

2. § (1) A gyermekek védelmét Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja.

(2) Pénzbeli és természetbeni ellátások:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

b) szünidei gyermekétkeztetés.

(3) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formái:

a) gyermekjóléti szolgáltatás gyermekjóléti szolgálat útján,

b) a Gyvt. 94. § (4) bekezdése szerinti család- és gyermekjóléti központ,

c) gyermekek napközbeni ellátása

ca) bölcsőde,

cb) óvoda,

cc) iskolai napközis foglalkozás

útján.

2. Pénzbeli és természetbeni ellátások

3. § Az Önkormányzat pénzbeli és természetbeni ellátás formájában nyújtja a Gyvt. szabályai szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt.

4. § (1) Az Önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére ingyenesen déli meleg főétkezést biztosít.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti szünidei gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/C. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint biztosítja.

3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

5. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás körébe tartozó, a Gyvt. 39-40. §-ok szerinti szervező, szolgáltató, gondozási feladatokat gyermekjóléti szolgálat formájában az Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ látja el.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait, a kérelem benyújtásának rendjét és elbírálásának szempontjait a Gyvt. 31. § (1) és (2) bekezdése határozza meg, a szolgáltatás megszüntetésére a Gyvt. 37/A. § bekezdése irányadó.

(3) A gyermekjóléti szolgálatot a Gyvt. 149. §-a szerint térítésmentesen kell biztosítani.

6. § A gyermekjóléti szolgáltatás körébe tartozó, a Gyvt. 40/A. §-a szerinti feladatokat család- és gyermekjóléti központ intézményi egység keretében az Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ látja el.

7. § Az ellátás igénybevételére vonatkozó kérelmet a bölcsőde, óvoda, iskola intézmények vezetőinél kell benyújtani. Az intézményvezető saját hatáskörében dönt az ellátás biztosításáról, figyelemmel a Gyvt. 42/A. §-ára.

4. Intézményi térítési díj

8. § (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díját az intézmények díjjavaslata alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete minden év április 1. napjáig állapítja meg.

(2) A gyermekétkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(3) A fizetendő személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg a Gyvt. 148. § (4) bekezdésében előírtak figyelembevételével.

(4) A normatív kedvezményeken túl – a gyermek egyéni rászorultsága alapján – amennyiben a kötelezett térítési díj hátralékának részletekben történő megfizetését kéri, az intézményvezető – figyelembe véve a kötelezett jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetét – legfeljebb 6 havi késedelmi pótlékmentes részletfizetést biztosíthat.

(5) A polgármester dönt a személyi térítési díj összegéről, illetve a (4) bekezdésben foglalt döntésről, ha azt a jogosult vitatja. A jogosult a díjközléstől, illetve a (4) bekezdéseben foglalt döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül fordulhat az önkormányzathoz.

(6) Térítési díj meg nem fizetése esetén a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (2)-(3) bekezdése szerint kell eljárni.

9. § (1) Az Önkormányzat fenntartásában működő Enyingi Városi Bölcsőde által biztosított alábbi szolgáltatásokért kell intézményi térítési díjat fizetni a Gyvt. alapján:

a) gyermekétkeztetés,

b) gondozás.

(2) A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A gyermek gondozására számított intézményi térítési díj összege ellátási naponként és ellátottakként 300 forint.

10. § (1) Az Önkormányzat fenntartásában működő Enyingi Szirombontogató Óvoda, valamint a Székesfehérvári Tankerületi Központ fenntartásában működő Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola élelmezés nyersanyagköltségét e rendelet 2. melléklete, az általános forgalmi adóval növelt intézményi térítési díját e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben foglalt intézmények részére vásárolt szolgáltatás útján biztosítja a gyermekétkeztetést.

11. § (1) Ez a rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Enyingi Városi Bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 4/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelete.

(3) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 10/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
Élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó ellátási napi összege, mely az általános forgalmi adót tartalmazza.

A

B

1

Megnevezés

Összeg
(Ft/ellátott/ellátási nap)

2

reggeli főétkezés

60

3

tízórai kisétkezés

25

4

déli meleg főétkezés

275

5

uzsonna kisétkezés

65

6

Összesen

425

2. melléklet

Élelmezési nyersanyagköltségek
Az egész napos közétkeztetési ellátásra vonatkozó élelmiszer nyersanyagok energia- és tápanyagtartalma, valamint az élelmiszer-felhasználási minimumok alapján az egy főre és egy ellátási napra számított nyersanyagköltségek általános forgalmi adó nélküli összege.

1. Normál étkezés

A

B

C

D

E

Tízórai
kisétkezés

Déli meleg főétkezés

Uzsonna kisétkezés

Összesen

1.

Óvodáskorúak esetén

55 Ft/ellátási nap

255 Ft/ellátási nap

55 Ft/ellátási nap

365 Ft/ellátási nap

2.

Iskoláskorúak esetén
(7-14 éveseknél)

75 Ft/ellátási nap

260 Ft/ellátási nap

75 Ft/ellátási nap

410 Ft/ellátási nap

3.

Iskoláskorúak esetén (14-20 éveseknél)

-

280 Ft/ellátási nap

-

280 Ft/ellátási nap

2.Diétás étkezés

A

B

C

D

E

Tízórai
kisétkezés

Déli meleg főétkezés

Uzsonna kisétkezés

Összesen

1.

Óvodáskorúak esetén

80 Ft/ellátási nap

380 Ft/ellátási nap

80 Ft/ellátási nap

540 Ft/ellátási nap

2.

Iskoláskorúak esetén
(7-14 éveseknél)

110 Ft/ellátási nap

390 Ft/ellátási nap

110 Ft/ellátási nap

610 Ft/ellátási nap

3.

Iskoláskorúak esetén (14-20 éveseknél)

-

420 Ft/ellátási nap

-

420 Ft/ellátási nap

3. melléklet

Intézményi térítési díj
Az egész napos közétkeztetési ellátásra vonatkozó élelmiszer nyersanyagok energia- és tápanyagtartalma, valamint az élelmiszer-felhasználási minimumok alapján az egy főre és egy ellátási napra számított nyersanyagköltségek általános forgalmi adóval növelt összege.

1. Normál étkezés

A

B

C

D

E

Tízórai
kisétkezés

Déli meleg főétkezés

Uzsonna kisétkezés

Összesen

1.

Óvodáskorúak esetén

70 Ft/ellátási nap

325 Ft/ellátási nap

70 Ft/ellátási nap

465 Ft/ellátási nap

2.

Iskoláskorúak esetén
(7-14 éveseknél)

95 Ft/ellátási nap

330 Ft/ellátási nap

95 Ft/ellátási nap

520 Ft/ellátási nap

3.

Iskoláskorúak esetén (14-20 éveseknél)

-

355 Ft/ellátási nap

-

355 Ft/ellátási nap

1. Diétás étkezés

A

B

C

D

E

Tízórai
kisétkezés

Déli meleg főétkezés

Uzsonna kisétkezés

Összesen

1.

Óvodáskorúak esetén

100 Ft/ellátási nap

480 Ft/ellátási nap

100 Ft/ellátási nap

680 Ft/ellátási nap

2.

Iskoláskorúak esetén
(7-14 éveseknél)

140 Ft/ellátási nap

495 Ft/ellátási nap

140 Ft/ellátási nap

775 Ft/ellátási nap

3.

Iskoláskorúak esetén (14-20 éveseknél)

-

530 Ft/ellátási nap

-

530 Ft/ellátási nap