Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 07. 03

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.

  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  1. § A rendelet hatálya Enying Város településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítésére, és módosításaira terjed ki.

2. § Az egyezetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) köre:

a) a tervezéssel érintett terület lakossága,

b) a tervezéssel érintett területen lévő ingatlan tulajdonosa, az ingatlan nyilvántartásban egyéb bejegyzett joggal rendelkező,

c) tervezéssel érintett területen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

d) tervezéssel érintett területen Önkormányzatnál nyilvántartott civil szervezetek,

e) tervezéssel érintett területen működő elismert egyház,

f) egyéb jogszabályok alapján a dokumentum véleményezési eljárásába bevonandó szervezetek.

II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. § A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:

a)[1]​ Az Önkormányzat a partnereket a város hivatalos honlapján (www.enying.eu), a hivatali hirdetőtáblán, a helyi lapban és lakossági fórum keretében tájékoztatja, továbbá

b) a Partnerek az Enyingi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben a tervanyagba betekinthetnek, azzal kapcsolatban felvilágosítást kaphatnak.

4. §[2]​ Partnerek javaslatai és véleményei közlésének módja: a közzétett tájékoztatás alapján a partnerek az abban meghatározott határidőig jogszabályon alapuló írásos javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak postai úton az Enyingi Polgármesteri Hivatal hivatalos címére történő megküldéssel, vagy elektronikus levélben az Enyingi Polgármesteri Hivatal hivatalos e-mail címre. A lakossági fórumon a résztvevők szóban elmondhatják véleményüket, továbbá a fórumot követő 8 napon belül írásban – postai vagy elektronikus úton – is élhetnek véleményük megküldésével az Enyingi Polgármesteri Hivatal hivatalos címére vagy elektronikus levélcímére.

5. § Partnerek javaslatainak és véleményeinek kezelése

a) A beérkezett javaslatok, vélemények, az ezekre adott válaszok és kapcsolódó iratok dokumentálásáról és nyilvántartásáról gondoskodni kell.

b )A beérkezett javaslatokra, véleményekre választ kell adni. Az el nem fogadott véleményeket, javaslatokat indokolni kell.

c) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt nem adott, a továbbiakban kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni.

6. § Az elfogadott településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések.

a) A polgármester az elfogadott településrendezési eszközt, településképi arculati kézikönyvet, településképi rendeletet a kihirdetést követően feltölti a város hivatalos honlapjára, és erről hirdetményt tesz közzé a város hivatalos honlapján és a hivatali hirdetőtáblán.

b) Az elfogadott településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet nyomtatott formában ügyfélfogadási időben megtekinthetőek a hivatalban.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                                      Viplak Tibor s. k.                                             Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s. k. 

                                       polgármester                                                                  jegyző

Kihirdetve: 2017. április 27.

                                                                           Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s. k. 

                                                                                           jegyző

[1]

módosította a 16/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet

[2]

módosította a 16/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet