Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (X.26.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Egységes szerkezetben Hatályos: 2018. X.27.

Hatályos: 2018. 10. 27 - 2021. 03. 22

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete


a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról


Egységes szerkezetben

Hatályos: 2018. X.27.


Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 32. §. (1) b) pontjában, a 33. § (7) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében az 58/B. § (2) bekezdésében, a 62. §. (2) bekezdésében, a 92. §-ában, valamint a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el.


I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. §


A rendelet 15. § (1) bekezdésének területi hatálya a Nagyhalászi Humánszolgáltató Társulás által fenntartott Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ (székhelye: 4485; Arany J. u. 100.) által biztosított

1. étkeztetés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás tekintetében Nagyhalász település közigazgatási területe;

2. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében Nagyhalász, Kemecse és Beszterec települések közigazgatási területe;

3. idősek otthona tekintetében Ibrány, Demecser, Kemecse, Nagyhalász, Gávavencsellő, Balsa, Beszterec, Buj, Gégény, Kék, Nyírbogdány, Paszab, Székely, Tiszabercel, Tiszatelek, Tiszarád, Vasmegyer települések közigazgatási területe;

4. családsegítés tekintetében Nagyhalász, Tiszatelek települések közigazgatási területe;


II. Fejezet


Pénzbeli szociális ellátások


1. Települési támogatások nyújtásának formái


2. §


(1) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága az Szt. 45. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései alapján az alábbi települési támogatásokat nyújtja:

a) a lakhatáshoz kapcsolódó fűtési támogatás,

b) a gyógyszertámogatás,

c) temetési támogatás.

 

(2) A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága az Szt. 45. § (3) és (4) bekezdései alapján rendkívüli települési támogatást nyújt:

a) betegséghez,

b) elemi kár elhárításához,

c) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt segítségre szorulók anyagi gondjainak enyhítéséhez.


(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a Nagyhalászi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani személyesen vagy postai úton.2. Lakhatáshoz kapcsolódó fűtési támogatás


3. §


(1) Lakhatáshoz kapcsolódó fűtési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fűtésével kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz állapítható meg.


(2) A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, amelyet tárgyév október 1. és 31. között nyújtható be.


(3) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.


(4) A támogatásra való jogosultság a határidőben beadott kérelmek esetében november 1-től a következő év március 31. napig kerül megállapításra. A határidőn túl beadott kérelmek esetében a támogatásra való jogosultság a benyújtást követő hónap elsejétől állapítható meg.


(5) A támogatásra az a személy jogosult, akinek háztartásában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 100%-át, egyedül élő esetén 120%-át nem haladja meg, és a háztartásban élők egyikének sincs vagyona.


(6) Nem állapítható meg támogatás, ha a kérelmező vagy a háztartásában élő személy bármelyike gépjármű tulajdonjogával vagy üzembentartói jogával rendelkezik, kivéve a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.


(7) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolását, gázfűtés és villanyfűtés esetén a kérelem benyújtását megelőző számla másolatát.


(8) A támogatás havi összege 3.000. Ft, melyet az önkormányzat természetbeni ellátás formájában nyújtja.


(9) Szilárd fűtőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használata esetén a megítélt támogatást egy összegben a kereskedő részére utalja. A kereskedő a támogatást kizárólag a kérelmező választása szerinti szilárd fűtőanyag vételárába számíthatja be.


(10) Gáz és villanyfűtés esetén a támogatás folyósítása havonta a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.


(11)  A 2018. október 1. és 2019. február 28. között benyújtott lakhatáshoz kapcsolódó fűtési támogatás megállapítása iránti kérelmek esetében a támogatásra jogosultak lakóházuk villamos energia költségeihez kapnak támogatást. A támogatás utalása a szolgáltató részére egy összegben történik.4. §


(1) A lakhatáshoz kapcsolódó fűtési támogatás csak azon jogosult kérelmező részére állapítható meg, aki a tulajdonában/használatában lévő, általa lakott ingatlanának lakóépületét és az ahhoz tartozó kertet és udvart, valamint az ingatlannal határos területet és járdát tisztán, rendben tartja.


(2) A lakás céljára szolgáló lakóépület abban az esetben minősül tisztának és rendben tartottnak, ha:

1. az alapvető higiénés feltételekkel rendelkezik- különös tekintettel az árnyékszékre-

nem szemetes, nem lomos,

2. rendezett és felsepert, felmosott a padlózata,


(3) A lakóépülethez tartozó udvar abban az esetben minősül tisztának és rendben tartottnak, amennyiben az rendezett, nem szemetes, nem lomos.


 (4) A lakóépülethez tartozó kert abban az esetben minősül tisztának és rendben tartottnak, amennyiben:

 1. március-április hónapokban felszántott (amennyiben nem vízállásos), rendezett, nem szemetes;

 2. május- október időszakában: gyommentes;

 3. november-február időszakában gyomnövénytől, mezőgazdasági termelvény maradványoktól letakarított, nem szemetes;


(5) Az ingatlannal határos terület és járda abban az esetben minősül tisztának és rendben tartottnak, ha:

1. az ingatlan határa és az előtte lévő közterület gyomtalanított, vagy rendszeresen kaszált, nyírott,

2. az ingatlan előtti járda télen havazás esetén rendszeresen el van takarítva, jeges időben csúszásmentesítve, egyéb időszakban rendszeresen seperve van,

3. ha az ingatlan előtt nyílt belvízárok van, akkor az rendszeresen takarítva van, hogy a vízfolyás akadálytalan legyen.3. Gyógyszertámogatás


5. §


(1) A gyógyszertámogatás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.


(2) Gyógyszertámogatásra a népegészségügyi szempontból kiemelkedő krónikus megbetegedésben szereplő személy jogusult.


(3) A gyógyszertámogatás megállapításánál jövedelemvizsgálat nem történik.


(4) A gyógyszertámogatás mértéke maximum 10.000 Ft. Egy kérelmező egy naptári éven belül legfeljebb 30.000 Ft támogatásban részesülhet.


(5) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a házirovos igazolását a betegség népegészségügyi szempontból kiemelkedő krónikus jellegéről.


(6) A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul.


(7) A támogatás iránti kérelmet az 2. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.4. Temetési támogatás


6. §


(1) Rendkívüli települési támogatásként temetési támogatás állapítható meg

a) az eltemettetésre köteles személynek, vagy

b) az elhunyt személy eltemettetéséről erre vonatkozó kötelezettség nélkül gondoskodó személynek a halálesethez, illetve temetéshez kapcsolódó költségekhez való hozzájárulás céljából, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át.


(2) A kérelemhez csatolni kell az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, a kérelmező nevére szóló 60 napnál nem régebben kiállított eredeti temetési számlát, valamint a kérelmező és családja jövedelemigazolását.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelmet a temetési számla keltétől számított 60 napon belül kell benyújtani, mely jogvesztő határidő. A kérelem kedvező elbírálása esetén, a támogatás megállapításának tényét és összegét a temetési számlán rögzíteni kell.


(4) A temetési támogatás összege 15.000 Ft.


(5) A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul.


(6) A támogatás iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.5. Rendkívüli települési támogatás


7. §


(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg igazolással alátámasztott, nem várt többletkiadás keletkezése, vagy rendkívüli élethelyzet kialakulása esetén, így különösen betegséghez, elemi kár, vis maior elhárításához, vagy káresemény bekövetkezéséhez kapcsolódó kiadásokhoz való hozzájárulás céljából.


(2) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg továbbá a kiskorú gyermekhez, illetve neveléséhez kapcsolódó célból, így különösen a gyermek iskoláztatásához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz való hozzájárulás céljából.


(3) A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetében 250 %-át.


(4) A rendkívüli települési támogatásként legfeljebb 15.000 Ft. állapítható meg.


(5) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható

a) Erzsébet-utalvány,

b) élelmiszer,

c) tüzelősegély,

d) tankönyv és tanszervásárlás,

e) tandíj,

f) közüzemi díjak,

g) gyermekintézmények térítési díjának kifizetésének, valamint

h) a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő

támogatás formájában is.(6) Amennyiben a Szociális és Egészségügyi Bizottság 15.000 Ft-nál nagyobb összegű támogatást tart indokoltnak, úgy a kérelmet a képviselő-testülethez továbbítja.


(7) A kérelmező köteles együttműködni az önkormányzattal a szociális helyzetének feltárásában.


(8) A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.


(9) A támogatás iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.


(10) Azonnali intézkedést igénylő esetben a polgármester jogosult a rendkívüli települési támogatás megállapítására.


(11) A rendkívüli települési támogatás a Start-munkaprogram keretében megtermelt termény formájában is nyújtható a szociálisan rászorult családoknak termény fajtánként egy alkalommal az adott termény- betakarítási időszakában a rendelkezésre álló mennyiség erejéig. A terménysegély átadása-átvétele írásban történik.
6. Aktív korúak ellátásra jogosultság egyéb feltételei


8. §


(1) Aktív korúak ellátása csak azon jogosult kérelmező részére állapítható meg, aki a tulajdonában/használatában lévő, általa lakott ingatlanának lakóépületét és az ahhoz tartozó kertet és udvart, valamint az ingatlannal határos területet és járdát tisztán, rendben tartja.


(2) A lakás céljára szolgáló lakóépület abban az esetben minősül tisztának és rendben tartottnak, ha:

1. az alapvető higiénés feltételekkel rendelkezik- különös tekintettel az árnyékszékre-

nem szemetes, nem lomos,

2. rendezett és felsepert, felmosott a padlózata,


(3) A lakóépülethez tartozó udvar abban az esetben minősül tisztának és rendben tartottnak, amennyiben az rendezett, nem szemetes, nem lomos.


 (4) A lakóépülethez tartozó kert abban az esetben minősül tisztának és rendben tartottnak, amennyiben:

 1. március-április hónapokban felszántott (amennyiben nem vízállásos), rendezett, nem szemetes;

 2. május- október időszakában: gyommentes;

 3. november-február időszakában gyomnövénytől, mezőgazdasági termelvény maradványoktól letakarított, nem szemetes;


(5) Az ingatlannal határos terület és járda abban az esetben minősül tisztának és rendben tartottnak, ha:

1. az ingatlan határa és az előtte lévő közterület gyomtalanított, vagy rendszeresen kaszált, nyírott,

2. az ingatlan előtti járda télen havazás esetén rendszeresen el van takarítva, jeges időben csúszásmentesítve, egyéb időszakban rendszeresen seperve van,

3. ha az ingatlan előtt nyílt belvízárok van, akkor az rendszeresen takarítva van, hogy a vízfolyás akadálytalan legyen.III. Fejezet


Természetben nyújtott szociális ellátások


7. Köztemetés


9.§


(1) A képviselő-testület a köztemetéssel kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át.


(2) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél magasabb összegben megállapítani.


(3) A polgármester különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt a megtérítési kötelezettség alól, amennyiben a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 120 %-át.IV. Fejezet


Szociális alapszolgáltatások


8. Helyi szociálpolitikai kerekasztal


10. §


(1) Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kisérésére.


(2) A kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.


(3) A kerekasztal tagjai:

 1. Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,
 2. Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ vezetője,
 3. A roma nemzetiségi önkormányzat elnöke,
 4. Védőnői Szolgálat képviselője,
 5. A közoktatási intézmények vezetői,
 6. A háziorvosok.V. Fejezet


Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


9. személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái


11. §


(1) Nagyhalász Város Önkormányzata a szociálisan rászoruló személyek részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:


a.)  Szociális alapszolgáltatások:

aa.) házi segítségnyújtás

ab.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

ac.) családsegítés

ad.) gyermekjóléti szolgálat

ae.) étkeztetés

af.) nappali ellátás


b.)  Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás:

      ba.) ápolást, gondozást nyújtó intézmény

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt ellátásokat a Nagyhalászi Humánszolgáltató Társulás által fenntartott Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ (4485; Nagyhalász, Arany J. u. 100.) által, feladat-ellátási megállapodás alapján biztosítja.

 (3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmeket a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ vezetőjéhez kell benyújtani.


10. Étkeztetés


12. §


 (1) Szociálisan rászorult az, illetve annak eltartottja, aki

      a.) 50 év feletti,

      b.) mozgásában korlátozott,

      c.) akut vagy krónikus betegségben szenved,

      d.) szenvedély vagy pszichiátriai beteg,

      e.) fogyatékos,

      f.) hajléktalan.


(2) Az egészségi állapot miatti rászorultságot háziorvosi vagy szakorvosi igazolással kell igazolni.11. Szakosított ellátási formák


13. §


(1) A település közigazgatási területén működő szakosított ellátási formák:

a) ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény: Időskorúak Otthona.

b) ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézményen belül működik az Idősek Klubja.

(2) Az önkormányzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján biztosítja a településen működő szakosított intézményeiben nem gondozható rászorultak megfelelő ellátáshoz való juttatását.


12. Térítési díj


14. §


 1. A Nagyhalászi Humánszolgáltató Társulás által fenntartott Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központban (4485, Nagyhalász, Arany J. u. 50.) fizetendő térítési díj mértékét az 5. melléklet tartalmazza.
VI. Fejezet


Záró rendelkezések


14. §(1) A rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 11/2013.(IX. 16.) önkormányzati rendelet.


                        
                                          KÉRELEM                            1.melléklet
lakhatáshoz kapcsolódó fűtési támogatás

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ................................................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: .................................................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ......................................................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..................................................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: c c c c irányítószám .............................................................................................. település
..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

1.1.6. Tartózkodási helye: c c c c irányítószám ................................................................................. település ...........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó


1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: c c c c c c c c c

1.1.8. Állampolgársága: ..............................................................................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................................................

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): .............................................................................................................


1.2. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő.

1.3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
A
Név
(születési név)

B
Születési helye,
ideje (év, hó, nap)

C
Anyja neve

D
Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:

a) aki gyermekét egyedülállóként neveli és e miatt részére magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.......... fő.

2. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:


A.

B.

C.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő
 további személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből: közfoglalkoztatásból származó2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások6.

Egyéb jövedelem7.

Összes jövedelem


3. A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………………………..


3.1. Természetbeni ellátás formája:  szilárd fűtőanyag c    gázfűtés c      villanyfűtés c


3.2. Szilárd fűtőanyag megnevezése:  tűzifa c    szén c     lignit c      brikett c3.3. A kérelmező által kiválasztott kereskedő:………………………………………………………
4. Felelősségem tudatában kijelentem, hogya) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Dátum: ................................................

..........................................................................
kérelmező aláírása

..........................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.


2. melléklet

címNagyhalászi Polgármesteri Hivatal

4485. Nagyhalász, Arany J. u. 50

K É R E L E M

Gyógyszertámogatás megállapításához


A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:


Neve: ............................................................................Születési neve:...............................................................

Anyja neve: .........................................................................................................................................................

Születés helye, ideje: ..........................................................................................................................................

Lakóhely:......................................... település ........................................ utca........... házszám

Tartózkodási hely:.............................. település ................................... utca.............. házszám

Állampolgársága: ………………………………………. bevándorolt/letelepedett/ menekült/oltalmazott/hontalan*

                                                                                                                                              ( *A megfelelő rész aláhúzandó)


Taj-száma: …………………………………………..….        Telefonszáma (nem kötelező megadni) …………………………………


A kérelmező családi állapota

        egyedülálló

házastársával/élettársával él együtt


Részletes indokaim:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………….……………………………….…………


…………………………………………………………………………………………………………………………..……………


A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai A

 B

 C

 D

E

F


 Név
(születési név)

 Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

 Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító
Jele

Rokoni kapcsolat

Foglalkozás, munkahely vagy Oktatási-nevelési intézmény

 1. 2. 3. 4.Jövedelmi adatok 


a jövedelem típusa

kérelmező

háztartásban élő személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
ebből: közfoglalkoztatásból származó jövedelem

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (GYED, GYES, GYET) családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat, munkaügyi szervek, Járási Hivatal által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, alkalmi munkából, egyszerűsített foglalkoztatásból származó, családi támogatás, ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem, összegszerűen: átlagosan havonta)

7. Összes jövedelem

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.


Egy főre jutó családi nettó jövedelem:…………………………Ft


N Y I L A T K O Z A T O K


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmemben meghatározott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az alábbi nyilatkozatokat teszem.


Kijelentem, hogy

- életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. ( A megfelelő rész aláhúzandó)

- hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és azokat a rendkívüli települési támogatás megállapításával és folyósításával összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek tudomására hozzák.


Nagyhalász, 2018...………………………………………


                                                                                                             ………………………………………

                                                                                                                   Kérelmező aláírása
3. melléklet

címNagyhalászi Polgármesteri Hivatal

4485. Nagyhalász, Arany J. u. 50

K É R E L E M

Temetési támogatás megállapításához


A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:


Neve: ............................................................................Születési neve:...............................................................

Anyja neve: .........................................................................................................................................................

Születés helye, ideje: ..........................................................................................................................................

Lakóhely:......................................... település ........................................ utca........... házszám

Tartózkodási hely:............................. település ................................... utca.............. házszám

Állampolgársága: ………………………………………. bevándorolt/letelepedett/ menekült/oltalmazott/hontalan*

                                                                                                                                              ( *A megfelelő rész aláhúzandó)


Taj-száma: …………………………………………..….        Telefonszáma (nem kötelező megadni) …………………………………


A kérelmező családi állapota

        egyedülálló

házastársával/élettársával él együtt


Részletes indokaim:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………….……………………………….…………


…………………………………………………………………………………………………………………………..……………


A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai A

 B

 C

 D

E

F


 Név
(születési név)

 Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

 Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító
Jele

Rokoni kapcsolat

Foglalkozás, munkahely vagy Oktatási-nevelési intézmény

 1. 2. 3. 4.
Jövedelmi adatok 


a jövedelem típusa

kérelmező

háztartásban élő személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
ebből: közfoglalkoztatásból származó jövedelem

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (GYED, GYES, GYET) családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat, munkaügyi szervek, Járási Hivatal által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, alkalmi munkából, egyszerűsített foglalkoztatásból származó, családi támogatás, ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem, összegszerűen: átlagosan havonta)

7. Összes jövedelem

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.


Egy főre jutó családi nettó jövedelem:…………………………Ft

N Y I L A T K O Z A T O K


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmemben meghatározott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az alábbi nyilatkozatokat teszem.


Kijelentem, hogy

- életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. ( A megfelelő rész aláhúzandó)

- hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és azokat a rendkívüli települési támogatás megállapításával és folyósításával összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek tudomására hozzák.


Nagyhalász, 2018...………………………………………


                                                                                                             ………………………………………

                                                                                                                   Kérelmező aláírása
4. melléklet

címNagyhalászi Polgármesteri Hivatal

4485. Nagyhalász, Arany J. u. 50

K É R E L E M

Rendkívüli települési támogatás megállapításához


A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:


Neve: ............................................................................Születési neve:...............................................................

Anyja neve: .........................................................................................................................................................

Születés helye, ideje: ..........................................................................................................................................

Lakóhely:......................................... település ........................................ utca........... házszám

Tartózkodási hely:............................. település ................................... utca.............. házszám

Állampolgársága: ………………………………………. bevándorolt/letelepedett/ menekült/oltalmazott/hontalan*

                                                                                                                                              ( *A megfelelő rész aláhúzandó)


Taj-száma: …………………………………………..….        Telefonszáma (nem kötelező megadni) …………………………………


A kérelmező családi állapota

        egyedülálló

házastársával/élettársával él együtt


Részletes indokaim:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………….……………………………….…………


…………………………………………………………………………………………………………………………..……………

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai A

 B

 C

 D

E

F


 Név
(születési név)

 Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

 Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító
Jele

Rokoni kapcsolat

Foglalkozás, munkahely vagy Oktatási-nevelési intézmény

 1. 2. 3. 4.
Jövedelmi adatok 


a jövedelem típusa

kérelmező

háztartásban élő személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem
ebből: közfoglalkoztatásból származó jövedelem

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások (GYED, GYES, GYET) családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzat, munkaügyi szervek, Járási Hivatal által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, alkalmi munkából, egyszerűsített foglalkoztatásból származó, családi támogatás, ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem, összegszerűen: átlagosan havonta)

7. Összes jövedelem

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.


Egy főre jutó családi nettó jövedelem:…………………………Ft


N Y I L A T K O Z A T O K


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmemben meghatározott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az alábbi nyilatkozatokat teszem.


Kijelentem, hogy

- életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. ( A megfelelő rész aláhúzandó)

- hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és azokat a rendkívüli települési támogatás megállapításával és folyósításával összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek tudomására hozzák.

Nagyhalász, 2018...………………………………………                                                                                                             ………………………………………

                                                                                                                   Kérelmező aláírása5.melléklet


Idősek Otthona


Az intézményi térítési díjból az ellátottnak csak a jogszabályokban meghatározott mértékig kell – elsősorban a havi jövedelméből – személyi térítési díjat megfizetnie.Intézményi térítési díj 2018.Tárgyévre tervezett önköltség összege:           134.095.752 FT

Férőhelyek száma:                                             53 fő

Ellátottak száma:                                              52.8 fő

(a gondozási napokra vonatkozó nyilvántartás szerint összesített éves gondozási napok száma 2017-ben=19272/365)


Egy főre jutó önköltség összege: 134.095.752 Ft /53 fő /365 nap =6.931 Ft/ fő/nap


Egy főre jutó támogatás összege:

A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása: 39.872.000 Ft

Intézmény-üzemeltetési támogatás: 26.402.000 Ft

Mindösszesen: 66.274.000 Ft

Egy főre jutó támogatás összege:66.274.000 Ft/53 fő= 1.250.453 Ft/365nap = 3425 Ft/nap/fő

A támogatás összege 2017. évhez képest nőtt 9%-al.


Intézményi térítési díj:

6.931 Ft/nap-3425 Ft/nap= 3506 Ft /nap= 3506 Ft/nap x 30nap= 105.180 Ft/hó


Intézményi  térítési díj

 • fizetendő  intézményi térítési díj:
 • dőskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása: 105.180 Ft/hó, 3505 Ft/nap
 • demens betegek bentlakásos intézményi ellátása: 105.180 Ft/hó, 3505 Ft/nap


 Szt. 117/B pontja szerint vállalt térítési díjat fizetők számára, illetve az ellátottal tartási vagy öröklési szerződést kötött személy a 2018. évben 68.100Ft/hó, 2270 Ft/nap összeg személyi térítési díj kerül megállapításra fenntartói méltányosság címen.


Személyi térítési díj


Idős korúak számára:                                        65.100 Ft/hó =  2170 Ft/nap

Demens betegek számára:                                65.100 Ft/hó =  2170 Ft/nap

Amennyiben az ellátott nem tudja megfizetni a részére megállapított személyi térítési díj összegét, az általa fizetett személyi térítési díj nem haladhatja meg havi jövedelemhányadának a 80 % - át.2.) Szociális étkeztetés

Intézményi térítési díj 2017.


 • Tárgyévre tervezett önköltség

12.972.485 Ft

 • Igénybevételi napló nyilvántartása alapján naponta összesített ellátottak száma 2017-ben: 15.374 Fő

15.374/251=61.2 fő éves ellátott

 • Egy ellátottra jutó önköltség: 12.972.485/61.2=211.969 Ft6Fő/év
 • 211.969/251nap = 844 Ft/fő/nap
 • kerekítve: 840Ft/nap


 • Kiszállítási költség 2017-ben: 750.000Ft forint,
 • Kiszállítások száma: 14.026 db
 • 750.000 : 14026 =  53.47
 • kerekítve: 50 Ft


Szociális étkeztetés számított intézményi térítési díja:


Az egy adagra jutó normatív állami hozzájárulás:

 •  55.360 Ft/251 =220 Ft/nap


Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltséget nem meghaladva:

 •  620 F tszállítás nélkül

 620+50= 670 Ft/nap/adag szállítással


Határozati javaslat a szociális étkeztetés személyi térítési díjára vonatkozóan a 2018. évben
Jövedelem összege


Jövedelemmel nem rendelkező

Jövedelem kategóriák

28.500 Ft

alatt

28.501 – 35.600 Ft

35.601 – 42.750 Ft

42.751 – 64.000 Ft

64.001 – 85.500 Ft

85.501 Ft felett

Ebéd

Térítésmentes

200

320

380

430

475

490

Szállítás

Térítésmentes

40

40

50

50

50

50

Ebéd + Szállítás

Térítésmentes

240

360

430

480

525

540

Ebéd + szállítás

Havi összege

Térítésmentes

5.040

7.560

9.030

10.080

11.025

11.340Intézményi térítési díj: 620 Ft / fő /nap/adag + szállítási költség


Amennyiben az ellátott nem tudja megfizetni a részére megállapított személyi térítési díj összegét, az általa fizetett személyi térítési díj nem haladhatja meg a  jövedelem 30 % - át.3.) Házi segítségnyújtás


Intézményi térítési díj


 • Normatíva kategória
  •  210.000 Ft/fő személyi gondozás esetében
  • 25.000Ft/fő szociális segítés esetében


Házi segítségnyújtás önköltsége

 • 2018. évi tervezett önköltség: 6.072.418 Ft
 • Ellátottak száma :18 fő
 • 6.072.418/ 18 Fő= 337.356  Ft az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség
 • 2017-ban a gondozási órák száma: 4452 óra


Házi segítségnyújtás számított intézményi térítési díja


Önköltséges gondozási óradíj =(1 gondozási óra önköltsége):

6.072.418 Ft/4452óra= 1363Ft/óra

Egy gondozási óradíjra jutó normatíva

személyi gondozás esetén: 210.000Ft/251/8=104.581Ft kerekítve: 105 Ft

szociális gondozás esetén: 25.000Ft/251/8= 12.4 Ft= kerekítve: 12 Ft

Számított intézményi térítési díj:

Személyi gondozás esetén: 1363-105 = 1248 Ft/óra 1250Ft/óra

Szociális gondozás esetén: 1363-12=1351 Ft/óra 1350 Ft/óraSzemélyi térítési díj

Határozati javaslat:

A Nagyhalászi Humánszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ által házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek számára az alábbi személyi térítési díjat állapítja meg:


 • a fizetendő személyi térítési díj összege: 0 Ft/óra

Amennyiben az ellátott nem tudja megfizetni a részére megállapított személyi térítési díj összegét, az általa fizetett személyi térítési díj nem haladhatja meg a  jövedelem 25 % - át., 30%-át ha házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak.4.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


Intézményi térítési díj


Tárgyévre tervezett önköltség összege:              1.945.650Ft

teljesítménytámogatás:                                       1230.000Ft

alaptámogatás:                                                      500.000Ft

Ellátottak száma:                                                           50 fő

Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:   1.945.650Ft/50 ellátott  = 38.913 Ft


Egy ellátottra feladatfinanszírozás feladategységre jutó összege:

1.230.000/50 =24.600 Ft

Egy ellátottra jutó önköltség és a feladatfinanszírozás feladategységre jutó különbözete:

38.913 – 24.600= 14.913 Ft/365=40.85 Ft/nap

kerekítve:40Ft/napIntézményi térítési díj: 40 Ft/nap


Személyi térítési díj


 • a fizetendő személyi térítési díj összege: 0 Ft/óra5.) Nappali ellátás – Idősek Klubja


Intézményi térítési díj


Időskorúak nappali ellátása intézményi térítési díjához szükséges adatok:


 • tárgyévre tervezett önköltség (dolgozók bére és járulékai, fűtés, világítás, víz, bérleti díj, programok díja, étkezés költsége, stb.)
 • Látogatási és eseménynapló alapján naponta összesített ellátottak száma


Időskorúak nappali ellátása
 intézményi térítési díja:

 • Tárgyévre tervezett önköltség összesen: 0 Ft
  • -ebből étkezés költsége: 0 forint (nem volt  étkező)
 • Normatíva: 109.000forint/fő
 • Férőhelyek száma: 30 Fő
 • Ellátottak száma: 0 Fő
 • Étkezést igénybe vevők száma éves szinten: 0 fő

Időskorúak nappali ellátása
 intézményi térítési díja (étkezés nélkül):


 • Számított intézményi térítési díj: 0– 109.000 =  -109.000forint/év : 251 nap = -434 forint/nap Intézményi térítési díja: -434Ft/nap 0Ft/nap


Az intézményi térítési díj negatív számot eredményez, ezért 0 FT a személyi térítési díj!

Intézményi  térítési díj *


Jövedelem összege

Jövedelem kategóriák

28.500 Ft

alatt

28.501 – 35.600 Ft

35.601 – 42.750 Ft

42.751 – 64.000 Ft

64.001 – 85.500 Ft

85.501 Ft felett

Nappali ellátás

0

0

0

0

0

0


A fenntartó nem kíván személyi térítési díjat szedni a nappali ellátás tekintetében!

Amennyiben az ellátott nem tudja megfizetni a részére megállapított személyi térítési díj összegét, az általa fizetett személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelme 15 % - át nappali ellátás igénybe vétele esetén, illetve 30 %-át, ha a nappali ellátás mellet étkezést is igénybe vesz.

5.) Bölcsődei ellátásBölcsődei gondozás térítési díj számítása 2018. évre:1.

Tervezett szolgáltatási önköltség Ft

27.758.678

2.

bölcsődei ellátottak elismert létszáma

              24

3.

Figyelembe vehető napok száma

            230

4.

Önköltség (Ft/fő/nap:1/2/3)

         5.029

5.

Normatív állami hozzájárulás

25.928.746

6.

Támogatás 1 főre jutó napi összege (5/3/2)

          4697

7.

A gondozás díjának számított értéke(4-6)

            332


A 328/2011. (XII.29.) Korm rend9.§. (2) bek. értelmében, ha bölcsődében a gondozásért nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni.


A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja:  332 Ft/nap  kerekítve: 330Ft/nap


Bölcsődei étkeztetés 2018. évre:


A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy főre jutó napi összege:


gyermekétkeztetés önköltsége:  1.375.400Ft /24 fő= 57308/230 nap= 249 Ft/nap kerekítve: 250Ft/nap

gyermekétkeztetés havi intézményi  térítési díja: 250  Ft/nap


Fenntartói döntés alapján a bölcsődében a gondozási és étkezési térítési díj 0 Ft. A jövedelemnyilatkozat szerinti intézményi térítési díjat vállalók számára is 0 Ft a fizetendő térítési díj.