Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2019 (III.21.) önkormányzati rendelete

a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

Hatályos: 2019. 03. 22

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2019 (III.21.) önkormányzati rendelete

a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

2019.03.22.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról az alábbiakat rendeli el:

1. § A közterületeket Magyarország zászlajával kell fellobogózni az Alaptörvény J) cikkében felsorolt nemzeti – és állami ünnepek alkalmával. A polgármester egyéb, az előzőekben nem szereplő alkalmak esetén is dönthet a fellobogózás elrendeléséről.

2. § (1) A közterületek fellobogózását az e célra rendelt tartóelemekkel felszerelt közterületi oszlopokon való zászlók kihelyezésével, legkésőbb az ünnepet megelőző munkanapon, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának irányításával végzik el.

(2) Az ünnepet követő három munkanapon belül kell gondoskodni a zászlók közterületekről történő levételéről, begyűjtéséről.

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.