Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Hatályos: 2017. 08. 19

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Veszprém Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével a következőket rendeli el:I. FEJEZET


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. A rendelet hatálya1. § (1) A rendelet hatálya Borzavár közigazgatási területére, a természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a közterületek tisztántartásával, a köztisztasággal, a köztisztasági szolgáltatással összefüggő tevékenységére, a települési hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére terjed ki.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra, az inert hulladékra, a radioaktív hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységre.II. FEJEZET


A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS


2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése


2. § (1) Borzavár Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosít a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó (5) és (6) bekezdésben részletezett hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és kezelésére. Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreinek gyakorlását az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján gyakorolja, a vele megkötött közszolgáltatási szerződés alapján.


(2) A Társulás a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodik meg, amely tartalmazza a közszolgáltatás megnevezését, minőségi ismérveit, a teljesítésének területi kiterjedését, a közszolgáltatás megkezdésének időpontját és időtartamát, valamint annak rögzítését, hogy a közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését.


(3)[1] A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, valamint az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekthez tartozó királyszentistváni hulladékkezelő központ üzemeltetését az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi.


(4)[2] A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében a hulladékok gyűjtését, elszállítását, kezelésre történő átadását és az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekthez tartozó borzavári hulladékgyűjtő sziget üzemeltetését közreműködőként a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi.


(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési hulladékok gyűjtésére, elszállítására és kezelésre történő átadására:

a) vegyes hulladék,

b) a rendeletben meghatározott egyéb elkülönítetten gyűjtött hulladék,

c) lomhulladék.


(6)[3] A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési hulladékok kezelésére:

a) vegyes hulladék,

b) lomhulladék,

c) elkülönítetten gyűjtött hulladék, az üveg és csomagolási hulladék kivételével.


3. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei3. § (1) A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony nem természetes személy ingatlanhasználó esetében szerződés megkötésével, természetes személy ingatlanhasználó esetében a szolgáltatás igénybevételével jön létre.


(2) Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője jelenti be a közszolgáltatónak:

a) az ingatlan birtokosának változása esetén, az új ingatlanbirtokossal együttesen megtett jognyilatkozatban,

b) a tulajdonos, vagy vagyonkezelő változása esetén az új tulajdonossal, vagyonkezelővel együttesen megtett jognyilatkozatban,

c) vagyonkezelői jog megszűnése esetén a tulajdonossal együttesen megtett jognyilatkozatban a birtokba lépést megelőző 15 napon belül.


(3) Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az önálló ingatlanok esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát kell tekinteni.


(4) Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, és a változás kezdete nem a hónap első napja, az első számlázási időszakig díj fizetése mellett a közszolgáltató által biztosított emblémázott 60-80-110 literes gyűjtőzsákkal kell igénybe venni a közszolgáltatást az ingatlanra vonatkozó járatnapok szerint.


(5)[4] A közszolgáltató a vegyes hulladék rendszeres gyűjtését heti rendszerességgel a csütörtöki, az elkülönítetten gyűjtött hulladék rendszeres gyűjtését havonta egy alkalommal a hónap utolsó csütörtökén végzi. Az ingatlanra vonatkozóan az elszállítás napját az önkormányzat honlapján, önkormányzat hirdetőtábláján, a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján teszi közzé.


(6) A Közszolgáltató a rendszeres hulladékgyűjtést úgy szervezi meg, hogy amennyiben az általa meghatározott napon az érintett területen bármely okból (pl. rendkívüli időjárási események) azt elvégezni nem tudja, az elmaradt közszolgáltatást az ingatlanra vonatkozó következő szombaton vagy következő járatnapon pótolja. A pótlás időpontját a közszolgáltató weboldalán közzéteszi.


(7) A Közszolgáltató a hulladékszállítást ünnep- és munkaszüneti napokon is elvégzi január 1-jét kivéve, ekkor az elmaradt szolgáltatást pótolja a weblapján közzétett időpontban.


(8) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékok közül a papírt, üveget, műanyagot elkülönítetten gyűjteni és azt az e célra rendszeresített, borzavár 39 hrsz-ú (Temető) területre telepített gyűjtőedénybe helyezni.


4. A vegyes hulladék, és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása[5]4. § (1)[6]  Természetes személy ingatlanhasználó esetében a vegyes hulladék rendszeres gyűjtése a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló    kormányrendeletben meghatározott űrmértékű gyűjtőedényben történik. Természetes     személy ingatlanhasználó esetében a szokásos mennyiségen felül nem rendszeresen      keletkező vegyes hulladék eseti összegyűjtése – díj fizetése mellett - a közszolgáltató      által biztosított emblémázott 80-120 literes gyűjtőzsákban történik.


(2) Nem természetes személy ingatlanhasználó az alábbi gyűjtőedényeket veheti igénybe:

a) rendszeres gyűjtőjáratban gyűjtött hulladék esetében 60, 80, 120, 240, 360, 660, 770, 1100, literes gyűjtőedény,

b) külön megrendelés alapján gyűjtött hulladék esetében a közszolgáltató és az ingatlanhasználó megállapodása alapján.


(3) A rendelet hatálybalépésekor használatban levő 110 literes gyűjtőedényekben hulladékot átadni a gyűjtőedény elhasználódásáig lehet.


(4)[7][8]  Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőedényben, gyűjtőzsákban (a továbbiakban: szelektív gyűjtőedény) vagy kötegelve adja át a közszolgáltatónak.


5. § (1)[9][10] Az ingatlanhasználó az ingatlanon képződött települési hulladékból a szelektív gyűjtőedénybe - a vegyes hulladéktól elkülönítetten - gyűjti a műanyaghulladékot és fémhulladékot, valamint - a kartonpapírból készült nagyméretű doboz kivételével - a papírhulladékot. Az elkülönítetten gyűjtendő hulladékokat a rendelet 1. melléklete határozza meg.


(2) A hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó olyan űrtartalmú, vagy darabszámú gyűjtőedényt vesz igénybe, hogy abban, vagy azokban a szállítási napok között keletkező hulladék elhelyezhető legyen.


(3) A gyűjtőedénybe vagy emblémázott gyűjtőzsákba csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható, illetve az emblémázott zsák beköthető legyen.


(4) Az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedények űrtartalma, illetőleg darabszáma    – az adott ürítési gyakoriság figyelembevételével – akkor csökkenthető, ha az ingatlanban egymást követően legalább 5 ürítés során kisebb mennyiségű hulladék keletkezik, mint amennyi a korábban használt űrtartalmú, vagy darabszámú gyűjtőedényben elhelyezhető. A csökkentett űrtartalmú, vagy darabszámú gyűjtőedénynek alkalmasnak kell lennie a rendszeresen keletkező hulladék gyűjtésére.6. §[11] (1)[12] A közszolgáltató a hulladékot a következő gyűjtőedényekből szállítja el:

a) az általa bérbe adott, vagy, ha a gyűjtőedény az ingatlanhasználó tulajdona, a közszolgáltató által matricázott gyűjtőedényből,

b) emblémázott gyűjtőzsákból és

c) az általa biztosított szelektív gyűjtőedényből.


(2) Az ingatlanhasználó tulajdonában lévő gyűjtőedény cseréje esetén a matricázásról a közszolgáltató a tulajdonos bejelentése alapján gondoskodik.


(3)[13] A közszolgáltató nem veszi át a balesetveszélyes, vagy sérült gyűjtőedényben, nem matricázott gyűjtőedényben, nem emblémázott gyűjtőzsákban, nem a közszolgáltató által biztosított szelektív gyűjtőedényben gyűjtött hulladékot. Amennyiben a szelektív gyűjtőedényben a 1. mellékletben felsorolt hulladékon kívül más anyag is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.


(4) A vegyes hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedénybe helyezhető települési hulladékfajtákra, és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésének módjára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szabályai az irányadóak.


7. § (1) Ha az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező hulladék gyűjtéséhez a szabványos gyűjtőedénnyel nem rendelkezik, a gyűjtőedényt a közszolgáltatótól bérelheti vagy megvásárolhatja a Közszolgáltató által ügyfélszolgálatán és weblapján közzétett szabályok szerint.


(2) Az ingatlanhasználó által megvásárolt, tulajdonát képező gyűjtőedény tisztántartásáról, javításáról, pótlásáról, az ingatlanhasználó gondoskodik. A Közszolgáltató felel a gyűjtőedény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. Ebben az esetben a szolgáltató köteles a karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.

             


8. § (1) Amennyiben az ingatlanhasználó a gyűjtőedényről a közszolgáltatótól történő edénybérlés útján gondoskodik, úgy az ingatlanhasználónak bérbe adott gyűjtőedény méretét és darabszámát a közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben, vagy, ha a közszolgáltatást természetes személy veszi igénybe, bérleti szerződésben kell rögzíteni.


(2) A bérbe adott gyűjtőedény tisztántartásáról – rendeltetésszerű használat során szükségessé váló – javításáról, vagy cseréjéről a Közszolgáltató gondoskodik. A Közszolgáltató kötelezettsége a gyűjtőedény javítása, vagy cseréje, ha szándékos vagy gondatlan magatartása, vagy szakszerűtlen ürítés miatt az szükségessé válik.9. § (1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen 36 órát meghaladóan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat külön rendeletében meghatározott közterület-használati engedély alapján lehet.


(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. Ürítés után a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó köteles az ürítés napján az ingatlanára visszahelyezni.10.§ (1) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének tisztántartásáról a közszolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni.


(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.


(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a gyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.


(4) A közterületnek a hulladék elszállítása során a Közszolgáltató által előidézett szennyezését a Közszolgáltató megszünteti.


10/A §[14] (1) A közszolgáltató a gyűjtőszigetekről a hulladékot a gyűjtőedények telítődésének megfelelő gyakorisággal szállítja el.


(2) A hulladékgyűjtő szigetek helyszíneiről, üzemeltetésével, használatával kapcsolatos információkról a közszolgáltató az ügyfélszolgálatán és weblapján tájékoztatja az ingatlanhasználókat.


(3) A hulladékgyűjtő szigetek karbantartásáról, javításáról és tisztántartásáról közszolgáltató gondoskodik.


(4) Az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő szigetre, az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot elszállíthatja.5. Lomtalanítás


11. § (1) A Közszolgáltató természetes személy ingatlanhasználó részére évente egy alkalommal, a március 1-jétől május 31-ig terjedő időszakban lom hulladékgyűjtést biztosít.


(2) A lomhulladék gyűjtéssel kapcsolatos információkat a Közszolgáltató hirdetményi úton, továbbá ügyfélszolgálatán és weblapján is közzéteszi.


(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű- és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.6. A közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó szabályok


12. § (1)[15] Az olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, amelyekben ténylegesen nem laknak,

az ingatlantulajdonos, vagy vagyonkezelő kérelme alapján a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szünetel.


(2) A szüneteltetési kérelmet a szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek közszolgáltatási díj hátraléka, és azzal összefüggő egyéb tartozása nincs.


(3) A szünetelésre vonatkozó kérelemhez csatolni kell:

a)  legalább egy – az ingatlanon korábban tényleges szolgáltatást nyújtó –  közüzemi szolgáltató által kiállított, teljes hónapra vonatkozó, fogyasztást nem tartalmazó számlát, vagy

b)  számlaegyenleget, amely a gáz, víz- vagy áramfogyasztást érintően bizonyítja, hogy az ingatlant senki nem használja.


(4)[16] Olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, ahol az ingatlanhasználó legalább 60 napig,

de előre meghatározható ideig megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanban, az ingatlanhasználó kérelme

alapján, a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szünetel.


(5) A szünetelés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha nem kérik annak meghosszabbítását.

A szünetelés meghosszabbítását az ingatlanhasználó a következő évre december 15-ig kérheti a közszolgáltatótól.


(6) A szünetelés a kérelem beérkezését követő hónap első napjától kezdődik.


(7)[17] Amennyiben megállapítható, hogy a szünetelésre a rendeletben meghatározott feltételek hiányában került

sor, a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg az ürítési díjat pótlólagosan meg kell fizetni.


(8) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében az (1)-(7) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.7.[18]


13. §[19]8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetési rendje


14. § (1)[20]


(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja.


(3)[21]


(4)[22]15. § A rendelet szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó, de a Közszolgáltató által gyűjthető hulladékok gyűjtésére, elszállítására és kezelésére vagy kezelésre történő átadására az ingatlanhasználó és Közszolgáltató eseti, vagy határozott, illetve határozatlan időre vonatkozó szerződést létesíthet.


III. FEJEZET


KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA


9. Az ingatlanhasználó feladatai


16. § (1)[23]  Az ingatlanhasználónak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai:

             a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, járda hiányában egy méter széles

                területsávnak, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az ingatlan 10 méteres

                körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken

               a hó eltakarítása és síkosság mentesítése (ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti

               feladatok mindkét irányra vonatkoznak),

             b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése,

             c) a két szomszédos terület, ingatlan közötti kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli közforgalmi

                területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség az ingatlanhasználók között fele-fele arányban

                oszlik meg.


(2) Az ingatlanhasználó a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles a rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe vagy más gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.10. A kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei


17. § (1) Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó, és szolgáltató egység (a továbbiakban együtt: üzlet) előtti és melletti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet az üzlet használója köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. Ennek érdekében köteles legalább a nyitvatartási idő alatt az üzlet elé cigarettacsikkek elhelyezésére és gyűjtésére szolgáló edényt kihelyezni, annak folyamatos ürítéséről és tisztántartásáról gondoskodni. Az üzlet használója köteles a burkolt területen a síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításáról gondoskodni.


(2) Az üzlet előtti és melletti járdát a használó köteles a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani.


18. § (1) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és eltávolításáról gondoskodni.


(2) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról.11. Síkosságmentesítés és hóeltakarítás


19. § (1) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homokon, salakon) kívül klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szer (pl. konyhasó) használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke 40 g/m2-nél több ne legyen. Az ilyen anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni.


(2) Klorid tartalmú vegyszer használata zöldterületen tilos.


(3) Hórakást tilos elhelyezni:

a) útkereszteződésben,

b) útburkolati jelen,

c) járdasziget és járda közé,

d) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél,

e) kapubejárat elé,

f) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré (pl. vízelzáró csap, gáz- és egyéb közlétesítmény, lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.).


12. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások[24]


19/A. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a 16. §-ban , 17 §-ban, 18. §-ban

                és 19. §-ban foglaltakat megszegi.


            (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a

                közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2014. (IX.22.) önkormányzati rendeletét alkalmazni kell.


13. Záró rendelkezések[25]


20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 13/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet.


(3) Hatályát veszti a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 3/2005. (IV. 12.) önkormányzati rendelet.


(4)[26] Ezen rendelet 2016. június 1. napján hatályba lépő rendelkezéseit, 2016. április 1. napjától kell alkalmazni.

[1]

Módosította a 11/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2016.december 20. napjától.

[2]

Módosította a 11/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2016. december 20. napjától.

[3]

Módosította az 5/2016.(III.5.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2016. március 6. napjától.

[4]

Módosította az 5/2016.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2016. március 6. napjától.

[5]

Módosította az 5/2016.(III.5.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2016. március 6. napjától.

[6]

Módosította az 5/2016.(III.5.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése, hatályos 2016. március 6. napjától.

[7]

Beiktatta az 5/2016.(III.5.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése, hatályos 2016. március 6. napjától.

[8]

Módosította a 1/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2016. december 20. napjától.

[9]

Módosította az 5/2016.(III.5.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2016. március 6. napjától.

[10]

Módosította a 11/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2016. december 20. napjától.

[11]

Módosította az 5/2016.(III.5.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2016. március 6. napjától

[12]

Módosította a 11/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2016. december 20. napjától.

[13]

Módosította a 11/2016.(XII.19.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2016. december 20. napjától.

[14]

Beiktatta az 5/2016.(III.5.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos 2016. március 6. napjától.

[15]

Módosította a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2016. június 1. napjától.

[16]

Módosította a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2016. június 1. napjától.

[17]

Módosította a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2016. június 1. napjától.

[18]

Az Alcímet hatályon kívül helyezte a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja, hatálytalan 2016. június 1. napjától

[19]

Hatályon kívül helyezte a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja, hatálytalan 2016. június 1. napjától.

[20]

Hatályon kívül helyezte a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja, hatálytalan 2016. június 1. napjától.

[21]

Hatályon kívül helyezte a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja, hatálytalan 2016. június 1. napjától.

[22]

Hatályon kívül helyezte a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja, hatálytalan 2016. június 1. napjától.

[23]

Módosította a 10/2017.(VIII.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2017. augusztus 19. napjától.

[24]

Beiktatta a 10/2017.(VIII.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2017. augusztus 19. napjától.

[25]

Az alcímet módosította a 10/2017.(VIII.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2017. augusztus 19. napjától.

[26]

Beiktatta a 9/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2016. június 1. napjától.