Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 41/2015 (X.21.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működéséről

Hatályos: 2015. 10. 22

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének


41/2015. (X. 21.) önkormányzati rendelete


Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működéséről


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

Környezetvédelmi alap célja

1. § A környezetvédelmi alap (továbbiakban: alap) létrehozásának célja, hogy segítse az önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását, a környezeti ártalmak megelőzését, a bekövetkezett környezeti károk felszámolását, továbbá a hatékony környezetvédelmi megoldások ösztönzését, a természeti értékek megóvását.

Az alap bevételi forrásai

2. § (1) Az alap bevételi forrásai:

a) az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,

b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka,

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,

d) az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege, 

e) egyéb bevételek.

Az alap felhasználása

3. § (1) Az alap bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységekre kell fordítani:

a) levegőtisztaság védelme, mérések, helyszíni vizsgálatok,

b) hulladékgazdálkodás, települési szilárd hulladékok kezelése,

c) zaj- és rezgésvédelem,

d) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása ,

e) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés,

f) vizek védelme,

g) talaj védelme, folyékony hulladék kezelése,

h) környezeti hatásvizsgálat, környezeti állapot feltárását segítő környezeti tanulmányterv készítése,

i) a környezet terhelését, szennyezését csökkentő beruházások,

j) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.


(2) A talajterhelési díjból származó bevétel csak a talaj, valamint a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmére használható fel, ezek különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázis védelem a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és tényleges szennyező források megelőző, illetve utólagos védelme értendő.

(3) Az alap bevételét kizárólag Sárbogárd város közigazgatási területén, a 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott tevékenységekre lehet felhasználni, más célra elvonni nem lehet.


4. § (1) Az alap bevételeiről és kiadásairól az önkormányzat képviselő-testülete évente a költségvetés, illetve a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik. Ennek során:

a)  A képviselő-testület az éves költségvetésről szóló rendeletében évente határozza meg, a költségvetés részeként,  külön címen az alap bevételi és kiadási tervszámait.

b) A költségvetési rendelet évközi módosításával biztosítja a környezetvédelmi céljellegű többletbevételeknek az alapba való bevételét.

c) Évente a zárszámadásáról szóló rendeletében dönt az alap felhasználásának elfogadásáról, egyidejűleg jóváhagyja az alap maradványát.

Az alap kezelése

5. § (1) Az alap pénzeszközeinek elkülönítésére „környezetvédelmi alap” számlát kell nyitni. A számlát a Polgármesteri Hivatal kezeli.

(2) Az elkülönített számlán történik az alapot megillető bevételek kezelése és onnan történik a kifizetések elszámolása.

(3) Az alap képviselő-testületi döntésnek megfelelő felhasználását a Pénzügyi,  Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság ellenőrzi.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működéséről szóló 37/2009. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.Sárbogárd, 2015. október 09.

        

dr. Sükösd Tamás                                               Demeterné dr. Venicz Anita

polgármester                                                                   jegyzőKihirdetve: 2015. október 21.

                                                                           Demeterné dr. Venicz Anita

                                                                                                      jegyző