Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2017 (V.4..) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2017. 05. 04 - 2017. 05. 08Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


10/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelete


 Sárbogárd Város  Önkormányzatának  2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőt rendeli:


1.§ (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1), (2), (5), (6) bekezdése helyébe a következő (1), (2), (5), (6) bekezdés lép:

     (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetését, 1.443.024.989 Ft bevétellel, 1.490.951.558 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és a kiadások különbözeteként 47.926.569 Ft forráshiányt állapít meg.

    (2) A működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező 47.926.569 Ft összegű forráshiány finanszírozását az előző évi maradványból határozza meg.

   (5) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások                                                    516.033.454 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális

  hozzájárulás                                                              110.286.359 Ft

- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                  506.699.076 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                          40.800.000 Ft

- egyéb működési célú  kiadások                                 261.357.690 Ft

- tartalékok                                                                      5.500.000 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások                                                               27.309.249 Ft

- felújítások                                                                   11.835.518 Ft

c) finanszírozási kiadás                                               11.130.212 Ft

    (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/11. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 39.144.767 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.


2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A Rendelet 1/1. melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. melléklete lép.

4.§ A Rendelet 1/2. melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 1/3. melléklete helyébe jelen rendelet 1/3. melléklete lép.

6.§ A Rendelet 1/4. melléklete helyébe jelen rendelet 1/4. melléklete lép.

7.§ A Rendelet 1/5. melléklete helyébe jelen rendelet 1/5. melléklete lép.

8.§ A Rendelet 1/6. melléklete helyébe jelen rendelet 1/6. melléklete lép.

9.§ A Rendelet 1/7. melléklete helyébe jelen rendelet 1/7. melléklete lép.

10.§ A Rendelet 1/8. melléklete helyébe jelen rendelet 1/8. melléklete lép.

11.§ A Rendelet 1/10. melléklete helyébe jelen rendelet 1/9. melléklete lép

12.§ A Rendelet 1/11. melléklete helyébe jelen rendelet 1/10. melléklete lép.

13.§ A Rendelet 1/12. melléklete helyébe jelen rendelet 1/11. melléklete lép.

14.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

15.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti.Sárbogárd, 2017. április 21.


                       

Dr. Sükösd Tamás                                          Demeterné Dr. Venicz Anita

                            polgármester                                                           jegyző
Kihirdetve: 2017. május 4.                                                                 

                                                                                             

Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                          jegyző