Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 33/2016 (XII.21.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2016. (XII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 22 - 2016. 12. 27

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének


33/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2016. (XII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), valamint e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2016. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A 53/2016. (XII. 22.) rendelet ( továbbiakban: Rendelet ) 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

2. § A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő ötödik napon hatályát veszti.

Sárbogárd, 2016. december 9.


    Dr. Sükösd Tamás                                                   Demeterné Dr. Venicz Anita
polgármester                                                                     jegyző
                         


Kihirdetve: 2016. december 21.

                                                                                                                 Demeterné  Dr. Venicz Anita                                                                                                             jegyző