Csömend Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete

Csömend Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 06- 2022. 05. 25

Csömend Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete

Csömend Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.06.

Csömend Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését 82.111.549 Ft bevétellel, és 82.111.549 Ft kiadással állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 29.681.497 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

2021. évi költségvetési kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

3 958 838

07

Béren kívüli juttatások

K1107

96 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

4 054 838

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 964 480

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

480 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

3 444 480

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

7 499 318

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

782 044

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 560 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

2 560 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

150 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

300 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

450 000

28

Közüzemi díjak

K331

1 090 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

399 080

30

Bérleti és lízing díjak

K333

330 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

618 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

4 089 804

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

6 526 884

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 337 931

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

340 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 677 931

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

12 214 815

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 595 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

6 595 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

600 606

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

400 000

70

Tartalékok

K513

29 681 497

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

30 682 103

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 181 102

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

318 898

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

1 500 000

80

Ingatlanok felújítása

K71

17 049 299

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 603 310

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

21 652 609

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

80 925 889

2. melléklet

2021. évi költségvetési bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

15 654 365

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

11 537 000

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

180 120

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)

B11

29 641 485

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

237 191

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)

B1

29 878 676

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)

B2

0

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

23

Jövedelemadók (=21+22)

B31

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

1 500 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

450 000

28

Fogyasztási adók

B352

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

30

Gépjárműadók

B354

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

400 000

32

Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)

B35

850 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

34

Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)

B3

2 400 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

150 000

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

500 000

39

Ellátási díjak

B405

0

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

10 000

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)

B408

10 000

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)

B409

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

0

50

Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)

B4

660 000

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

0

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

54

Részesedések értékesítése

B54

0

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

56

Felhalmozási bevételek (=51+…+55)

B5

0

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)

B6

0

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)

B7

0

69

Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)

B1-B7

32 938 676

3. melléklet

2021. évi finanszírozási kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 185 660

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

1 185 660

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

1 185 660

4. melléklet

2021. évi finanszírozási bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

49 172 873

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

49 172 873

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

49 172 873

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

49 172 873

5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Falugondnoki szolgáltatás

1

1

0

Közművelődés

1

0

1

Könyvtár

0

0

0

Létszám összesen:

2

1

1

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2021.02.28.-ig

1

1

0

Létszám összesen:

1

1

0

6. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

79 200

52 800

52 800

52 800

52 800

52 800

52 800

52 800

52 800

52 800

52 800

52 800

660 000

2.Közhatalmi bevételek

288 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

2 400 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

3 556 978

2 371 319

2 371 319

2 371 319

2 371 319

2 371 319

2 371 319

2 371 319

2 371 319

2 371 319

2 371 319

2 371 319

29 641 485

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

28 463

18 975

18 975

18 975

18 975

18 975

18 975

18 975

18 975

18 975

18 975

18 975

237 191

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

5 900 745

3 933 830

3 933 830

3 933 830

3 933 830

3 933 830

3 933 830

3 933 830

3 933 830

3 933 830

3 933 830

3 933 830

49 172 873

9.Bevételek (1-8):

9 853 386

6 568 924

6 568 924

6 568 924

6 568 924

6 568 924

6 568 924

6 568 924

6 568 924

6 568 924

6 568 924

6 568 924

82 111 549

Kiadások

10.Működési kiadások

3 513 293

2 342 195

2 342 195

2 342 195

2 342 195

2 342 195

2 342 195

2 342 195

2 342 195

2 342 195

2 342 195

2 342 195

29 277 443

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

17 261 539

0

1 391 070

2 000 000

1 000 000

0

0

21 652 609

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

1 000 000

0

500 000

0

0

0

0

0

1 500 000

13.Tartalék

3 561 780

2 374 520

2 374 520

2 374 520

2 374 520

2 374 520

2 374 520

2 374 520

2 374 520

2 374 520

2 374 520

2 374 520

29 681 497

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

7 075 073

4 716 715

4 716 715

4 716 715

5 716 715

21 978 254

5 216 715

6 107 785

6 716 715

5 716 715

4 716 715

4 716 715

82 111 549

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021. évi előirányzat

MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő

18 581 541

2019-2021

17 261 539

MFP- BJA/2020 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagköltsége

1 491 070

2021-2022

1 391 070

Művelődési ház belső festés

2 000 000

2021

2 000 000

Művelődési ház - járda akadálymentesítés

1 000 000

2021

1 000 000

Összesen

23 072 611

21 652 609

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021. évi előirányzat

Utánfutó vásárlás

500 000

2021

500 000

Kasza vásárlás (Traktor)

1 000 000

2021

1 000 000

Összesen

1 500 000

1 500 000