Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2019 (IV.25.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 26 - 2019. 04. 29

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


14/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete


 Sárbogárd Város  Önkormányzatának  2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőt rendeli:


1.§ (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019 (II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1), (5), (6) bekezdése helyébe a következő (1), (5), (6) bekezdés lép:

     (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetését, 1.766.293.039 Ft bevétellel, 1.884.224.017 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és a kiadások különbözeteként 117.930.978 Ft forráshiányt állapít meg.

   (5) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások                                                  626.274.593 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális

  hozzájárulás                                                             120.572.178 Ft

- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások               500.664.292 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                     40.000.000 Ft

- egyéb működési célú  kiadások                              317.849.783 Ft

- tartalékok                                                                     2.178.800 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások                                                             253.016.371 Ft

- felújítások                                                                             15.000.000 Ft

c) finanszírozási kiadás                                                  8.668.000 Ft

    (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/10. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 268.016.371 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.


2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A Rendelet 1/1. melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. melléklete lép.

4.§ A Rendelet 1/2. melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 1/3. melléklete helyébe jelen rendelet 1/3. melléklete lép.

6.§ A Rendelet 1/4. melléklete helyébe jelen rendelet 1/4. melléklete lép.

7.§ A Rendelet 1/5. melléklete helyébe jelen rendelet 1/5. melléklete lép.

8.§ A Rendelet 1/6. melléklete helyébe jelen rendelet 1/6. melléklete lép.

9.§ A Rendelet 1/7. melléklete helyébe jelen rendelet 1/7. melléklete lép.

10.§ A Rendelet 1/8. melléklete helyébe jelen rendelet 1/8. melléklete lép.

11.§ A Rendelet 1/11. melléklete helyébe jelen rendelet 1/9. melléklete lép

12.§ A Rendelet 1/12. melléklete helyébe jelen rendelet 1/10. melléklete lép.

13.§ A Rendelet 1/13. melléklete helyébe jelen rendelet 1/11. melléklete lép.

14.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

15.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Sárbogárd, 2019. április 12.


                       

Dr. Sükösd Tamás                                         Dr. Venicz Anita

                        polgármester                                                jegyző
Kihirdetve: 2019. április 25. 

                                                                                             

Dr. Venicz Anita

                                                                                                          jegyző


Mellékletek