Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020(III.18.) önkormányzati rendelete

a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének, valamint a város területén gépjárművel történő várakozás szabályairól és rendjéről

Hatályos: 2021. 02. 05 - 2021. 06. 09

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020(III.18.) önkormányzati rendelete

a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének, valamint a város területén gépjárművel történő várakozás szabályairól és rendjéről

2021.02.05.

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. A rendelet hatálya

1. § (1)1 A rendelet hatálya Balatonfüred város közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában lévő a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 23. pontja szerinti várakozási területekre terjed ki.

2. § A rendelet hatálya kiterjed valamennyi közúti járműre, kivéve:

a) megkülönböztetett jelzéssel ellátott járműveket (mentők, tűzoltók, rendőrség, orvosi ügyeletet ellátó személygépkocsik)

b) a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató járműveket,

c) a kerékpárokat, segédmotor kerékpárokat

d) közérdekből történő veszélyt, hibaelhárítást végző vagy kiszolgáló járműveket

e) a diplomáciai mentességet élvező személy ilyen jelzéssel ellátott gépjárműveire

f) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.05.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 41. § (8) bekezdése szerinti sürgősségi orvosi ellátásra szolgáló várakozási engedéllyel ellátott gépjárműveket, amennyiben a gépjárművet sürgősségi ellátáshoz kötődően használják és az engedély a gépjárművön jól látható helyen elhelyezésre került.

2. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. fizetőparkolók: azok a parkolók, amelyeket a KRESZ szerint “várakozási övezet (zóna)” jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, a díjfizetési kötelezettségre utaló kiegészítő táblával jelöltek meg.

2. parkoló zónák: a KRESZ 17. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott módon táblával jelölt közterületi várakozási területek, ahol a jelzőtáblán vagy a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán felirat jelzi, hogy a várakozás díjfizetéshez kötött.

3. üzemeltető: PROBIO Zrt.

4. zöldterület: az önkormányzat által kertészeti művelés alá vont közterületen lévő, gyeppel, virággal, virágtartóval borított terület, közpark, játszótér, közutat, járdát szegélyező, továbbá közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, növényzettel borított terület.

3. A fizető parkolóhelyek igénybevételének szabályai

4. § A fizetőparkolók felsorolását és övezeti besorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A kijelölt fizető parkolóhelyen gépjárművel várakozni az üzemeltetési idő alatt csak díjfizetés ellenében, a KRESZ és e rendelet szabályai szerint lehet. Más célból használni a fizető parkolóhelyet csak e rendelet 8. § (3) foglaltak szerint lehet.

(2) A fizető parkolókat jelölő kiegészítő táblán az alábbi információkat kell a külföldiek számára is jól érthető módon lehetőség szerint rajzjelekkel is közölni:

a) az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét,

b) a díjfizetés módját,

c) a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát,

d) a várakozási díj összegét jármű fajtánként,

e) a pótdíj és bírság összegét,

f) a nem őrzött parkolókra való utalást, valamint

g) az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat címét, telefonszámát.

(3) Üzemeltetési időn kívül a fizetőparkolókban, valamint a III. fizetőparkoló zónában jegyautomatából váltott jegy esetén a megállástól, illetve mobilparkolás esetén 15 percnyi díjfizetés után számított első kettő órai várakozásért, díjat nem kell fizetni, azonban a várakozás kezdetét parkolójeggyel, vagy a mobildíjfizetési rendszerben igazolni szükséges.

6. § (1) A fizetőparkoló zónákban a parkolóhelyek igénybevételéért díjat kell fizetni. A díjat

a) parkoló jegykiadó automata használatával a zónához tartozó automatából váltott parkolójeggyel, a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül, 10-20-50-100-200 Ft-os érme, kijelölt parkolókban bankkártya használatával,

b) mobiltelefonos parkolási rendszer használatával, a zónához tartozó telefonszám indításával a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül, vagy

c) az üzemeltető erre kijelölt értékesítési pontján vásárolható parkoló bérlet, vagy előre vásárolt csoportos jegy ellenértékét készpénzzel, bankkártyával, banki átutalással kell megfizetni.

(2) A fizetőparkoló zónákban a megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 percnek megfelelő összeg.

(3) A parkolási időtartam meghosszabbítása csak új jogosultság megvásárlásával történhet.

(4) Parkolójegy automata, vagy mobiltelefonos parkolójegy vásárlási rendszer meghibásodása esetén, a parkolóhelyhez legközelebb eső, azonos zónában üzemelő jegyautomatánál, vagy mobiltelefonon váltott jeggyel lehet igénybe venni az adott fizető parkolót.

4. A fizetőparkolók üzemeltetése

7. § (1) Az I. és III. övezetbe tartozó fizetőparkolók, a mélygarázsok, a Kiemelt övezetbe tartozó Kisfaludy utcai parkoló, üzemeltetési ideje január 1. és december 31. között, a II. övezetbe tartozó fizetőparkoló üzemeltetési ideje: június 1. és augusztus 31. között áll fenn.

(2) A napi üzemórákat a rendelet 1. melléklete tartalmazza maximált jelleggel, amelyet az üzemeltető forgalomhoz igazodóan alkalmaz.

(3) Ha az utolsó üzemnap szezonos parkolóhelyek esetében hétvégére esik, akkor az utolsó nap minden esetben az adott hétvége utolsó napja.

8. § (1) A kijelölt várakozási övezeteket és fizető parkoló helyeket a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/E. § (2) bekezdésében foglalt feltételek szerint, a PROBIO Zrt. a Balatonfüred Város Önkormányzatával megkötött (üzemeltetési) szerződésben rögzítetteknek megfelelően üzemelteti. A fizető parkolókat Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelöli ki.

(2) A parkoló-használat alatt az üzemeltető nem biztosítja a gépjármű őrzését, és nem felel a gépjárműben keletkezett, neki nem felróható károk megtérítésért, továbbá a gépjármű eltulajdonításáért.

(3) A fizetőzónák nem parkolási célú igénybevétele Balatonfüred Polgármesterének írásbeli intézkedése alapján történhet.

(4) Az üzemeltetési idők megváltozásáról a lakosságot az üzemeltetőnek előzetesen tájékoztatnia kell.

5. A parkolási díjakkal kapcsolatos szabályok

9. § (1) A parkolásért fizetendő várakozási díjak mértékét maximált jelleggel, Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítja meg.

(2) A maximált parkolási díjakat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

10. § (1) Az e rendeletben meghatározott parkolási jogosultságot az üzemeltető által kibocsátott bérlettel, bizonylattal, valamint megváltott jeggyel, egyéb, parkolásra jogosító igazolvánnyal, engedéllyel, mobiltelefon használata esetén a díjfizetést igazoló, a szolgáltató által biztosított elektronikus visszaigazolással kell igazolni.

(2) A megváltott jegy a rajta feltüntetett helyre (díjövezetre) és időtartamra, mobiltelefonos parkolás esetén a megjelölt helyre, valamint a bejelentkezés és a lezárás közötti időtartamra, egyéb parkolási engedély, bérlet a rajta feltüntetett korlátozásokkal érvényes.

(3) A várakozási díj megfizetéséért a jármű üzembentartója a felelős. Parkoló-ellenőrnek a parkolás ellenértéke nem fizethető.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott parkolási jogosultságot igazoló dokumentumot a gépjárműben az első szélvédő belső oldalán, kívülről jól látható módon kell elhelyezni, hogy az érvényességéről az ellenőr meg tudjon bizonyosodni. Mobiltelefonos parkolás esetén az elektronikus visszaigazolást a parkoló személy 60 napig köteles megőrizni.

11. §2

12. §3

6. Parkoló zónák használatára vonatkozó különleges jogosultságok, díjmentességek és díjkedvezmények szabályai

13. § (1) Technikai bérlet:

a)4

b) Üzemeltető, évente a háziorvosok számára - kérelem alapján - praxisonként max. 2 db rendszámra szóló díjköteles általános technikai bérletet ad ki, a parkolózónában történő várakozás céljából. A díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

c) Üzemeltető évente azon fizetőzónán belüli ingatlantulajdonos természetes személyek számára, akik nem tudják megoldani ingatlanukon belül a saját tulajdonú gépjárművük tárolását, kérelemre, egyedi elbírálás alapján, ingatlanonként 1 gépjárműre, az ingatlannal határos fizető parkolóban érvényes, díjköteles, rendszámra szóló technikai bérletet ad ki. A díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

d) Az általános technikai bérlet díjmentes várakozásra nem biztosít lehetőséget az alábbi fizetőparkolókban:

da) Kisfaludy utca

db) Ady Endre utcai mélygarázs (1166 hrsz.)

e) Üzemeltető évente a Balatonfüredi Vásárcsarnokban lévő, legalább 1 éves bérleti idejű bérleményenként (ide nem értve a göngyölegtárolókat és kitelepülési területbérleteket) 1 db, a Vásárcsarnok parkoló utolsó traktusában érvényes, rendszámra szóló technikai bérletet ad ki.

(2) Mélygarázs bérlet:

a)5

b) Üzemeltető évente, kérelemre, a mélygarázshoz tartozó társasház albetét tulajdonosai számára albetétenként 1 gépjárműre a balatonfüredi 1166 hrsz-ú ingatlanon található mélygarázsban érvényes kedvezményes díjú bérletet ad ki. A díj mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

c) Üzemeltető a kiadott bérletekről folyamatosan tájékoztatást ad a jegyzőnek.

(3) Lakossági bérlet:

a) Üzemeltető évente kérelemre Balatonfüreden állandó lakóhellyel rendelkező személyeknek lakossági bérletet ad ki. A bérlet árát a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

b) A lakossági parkoló bérlet vásárlására kizárólag az a balatonfüredi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy jogosult, aki a forgalmi engedély szerint a gépjármű tulajdonosa, üzembentartója és Balatonfüred Város Önkormányzata felé helyi adó tartozása nem áll fenn. Lakossági parkoló bérlet műszaki besorolástól függetlenül maximum 3,5t összsúlyú gépjármű tekintetében vásárolható. A jogosultságot a bérletvásárlás során hitelt érdemlően igazolni kell.

c) A lakossági parkoló bérletet igénybe vevő személyekről az üzemeltető nyilvántartást vezet. Ha a jogosult lakóhelye, illetve a gépjármű tulajdonosa, üzembentartója a bérlet érvényességi időszaka alatt megváltozik, akkor 8 munkanapon belül vissza kell szolgáltatni a lakossági bérletet.

d) A lakossági parkolóbérlet az Esterházy strandi, a Kisfaludy utcai, a 949 hrsz-ú fizetőparkolóban és a III. fizetőparkoló zóna parkolóiban nem érvényes. A Zákonyi felszín alatti parkolóban a lakossági bérlet naponta 14-24 óra között érvényes.

14. § (1) Egyéb jogosultságok:

a) Balatonfüred Város Önkormányzatának polgármestere eseti jelleggel, egyedi elbírálás alapján, a város számára jelentős rendezvények, események, találkozók esetén, díjmentesítésről rendelkezhet. Ennek keretében a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal az érintett parkolóra, és az érintett rendezvény idejére érvényesített, nyilvántartott „Parkolási Engedélyt” adhat ki a meghívottak részére, amelyről az üzemeltetőt előzetesen értesíti.

b) Üzemeltető az önkormányzati tevékenységekkel összefüggésben Balatonfüred Város Önkormányzata részére 10 darab általános érvényességű, átruházható, „VENDÉG” feliratú parkolási bérletet ad ki.

c) Óvodás gyermeket az intézménybe szállító vagy elhozó gépjármű, a Park utcai fizetőparkoló területén, az intézmény üzemelésének napján 8:00-9:00 óra között, 12.30-13.00 között és 15:30-16:30 óra között díjmentesen várakozhat.

15. § (1) A balatonfüredi lakóhellyel rendelkező természetes személyeken kívül, bármely természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező szervezet jogosult parkoló bérleteket a rendelet 2. mellékletében meghatározott áron megvásárolni. A bérlet a vásárlás időpontjától tárgyév december 31-ig érvényes, de a Zákonyi felszín alatti parkolóban maximum 24 óra egyidejű parkolást tesz lehetővé.

(2) Üzemeltető e rendelet 6. § (1) bekezdésben foglalt szezon nyitvatartás szerint, heti (a vásárlás időpontjától a 7. nap 24.00 órájáig) érvényességű turista bérletet ad ki az üzemeltető. A turista bérletet a rendelet 2. mellékletében meghatározott áron lehet megvásárolni.

(3) A turista bérlet a Kisfaludy utcai, valamint a 949 hrsz-ú (Helka diszkó melletti) parkolóban nem érvényes.

7. Zöldterületnek minősülő területen történő várakozás szabályairól

16. § Zöldterületnek minősülő közterületre gépjárművel való ráhajtás, továbbá a zöldterületen való megállás, várakozás tilos. Zöldterületre való ráhajtásnak, megállásnak, várakozásnak minősül, ha a gépjármű legalább egy kerékkel a zöldterületre hajt, megáll vagy várakozik.

17. § A 16. §-ban foglaltak megsértése miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki, amelynek mértéke ötvenezer forintig terjedhet. A helyszíni bírság a gépjárművezető távollétében is kiszabható.

17/A. § (1) A zöldterület 16. §-ban foglaltak megsértése esetén közigazgatási bírság megállapításának van helye.

(2) A közigazgatási bírság kiszabására a jegyző átruházott hatáskörben jogosult.

(3) Az a természetes személy, aki a 16. §-ban foglaltakat megszegi, a jogsértéssel arányban megállapított 100.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(4) Az a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a 16. §-ban foglaltakat megszegi, a jogsértéssel arányban megállapított 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

8. Záró rendelkezések

18. § (1) E rendelet 2020. június 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének, valamint a város területén gépjárművel történő várakozás szabályairól rendjéről szóló 8/2020. (III.18.) önkormányzati rendeletéhez

Parkoló neve

Férőhely db

Szgk. óradíj

Díjövezet

fizető nyitva tartás

Zákonyi u. felszín alatti parkoló

180

300

I.

0-24 óra non-stop

Szabadság u.

45

300

I.

0-24 óra non-stop

Esterházy strand

62

300

I.

0-24 óra non-stop

Borsos M úti parkoló

83

300

I.

0-24 óra non-stop

Honvéd u. szegélymenti parkoló

28

300

I.

0-24 óra non-stop

Huray utca és volt piactér

280

300

I.

0-24 óra non-stop

Zsigmond u.

58

300

I.

0-24 óra non-stop

Csokonai u.

69

300

I.

0-24 óra non-stop

Táncsics-Liliom u.

29

300

I.

0-24 óra non-stop

Erkel u.

18

300

I.

0-24 óra non-stop

Séta u.

32

300

I.

0-24 óra non-stop

Park u.

11

300

I.

0-24 óra non-stop

Kisfaludy utca

36

500

Kiemelt

0-24 óra non-stop

Kisfaludy strand parkolója

277

100
400/nap

II.

8-17 mindennap

Ady u. felszíni parkoló

14

170

III.

8-17 óra munkanap

Ady u. mélygarázs

78

170

III.

0-24 óra non-stop

Arácsi u. felszíni parkoló

16

170

III.

8-17 óra munkanap

Posta parkoló

22

170

III.

8-17 óra munkanap

Csárda u.

24

170

III.

8-17 óra munkanap

Felső köz

5

170

III.

8-17 óra munkanap

Bajcsy-Zsilinszky u.

14

170

III.

8-17 óra munkanap

Vásárcsarnok parkolója

268

170

III.

8-17 óra munkanap

Castricum téri parkolók

39

170

III.

8-17 óra munkanap

2. melléklet

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének, valamint a város területén gépjárművel történő várakozás szabályairól rendjéről szóló 8/2020. (III.18.) önkormányzati rendeletéhez
Parkolási díjosztályok és díjak:
A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket az alábbi két díjosztály egyikébe kell sorolni.
“A” díjosztály
Személygépkocsi, három vagy négykerekű motorkerékpár-segédmotoros kerékpár, kerékpár
“B” díjosztály
Autóbusz, vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi
Maximált díjtételek

Díjövezet

A díjosztály

B díjosztály

Kiemelt díjövezet

500 Ft/óra

1.500 Ft/óra

I. díjövezet*

300,- Ft/óra
napi jegy 2.500,- Ft/nap

900,- Ft/óra

II. díjövezet

100,- Ft/óra
napi jegy 400,- Ft/nap

300,- Ft/óra

III: díjövezet

170.-Ft/óra

500.-Ft/óra

* Az Eszterházy strand előtti parkolóban, a Kiemelt zónában, valamint a „B” díjosztályban jegyautomatás parkolóban napijegy nincs.
Éves parkoló bérletek:
1. 13. § (1) bekezdés b) c) szerint az előállítás költségének díja: 600 Ft/év
2. 13. § (2) bekezdés b) szerinti mélygarázs bérlet díja: 10.000 Ft/év/társasházi albetét
3. 13. § (3) bekezdés szerint a lakossági bérletek díja: 2.900 Ft/év
4. 15. § (1) bekezdés szerint a parkoló bérletek ára:

Megnevezés

I. díjövezet

Rendszámra szóló bérlet

30.000 Ft/év

Átruházható bérlet

45.000 Ft/év

Cseredíj/kiállítási díj

500 Ft/alkalom

5. 15. § (2) bekezdés szerint a heti turista bérletek díja: 10.000 Ft
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
1

Módosította a 4/2021. (II.4.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2021. február 5. napjától.

2

Hatályon kívül helyezte a 4/2021. (II.4.) Ör. 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2021. február 5. napjától.

3

Hatályon kívül helyezte a 4/2021. (II.4.) Ör. 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2021. február 5. napjától.

4

Hatályon kívül helyezte a 4/2021. (II.4.) Ör. 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2021. február 5. napjától.

5

Hatályon kívül helyezte a 4/2021. (II.4.) Ör. 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2021. február 5. napjától.