Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelete

A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

Hatályos: 2015. 06. 25

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


26/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelete


a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről


Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Sárbogárd Város közigazgatási területén kiterjed a súlykorlátozással korlátozott és azzal együtt alkalmazott „Kivéve engedéllyel” közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó helyi közutakra érvényes - meghatározott járművekre vonatkozó - behajtási engedélyek (továbbiakban: engedély) kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjére. A súlykorlátozással érintett útszakaszokat az 1. melléklet tartalmazza.

Az engedély kiadása

2. § (1) A képviselőtestület az 1. § szerinti engedélyek kiadására és jogosultságuk jogosultságának felülvizsgálatára, az engedélyek esetleges visszavonására vonatkozó hatáskört a Polgármesterre ruházza az e rendeletben meghatározottak szerint.

(2) Az engedély - mint határozat - tartalmazza, hogy

a) mely járműre vonatkozik (forgalmi rendszámmal, illetve más azonosításra alkalmas módon),

b) a forgalmi engedélyben üzembentartóként (tulajdonosként) feltüntetett személy nevét és lakóhelyét (székhelyét),

c) az engedély a rendelet mely §-a, bekezdése, illetőleg pontja szerint került kiadásra,

d) az engedély érvényességi idejét,

e) a rendelet 7. §-ában, illetve a 8. § (3) bekezdésében foglalt, - az engedély használatára vonatkozó előírások közül az adott járműre megállapított - szabályokat,

f) a behajtási tilalommal érintett út, útszakasz, terület 4. § szerinti meghatározását, amelyre az engedély érvényes,

g) a határozat törvényben meghatározott egyéb kötelező tartalmi elemeit.

Az engedély kiadásának feltételei

3. § (1) Az engedély kiadása iránti kérelmet - egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolásával - a jármű üzemben tartója (tulajdonosa), valamint az utóbbiak képviseletében eljáró személy nyújthat be (a továbbiakban: kérelmező) Sárbogárd Város Polgármesteréhez.

(2) Engedély egy adott járműre adható ki a rendelet által előírt feltételek fennállásának megfelelő igazolása esetén.

Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik gépjárműre vonatkozóan külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén minden járműre külön engedélyt kell kiadni.

(3) Az engedély kiadásának feltétele, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennálljon:

a) A járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árút szállítanak, és az árú be- és kirakodása másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán oldható meg.

b) A jármű behajtásához nyomós közérdek fűződik.

c) Az ingatlanon lévő épületben jogszerűen lakó, az ingatlanon telephellyel rendelkező személy a használatában lévő járművet az adott épületben (garázsban), illetve az adott ingatlan - közterületnek nem minősülő - területén helyezi el.

d) Az ingatlanon lévő épületben, illetve az ingatlan területén jogszerű vállalkozást, vagy egyéb jogszerű tevékenységet folytató személy tevékenységének folytatásához az adott járművel való behajtás feltétlenül szükséges.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelmezőnek kérelme benyújtásakor megfelelően igazolnia kell.

(5) A (4) bekezdés szerinti igazolás akkor megfelelő, ha a kérelmező a (3) bekezdésben foglalt tényekre vonatkozó eredeti okiratokat a kérelem benyújtásakor a kérelemhez az eredeti okiratok - az ügyintéző által - hitelesített másolatát mellékeli. A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott közérdek fennállását - lehetőség szerint - okirattal akkor kell bizonyítania, ha az nem tekinthető köztudomású ténynek.

4. § (1) Az engedély kiadása iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni azt a behajtási tilalom hatálya alá tartozó utat, útszakaszt, területet, valamint azt az ingatlant, amelyre vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását igényli.

(2) Az ingatlan pontos meghatározásához szükség van a helyrajzi szám, valamint - lehetőség szerint - a házszám megadására.

(3) Amennyiben az adott helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanra - a megközelítési lehetőség számából adódóan - több, az 1. §-ban foglalt behajtási tilalom vonatkozik, a kérelemben pontosan meg kell jelölni, hogy az adott ingatlan tekintetében a kérelmező mely behajtási tilalommal érintett útszakaszra (területre) igényli az engedély kiadását.

(4) A kérelemben utalni kell a 3. § (3) bekezdésében foglalt valamely feltétel fennállására, és amennyiben szükséges - azt röviden meg kell indokolni.

(5) A kérelemben fel kell tüntetni a jármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát).

Amennyiben a járművet - a vonatkozó jogszabályok szerint - nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonosításra alkalmas módon kell meghatározni. Meg kell adni tovább a járműnek a megengedett legnagyobb össztömegét, valamint azt, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelékének II. számú, a közúti járművekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely járműkategóriába tartozik.

Az engedély érvényességi ideje

5. § (1) 5. § (1) Az engedély visszavonásig érvényes.

(2) Az engedély a kiadás napjától érvényes.

(3) Az engedély érvényét veszti, ha a rendelet által meghatározott feltételek már nem állnak fenn. Erről az engedély kiadóját - az engedély egyidejű visszaszolgáltatásával - haladéktalanul értesíteni kell.

Az engedély felülvizsgálata és visszavonása

6. § (1) Az engedély ellenőrzésére jogosult szervek (polgármester által kijelölt személy) kezdeményezésére a Polgármester az érvényes engedélyeket felülvizsgálhatja és amennyiben az indokolt, határozatával visszavonhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkört a Polgármester akkor gyakorolhatja, ha az engedély birtokosa az engedély használatának e rendeletben foglalt szabályait időszakonként visszatérően, vagy súlyosan megszegi.

Az engedély használata

7. § (1) Az engedély csak az abban meghatározott járművel való behajtásra (várakozásra) használható fel, más járműre nem érvényes.

(2) Az engedélyről - bármilyen formában - készített másolat nem használható fel.

(3) A 3. § (3) bekezdés a) pontja alapján kiadott engedély csak a ki- és berakodáshoz feltétlenül szükséges ideig, a b) és d) pont alapján kiadott engedély csak az indokolható legrövidebb ideig jogosítja fel a jármű használóját a járművel a behajtási tilalommal érintett területre történő behajtásra és várakozásra.

(4) A 3. § (3) bekezdés c) pontja alapján kiadott engedély csak a jármű tárolására szolgáló helyiségben (garázsban), illetve az adott ingatlan - közterületnek nem minősülő - területén történő elhelyezéshez, illetőleg a ki és berakodáshoz feltétlenül szükséges ideig jogosítja fel a jármű használóját a járművel a behajtási tilalommal érintett területre történő behajtásra és várakozásra.

Eseti engedélyek, különleges szabályok

8. § (1) A 3. § (3) bekezdés a) - d) pontjaiban szabályozott feltételeken kívül - a rendelet szabályai szerint - egy napra vagy indokolt esetben több napra szóló eseti engedély adható ki az alábbi esetekben:

a) Különleges alkalmakra ( pl. filmfelvétel, esküvő, önkormányzati rendezvény, stb.)

b) a behajtási tilalommal érintett területen lévő lakásokban végzett építési, műszaki stb. munka esetén, az ott munkát végzők által használt, a munkavégzéshez feltétlenül szükséges jármű behajtásának lehetővé tétele érdekében.

(2) Az eseti engedély iránti kérelemben az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában indokolt körülmény fennállására kell utalni, és azt indokolással megfelelően alá kell támasztani.

(3) Az eredeti engedély csak az (1) bekezdés a) pontjában említett esemény lebonyolításához, illetőleg az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munka, elvégzéséhez feltétlenül szükséges ideig jogosít a behajtási tilalommal érintett területre történő behajtásra, illetve az ott történő várakozásra.

(4) Egyebekben az eseti engedélyre a rendelet engedélyre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A 7,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó járműre a rendelet szerint engedélyt kiadni csak rendkívüli indokolt esetben, az adott út, útszakasz, terület műszaki és egyéb sajátosságainak, valamint a lakók nyugalmának és a környezet szempontjainak fokozott figyelembevételével lehet.


Eljárási szabályok és jogkövetkezmények

10. § Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben, valamint az engedélyhasználat megsértésének jogkövetkezményei tekintetében a vonatkozó jogszabályok az irányadók.


Záró rendelkezések

11. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 43/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Sárbogárd, 2015. június 12.

      

       dr. Sükösd Tamás                                     Demeterné dr. Venicz Anita

polgármester                                                          jegyző


Kihirdetve: Sárbogárd, 2015. június 24.

                                                                           Demeterné dr. Venicz Anita

                                                                                         jegyzőMellékletek