Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2016(X.3.) önkormányzati rendelete

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Hatályos: 2019. 11. 14

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. fejezet

Általános rendelkezések


 1. Az önkormányzat elnevezése és jelképe


1. §

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Balatonfüred Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat).

(2) Székhelye: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

(3) Az Önkormányzat illetékességi területe: Balatonfüred város közigazgatási területe, beleértve a kül- és belterületeket egyaránt. Az Önkormányzathoz tartozó közigazgatási terület leírását, a város jellemző adatait az 1. függelék tartalmazza.

(4)  Az Önkormányzat jogi személy.

(5)  Az Önkormányzat feladat- és hatáskör gyakorlására feljogosított szervezet - a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve más önkormányzati rendelet eltérő rendelkezése hiányában – Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület).

(6)  Az Önkormányzat jelképei a város címere, zászlója és pecsétje. A város jelképeiről külön jogszabály rendelkezik. Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a Képviselő-testület és szervei használhatják a hivatalos kiadmányokon az önkormányzat címerét.

(7)  Az Önkormányzat pecsétje: körbélyegző, Balatonfüred Város Önkormányzata körirattal, középen a Magyarország címerével. Ezt a bélyegzőt kell használni az önkormányzat nevében, a polgármester és a jegyző együttes aláírását tartalmazó kiadmányokon.

(8)  A polgármester és az alpolgármester hivatalos kör alakú pecsétjén középen Magyarország címere van, a köríven pedig a következő felirat olvasható:

a)    Balatonfüred Város Polgármestere, illetve

b)    Balatonfüred Város Alpolgármestere.

(9) Balatonfüred város ünnepi képviselő-testületi ülésein a polgármester polgármesteri ezüstláncot visel.

(10) Balatonfüred Város Napja április 25.

(11) Balatonfüred Város Önkormányzatának havilapja: „Balatonfüredi Napló”. 1. Az önkormányzat szervei

2.§

(1) A Képviselő-testület bizottságai:

 1. Jogi-, Közrendvédelmi és Ellenőrző Bizottság,
 2. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság,
 3. Humán Erőforrás Bizottság, és
 4. Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság.

(2) A Képviselő-testület 2013. január 01. napjától közös önkormányzati hivatalt hozott létre Balatonszőlős, Dörgicse, Pécsely és Vászoly Községek Önkormányzataival, Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) elnevezéssel.


 1. fejezet

Az önkormányzat feladat- és hatásköre


 1. Alapfeladatok

3.§

 1. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben (a továbbiakban: Mötv.) meghatározott kötelezően ellátandó feladatait a lakossági igények és anyagi lehetőségeinek függvényében biztosítja.
 2. A Képviselő-testület - figyelemmel a kötelezően ellátandó feladatokra, anyagi lehetőségeitől függően - az Önkormányzat éves költségvetésében meghatározza, hogy a helyi közszolgáltatások körében mely feladatokat, milyen mértékben és módon látja el.
 3. Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolását - figyelemmel az Mötv. 13.§ (1) bekezdésében foglaltakra - az 1. melléklet tartalmazza.
 4. Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez.


 1. Önként vállalt feladatok

 1. A Képviselő-testület a törvények által előírt kötelező feladatainak ellátásán túl, külön önkormányzati rendelettel önként vállalhat feladatot, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe.
 2. A feladatok önkéntes vállalása előtt a Képviselő-testület minden esetben előkészítő eljárást folytat le, melynek keretében kikéri az érintett bizottságok, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét. Szükség esetén a feladatellátás felvállalása előtt szakértő közreműködése is igénybe vehető.
 3. Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a Képviselő-testület elé, ha tartalmazza a megvalósításhoz szükséges költségvetési forrásokat.
 4. Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a 2. melléklet tartalmazza.


 1. fejezet

A Képviselő-testület működése


 1. A feladatok ellátása

5. §

 1. A Képviselő-testület a feladatait, a bizottságai, a polgármester, a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal és a jegyző útján látja el.
 2. Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a polgármester a Képviselő-testületnek a munkaterv szerinti üléseken tájékoztatást ad.

6.§

(1) A Képviselő-testület tagjainak száma: 11 fő.

(2)  A Képviselő-testület tagjainak névsorát a 2. függelék tartalmazza.
6. A Képviselő-testület munkaprogramja, munkaterve

7.§

 1. A Képviselő-testület a megválasztását követő legkésőbb 6 hónapon belül elkészíti és jóváhagyja a tevékenységének irányvonalát, az elsőbbséget élvező célokat, a fejlesztési elképzeléseket tartalmazó, megbízatásának időtartamára szóló ciklusprogramot. A program azokat a helyi közügyeket, közszolgáltatásokat is rögzíti, amelyekben a feladatokat vállaló önszerveződő közösségek és vállalkozások támogatást kapnak a Képviselő-testülettől.
 2. A ciklusprogram tervezetének elkészítéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik.
 3. A Képviselő-testület – a program végrehajtását is célzó - rendes ülések tervszerű megtartása érdekében, a polgármester javaslatára éves munkatervet határoz meg. A következő évi munkatervet jóváhagyásra legkésőbb az év első ülésre kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.
 4. A munkaterv tervezetét a jegyző állítja össze, amelynek során javaslatot kérhet:
  1. a Képviselő-testület tagjaitól,
  2. a bizottságoktól, illetve
  3. az Önkormányzati Hivatal osztályvezetőitől.
 5. A munkaterv tartalmazza:
 1. az ülések tervezett időpontját,
 2. az ülések várható napirendjét,
 3. megnevezi a napirendi pontok előadóit,
 4. meghatározza azokat a napirendeket, amelyek előkészítésénél közmeghallgatást kell tartani,
 5. az éves pénzügyi - gazdasági ellenőrzésről szóló beszámoló időpontját, továbbá
 6. a beszámoltatásra kötelezetteket, illetve a tájékoztatásra felkérteket.
 1. A munkaterv évközben a feladatok változásának megfelelően módosítható.
 2. A munkatervben foglaltakon túl, halasztást nem tűrő esetben, a polgármester rendkívüli ülést hívhat össze. Rendkívüli ülés összehívására bármilyen értesítési mód igénybe vehető (telefon, elektronikus levél, szóbeli meghívás), azonban a sürgősség indokát közölni kell. A rendkívüli ülés meghívóját - lehetőség szerint - legkésőbb 24 órával az ülés kezdete előtt ki kell kiküldeni.
 3. Katasztrófa esetén az ülés azonnal összehívható.
 4. Rendkívüli ülés összehívása esetén is lehetőség szerint írásbeli előterjesztést kell készíteni, amely legkésőbb az ülés kezdetekor is kiosztható a megjelenteknek, de szükség esetén szóbeli előterjesztés alapján is tárgyalható napirendi pont.
 5. A munkatervet a város hivatalos honlapján (www.balatonfured.hu) a jegyző közzéteszi.7. A Képviselő-testületi ülés összehívása, vezetése


8. §

(1) A Képviselő-testület alakuló ülést, munkaterv szerinti ülést, rendkívüli ülést és ünnepi ülést tart, valamint évente egyszer közmeghallgatást tart.

(2) A Képviselő-testület döntéseit ülésein hozza meg, az alakuló és a munkaterv szerinti ülések helye az Önkormányzati Hivatal Nagyterme. Ettől eltérő helyszínt a polgármester a meghívóban meghatározhat.

(3) A nyilvános ülésen a hallgatóság csak az ülésterem kijelölt helyein foglalhat helyet, az ülés rendjét nem zavarhatja.

(4)  A Képviselő-testület munkaterv szerinti ülést - augusztus hónap kivételével – havonta, a hónap negyedik csütörtökén tart.

(5)   Az Mötv-ben foglaltakon kívül a polgármester bármikor hívhat össze rendkívüli ülést.

(6)  Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a Képviselő-testület rövid úton (telefon, telefax, sms, e-mail) is összehívható a sürgősség okának közlésével.

(7) Az indítványnak tartalmaznia kell az ülés időpontjára és a napirendre vonatkozó javaslatot.

(8) A Képviselő-testület nyilvános üléséről filmfelvétel is készülhet.


9.§

(1) A Képviselő-testület ünnepi ülést tart az alakuló ülésén, ünnepi ülést tarthat a város napja alkalmából megrendezett ünnepségen, a kitüntetések átadásakor, valamint a Képviselő-testület eseti döntése alapján.

(2) Az alakuló ülést a polgármester a választást követő 15 napon belül hívja össze és vezeti.

(3) Az ülés megnyílása után a választási bizottság elnöke tájékoztatást ad a választás eredményéről.

(4)[1] Az alakuló, vagy az azt követő ülésen a képviselők a polgármester javaslatára alpolgármestereket választanak és rögzítik a polgármester illetményét, döntenek az alpolgármesterek illetményéről, tiszteletdíjáról és állást foglalnak az SZMSZ felülvizsgálatáról, valamint megválasztják a vagyonnyilatkozat kezelő bizottság tagjait.


10.§[2] A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén e hatáskörét elsősorban az általa meghatározott általános helyettes alpolgármester gyakorolja, annak akadályoztatása esetén a másik alpolgármester látja el a feladatokat. A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén az ülés összehívására és vezetésére a korelnök jogosult.


8. A Meghívó


11.§

 1. A polgármester a képviselő-testületi ülés meghívóját, az írásbeli előterjesztések meghívóját és az előterjesztéseket az ülés tervezett időpontja előtt legalább 3 munkanappal a képviselők és meghívottak részére eljuttatja.
 2. A Képviselő-testület tagjai számára a meghívó és az előterjesztések továbbítása papír alapon történik. Az előterjesztések mellékleteinek kiküldése elektronikusan is történhet.
 3. A jegyző a Képviselő-testület ülésének helyéről, időpontjáról és napirendjéről Balatonfüred honlapján, valamint a FÜRED TV –n keresztül tájékoztatja a lakosságot.
 4. A bizottságok előterjesztésekkel kapcsolatos állásfoglalását az ülés napján a bizottságok elnökei átadják  a képviselőknek.
 5. A Képviselő-testület ülésére szóló meghívó tartalmazzak:
 1. az ülés helyét, időpontját,
 2. a javasolt napirendi pontokat és
 3. az előterjesztők nevét.
  1.  A meghívó mellékletét képezik:
 1. az előterjesztések,
 2. a határozat-tervezetek, és
 3. a rendelet-tervezetek.
  1.  A meghívót a polgármester írja alá. Akadályoztatása esetén a 10.§-ban meghatározott helyettesítési szabályok alkalmazandók.9. A meghívottak


12.§

(1) A nyilvános képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület tagjai mellett, állandó meghívottként - tanácskozási joggal – jelen lehet:

 1. a választókerület országgyűlési képviselője,
 2. a jegyző
 3. az aljegyző,
 4. az Önkormányzati Hivatal osztályvezetői,
 5. a napirend tárgya szerint illetékes szervek vezetői,
 6. az előterjesztés kapcsán érintett magánszemélyt, jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági szervezet, illetve annak meghatalmazottja,
 7. a napirend szerint érintett települési székhelyű civil szervezet elnöke,
 8. a helyi média képviselői,
 9. akik meghívását törvény vagy önkormányzati rendelet kötelezővé teszi, továbbá
 10. az egyes napirendek megtárgyalásához a polgármester által megjelölt érintett személy.
 1. A képviselő írásban vagy szóban köteles előre a polgármester részére bejelenteni, hogy a Képviselő-testület ülésén való részvételben akadályoztatva lesz.


(3) Rendkívüli Képviselő-testületi ülésre a képviselőket, a tisztségviselőket, a napirendi pontban érintett osztályvezetőket, intézményvezetőket és a polgármester által megnevezetett személyeket, szervezeteket kell meghívni.


10. Az előterjesztések

13.§

(1) Előterjesztésnek minősül:

 1. a rendelet-tervezet,
 2. a határozati javaslat,
 3. a beszámoló, és
 4. a tájékoztató.

(2) A Képviselő-testület ülésére főszabályként írásbeli előterjesztést kell benyújtani, amelyet a meghívóval együtt kell megküldeni az érintetteknek.

(3) Az (1) bekezdés b) - d) pont szerinti előterjesztés kivételesen szóbeli is lehet. Írásos előterjesztés nélkül nem tárgyalható a rendeletalkotással összefüggő napirend.

(4) A Képviselő-testület elé javaslatot terjeszthet:

 1. a polgármester,
 2. az alpolgármester,
 3. a Képviselő-testület bizottságai,
 4. a képviselő, és
 5. a jegyző.

(5) Az előterjesztés tartalmi elemeit a 22.§ tartalmazza.

(6) Az előterjesztéseket a törvényesség biztosítása érdekében a jegyző ellenőrzi és aláírásával látja el.

(7) Az előterjesztéseket legkésőbb 7 nappal az ülés előtt le kell adni a jegyzőnek.

(8) Az előterjesztéseket a bizottságok feladatkörükben meghatározottak szerint véleményezik. Bizottsági véleményezés nélkül előterjesztés csak rendkívül indokolt és sürgős esetben terjeszthető a Képviselő-testület elé.

(9) A (16) és (17) bekezdésben foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, amelynek keretében az állampolgárok, nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek (továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az Önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére kialakított oldalon megadott elektronikus levélcímen.

(10) A Képviselő-testület a rendeletalkotás során a beérkezett véleményeket mérlegei, de a véleményekkel kapcsolatban egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.

(11) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelet-tervezet tárgyához nem illeszkedik, vagy név nélküli.

(12) A rendelet-tervezetet úgy kell a véleményezésre kialakított oldalon közzétenni, hogy a tervezet céljához és hatálylépéséhez igazodóan a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez, a vélemény kifejtéséhez.

(13) A beérkezett vélemények, a véleményezésre jogosult nevének és e-amil címének kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított egy évig történik. Az adatok kezelése magába foglalja az említett adatok gyűjtését, tárolását, közzétételét, felhasználását és törlését is.

(14) A véleményezésre jogosult adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt vélelem szerinti adatkezelések tekintetében megadottnak kell tekinteni.

(15) A véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet-tervezettel kapcsolatos vélemények megismerése érdekében lakossági fórum szervezhető.

(16) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani

 1. fizetési kötelezettségekről,
 2. az önkormányzati támogatásokról,
 3. a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról,
 4. szervezet és intézmény alapításáról, szervezeti és működési szabályait megállapító, valamin
 5. az Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról szóló rendelet-tervezetet.

(17) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a rendelet-tervezetet, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.


11. Sürgősségi indítvány


14.§

(1) Sürgősségi indítványt a polgármester, az alpolgármester, a Képviselő-testület bizottsága, a képviselők, vagy a jegyző terjeszthet elő. A polgármester sürgősségi indítványát szóban is előterjesztheti.

(2) Az indítványt - a sürgősség tényének rövid indoklásával és az indítvány megküldésével – írásban az ülés előtt legalább 24 órával a polgármesterhez kell benyújtani.

(3) A sürgősség elfogadásáról a Képviselő-testület minősített többséggel határoz. A sürgősség elfogadása esetén a Képviselő-testület az indítványt napirendre tűzi.
12. Az ülésvezetés szabályai


15.§

(1) A Képviselő-testület ülését levezető személy feladatai az ülés megnyitásakor - a jegyző közreműködésével - megvizsgálja a Képviselő - testület határozatképességét, kihirdeti az arra vonatkozó megállapításait.

(2) A Képviselő-testület ülését levezető személy a napirend tervezetet a Képviselő-testület elé terjeszti. A napirend tervezete tartalmazza a tárgyalandó előterjesztések tárgyának megjelölését, azok előterjesztőjét. A képviselők kezdeményezhetik valamely napirendi pont elhagyását, elnapolását, illetve a javasolt sorrend megváltoztatását.

(3) A Képviselő-testület ülését levezető személy a napirend tervezetét szóban kiegészíti az ülésen kiosztott anyagok napirendre vételére vonatkozó javaslattal. Az ülésen kiosztott előterjesztés tárgyalására csak halasztást nem tűrő esetben a polgármester külön engedélye és a jegyző törvényességi véleménye alapján kerülhet sor.

(4)  Nem kerülhet a Képviselő-testületi ülésen kiosztásra:

 1. a munkatervben meghatározott feladatokkal kapcsolatos anyag,
 2. 10 millió forintot meghaladó mértékű költségvetés-átcsoportosítás,
 3. intézmény, gazdasági társaság alapítása, átszervezése, megszüntetése, alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály módosítása,
 4. önkormányzati társulás létrehozásáról, az ahhoz való csatlakozásról szóló előterjesztés,
 5. önkormányzati pénzeszköz, vagyon átadásáról, illetve vagyon elidegenítéséről szóló javaslat,
 6. rendeletalkotás, illetve
 7. rendelet módosítás.

(5) A rendkívüli ülés összehívására és levezetésére az e rendeletben foglalt eltérésekkel a rendes ülés szabályait kell alkalmazni.

(6) A rendkívüli Képviselő-testületi ülésen csak a meghívóban szereplő napirendek tárgyalhatók, napirend előtti hozzászólásra nincs lehetőség.


13. A Képviselő-testület tanácskozási rendje


16.§

 1. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után a polgármester tájékoztatást ad a két Képviselő-testületi ülés között történt fontosabb eseményekről, döntésekről.
 2. Amennyiben a Képviselő-testületi ülésen megjelenő képviselő szót kér, tájékoztatást ad országos, illetve a választókerületet érintő kérdésekről. A tájékoztatókról vita nem nyitható.
 3. Ezt követően a polgármester:
 1. javaslatot tesz a napirendre,
 2. napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát,
 3. napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és
 4. kihirdeti a szavazás eredményét.
 1. Az ülés vezetésével kapcsolatban a polgármester feladata a tanácskozás rendjének fenntartása. Ennek érdekében az alábbi intézkedésekre jogosult:
 1. figyelmeztetheti a hozzászólót, hogy csak a napirenddel kapcsolatban tegye meg észrevételét, s javaslatát, s attól ne térjen el,
 2. felszólíthatja a hozzászólót, hogy a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kijelentésektől tartózkodjon,
 3. rendre utasíthatja azt, aki a testülethez méltatlan magatartást tanúsít,
 4. megvonhatja a szót attól, aki a fentiekben írt rendzavaró magatartást megismétli, továbbá
 5. a nem képviselő részvevőt - ismételt rendzavarás esetén - a teremből kiutasíthatja.
 1. A polgármesternek a rend fenntartása érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, vagy azzal vitába szállni nem lehet.
 2.   A meghívott vendégeknek hozzászólási lehetőséget a polgármester biztosíthat.


14. A Képviselő-testület zárt ülése


17.§

(1) A polgármesternek a napirend közlésével egyidejűleg jeleznie kell a zárt ülésre vonatkozó törvényi előírást.

(2) A Képviselő-testület tagjait titoktartási kötelezettség terheli a tudomásukra jutott személyes adatok és információk tekintetében.

(3) A zárt ülésen hozott döntésekről, a személyiségi jogok figyelembe vételével, legkésőbb a következő munkaterv szerinti nyilvános ülésen tájékoztatást kell adni.15. A napirend tárgyalása


18.§

(1) Az ülést levezető személy minden napirendi pontról - kivéve a tájékoztató jellegű napirendeket - külön vitát nyit.

(2) A napirendi pont tárgyalásakor elsőként az előterjesztőt illeti a szó, aki legfeljebb 5 perc időtartamban a döntéshozatalt befolyásoló, szóbeli kiegészítést fűzhet az írásbeli előterjesztéshez.

(3) Ezt követően a bizottságok elnökei ismertetik az előterjesztéssel kapcsolatos bizottsági véleményt, állásfoglalást.

(4) Az előterjesztő esetleges szóbeli kiegészítését követően az előterjesztőhöz kérdéseket lehet intézni, egy alkalommal, maximum 2 percben, amelyekre válaszolnia kell.

(5) A kérdésekre adott válaszok követően a polgármester a döntést igénylő napirendi pont felett a tájékoztatók és a kérdésekre, interpellációkra adott válaszok kivételével vitát nyit.

(6) A képviselői felszólalásra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A képviselő ugyanahhoz a napirendi ponthoz legfeljebb kétszer szólhat hozzá. Az első hozzászólása legfeljebb 3 percig tart, egy alkalommal élhet felszólalással és 2 perc időtartamban reagálhat.

(7) A napirendben érintett állampolgároknak a polgármester a napirenden szereplő ügyben hozzászólási lehetőséget ad, amennyiben az állampolgár azt írásban, felszólalásának rövid tartalmát a polgármesternek az ülés megkezdéséig, vagy annak szünetében jelezte. A felszólalás időtartama maximum 2 perc.

(8) A tanácskozási joggal rendelkező meghívottak a tevékenységi körüket érintő előterjesztések kapcsán felszólalhatnak. A felszólalás időtartama maximum 3 perc.

(9) Az időkorlátok alól a polgármester - a tárgyalt téma fontosságára figyelemmel - felmentést adhat.

(10) Bármikor szót kérhet:

 1. az előterjesztés készítője,
 2. bármely képviselő ügyrendi kérdésben, és
 3. a jegyző, megbízásából az aljegyző, vagy más megbízottja, ha törvényességet érintő észrevételt kíván tenni.

(11) A felszólalások után a polgármester a vitát lezárja. A vita lezárásáról szóló döntését a polgármester kimondja.

(12) Szavazás előtt az előterjesztő, vagy az előterjesztés készítője maximum 5 percben válaszol a vitában elhangzottakra, véleményt nyilvánít a határozati javaslathoz elhangzott indítványokról, és legkésőbb ekkor nyilatkozik arról, hogy az elhangzott kiegészítéseket és módosító javaslatokat befogadja-e. Az előterjesztő által elfogadott módosításokat, kiegészítéseket a napirendre vonatkozó eredeti döntési javaslat részének kell tekinteni.

(13) A válasz után a polgármester az elhangzott módosító javaslatokat összefoglalja és szövegszerűen, az eredeti javaslathoz illeszkedő módon ismerteti, annak megjegyzésével, hogy azt az előterjesztő elfogadta-e.

 (14) Az előterjesztést a napirend előterjesztője a szavazást megelőzően bármikor visszavonhatja. Az előterjesztés napirendről való levételét a szavazás előtt bármikor, bármely képviselő indítványozhatja. Az indítványról a Képviselő-testület - vita nélkül - egyszerű szótöbbséggel dönt.

(15) Szavazás előtt a polgármester, vagy bármelyik képviselő tárgyalási szünetet javasolhat, a javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt. A tárgyalási szünet tartama maximum harminc perc.

(16) A vita során a képviselők a hozzászólásuk részeként, a tárgyalt előterjesztésre vonatkozóan módosító, illetve kiegészítő javaslatokat tehetnek. A módosító és kiegészítő javaslatokat szövegszerűen kell megfogalmazni. Új változatot vagy módosító indítványt csak a vita lezárásáig lehet előterjeszteni. A polgármester az előterjesztett és a vitában elhangzott javaslatokat szavazásra bocsátja. Először a módosító, kiegészítő javaslatokról kell dönteni.

(17) Nagyobb terjedelmű módosító indítványt a polgármester kérésére írásban kell benyújtani. Ha ezen indítvány a vita során hangzik el, az indítvány írásbeli elkészítése érdekében a polgármester a napirend tárgyalását felfüggesztheti, szünetet rendelhet el. Az előterjesztő által tett módosító javaslatot nem kell külön szavazásra bocsátani.

(18) Ügyrendi kérdésekben a képviselő bármikor maximum 2 percben szót kérhet, amelyről képviselőtestület - vita nélkül - egyszerű szótöbbséggel dönt.

(19) Ügyrendinek minősül az a hozzászólás, kérdés, amelyben a képviselő a Képviselő-testület munkájával - ülésének lefolytatásával - kapcsolatos eljárási ügyben tesz észrevételt.


16. A Képviselő-testület döntései


19.§

(1) A Képviselő-testület rendeletet alkot, vagy határozatot hoz.

(2) Az önkormányzati rendelet alkotására az Alaptörvény, az Mötv, a jogalkotásról szóló törvény, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló igazságügyi és rendészeti miniszteri rendelet rendelkezései az irányadóak.

(3)  Az önkormányzati rendeletet aláírására és a kihirdetésével kapcsolatos feladat ellátására az Mötv. rendelkezése az irányadó.

(4) A Képviselő-testület meghatározhatja egyes rendelet-tervezetek kétfordulós tárgyalását.

(5) Az Önkormányzat rendeleteit az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kell kihirdetni. Az önkormányzati rendeletek kihirdetésük napjától kezdődően elérhetőek az Önkormányzat honlapján.

(6)  A Képviselő-testület számozott határozat nélkül, de jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt:

 1. ügyrendi kérdésekben
 2. tájékoztató jelentés tudomásulvételéről,
 3. név szerinti szavazás elrendelésében
 4. a döntési javaslaton belüli alternatívák elfogadásakor
 5. módosító indítvány elfogadása kérdésében
 6. interpellációkra, képviselői kérdésekre adott válaszok elfogadásakor.

(7) A Képviselő-testület határozatainak megjelölése évenként 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal, az ülés időpontját jelölő hónap (római számmal) és nap (arab számmal) zárójelben való feltüntetésével történik. A határozat megjelölése: Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének sorszám/év (határozathozatal hónapja, napja) határozata.

(8) A jegyző rendeletekről és határozatokról a Szervezési és Vagyongazdálkodási Osztály útján nyilvántartást vezet.

(9)  A döntéseket meg kell küldeni azon szerveknek, szervezeteknek és intézményeknek, amelyek számára az feladatot, vagy hatáskört állapít meg.17. Döntéshozatal


20.§

(1) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat, azok előterjesztésének sorrendjében, egyenként teszi fel szavazásra úgy, hogy előbb a vita során elhangzott módosító és kiegészítő, majd a javaslatról végszavazással kell dönteni.

(2) A Képviselő-testület tagjai „igen”, „nem”, “tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak.

(3) [3]

(4) Nem vehet részt a döntéshozatalban az, aki a Képviselő-testület által átruházott önkormányzati hatósági jogkör gyakorlása során az elsőfokú határozat meghozatalában részt vett, illetve az, akit az ügy személyesen érint.

(5) A Képviselő-testület az érdemi döntést nem igénylő tájékoztatóról, bejelentésről, állásfoglalásról nem hoz határozatot.

(6) A szavazatok összeszámlálása után a polgármester megállapítja és kihirdeti a javaslat mellett, majd ellene szavazók, a tartózkodók és a szavazásban részt nem vett, de jelenlévő képviselők számát, és kihirdeti a döntést.

(7) A döntés ismertetése vonatkozik a zárt ülésen hozott döntésre is, melyre a következő rendes ülés elején kerül sor.

(8)[4] A (4) bekezdésben meghatározott érintettség bejelentésének elmulasztása esetén a mulasztást követő hónapra esedékes tiszteletdíj 25%-a megvonásra kerül.


18. A szavazás módja


21.§

(1) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik, a polgármester a szavazatokat a jegyző közreműködésével megszámlálja.

(2) Titkos szavazás rendelhető el azokban az ügyekben, melyeket a testület zárt ülésen tárgyal vagy tárgyalhat.

(3) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, szavazófülke (vagy külön szavazóhelyiség) és urna igénybevételével történik. A szavazólapon fel kell tüntetni a szavazás napját, tárgyát és hivatalos bélyegző lenyomattal kell ellátni. A titkos szavazás eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A titkos szavazást a Jogi, Közrendvédelmi és Ellenőrző Bizottság képviselő tagjai bonyolítják.

(4) A Képviselő-testület – bizottsági, polgármesteri, képviselői javaslatra - a jelenlévő képviselők egynegyedének ”igen” szavazata alapján név szerinti szavazást rendel el.

(5) Név szerinti szavazással kell dönteni:

 1. a helyi népszavazás kiírásáról, illetve
 2. a Képviselő-testület feloszlatásáról.

(6) A név szerinti szavazás esetén a jegyző, a jelenléti ív szerinti sorrendben felolvassa a képviselők nevét, akik szóban „igen”-nel vagy „nem”-mel szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól. A szavazás eredményét a polgármester állapítja meg és hirdeti ki. A név szerinti szavazás – jegyző által hitelesített – névsorát az ülésről készített jegyzőkönyv mellé kell csatolni.

(7) Az eldöntendő javaslatokat a polgármester bocsátja szavazásra. Egy előterjesztésről csak egy határozat hozható. A javaslat szövegét szavazásra egyértelműen és úgy kell feltenni, hogy arra igennel vagy nemmel lehessen szavazni.

(8) A szavazásra bocsátás során a polgármester szövegszerűen ismerteti a szavazás tárgyát képező javaslatot. A javaslatot szövegszerűen nem kell ismertetni - elegendő csupán arra utalni - ha az mindenben megegyezik az eredetileg írásban előterjesztett javaslattal, továbbá akkor sem, ha az előterjesztő a vitában elhangzott módosító javaslatokat elfogadta, s ezen javaslatok a vita során félreérthetetlen szövegszerűséggel megfogalmazást nyertek.

(9) A módosító és kiegészítő javaslatok feletti szavazás lezárása után dönt a Képviselő-testület az eredeti előterjesztés szerinti javaslat előterjesztő által felvállalt, illetve a Képviselő-testület által elfogadott módosításokat is tartalmazó egészéről.

(10) Az ügyrendi javaslatokat a polgármester soron kívül, az elhangzást követően azonnal szavazásra bocsátja.


19. A Képviselő-testület elé kerülő anyagok tartalmi követelményei és a benyújtásukra vonatkozó szabályok


22. §

(1) A Képviselő-testület elé terjeszthető:

 1. előterjesztés,
 2. beszámoló,
 3. tájékoztató,
 4. képviselői indítvány,
 5. interpelláció, továbbá
 6. kérdés.

(2) Az előterjesztés benyújtására a polgármester, az alpolgármester, a Képviselő-testület bizottságai, a jegyző feladatkörükben, továbbá a jogszabály alapján beszámolásra kötelezettek jogosultak.

(3) Az előterjesztés irányulhat rendelet alkotására, vagy határozat meghozatalára.

(4) A Képviselő-testület elé kerülő írásos előterjesztések főbb tartalmi elemei:

 1. a tárgy pontos meghatározása,
 2. a meghozandó döntés indokainak bemutatása,
 3. a tárgykört rendező jogszabályok megjelölése,
 4. elemezni kell azokat az új követelményeket, összefüggéseket, a lakossági véleményeket, amelyek új intézkedéseket, testületi döntést igényelnek,
 5. mindazon körülmények, összefüggések, tények és adatok bemutatása, amelyek lehetővé teszik az értékelést és a döntést indokolják,
 6. be kell mutatni az előkészítés során végzett összehangoló munka főbb tapasztalatait; mely személyekkel vagy szervezetekkel történt egyeztetés és ennek során milyen lényeges érdek- és véleménykülönbségek merültek fel, ezek közül melyek nem kerültek a határozati javaslatokba;
 7. az előterjesztésnek konkrétan meg kell jelölnie a feladatokat, a megvalósításhoz szükséges feltételeket és a végrehajtás során elérhető eredményeket;
 8. a határozati javaslatoknak logikusan kell épülniük az előterjesztés megállapításaira,
 9. a határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek és végrehajthatónak kell lennie, tartalmaznia kell a végrehajtásért felelősök nevét, a végrehajtási határidő megjelölését,
 10. a határozati javaslatban utalni kell a korábban hozott határozatok további sorsára (hatályon kívül helyezés, módosítás, hatályban fenntartás),
 11. az önkormányzati hatósági ügyekben készített előterjesztésnek tartalmaznia kell a döntési javaslat tömör kivonatát. Az eljárás iratanyaga az Önkormányzati Hivatal illetékes osztályán tekinthető meg,
 12. az előterjesztésben fel kell sorolni azon személyek, szervek, szervezetek körét, akiknek/amelyeknek jogszabály alapján véleményezési, egyetértési joga áll fenn a meghozandó döntés körében, illetve akiket/amelyeket arról tájékoztatni szükséges. A véleményüket, álláspontjukat tartalmazó írásos dokumentumot az előterjesztés mellé kell csatolni.

(5) Az előterjesztések egyéb követelményei:

 1. az előterjesztés sokszorosítási példányának az előterjesztő, vagy kijelölt helyettese aláírását vagy elektronikus esetben szkennelt vagy s.k.-val ellátott aláírását kell tartalmaznia, illetve
 2. az előterjesztésben meg kell jelölni, hogy a határozat végrehajtása az Önkormányzati Hivatal mely osztályának feladatkörébe tartozik, több osztály esetén a területet irányító alpolgármester végzi a koordinálást.

(6) Az előterjesztéseket - a rendelet 3. mellékletében foglalt feladat- és hatáskörök figyelembevételével - a tárgykör szerint érintett állandó bizottság véleményezi.

(7) Minden, a költségvetési rendelet végrehajtását érintő előterjesztést és az ahhoz kapcsolódó módosító javaslatot csak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a polgármester állásfoglalásával lehet benyújtani.

(8) A zárt ülés napirendjén szereplő előterjesztés jobb felső sarkában a "ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE" megjelölést kell alkalmazni.

(9) Beszámoló készíthető:

 1. önkormányzati hatáskör gyakorlásáról,
 2. a Képviselő-testület valamely határozatának végrehajtásáról,
 3. az interpellációk kivizsgálásáról,
 4. a Képviselő-testület és szervei tevékenységéről.

(10)     A beszámolók benyújtására a Képviselő-testület határozataiban felelősként megjelölhető személyek –a polgármester, az alpolgármester, a bizottsági elnökök, a jegyző feladatkörükben –, továbbá a jogszabály alapján beszámolásra kötelezettek jogosultak.

(11)     A tájékoztató olyan információk Képviselő-testület elé terjesztését jelenti, amelyek az önkormányzati döntések meghozatalát általános jelleggel támasztják alá, illetve amelyek valamely a város életével kapcsolatos jelenségnek, nem önkormányzati szerv tevékenységének megismerését segítik elő.

(12)     A tájékoztató határozati javaslatot nem tartalmaz, elfogadásáról a Képviselő-testület vita és felszólalás nélkül dönt. Amennyiben a Képviselő-testület a tájékoztatót nem fogadja el, azt átdolgozva a következő ülésre ismét be kell terjeszteni.

(13) Az indítvány javaslatot tartalmaz rendelet, vagy határozat meghozatalára. Az indítványnak tartalmaznia kell a javasolt döntés főbb elemeit.

(14)     Interpellációnak minősül az a felvetés, amelyben a képviselő valamilyen hibás, helytelen gyakorlatot jelez. A Képviselő-testület tagjai a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a bizottságok elnökeihez és a jegyzőhöz írásban interpellációt intézhetnek önkormányzati feladatkörbe tartozó minden ügyben. Az írásban beadott interpellációkat a képviselő szóban 3 percben összefoglalhatja.

(15)     Az interpellált 15 napon belül írásban köteles választ adni.

(16)     Az interpellációra adott írásbeli választ a Képviselő-testület következő ülésén napirendre tűzi. A képviselő a válasz után nyilatkozik a válasz elfogadásáról. Ha a képviselő a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.

(17) Kérdés minden olyan Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntés előkészítési jellegű felvetés, vagy tudakozódás, amely nem kapcsolódik a soron lévő napirend témájához. Kérdés feltevésére és megválaszolására az interpellációra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.20. A Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve


23.§

(1) A jegyzőkönyv elkészítésére, és a jegyzőkönyv aláírására az Mötv. rendelkezései az irányadóak.

(2)  A jegyzőkönyvet egy példányban kell elkészíteni.

(3) A testületi ülés teljes hanganyaga számítógépes úton rögzítésre kerül, amelynek anyagát CD lemezen kell tárolni.

(4) A Képviselő-testület üléséről szó szerinti jegyzőkönyv nem készül, a jegyzőkönyv a tanácskozás lényégét tartalmazza, de a Képviselő-testület valamely tagja kérésére a jegyző, vagy az általa megbízott személy, köteles a képviselő által elmondottakat szó szerint jegyzőkönyvbe venni.

(5) A zárt ülés hangfelvétele külön kerül rögzítésre, s a napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

(6)  A jegyzőkönyv tartalmazza az Mötv-ben meghatározottakon kívül:

 1. a képviselő – testület ülésének kezdetét és végét,
 2. az előre bejelentett távolmaradó képviselők nevét,
 3. az elfogadott napirendi pontok előterjesztőit.

(7)  A jegyzőkönyv mellékletei:

 1. a meghívó,
 2. a tárgyalt előterjesztések,
 3. a megalkotott rendeletek és elfogadott határozatok mellékletei,
 4. a rendelet-tervezethez írásban benyújtott módosító indítványok,
 5. bizottsági határozatok,
 6. a névszerinti szavazás névsora,
 7. titkos szavazás esetén az eredményt megállapító jegyzőkönyv,
 8. a képviselői kérdésre adott írásbeli válasz, illetve
 9. a jelenléti ív.

(8) Az állampolgároknak a Képviselő - testület jegyzőkönyvébe történő betekintéssel kapcsolatos jogosultságára, valamint a zárt ülésről készülő jegyzőkönyvvel kapcsolatos szabályokra az Mötv. rendelkezései az irányadóak.

(9) A zárt ülésen hozott határozatokat a nyílt ülésen a polgármester az alábbiak figyelembevételével hirdeti ki:

 1. a városi kitüntetés adományozásakor hozott határozat kihirdethető,
 2. az összeférhetetlenségi ügyben hozott határozat csak az érintett hozzájárulásával hirdethető ki,
 3. az önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat nem hirdethető ki,
 4. a választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása ügyben hozott határozat (illetmény nélkül) kihirdethető,
 5. fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor hozott határozat csak az érintett hozzájárulásával hirdethető ki, továbbá
 6. az Mötv. 46. § (2) b) pontja szerint megtartott zárt ülésről csak a Képviselő-testület által meghatározott információ hirdethető ki.

(10) Az ülésekről készült hanganyagot az Önkormányzati Hivatal Ügyirat kezelési Szabályzata szerint kell kezelni és őrizni.

(11) A jegyző az ülést követő 15 napon belül gondoskodik a jegyzőkönyv njt. rendszerbeli felhelyezéséről.

(12) A képviselők, vagy más felszólalók a polgármesternél írásban kérhetik a jegyzőkönyv kiigazítását, ha annak tartalma megítélésük szerint nem egyezik meg az általuk előadottakkal. Ha a polgármester a kiigazítási javaslattal nem ért egyet, a Jogi, Közrendvédelmi és Ellenőrző Bizottság a hangfelvétel meghallgatását követően dönt a jegyzőkönyv kiigazításáról.


21. Lakossági fórumok


24. §

(1) A polgármester, az alpolgármester a lakosság, a helyi civil szervezetek közvetlen tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészítése céljából várospolitikai fórumot tarthatnak.

(2) A képviselő legalább évente egyszer tájékoztatást nyújt a választók részére képviselői tevékenységéről. A sajtóban közzétett helyen és időpontban a helyi képviselő fogadóóra keretében találkozik a város lakosságával.22. A közmeghallgatás


25. §

(1) A közmeghallgatásra az Mötv. rendelkezései az irányadóak.

(2) A közmeghallgatáson a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek, maximum 5 percben.

(3) A közmeghallgatás időpontjáról és helyéről - legalább 5 nappal a közmeghallgatás előtt - a lakosságot tájékoztatni kell.

(4) A közmeghallgatás vezetésére a képviselő-testület ülésvezetési szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a közmeghallgatás valamennyi résztvevőjét megilleti a tanácskozás joga.

(5) A Képviselő-testület az elhangzott és azonnal meg nem válaszolt közérdekű kérdés, kezdeményezés, javaslat megvizsgálását a tárgy szerint illetékes bizottságnak adja ki. A vizsgálat eredményéről a bizottság elnöke, a Képviselő-testület soron következő ülésén tájékoztatást ad.

(6) A javaslattevőt a vizsgálat eredményéről, a Képviselő-testület döntéséről értesíteni kell.


23. A helyi népszavazás


26. § A Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza a helyi népszavazás rendjét.IV. fejezet

Szervezeti szabályok


24. A települési képviselő jogállása


27. §

(1)  A települési képviselő Balatonfüred város egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választói érdekeit.

(2) A települési képviselő kötelezettségei az Mötv-ben foglaltakon kívül:

a) felkérés alapján részvétel a testületi ülések előkészítésében, a különböző vizsgálatokban,

b) a képviselőtestület üléséről történő távolmaradásának bejelentése az ülés előtt a polgármesternél vagy a jegyzőnél, és

c) a tudomására jutott minősített adat, üzleti titok megőrzése.

(3) A települési képviselőt megillető tiszteletdíjról külön rendelet rendelkezik.

(4) A képviselői vagyonnyilatkozattal, összeférhetlenséggel és méltatlansággal kapcsolatos dokumentumokat a vagyonnyilatkozat kezelő bizottság részére kell benyújtani.

(5) A helyi önkormányzati képviselő megbízatása keletkezésére és megszűnésére, jogaira és kötelezettségeire, összeférhetetlenségére, képzésére, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére, méltatlanságára az Mötv rendelkezései irányadók.25. A Képviselő-testület bizottságai


28. §

(1) A Képviselő-testület bizottságai előkészítő, szervező és ellenőrző feladatokat látnak el.

(2) A bizottságok ellátják a Képviselő-testület által átruházott egyes hatáskörök gyakorlását.

(3) A bizottságok lehetnek:

 1. állandó bizottságok,
 2. ideiglenes bizottságok

(4) A Képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:

1. Jogi, Közrendvédelmi és Ellenőrző Bizottság                                         5 fő

2. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság                                                            7 fő

3. Humán Erőforrás Bizottság                                                                     9 fő

4. Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság   7 fő

(5) A bizottságok részletes feladat és hatáskörét – figyelemmel a Mötv. 57-61. §-aira - a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az elnök köteles összehívni a bizottságot:

a) a Képviselő-testület határozatára,

b) a polgármester indítványára, illetve

c) a bizottsági tagok 1/3-ának javaslatára.

(7) A bizottságok közös feladat- vagy hatáskör esetén együttes ülést is tarthatnak.

(8)A Képviselő-testület a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltak alapján létrehozta a Balatonfüredi Városi Értéktár Bizottságot. A Balatonfüredi Városi Értéktár Bizottság összetételére, szervezetére és működésére nem alkalmazandó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény.26. A bizottságok működése

29.§

(1) A bizottságok működésére a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(2) A bizottság ülésének összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik. A meghívó és előterjesztések megküldésére e szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni.

(3)  Az ülés elnöke a határozatképesség megállapítása után nyitja meg a bizottság ülését.

(4)  Együttes üléseken a bizottságok döntéseiket külön-külön hozzák, kivéve, ha együttes hatáskör gyakorlásával érintett ügyben döntenek.

(5) Kizárólag a bizottság által tárgyalt előterjesztésekkel kapcsolatos eljárási szabályok megegyeznek a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések szabályaival.

(6) A Képviselő-testület éves munkatervében határozza meg azokat a témaköröket, amelyek előkészítését, véleményezését kéri a bizottságoktól.

(7) A bizottságok tevékenységükről választási ciklusonként legalább egy alkalommal kötelesek a Képviselő-testület előtt számot adni.

(8) A Képviselő-testület döntéseinek előkészítésére illetve végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére ideiglenes bizottságot hozhat létre:

 1. meghatározott időre, vagy
 2. meghatározott feladat elvégzésére.

(9) Az ideiglenes bizottság létrehozásáról és összetételéről a Képviselő-testület külön határozattal dönt.

(10) Az ideiglenes bizottság nyújtja be döntésre a Képviselő-testület elé a feladatkörébe tartozó üggyel kapcsolatos írásbeli előterjesztéseket határozati javaslatokkal.

(11) Az ideiglenes bizottság a meghatározott idő vagy a meghatározott feladat elvégzését követően automatikusan megszűnik.


30.§[5] A bizottság elnökének akadályoztatása vagy távolléte esetén az elnök a bizottság tagjának adhat írásban a helyettesítés keretében ellátandó feladatokra, vagy képviseletre megbízást. Az elnököt helyettesítő bizottsági tag jogai és kötelezettségei az elnökével azonosak.


27. A Polgármester, az alpolgármester


31. §

(1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.

(2)  Szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat, biztosítja az önkormányzat demokratikus működését. Tevékenységével hozzájárul Balatonfüred fejlődéséhez, az önkormányzat szervei munkájának hatékonyságához. Biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését.

(3) Szervezi az önkormányzat és a külföldi partnervárosok, szervezetek együttműködését.

(4) A Képviselő-testület munkáltatói jogkörében hozott határozatok, jogszabályi rendelkezés végrehajtásával kapcsolatos kiadmányozást a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke gyakorolja.

(5) A polgármester önkormányzati és államigazgatási feladatai mellett:

 1. segíti a Képviselő-testület tagjainak testületi munkáját,
 2. képviseli az önkormányzatot,
 3. kapcsolatot tart a választópolgárokkal, a térségi önkormányzatokkal, önkormányzati társulásokkal, a helyi civil és egyéb szervezetekkel, az önkormányzat testvértelepülésével, illetve
 4. nyilatkozik a sajtónak.

32.§

(1) A polgármester a lemondását, alpolgármester hiányában a korelnöknek adja át.

(2) A polgármester tisztségének megszűnése esetén munkakörét az új polgármesternek, alpolgármesternek, ezek hiányában a korelnöknek adja át.


33.§

(1)[6] A Képviselő-testület a polgármester munkájának segítésére és a polgármester helyettesítésére két társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

(2) Az alpolgármesterre Képviselő-testületi hatáskör nem ruházható át.

(3)[7] A polgármesteri tisztség megüresedésekor, a polgármester távollétében, a polgármester által meghatározott mértékben, valamint tartós akadályoztatása esetén az általa meghatározott általános helyettes alpolgármester gyakorolja, annak akadályoztatása esetén a másik alpolgármester helyettesítési jogkörében ellátja a polgármester valamennyi feladatát, gyakorolja hatásköreit

(4) Tartós akadályoztatásnak minősül a polgármester három héten túli távolléte, büntető vagy egyéb eljárás miatti tisztségből való felfüggesztése.


28. A tanácsnok

34. §

(1)[8]      A Képviselő-testület feladatainak segítésére, tanácsnokot választhat.

(2) A tanácsnok ellátja a Képviselő-testülettől és a polgármestertől közvetlenül kapott feladatokat.


29. A jegyző és az aljegyző

35.§

(1)  A jegyzőnek: 

 1. az Önkormányzati Hivatal vezetésével,
 2. az Önkormányzat működésével összefüggő feladatok ellátásával,
 3. a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjének szabályozásával,
 4. az Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit érintő munkáltatói jogok gyakorlásával,
 5. a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek döntésre történő előkészítésével, továbbá
 6. a hatáskörébe utalt ügyekben való döntéssel kapcsolatos jogosítványaira és kötelezettségeire az Mötv. rendelkezései az irányadóak.

(2) A jegyzőnek a bizottsági üléseken, a Képviselő – testületi ülésen történő részvételével kapcsolatos jogosultságára, a Képviselő –testület, a bizottság, a polgármester jogszabálysértő döntésének észlelésével kapcsolatos kötelezettségére az Mötv. rendelkezései az irányadóak.

(3) A jegyző helyettesítését, a jegyző által meghatározott feladatok ellátását aljegyző, illetve a jegyző által kijelölt személy végzi.

(3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére - legfeljebb 6 hónap időtartamra - a jegyzői feladatokat a Polgármester által megbízott, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénynek a jegyzői tisztség ellátására előírt végezettséggel rendelkező köztisztviselő látja el.

(4) A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogkört az Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti település polgármestere gyakorolja.30. A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal


36.§

(1) Az Önkormányzati Hivatal alapvető feladatait az Mötv. 84. § (1) bekezdése határozza meg, további feladatokat az Mötv. 67. § b) pontja alapján a közös hivatalt irányító Balatonfüred Város Önkormányzatának polgármestere is meghatározhat. Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselője részére jogszabály feladatot és hatáskört állapít meg.

(4) Az Önkormányzati Hivatal által ellátott feladat- és hatásköröket az Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

(5) A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza:

 1. az Önkormányzati Hivatal belső tagozódását, szervezetét,
 2. irányítását, vezetését,
 3. a hivatali munkaidőt,
 4. az ügyfélfogadás rendjét,
 5. munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét, illetve
 6. a hivatali szervezetek között a feladatok elosztását,

(6) A Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét - a jegyző javaslata alapján - a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé jóváhagyásra, amelyet a létrehozó önkormányzatok Képviselő-testületei is határozattal jóváhagynak.

(7) A Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának költségeit a létrehozó önkormányzatok megállapodásban rögzítettek alapján biztosítják.


31.[9] Önkormányzat társulásai és a nemzetiségek


37.§

(1) Az Önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében az Mötv-ben meghatározottak figyelembe vételével társulásokban vehet részt.

(2)[10]    Az Önkormányzat - hatályos társulási megállapodás alapján, az abban foglalt feladatok ellátására – a Balatonfüredi Többcélú Társulás, a Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás és az Észak-Balatoni Térségi Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tagja.

(3) Az önkormányzati társulásokkal történő folyamatos kapcsolattartás a polgármester feladata.


37/A.§[11]

(1) Az Önkormányzat a nemzetiségek közösségi jogai érvényesülésének elősegítése érdekében együttműködik Balatonfüred Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával.

(2) Balatonfüred Város Önkormányzata a Balatonfüred Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás alapján biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez szükséges feltételeket az alábbiak szerint:

a) Az önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges helyiséghasználatot – térítésmentesen - a Balatonfüred, Kossuth L. u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban biztosítja;

b) helyiséghasználat az ülések lebonyolításához, illetve közmeghallgatásokhoz, fórumokhoz, a közös önkormányzati hivatal tanácstermében;

c) a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítása;

d) a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása);

e) a testületi döntések előkészítése, a testületi döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása.


 1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével, annak végrehajtásával kapcsolatos döntés előkészítési-, gazdálkodásával összefüggő nyilvántartási-, adatszolgáltatási feladatok ellátásáról a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége gondoskodik.V. fejezet

Az önkormányzat gazdasági alapjai


32. Az önkormányzat gazdálkodás


38. §

(1)  A költségvetési rendeletet a Képviselő-testület két fordulóban tárgyalja meg.

(2) A gazdálkodás rendjét külön önkormányzati rendelet szabályozza.

(3) A polgármester az őt megillető kötelezettségvállalási és utalványozási jog gyakorlásáról - a jegyzővel közösen - külön rendelkezést ad ki.33. Az önkormányzat vagyona


39.§ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik.VI. fejezet

Záró rendelkezések


40.§

(1)     A rendelet 2016. október 3. napján lép hatályba.

(2)     A rendelet mellékletei:

 1.  A Képviselő-testület kötelező feladatainak felsorolása[12] [13]
 2.  A Képviselő-testület önként vállalt feladatainak felsorolása
 3.  A polgármesterre átruházott feladatok és hatáskörök[14]
 4.  Bizottságok feladatai, átruházott hatáskörök felsorolása
 5.  Képviselői, polgármesteri vagyonnyilatkozatok kitöltésére vonatkozó eljárási szabályok

(3)     A rendelet függelékei:

 1.  Balatonfüred város közigazgatási határainak leírása, a város jellemzői,
 1.  Képviselő-testület és bizottság tagjainak névsora.
 2.  A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata.
 3.  Balatonfüredi Többcélú Társulásra átruházott feladatok.(Társulási Megállapodás szerint)

(4)     A rendelet függelékeinek folyamatos vezetéséről és kiegészítéséről a jegyző gondoskodik.

(5)     A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete.

[1]

Módosította a 26/2019. (XI.14.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2019. november 14. napján 12:20 órától

[2]

Módosította a 26/2019. (XI.14.) Ör. 2.§-a. Hatályos 2019. november 14. napján 12:20 órától

[3]

Törölte a 26/2019. (XI.14.) Ör. 12.§ a) pontja. Hatályos 2019. november 14. napján 12:20 órától

[4]

Módosította a 26/2019. (XI.14.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2019. november 14. napján 12:20 órától

[5]

Módosította a 26/2019. (XI.14.) Ör. 4.§-a. Hatályos 2019. november 14. napján 12:20 órától

[6]

Módosította a 26/2019. (XI.14.) Ör. 5.§-a. Hatályos 2019. november 14. napján 12:20 órától

[7]

Módosította a 26/2019. (XI.14.) Ör. 6.§-a. Hatályos 2019. november 14. napján 12:20 órától

[8]

Módosította a 26/2019. (XI.14.) Ör. 7.§-a. Hatályos 2019. november 14. napján 12:20 órától

[9]

Módosította a 26/2019. (XI.14.) Ör. 8.§-a. Hatályos 2019. november 14. napján 12:20 órától

[10]

Módosította a 26/2019. (XI.14.) Ör. 9.§-a. Hatályos 2019. november 14. napján 12:20 órától

[11]

A rendeletet a 37/A.§-al kiegészítette a 26/2019. (XI.14.) Ör. 10.§-a. Hatályos 2019. november 14. napján 12:20 órától

[12]

Módosította a 13/2017. (IV.04.) rendelet 1.§.-a. Hatályba lép 2017. április 5.én, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

[13]

Módosította a 19/2018. (VII.09.) rendelet 1.§.-a. Hatályba lép 2018. július 10.-én.

[14]

Módosította a 19/2018. (VII.09.) rendelet 2.§.-a. Hatályba lép 2018. július 10.-én.