Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról

Hatályos: 2020. 04. 09 - 2021. 06. 17

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról

A Közgyűlés a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

l. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) – (3) bekezdésében, valamint a 6. §-ában meghatározott személyekre.

(2) A szociális ellátásokat a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani.

2. § (1) A polgármester dönt

 • a) települési támogatásról,
 • b) rendkívüli települési támogatásról,
 • c) köztemetésről,
 • d) tanulói bérlettérítésről,
 • e)[1]

f)[2],[3] hatáskörébe tartozó ügyekben a jogosulatlanul igénybe vett ellátások és a köztemetés költségének visszafizetéséről, a visszafizetés elengedéséről, csökkentéséről és részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről, továbbá elrendeli a végrehajtást.

(2) A Közgyűlés Népjóléti és Sport Bizottsága dönt

 • a) mindazokban az esetekben, amelyekben e rendelet méltányosság gyakorlását megengedi,
 • b) a város polgárai részére történő szociális felajánlások, adományok rászorultsági alapon történő felosztásának módjáról, feltételeiről.

3. § (1)[4] Az e rendeletben szabályozott támogatás iránti kérelmeket Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály[5] területileg illetékes szociális központjainál (a továbbiakban: szociális központok) kell benyújtani, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. Az eljárásra az a szociális központ illetékes, amelynek területén a kérelmező lakcíme van.

A kérelmező lakcíme az a bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik.

A területi szociális központok cím- és utcajegyzékét az 1. melléklet tartalmazza. Hajléktalan személyek ügyeiben az eljárás lefolytatására a IIl. számú Területi Szociális Központ illetékes.

(2) A kérelmező a kérelemhez köteles saját maga, családja vagy a háztartás tagjainak személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól, tanulói/hallgatói jogviszonyairól, valamint az ellátás érdemi elbírálásához szükséges egyéb adataira vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat csatolni. Ha jövedelmi viszonyai más szerv által történő igazolására nincs mód, vagy jövedelme nem mérhető, akkor erre vonatkozóan köteles büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni. Az a személy, aki létfenntartását biztosító jövedelmet nem tud igazolni, köteles a Munkaügyi Kirendeltségnél nyilvántartásba vetetni magát, és erről igazolást csatolni. Nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy esetében csatolni szükséges az előző évről szóló nyugdíjösszesítőt.

(3) A támogatások megállapítása előtt a családnál a kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható.

(4) A szociális központok a vagyonnyilatkozatban szereplő adatok valódiságának ellenőrzése céljából megkeresik Pécs Megyei Jogú Város Polgármesterei Hivatala Önkormányzati Adóhatósági Főosztályát[6].

4. § (1) A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó

 • a) lakhatási támogatás, ápolási támogatás és gyógyszertámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától,
 • b)[7]

illeti meg.

(2) A havi rendszerességgel nyújtott támogatásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.

(3)[8] A nem havi rendszerességgel nyújtott települési támogatást a jogosultnak a lakhatási kiadások felmerülésének időpontjában kell folyósítani.

(4) Havi rendszerességgel nyújtott támogatások esetében az ellátásra való jogosultságot a határozathozatal hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(5)[9] Ha e rendeletben szabályozott ellátások esetében a támogatást azért kell megszüntetni, mert az abban részesülő személy lakcíme megváltozott vagy a támogatásra jogosult személy meghalt, az ellátás a lakcímváltozás, vagy a haláleset hónapjának utolsó napjával szűnik meg.

II. FEJEZET Támogatási formák

1.Települési támogatás

5. § A települési támogatás formái:

 • a) lakhatási támogatás,
 • b) ápolási támogatás,
 • c) gyógyszertámogatás,
 • d)[10]

2. Lakhatási támogatás

6. § (1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászorulók részére a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás, mely a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, továbbá a tüzelőanyag költségeihez nyújtható.

(2) A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3) Ha a lakhatási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.

(4) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözet a következő számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözet a következő számlában teljes mértékben nem írható jóvá, azt a további számlában a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.

(5) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek

 • a) egyszemélyes háztartásában a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
 • b) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át

és a háztartás egyik tagjának sincs vagyona.

(6) A lakhatási támogatás havi összege:

 • a) 3 000 Ft, ha az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg,
 • b) 2 500 Ft, ha az egy főre havi jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meghaladja.

(7) A lakhatási támogatás 6 hónapra állapítható meg abban az esetben, ha a kérelmező vagy háztartásának nagykorú tagja a kérelem benyújtását megelőző hónapra létfenntartását biztosító jövedelmet nem tudott igazolni, minden egyéb esetben a lakhatási támogatást 1 évre lehet megállapítani.

(8) Tüzelővásárlás céljára megállapított lakhatási támogatás éves vagy féléves összege egy összegben is kiutalható.

(9) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban lévő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet, és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(10) Nem jogosult lakhatási támogatásra az a kérelmező, aki vagyonnyilat-kozatában nem valós adatot közölt. Ez esetben részére az elutasító döntés jogerőre emelkedésétől számított két hónapon belül a lakhatási támogatást nem lehet megállapítani.

(11) A lakhatási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:

 • a) a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot,
 • b) természetben nyújtott lakhatási támogatás esetén azon közüzemi számlát, amihez a támogatás megállapítását kéri,
 • c) albérleti díjhoz nyújtott támogatás esetén az albérleti szerződést.

3. Ápolási támogatás

7. § (1) Ápolási támogatás a tartósan beteg személy otthoni ápolását vagy állandó és tartós felügyeletét ellátó nagykorú – Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti – hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

(2) E rendelet alkalmazásában tartósan beteg az a 18. életévét betöltött személy, aki

 • a) betegsége miatt ápolásra szorul, és mások segítsége nélkül önállóan nem képes
  • aa) étkezni,
  • ab) tisztálkodni,
  • ac) öltözködni,
  • ad) illemhelyet használni,
  • ae) lakását elhagyni,

  feltéve, hogy esetében az aa) – ae) pontokban foglalt feltételek közül legalább kettő egyidejűleg fennáll, vagy

 • b) olyan betegségben szenved, ami miatt napi életviteléhez állandó és tartós felügyeletre szorul,

és az a) vagy a b) pont szerinti állapot 3 hónapnál hosszabb időtartamban fennáll.

(3) Ápolási támogatásra jogosult a hozzátartozó, ha tartósan beteg személy ápolását vagy állandó és tartós felügyeletét végzi, és

 • a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
 • b) egyedülálló esetén az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át

nem haladja meg.

(4) Az ápolás vagy az állandó és tartós felügyelet tényének vizsgálata céljából a szociális központ a támogatás megállapítása és felülvizsgálata során környezettanulmányt készít.

(5)[11] Az (1) bekezdésben meghatározott ápolási támogatás havi összege az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének 80%-a.

(6) Az ápolási támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását évente legalább egyszer felül kell vizsgálni, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, a támogatást tovább kell folyósítani.

(7) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha:

 • a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,
 • b) az ápolt személy nem rendelkezik pécsi bejelentett lakcímmel,
 • c) rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási támogatás folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak,
 • d) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója,
 • e) keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja.

(8) Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

 • a) az ápolt személy állapota az ápolást vagy az állandó és tartós felügyeletet már nem teszi szükségessé,
 • b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
 • c) az ápolt személy meghal,
 • d) a (7) bekezdésben megjelölt, jogosultságot kizáró körülmény következik be,
 • e) az ápolási támogatásra való jogosultság felülvizsgálata során az ápolást végző személy az eljárást akadályozza vagy nem működik együtt.

(9) Az ápolási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a háziorvos 3. melléklet szerinti igazolását.

(10)[12] Az ápolt halála esetén az ápolási támogatást az elhalálozás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

4. Gyógyszertámogatás

8. § (1) A gyógyszertámogatás a szociálisan rászoruló személyek részére a gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott támogatás.

(2) Gyógyszertámogatásra való jogosultság szempontjából szociálisan rászoruló az a személy

 • a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladja, de nem több annak 160%-ánál, egyedül élő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meghaladja, de nem több annak 210%-ánál, és
 • b) a havi rendszeres gyógyszerköltségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át meghaladja.

(3) A gyógyszertámogatás havi mértéke 3.000 Ft, mely hat hónap időtartamra állapítható meg.

(4) Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki a kérelem benyújtásakor közgyógyellátásban részesül.

(5) A gyógyszertámogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a 4. melléklet szerinti igazolást a gyógyszerköltségekről.

5.

9. § [13]

10. § [14]

11. § [15]

6. Rendkívüli települési támogatás

12. § Rendkívüli települési támogatásban részesíthető:

 • a) az a személy vagy család, aki megélhetését időszakosan nem képes biztosítani, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen tartós betegség, elemi kár elhárítása, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása – miatt anyagi segítségre szorul, vagy
 • b) az a gyermeket gondozó család, aki időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került – különösen iskoláztatás, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete és betegsége miatt – anyagi segítségre szorul,
 • c) az a személy, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és a temetési költségek viselése a saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti.

13. § (1) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának jövedelmi értékhatára:

 • a) családban élő esetén, az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át,
 • b) egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

(2) A temetési hozzájárulásként nyújtott rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának jövedelmi értékhatára:

 • a)[16] családban élő esetén, az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
 • b)[17] egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át.

14. § (1) Rendkívüli települési támogatás évente – a temetési költségekhez történő hozzájárulás kivételével – két alkalommal adható. Megállapítható a január – június és a július – december időszakban.

(2) Az egy alkalommal kifizetésre kerülő rendkívüli települési támogatás összege – a temetési költségekhez történő hozzájárulás kivételével – nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-ánál, mely gyermeket nevelő családnál gyermekenként is megállapítható. Az egy alkalommal megállapítható támogatás összege gyermeket nevelő család esetén nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(3) Települési támogatásban vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személy vagy család tárgyévben – a temetési költségekhez történő hozzájárulás kivételével – egy alkalommal részesíthető rendkívüli települési támogatásban.

(4) Az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott szabálytól el lehet tekinteni, ha a rendkívüli települési támogatás hiánya a kérelmező vagy gyermeke életét, testi épségét veszélyezteti.

(5) A rendkívüli települési támogatás felvételére indokolt esetben a rászoruló segítője, pártfogója, családgondozója és a gyermek nevelésével, gondozásával foglalkozó köznevelési intézmény is feljogosítható, ha tartani lehet attól, hogy a támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használja fel a rászoruló.

15. § (1) A temetési költségekhez történő hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak 50%-át.

(2) A mindenkori helyben szokásos legolcsóbb temetés összegére az önkormányzat temetkezéssel kapcsolatos feladatot ellátó gazdasági társasága által igazolt temetési költség az irányadó.

(3) A temetési költségekhez történő hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát.

16. § (1) Méltányosságból részesülhet rendkívüli települési támogatásban az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében annak 220%-át és

 • a) lakhatását biztosító ingatlanát elemi kár érte,
 • b) gyógykezeltetése, egyszeri gyógyászati segédeszköz beszerzése költségeit megélhetése veszélyeztetése nélkül nem képes viselni,
 • c) az általa lakott lakásban önhibáján kívül olyan kár keletkezett, amelynek kijavítására nem képes,
 • d) családja lakhatási helyzetét az egyszeri méltányos rendkívüli települési támogatás megoldja, és ezt igazolja (bérleti szerződéssel, egyéb megállapodással vagy más megfelelő okirattal),
 • e) családjában, legalább hármas ikerszülés következtében a gyermekek gondozásával kapcsolatban magasabb költségek merülnek fel.

(2) A méltányosságból megállapított rendkívüli települési támogatás mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a lehet.

7.Tanulói bérlettérítés

17. § (1) Pécs város valamennyi köznevelési intézményében – fenntartótól függetlenül – az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, nappali rendszerű oktatásban résztvevő, 1-4. évfolyamos általános iskolás korú tanuló részére (a magántanuló kivételével), szülője vagy törvényes képviselője kérelmére, amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és az iskolába járáshoz – lakóhelye vagy tartózkodási helye alapján – autóbusz igénybevétele indokolt, a szorgalmi időre (szeptember 1-től június 30-ig) a helyi tömegközlekedésre szóló tanuló bérlet ára 90%-ának megtérítését igényelheti.

(2) Tanulói bérlettérítésben részesülhet szorgalmi időre – szülője vagy törvényes képviselője kérelmére – az a nappali rendszerű oktatásban résztvevő 5-8. évfolyamos általános iskolás korú tanuló (a magántanuló kivételével), aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és

 • a) abba az iskolába jár, amelynek felvételi körzetébe tartozik, vagy sajátos nevelési igényű tanulók oktatását biztosító köznevelési intézményben tanul, melyet csak autóbusz igénybevételével tud megközelíteni, vagy
 • b) igazoltan, rendszeresen sport vagy művészeti tevékenységet folytat, melynek helyszíne csak autóbusz igénybevételével közelíthető meg.

(3) A bérlettérítésre a tanuló a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától jogosult.

(4) A tanulói bérlettérítésre való jogosultság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megszűnése hónapjának utolsó napjával szűnik meg.

(5) A bérlettérítés felhasználását igazolni kell oly módon, hogy első alkalommal a kifizetést követő hónap 15. napjáig, a továbbiakban pedig a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a szociális központokba kell leadni a bérletek megvásárlásáról szóló, gyermek nevére kiállított számlát vagy a gyermek igazolványszámával ellátott lejárt, havi bérletet.

(6) Amennyiben a szülő az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az ellátást az elmaradt elszámolás hónapjának első napjától meg kell szüntetni, és a megszüntetéstől számított 4 hónapon belül ismételten nem lehet megállapítani.

8.Köztemetés

18. § (1) A köztemetést az önkormányzat temetkezéssel kapcsolatos feladatot ellátó gazdasági társasága útján biztosítja.

(2)[18] Ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, a köztemetés költsége méltányosságból elengedhető, csökkenthető.

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg, a köztemetés költségének megfizetése méltányosságból részletekben engedélyezhető.

9. [19]

19. § [20] lll. Fejezet

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

21. § A 2015. március 1-je előtt méltányosságból megállapított tanulói bérlettérítések megszüntetése, valamint a 2015. február 28. napján folyamatban lévő méltányosság jogcímen benyújtott tanulói bérlettérítés ügyekben e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

22. § E rendelet alkalmazásában a 2015. március 1-je előtt megállapított lakásfenntartási támogatást lakhatási támogatásnak, önkormányzati segélyt rendkívüli települési támogatásnak kell tekinteni.

23. § A 2015. február 28. napján méltányos ápolási díjban részesülők 2015. március 1. napjától e rendelet szerinti ápolási támogatásban részesülnek a korábban folyósított nettó összegben azzal, hogy az ápolási támogatásra való jogosultságot e rendeletben szabályozott feltételek szerint 2015. május 31. napjáig felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat eredményeként megállapított ápolási támogatás összegét 2015. június 1. napjától kell folyósítani.

23/A. § [21] A 2015. április 30. napjáig megállapított ápolási támogatás havi összegét 2015. május 1. napjától a hatályos rendelkezések szerint kell folyósítani.

23/B. § [22] A 2017. szeptember 30. napjáig megállapított vagy folyamatban lévő adósságcsökkentési támogatás és étkezési támogatás ügyekben a 2017. szeptember 30. napján hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

23/C. § (1)[23] Az Önkormányzat a köznevelési és szakképzési intézményekben 2020. március 16. napjától bevezetett digitális munkarend esetén 2020. április hónapra is biztosítja a 17. §-ban meghatározott tanulói bérlettérítést a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2015. (lI.17.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 12/2020. (IV.8.) önkormányzati rendelet kihirdetése napján jogosultsággal rendelkezők részére.

(2)[24] Az a tanuló, aki a 2020. március 16. napjától bevezetett digitális munkarend tartama alatt intézményi gyermekétkeztetést vesz igénybe, és az étel kiosztásának helyét lakóhelyéről, vagy tartózkodási helyéről csak autóbusz igénybevételével tudja megközelíteni, a 2019/2020-as tanév befejezése hónapjának utolsó napjáig jogosult a bérlettérítésre.

24. § [25]

1. melléklet
[26]

A Szociális Központok utcajegyzéke

1. táblázat
Az I. számú Területi Szociális Központ
(7629 Pécs, Dobó István utca 89.)
utcajegyzéke

Közterület neve

Jellege

1.

A.A.AAA.

utca

2.

Ács

utca

3.

Agancs

dűlő

4.

Aknász

utca

5.

Alkotás

utca

6.

Álmos

utca

7.

András

utca

8.

András

akna

9.

Andrássy

út

10.

Apafi

utca

11.

Arany János

utca

12.

Arasz

utca

13.

Árpád

utca

14.

Árpádtető

15.

Átjáró

út

16.

Átlós

köz

17.

Auróra

utca

18.

B.

utca

19.

Bajor

utca

20.

Balassa Bálint

utca

21.

Balázsmalom

22.

Baltika

utca

23.

Bánom

köz

24.

Bánomi

út

25.

Bánya

utca

26.

Bányász

utca

27.

Bányász vértanúk

útja

28.

Bányászlámpa

utca

29.

Bányavasút

utca

30.

Barát

köz

31.

Barátság

utca

32.

Barázda

köz

33.

Barázda

utca

34.

Bártfa

utca

35.

Basamalom

dűlő

36.

Basamalom

utca

37.

Bencze József

utca

38.

Berkenyés

utca

39.

Besenyő

utca

40.

Bethlen Gábor

utca

41.

Bittner Alajos

út

42.

Blaha Lujza

utca

43.

Bóbita

utca

44.

Bocskai

utca

45.

Bodormán

út

46.

Bogádi

út

47.

Bogáncs

dűlő

48.

Boglárka

utca

49.

Bor

utca

50.

Borász

dűlő

51.

Borbálatelep

52.

Bormérő

dűlő

53.

Borz

dűlő

54.

Botond

utca

55.

Bózsa István

utca

56.

Bródy Sándor

utca

57.

Budai

vám

58.

Bulgár

utca

59.

Búzaberki

dűlő

60.

Búzakalász

utca

61.

Búzavirág

utca

62.

Buzsáki Imre

utca

63.

C.

utca

64.

Cassian

utca

65.

Cinege

dűlő

66.

Cinka Panna

utca

67.

Corvin

utca

68.

Czerékvölgy

69.

Csaba

utca

70.

Csákány

utca

71.

Csap

utca

72.

Csapó János

utca

73.

Csárda

utca

74.

Csarnok

köz

75.

Csekey István

utca

76.

Csengő

utca

77.

Cserbokros

dűlő

78.

Cseresznyés

út

79.

Csille

köz

80.

Csiperke

utca

81.

Csók István

utca

82.

Csokonai

utca

83.

Csósi

utca

84.

Csöpp

utca

85.

D.

utca

86.

Danitz

puszta

87.

Dankó Pista

utca

88.

Deák Ferenc

utca

89.

Debreceni Márton

utca

90.

Derűs

köz

91.

Derűs

utca

92.

Ditz-malom

utca

93.

Dobó István

utca

94.

Dobó Katalin

utca

95.

Dobogó

dűlő

96.

Dombos

utca

97.

Dominika

utca

98.

Dózsa György

utca

99.

Eck Imre

utca

100.

Edison

utca

101.

Égett

major

102.

Egyenlőség

köz

103.

Egyenlőség

utca

104.

Előd

utca

105.

Ember Kálmán

utca

106.

Engel János József

utca

107.

Eozin

utca

108.

Eperfás

út

109.

Erdőalja

utca

110.

Erdei

út

111.

Eszperantó

utca

112.

Fatér

utca

113.

Fátyol

utca

114.

Fehérhegyi

út

115.

Fehérkuti

túristaház

116.

Feitig Imre

utca

117.

Fejlődés

utca

118.

Feketegyémánt

tér

119.

Feketerigó

utca

120.

Felső-homok

dűlő

121.

Fenyő

utca

122.

Fészek

utca

123.

Finn

utca

124.

Flórián

utca

125.

Fosztó-völgyi

út

126.

Földműves

utca

127.

Francia

utca

128.

Fürj

utca

129.

Füst

utca

130.

Gabona

utca

131.

Gábor Áron

utca

132.

Gálic

dűlő

133.

Gát

utca

134.

Gerle

utca

135.

Gesztenyés

dűlő

136.

Gesztenyés

utca

137.

Géza

utca

138.

Gilice

sor

139.

Gomba

utca

140.

Gödör

utca

141.

Gödrös

dűlő

142.

Görgey Artúr

utca

143.

Gránátalma

utca

144.

Grőbel Emil

utca

145.

Gubér

köz

146.

Gyár

utca

147.

Gyep

dűlő

148.

Gyöngyöscsárda

149.

Gyöngyösi István

utca

150.

György

akna

151.

Györgytelep

152.

Gyula

utca

153.

Hadik András

utca

154.

Hajadon

utca

155.

Haladás

utca

156.

Hamerli Imre

utca

157.

Hamvas

utca

158.

Hangarózsa

utca

159.

Hannebeck Frigyes

utca

160.

Harangláb

utca

161.

Harangvirág

utca

162.

Haris

köz

163.

Hármashegy

utca

164.

Hársfa

út

165.

Határ

utca

166.

Határőr

utca

167.

Házgyár

utca

168.

Hébér

köz

169.

Hegedűs János

utca

170.

Hegedűs Mihály

utca

171.

Hegyes

köz

172.

Hegy-mezői

út

173.

Hengermalom

utca

174.

Hérics

dűlő

175.

Hétvezér

utca

176.

Hirdi

út

177.

Hirdi Zártkert (Vöröshegy)

178.

Homokbánya

179.

Homokgödör

dűlő

180.

Homoktető

utca

181.

Homokvölgy

utca

182.

Hortenzia

utca

183.

Hősök

tere

184.

Huba

utca

185.

Hun

utca

186.

Hűvös

utca

187.

Ibolya

utca

188.

Ijász

utca

189.

Indás

köz

190.

Iparos

utca

191.

Iparsziget

utca

192.

Irinyi János

utca

193.

Iskola

köz

194.

István

akna

195.

Jász

utca

196.

Jószerencse

utca

197.

József Attila

tér

198.

Józsefháza

199.

Juhász Gyula

tér

200.

Kacsoló

dűlő

201.

Kakukk

utca

202.

Kalász

út

203.

Kanyar

utca

204.

Kápa

köz

205.

Kápolna

tér

206.

Káposztásvölgyi

út

207.

Karancs

utca

208.

Károly

tér

209.

Károly

utca

210.

Kastély

utca

211.

Katona József

utca

212.

Katus

utca

213.

Kavicsos

út

214.

Kedves

utca

215.

Keleti

sor

216.

Keller János

utca

217.

Kenderfonó

utca

218.

Kénes

út

219.

Kerékhegyi

út

220.

Kereszt

utca

221.

Kígyó

utca

222.

Kilátó

utca

223.

Kilincs

utca

224.

Kinizsi

utca

225.

Királykerti

út

226.

Kis

köz

227.

Kisbalokány

dűlő

228.

Kishegyi

dűlő

229.

Kiskerti

dűlő

230.

Kis-köves

dűlő

231.

Kispiricsizma

dűlő

232.

Klapka

utca

233.

Koksz

utca

234.

Kolónia

utca

235.

Komját Aladár

utca

236.

Komlói

út

237.

Kórház

utca

238.

Kormoskősor

239.

Kosártanya

240.

Kósavölgyi

út

241.

Kosztolányi Dezső

utca

242.

Kőbánya

utca

243.

Kökörcsin

dűlő

244.

Kölcsey Ferenc

utca

245.

Körmöcz

utca

246.

Kőrös

utca

247.

Köveshegy

utca

248.

Közép-hegy

dűlő

249.

Krúdy Gyula

utca

250.

Kulcsos

csárda

251.

Kun

utca

252.

Kunkori

köz

253.

Kút

utca

254.

Kuvik

köz

255.

Kültelek

256.

Legény

utca

257.

Lehel

utca

258.

Lejtő

dűlő

259.

Liget

utca

260.

Lóci

utca

261.

M.

utca

262.

Madas József

utca

263.

Mag

utca

264.

Magnólia

utca

265.

Magtár utca

utca

266.

Magyaroska

dűlő

267.

Május 1.

utca

268.

Máladó

utca

269.

Mamut

dűlő

270.

Margit

utca

271.

Matakovits

utca

272.

Matheovits Ferenc

utca

273.

Mázsaház

utca

274.

Mécses

utca

275.

Mélyút

dűlő

276.

Mérleg

utca

277.

Mérő

köz

278.

Meszes

dűlő

279.

Moha

köz

280.

Mohácsi

út

281.

Mókus

utca

282.

Monyorósdi-kút

dűlő

283.

Morgyáni

út

284.

Moticska József

utca

285.

Murci

dűlő

286.

Muromi

út

287.

Muskotály

utca

288.

Nádas

dűlő

289.

Nagybalokány

dűlő

290.

Nagybányarétivölgy

291.

Nagyhidi

út

292.

Nagykozári

út

293.

Nagymeszes

dűlő

294.

Napkelet

utca

295.

Nárcisz

utca

296.

Németh Márton

utca

297.

Nemzetőr

utca

298.

Nevelő

utca

299.

Névtelen

utca

300.

Nyáros

utca

301.

Nyest

dűlő

302.

Óvoda

utca

303.

Őr-hegyi

út

304.

Őrmezei

út

305.

Örvös

dűlő

306.

Őzgida

köz

307.

Pacca

dűlő

308.

Pajtás

utca

309.

Pákolitz István

utca

310.

Pala

köz

311.

Palahegy

utca

312.

Panoráma

utca

313.

Papkert

utca

314.

Parcsin

utca

315.

Pázsit

utca

316.

Pécsbányatelepi

út

317.

Pécsváradi

út

318.

Pék

sor

319.

Perényi

dűlő

320.

Perényi

utca

321.

Pernecker István

utca

322.

Perr Viktor

utca

323.

Petőfi

akna

324.

Pici

dűlő

325.

Pici

köz

326.

Picurka

köz

327.

Pincemester

dűlő

328.

Pincemester

köz

329.

Pincér

dűlő

330.

Pipitér

út

331.

Piroska

utca

332.

Pór Bertalan

utca

333.

Présház

utca

334.

Puskás Tivadar

utca

335.

Puskin

tér

336.

R.

utca

337.

Rákos Lajos

utca

338.

Remény

utca

339.

Rezgő

utca

340.

Rigó

utca

341.

Rigóder

út

342.

Rigóderalja

utca

343.

Róka

utca

344.

Rosta

dűlő

345.

Rücker

akna

346.

Rückeraknai

út

347.

S.

utca

348.

Salakhegyi

út

349.

Sarkos

dűlő

350.

Sas

utca

351.

Schroll József

út

352.

Selmecz

utca

353.

Sétatér

utca

354.

Somogy

utca

355.

Somoska

utca

356.

Sorház

utca

357.

Sövény

utca

358.

Sudár István

utca

359.

Süveg

utca

360.

Szabadföld

utca

361.

Szabadságharc

utca

362.

Szabó István

utca

363.

Szabolcs-hegyi

út

364.

Szabolcsi

emlékpark

365.

Szabolcsi

út

366.

Szántó László

utca

367.

Szathmáry György

utca

368.

Széchenyi

akna

369.

Szeder

utca

370.

Székely

utca

371.

Széles

út

372.

Szélső

út

373.

Szemere Bertalan

utca

374.

Széna

utca

375.

Szenes

utca

376.

Szénhordó

köz

377.

Szénispán

útja

378.

Szent Borbála

park

379.

Szent Borbála

utca

380.

Szeptember 6.

tér

381.

Szieberth Róbert

utca

382.

Sziklavár

383.

Sziklavári

út

384.

Szil-réti

köz

385.

Szirom

utca

386.

Szondi György

sétány

387.

Szondy György

utca

388.

Szöcske

utca

389.

Szödrös

út

390.

Szőlőfej

dűlő

391.

Szőlőhegyi

út

392.

Szőlőinda

köz

393.

Szövetkezet

utca

394.

Szövőgyár

utca

395.

Szüret

utca

396.

T.

utca

397.

Táltos

utca

398.

Támfa

köz

399.

Tárna

utca

400.

Tátika

utca

401.

Téglaház

dűlő

402.

Teleki Blanka

utca

403.

Testvériség

utca

404.

Tétény

utca

405.

Thököly

út

406.

Tiszafa

utca

407.

Toboz utca

utca

408.

Tolnai József

utca

409.

Tömörkény István

utca

410.

Török István

utca

411.

Török

utca

412.

Tőtike

dűlő

413.

Tuja

utca

414.

Túra

utca

415.

Turini

utca

416.

Tűzoltó

utca

417.

Tűztövis

utca

418.

Újhegyi

főtér

419.

Üszögi

kiserdő

420.

Üszögi

út

421.

Üszögi víztároló

422.

Üszögi-kiserdő

utca

423.

Üszögpuszta

424.

Vadvirág

utca

425.

Vájár

köz

426.

Vajda János

utca

427.

Vándor

utca

428.

Vargánya

utca

429.

Vasas I. Külterület

430.

Vasasi Külterület (Vasasi Kültelek)

431.

Vasfű

dűlő

432.

Veltelini

dűlő

433.

Vendég

utca

434.

Veterán

utca

435.

Viktória

park

436.

Vincellér

utca

437.

Vöröshegy

utca

438.

Wesselényi

utca

439.

Zámor

utca

440.

Zártkerti

utca

441.

Zengő

utca

442.

Zergevirág

dűlő

443.

Zöldellő

utca

444.

Zuzmó

utca

445.

Zsák

utca

446.

Zsolnay Vilmos (56-tól végig, és 65-től végig)

utca

2. táblázat
A II. számú Területi Szociális Központ
(7632 Pécs, Sarolta utca 2.)
utcajegyzéke

Közterület neve

Jellege

1.

Acél

utca

2.

Ág

utca

3.

Aidinger János

út

4.

Akác

utca

5.

Akácfa

dűlő

6.

Akácfa-köz

7.

Akácos

sor

8.

Alsó

utca

9.

Anikó

utca

10.

Apáczai Csere János

körtér

11.

Aranyvessző

utca

12.

Árnyas

út

13.

Árpa

utca

14.

Átérő

utca

15.

Barka

utca

16.

Béke

utca

17.

Benke

dűlő

18.

Berek

utca

19.

Berzsenyi Dániel

utca

20.

Bimbó

utca

21.

Bogár

utca

22.

Bojtár

utca

23.

Bókai János

utca

24.

Bokréta

utca

25.

Boldog Özséb

utca

26.

Bolyai Farkas

utca

27.

Boros

utca

28.

Boros István

utca

29.

Csalogány

utca

30.

Cserge

dűlő

31.

Csikor Kálmán

utca

32.

Csipke

utca

33.

Csontváry

utca

34.

Csorba Győző

utca

35.

Derék-Réti

út

36.

Diána

tér

37.

Dijasnyereg

út

38.

Dóra

utca

39.

Egressy

utca

40.

Elágazó

út

41.

Enyezd

út

42.

Erdély

utca

43.

Erika

utca

44.

Északmegyer

dűlő

45.

Eszék

utca

46.

Esztergályos János

utca

47.

Etelka

utca

48.

Éva

utca

49.

Ezis

utca

50.

Ezüst

utca

51.

Fagyal

utca

52.

Fagyöngy

utca

53.

Fáy András

utca

54.

Fazekas Mihály

utca

55.

Fellbach

utca

56.

Felső

utca

57.

Fenyer

dűlő

58.

Fényes

utca

59.

tér

60.

Földes Ferenc

utca

61.

Fülep Lajos

utca

62.

Fürtöske

utca

63.

Füvészkert

út

64.

Fűzfa

utca

65.

Gadó

utca

66.

Galamb

utca

67.

Gárdonyi Géza

utca

68.

Gerendely

út

69.

Gubacs

utca

70.

Guinness Világrekord

sétány

71.

Gyakorló

utca

72.

Gyík

utca

73.

Gyöngy

utca

74.

Gyöngyös

utca

75.

Gyulai Pál

utca

76.

Hajlat

utca

77.

Harangszó

utca

78.

Háromszögi

utca

79.

Havas

utca

80.

Honvéd

tér

81.

Horgas

utca

82.

Hórukk-domb

83.

Horvát-földi

dűlő

84.

Hosszú-földi

utca

85.

Illyés Gyula

út

86.

Izabella

utca

87.

Jegenyés

utca

88.

Júlia

utca

89.

Kamilla

utca

90.

Kanizsai Dorottya

út

91.

Kaptató

utca

92.

Kassák Lajos

utca

93.

Keleti Kőhíd

dűlő

94.

Kéméndi

sor

95.

Kemény Zsigmond

utca

96.

Kenderföld

utca

97.

Kertész

utca

98.

Kertszéli

út

99.

Kertváros

utca

100.

Kerülő

út

101.

Keszüi

út

102.

Kincses

út

103.

Kis

utca

104.

Kisbirtok

dűlő

105.

Kispostavölgy

tető

106.

Kispostavölgyi

út

107.

Kis-réti

út

108.

Kiss János

utca

109.

Kodolányi János

utca

110.

Kopács

utca

111.

Kőhíd

tér

112.

Kökényi

út

113.

Kökénypuszta

114.

Körömvirág

utca

115.

Köves-földi

út

116.

Krisztina

tér

117.

Kukorica

dűlő

118.

Kultúrház

utca

119.

Lahti

utca

120.

Laskó

utca

121.

László

utca

122.

Laufer

dűlő

123.

Littke József

utca

124.

Livia

utca

125.

Lomb

utca

126.

Lovász Pál

tér

127.

Lőtér

utca

128.

Lucernás

út

129.

Maléter Pál

út

130.

Málom-hegyi

út

131.

Málomi

út

132.

Malomvölgyi

út

133.

Mánfai

dűlő

134.

Mátyás Flórián

tér

135.

Mécsvirág

utca

136.

Megyeri (68-tól végig, és 105-től végig)

út

137.

Melinda

utca

138.

Mester

utca

139.

Milinkó

dűlő

140.

Móra Ferenc

utca

141.

Nagy Ferenc

tér

142.

Nagy Imre

út

143.

Nagyárpádi

út

144.

Nagypostavölgy Alsó

145.

Nagypostavölgyi

út

146.

Nagyréti

út

147.

Naposdomb

utca

148.

Naspolya

utca

149.

Németh Béla

utca

150.

Németh László

utca

151.

Neumann János

utca

152.

Nyárfa

utca

153.

Nyugati Kőhíd

dűlő

154.

Olga

utca

155.

Orgona

utca

156.

Orom

utca

157.

Paál László

utca

158.

Pannónia

utca

159.

Pergekarli

dűlő

160.

Persely

út

161.

Pipacs

utca

162.

Platina

utca

163.

Polgárszőlő

utca

164.

Postagalamb

utca

165.

Postamester

utca

166.

Postavölgyi

út

167.

Postavölgyi Átjáró

út

168.

Rakéta

utca

169.

Regina

utca

170.

Remény

puszta

171.

Rétszél

utca

172.

Réz

utca

173.

Ribiszke

dűlő

174.

Rózsa

utca

175.

Sarolta

utca

176.

Siklósi

út

177.

Szabó Ervin

tér

178.

Szántó Tibor

utca

179.

Szaturnusz

utca

180.

Szent Erzsébet

utca

181.

Szentegyház

utca

182.

Szérűskerti

út

183.

Szilva

utca

184.

Szitakötő

utca

185.

Szövetség

utca

186.

Sztárai Mihály

út

187.

Táncsics Mihály

utca

188.

Tanító

utca

189.

Templom

tér

190.

Testvérvárosok

tere

191.

Tető

út

192.

Tildy Zoltán

utca

193.

Tolsztoj

utca

194.

Tölgyes

utca

195.

Tüskés

dűlő

196.

Tüskésréti

út

197.

Udvardi

út

198.

Uitz Béla

utca

199.

Vadkörte

utca

200.

Várkonyi Nándor

utca

201.

Varsány

utca

202.

Vas

utca

203.

Vasút

utca

204.

Verseny

utca

205.

Víg

utca

206.

Vigadó

utca

207.

Viktória

utca

208.

Viola

utca

209.

Visnya Ernő

utca

210.

Wallenstein Zoltán

utca

211.

Zsuzsanna

utca

3. táblázat
A III. számú Területi Szociális Központ
(7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 19.)
utcajegyzéke

Közterület neve

Jellege

1.

48-as

tér

2.

Abaligeti

út

3.

Acsády Ignác

utca

4.

Ady Endre

utca

5.

Áfonya

utca

6.

Ágoston

tér

7.

Ágota

utca

8.

Ajtósi Dürer

utca

9.

Akó

dűlő

10.

Alajos

utca

11.

Alkony

utca

12.

Alkotmány

utca

13.

Állomás

utca

14.

Alsóbalokány

utca

15.

Alsógyükési

út

16.

Alsóhavi

utca

17.

Alsó-hegyi

dűlő

18.

Alsómakár

dűlő

19.

Alsó-Malom

utca

20.

Alsóvámház

utca

21.

Angster József

utca

22.

Ángyán János

utca

23.

Anna

utca

24.

Antal

utca

25.

Antónia

utca

26.

Ányos Pál

utca

27.

Apáca

utca

28.

Apponyi Albert

tér

29.

Aradi Vértanúk

útja

30.

Aranycsapat

utca

31.

Aranyhegyi

dűlő

32.

Aranyoskút

tér

33.

Árok

dűlő

34.

Árvácska

utca

35.

Ászok

dűlő

36.

Aszú

dűlő

37.

Athinay

utca

38.

Atléta

utca

39.

Attila

utca

40.

Avar

utca

41.

Babits Mihály

utca

42.

Bacsó Béla

utca

43.

Bagoly

dűlő

44.

Bajcsy-Zsilinszky

utca

45.

Bajmi

dűlő

46.

Bajmi

köz

47.

Bajmi-tető

dűlő

48.

Bajnok

utca

49.

Bakterkert

dűlő

50.

Bálics

dűlő

51.

Bálicsi

út

52.

Bálics-tető

dűlő

53.

Bánki Donát

út

54.

Barackos

köz

55.

Barackos

út

56.

Barackvirág

utca

57.

Bárány

tető

58.

Bárány

út

59.

Baranya

utca

60.

Baranyavár

utca

61.

Barátúr

utca

62.

Barbakán

kert

63.

Barbakán

tér

64.

Bartók Béla

utca

65.

Bástya

utca

66.

Báthory

utca

67.

Batifejtő

utca

68.

Batsányi

utca

69.

Batthyány

utca

70.

Bázis

köz

71.

Bázis

út

72.

Bazsarózsa

utca

73.

Béla

utca

74.

Benczúr

utca

75.

Bercsényi

utca

76.

Béri Balogh Ádám

utca

77.

Berze Nagy János

utca

78.

Bessenyei

utca

79.

Bíbic

dűlő

80.

Bihari János

utca

81.

Bocskor

dűlő

82.

Bodzás

köz

83.

Bogár

dűlő

84.

Bokály

dűlő

85.

Bokor

utca

86.

Boldizsár

utca

87.

Boldogasszony-völgy

88.

Bolgár

köz

89.

Boltív

köz

90.

Bolygó

utca

91.

Bornemissza Gergely

utca

92.

Boróka

dűlő

93.

Borostyán

utca

94.

Bosnyák

utca

95.

Boszorkány

út

96.

Böck János

utca

97.

Brassó

utca

98.

Budai Nagy Antal

utca

99.

Buday Dezső

utca

100.

Búza

tér

101.

Bükkös-tető

102.

Cikk-Cakk

utca

103.

Cincér

dűlő

104.

Cinke

dűlő

105.

Cirfandli

utca

106.

Ciszterci

köz

107.

Citrom

utca

108.

Czinderi

utca

109.

Csalogány

dűlő

110.

Csap

dűlő

111.

Csap

köz

112.

Csend

utca

113.

Cseralja

dűlő

114.

Cseralja

utca

115.

Cserebogár

dűlő

116.

Cserebogár

köz

117.

Cseresznyés

köz

118.

Cserfa

köz

119.

Cserfa

utca

120.

Cserkúti

út

121.

Cserző

köz

122.

Csillag

köz

123.

Csillag

utca

124.

Csillagvirág

utca

125.

Csobolyó

dűlő

126.

Csóka

dűlő

127.

Csoronika

dűlő

128.

Csortos Gyula

utca

129.

Csurgó

dűlő

130.

Csurgó

köz

131.

Csurgó-tető

dűlő

132.

Dagály

utca

133.

Damjanich

utca

134.

Darázs

dűlő

135.

Dárda

utca

136.

Daru

dűlő

137.

Délibáb

utca

138.

Demokrácia

utca

139.

Denevér

dűlő

140.

Derkovits

utca

141.

Diófa

utca

142.

Diós

dűlő

143.

Diósi

út

144.

Dischka Győző

utca

145.

Dohány

utca

146.

Dóm

tér

147.

Domb

utca

148.

Dombay János

utca

149.

Domonkos

utca

150.

Donátus

köz

151.

Donátusi

út

152.

Dongó

dűlő

153.

Dömörkapui

turis-taház

154.

Dömörkapui

út

155.

Dugonics

utca

156.

Dulimán

dűlő

157.

Dzsámi

utca

158.

Eck Imre

sétány

159.

Édesanyák

útja

160.

Éger

köz

161.

Égervölgy

162.

Égett-hegyi

út

163.

Egres

utca

164.

Egyetem

utca

165.

Éles

dűlő

166.

Endre

utca

167.

Endresz György

utca

168.

Entz Béla

út

169.

Eötvös

utca

170.

Eper

utca

171.

Eperjes

utca

172.

Építők

útja

173.

Epres

köz

174.

Ércbányász

utca

175.

Erdész

köz

176.

Erdész

utca

177.

Erkel Ferenc

utca

178.

Erreth Lajos

utca

179.

Erzsébet

utca

180.

Est

utca

181.

Esze Tamás

utca

182.

Esztergár Lajos

utca

183.

Európa

tér

184.

Ezerjó

dűlő

185.

Fábián Béla

köz

186.

Fábián Béla

utca

187.

Fácán

dűlő

188.

Fakopács

köz

189.

Faludi Ferenc

utca

190.

Farkas István

utca

191.

Fecske

dűlő

192.

Fejér Lipót

utca

193.

Fekete

utca

194.

Felhő

utca

195.

Fellbach

tér

196.

Felsőbalokány

utca

197.

Felsőgyükési

út

198.

Felsőhavi

dűlő

199.

Felsőhavi

utca

200.

Felsőmakár

dűlő

201.

Felsőmalom

utca

202.

Felsővámház

utca

203.

Fenyves

sor

204.

Ferenc

utca

205.

Ferencesek

utcája

206.

Fischer Béla

utca

207.

Flórián

tér

208.

Fogadó

utca

209.

Fogaras

utca

210.

Fogoly

dűlő

211.

Forbát Alfréd

utca

212.

Forduló

köz

213.

Forrás

dűlő

214.

utca

215.

Főposta

tér

216.

Füge

dűlő

217.

Fülemüle

utca

218.

Fürdő

utca

219.

Fürkész

dűlő

220.

Fürt

dűlő

221.

Füzes

dűlő

222.

Gábor

utca

223.

Galagonya

dűlő

224.

Garay

utca

225.

Gáspár

utca

226.

Gátaljai

utca

227.

Gebauer Ernő

utca

228.

Gém

utca

229.

Gerbera

utca

230.

Gergely

utca

231.

Gizella

utca

232.

Goldmark Károly

utca

233.

Gólya

dűlő

234.

Gosztonyi Gyula

utca

235.

Görbe

dűlő

236.

Graz

tér

237.

Gyopár

utca

238.

Gyöngyvirág

utca

239.

György

utca

240.

Gyükés

köz

241.

Gyümölcs

utca

242

Haas Mihály

tér

243.

Hajnal

utca

244.

Hajnalka

utca

245.

Hajnóczy

út

246.

Hal

tér

247.

Hal József

utca

248.

Halász

utca

249.

Hangya

dűlő

250.

Harangöntő

utca

251.

Hargita

utca

252.

Harkály

dűlő

253.

Harmat

köz

254.

Hatház

utca

255.

Hattyú

utca

256.

Havi-hegyi

út

257.

Hegyalja

utca

258.

Hegymeg

dűlő

259.

Heim Pál

utca

260.

Héja

dűlő

261.

Herman Ottó

utca

262.

Hetesi

köz

263.

Hideg-völgyi

út

264.

Hold

utca

265.

Holló

dűlő

266.

Homok

utca

267.

Homokkő

utca

268.

Honvéd

utca

269.

Hordós

köz

270.

Hordós

dűlő

271.

Hordós

köz

272.

Hóvirág

utca

273.

Hőgyes Endre

utca

274.

Hungária

utca

275.

Hunyadi János

utca

276.

Hurok

utca

277.

Huszár

utca

278.

Ifjúság

útja

279.

Igló

utca

280.

Ignác

utca

281.

Ilona

utca

282.

Indóház

tér

283.

Ipar

utca

284.

Irgalmasok

utcája

285.

Irma

utca

286.

István

utca

287.

Jácint

utca

288.

Jakabhegyi

út

289.

János

utca

290.

Jánosi Engel Adolf

tér

291.

Janus Pannonius

utca

292.

Jászai Mari

utca

293.

Jázmin

utca

294.

Jedlik Ányos

utca

295.

Jogász

utca

296.

Jókai

tér

297.

Jókai

utca

298.

Jonatán

köz

299.

József

utca

300.

József Attila

utca

301.

Juhász Gyula

utca

302.

Jurisics Miklós

utca

303.

Kacs

dűlő

304.

Kacsóh Pongrác

utca

305.

Kaffka Margit

utca

306.

Kálmán

utca

307.

Kálvária

utca

308.

Kálvin

utca

309.

Kamilla

köz

310.

Kandó Kálmán

utca

311.

Kápolna

domb

312.

Kaposvári

út

313.

Káptalan

utca

314.

Kapu

dűlő

315.

Kapu

köz

316.

Karó

dűlő

317.

Karvaly

dűlő

318.

Kassa

utca

319.

Katalin

utca

320.

Kazinczy

utca

321.

Kecske-domb

322.

Kerényi Károly

utca

323.

Kert

utca

324.

Kertes

dűlő

325.

Keskeny

dűlő

326.

Keszeg

sor

327.

Kétágú

utca

328.

Király

utca

329.

Kisboldogasszony

utca

330.

Kisdeindol

dűlő

331.

Kisdeindol

köz

332.

Kisdeindol

tető

333.

Kisdeindol hegyhát

dűlő

334.

Kisdeindol hegyhát

köz

335.

Kisdeindoli

út

336.

Kisfaludy Sándor

utca

337.

Kisflórián

utca

338.

Kiskőszeg

utca

339.

Kislőtér

utca

340.

Kis-máli

út

341.

Kismélyvölgy

dűlő

342.

Kismélyvölgy-hegyhát

dűlő

343.

Kiss Ernő

utca

344.

Kiss József

utca

345.

Kisszkókó

dűlő

346.

Klebelsberg Kuno

sétány

347.

Klimó György

utca

348.

Kóczián Sándor

utca

349.

Kócsag

köz

350.

Kócsag

utca

351.

Kodály Zoltán

utca

352.

Kodó

dűlő

353.

Koller

utca

354.

Kolozsvár

utca

355.

Koma

dűlő

356.

Korsó

dűlő

357.

Korsó

utca

358.

Kossuth

tér

359.

Kotyogó

dűlő

360.

Kovács Béla

utca

361.

Kovácstelepi

sport-pálya

362.

Kőbánya

dűlő

363.

Kökényes

köz

364.

Kökényi

út

365.

Könyök

utca

366.

Kőrösi Csoma Sándor

utca

367.

Körtés

köz

368.

Köves

köz

369.

Kővirág

utca

370.

Középdeindol

köz

371.

Középdeindol-hegyhát

út

372.

Középdeindoli

út

373.

Középgyükési

út

374.

Középmakár

dűlő

375.

Közraktár

utca

376.

Köztársaság

tér

377.

Kutas

köz

378.

Kutató

dűlő

379.

Kürt

utca

380.

Lajkó

köz

381.

Lámpásvölgyi

út

382.

Lánc

utca

383.

Lankás

út

384.

Lapisi

út

385.

Lázár Vilmos

utca

386.

Ledina

park

387.

Légszeszgyár

utca

388.

Lenke

utca

389.

Lepke

dűlő

390.

Levendula

utca

391.

Liliom

utca

392.

Liszt Ferenc

utca

393.

Lokomotív

utca

394.

Losonc

utca

395.

Lotz Károly

utca

396.

Lovarda

utca

397.

Lőcse

utca

398.

Lőtér

dűlő

399.

Lugos

utca

400.

Lyceum

utca

401.

Madách Imre

utca

402.

Madarász Viktor

utca

403.

Magaslati

út

404.

Magyar

utca

405.

Magyar Lajos

utca

406.

Magyarürögi

út

407.

Major

utca

408.

Majorossy Imre

utca

409.

Majtényi Ferenc

utca

410.

Makár-tető

dűlő

411.

Makay István

út

412.

Makkos

dűlő

413.

Makra

dűlő

414.

Makra-tető

dűlő

415.

Málics Ottó

utca

416.

Málna

utca

417.

Malom-Cseri

út

418.

Mályva

utca

419.

Mandula

utca

420.

Mandulás

köz

421.

Mária

utca

422.

Mária

dűlő

423.

Mária

köz

424.

Marosvásárhely

út

425.

Mártírok

útja

426.

Márton

utca

427.

Martyn Ferenc

utca

428.

Mathiász János

utca

429.

Mátyás Király

utca

430.

Mecsek

utca

431.

Mecsekszentkút

432.

Mecsekszentkút

erdész-ház

433.

Megye

köz

434.

Megye

utca

435.

Megyeri

tér

436.

Megyeri (2-66-ig, és 1-103-ig)

út

437.

Meggyes

köz

438.

Meggyfa

utca

439.

Melegmányi

út

440.

Menta

dűlő

441.

Menta-köz

442.

Menyhért

utca

443.

Meredek

dűlő

444.

Meredek

köz

445.

Mészkemence

utca

446.

Mezőszél

utca

447.

Mezsgye

dűlő

448.

Mihály

utca

449.

Mikes Kelemen

utca

450.

Miklós

utca

451.

Mikolai

út

452.

Mikszáth Kálmán

utca

453.

Miléva

út

454.

Minda

utca

455.

Misina

tető

456.

Mogyorós

köz

457.

Monostor

utca

458.

Móré Fülöp

utca

459.

Móricz Zsigmond

tér

460.

Móricz Zsigmond

utca

461.

Munkácsy Mihály

utca

462.

Munkád

út

463.

Munkád

köz

464.

Muskátli

utca

465.

Muskotály

dűlő

466.

Must

dűlő

467.

Nagy Jenő

utca

468.

Nagy Lajos

utca

469.

Nagy Lajos Király

útja

470.

Nagy-berki

út

471.

Nagydeindol-hegyhát

dűlő

472.

Nagydeindoli

utca

473.

Nagydeindol-köz

dűlő

474.

Nagydeindol-tető

dűlő

475.

Nagyflórián

utca

476.

Nagy-Máli

út

477.

Nagymegye

dűlő

478.

Nagyszeben

utca

479.

Nagyszkókó

köz

480.

Nagyszkókói

út

481.

Nagyvárad

utca

482.

Nagy-zsebei

út

483.

Nap

utca

484.

Napsugár

utca

485.

Napvirág

utca

486.

Nefelejcs

utca

487.

Nektár

köz

488.

Nendtvich Andor

út

489.

Nevesincs

utca

490.

Nyár

köz

491.

Nyár

utca

492.

Nyíl

köz

493.

Nyíl

utca

494.

Nyírfa

utca

495.

Nyomda

utca

496.

Nyugati Ipari

út

497.

Nyúl

utca

498.

Oldal

dűlő

499.

Opris Péter

tér

500.

Orom

köz

501.

Orsolya

utca

502.

Ótemető

utca

503.

Ökörszem

dűlő

504.

Örs

utca

505.

Őszirózsa

utca

506.

Őz

utca

507.

Pacsirta

utca

508.

Páfrány

utca

509.

Pálca

utca

510.

Pálma

utca

511.

Pálos

dűlő

512.

Panoráma

dűlő

513.

Papnövelde

köz

514.

Papnövelde

utca

515.

Parány

utca

516.

Park

utca

517.

Parlag

dűlő

518.

Pásztor-föld

519.

Páva

dűlő

520.

Pázmány Péter

utca

521.

Péchy Blanka

tér

522.

Pelikán

dűlő

523.

Pellérdi

út

524.

Pélmonostor

utca

525.

Perczel Miklós

utca

526.

Péter

utca

527.

Petőfi

akna

528.

Petőfi

utca

529.

Piac

tér

530.

Pillangó

dűlő

531.

Pince

sor

532.

Pinty

dűlő

533.

Pityóka

köz

534.

Platán

köz

535.

Platán

utca

536.

Pollack Mihály

utca

537.

Pósa Lajos

utca

538.

Prés

dűlő

539.

Puskin

utca

540.

Rácváros Előtt

egyéb

541.

Rácvárosi

út

542.

Radnics

utca

543.

Radnóti Miklós

utca

544.

Rákóczi

út

545.

Ranga László

út

546.

Remeteréti

út

547.

Rengeteg

utca

548.

Repkény

dűlő

549.

Rét

utca

550.

Rezeda

dűlő

551.

Rippl Rónai

utca

552.

Rizling

dűlő

553.

Rodostó

utca

554.

Rókus

sétány

555.

Rókus

utca

556.

Rókusalja

utca

557.

Rozmaring

utca

558.

Rózsahegyi

út

559.

Rózsa-völgyi

út

560.

Sáfrány

utca

561.

Sánc

utca

562.

Sándor

utca

563.

Sárgarigó

dűlő

564.

Sarkantyú

utca

565.

Sárkánytorok

566.

Sarló

utca

567.

Sármány

dűlő

568.

Sársom-völgy

569.

Sas

dűlő

570.

Sáska

dűlő

571.

Sellő

utca

572.

Semmelweis

utca

573.

Seregély

dűlő

574.

Sétatér

575.

Sirály

köz

576.

Sirály

utca

577.

Sólyom

dűlő

578.

Somfa

utca

579.

Somogyi Béla

utca

580.

Sport

utca

581.

Stadion

utca

582.

Steinmetz Kapitány

tér

583.

Surányi Miklós

út

584.

Sülevölgy

585.

Szabadság

utca

586.

Szabártos

utca

587.

Szabó József

utca

588.

Szajkó

utca

589.

Szalonka

dűlő

590.

Szamóca

dűlő

591.

Szaniszló

út

592.

Szántó Kovács János

utca

593.

Szarka

dűlő

594.

Szarkaláb

utca

595.

Szarvas

dűlő

596.

Százszorszép

utca

597.

Széchenyi

tér

598.

Szederinda

köz

599.

Szegfű

utca

600.

Székely Bertalan

út

601.

Szellő

utca

602.

Szendrey Júlia

utca

603.

Szent Bertalan

út

604.

Szent István

tér

605.

Szent Mór

utca

606.

Szentágothai János

sétány

607.

Szentlőrinci

út

608.

Szentmiklós

dűlő

609.

Szepesy Ignác

utca

610.

Szigeti

tanya

611.

Szigeti

út

612.

Szigeti Vám

613.

Szikla

utca

614.

Sziklás

dűlő

615.

Szilágyi Dezső

utca

616.

Szilárd Leó

park

617.

Szilfa

köz

618.

Szilvás

köz

619.

Színház

tér

620.

Szív

utca

621.

Szivárvány

utca

622.

Szkókó tető

dűlő

623.

Szkókó tető

köz

624.

Szöcske

dűlő

625.

Szőlész

dűlő

626.

Szőlész

köz

627.

Szőlő

utca

628.

Szőnyi Ottó

utca

629.

Szúnyog

dűlő

630.

Szurdok

dűlő

631.

Szurdok

köz

632.

Szűk

utca

633.

Tábor

köz

634.

Tábor

utca

635.

Taizs Mihály

utca

636.

Tátra

utca

637.

Tavasz

utca

638.

Temesvár

utca

639.

Templom

köz

640.

Teréz

utca

641.

Terracina

tér

642.

Tettye

dűlő

643.

Tettye

tér

644.

Tettye

utca

645.

Tiborc

köz

646.

Tiborc

utca

647.

Tímár

utca

648.

Tinódi

utca

649.

Toldi Miklós

utca

650.

Tompa

dűlő

651.

Tompa Mihály

utca

652.

Torda

utca

653.

Tölgyfa

köz

654.

Törekvés

utca

655.

Török

köz

656.

Törpe

utca

657.

Tubesi

út

658.

Tücsök

dűlő

659.

Tüke

utca

660.

Tündér

utca

661.

Türr István

utca

662.

Tüzér

utca

663.

Ugar

dűlő

664.

Új Fasor

665.

Újvilág

utca

666.

Ungvár

utca

667.

Universitas

utca

668.

Uránbányász

tér

669.

Uzdóc

utca

670.

Űrhajós

utca

671.

Ürög

utca

672.

Ürögi

fasor

673.

Ürögi

határ-út

674.

Váci Mihály

utca

675.

Vadász

utca

676.

Vadrózsa

utca

677.

Vágóhíd

utca

678.

Várady Antal

utca

679.

Vargha Damján

utca

680.

Varjú

dűlő

681.

Városház

köz

682.

Vas Gereben

utca

683.

Vasvári Pál

utca

684.

Venyige

dűlő

685.

Vércse

dűlő

686.

Veréb

dűlő

687.

Veres Péter

utca

688.

Veress Endre

utca

689.

Verőfény

utca

690.

Vilmos

utca

691.

Vince

utca

692.

Virág

utca

693.

Vizes

dűlő

694.

Víztároló

dűlő

695.

Völgyi

dűlő

696.

Vörösbegy

dűlő

697.

Vöröskereszt

utca

698.

Vöröskő

utca

699.

Vörösmarty

utca

700.

Wass Albert

út

701.

Weöres Sándor

utca

702.

Xavér

utca

703.

Ybl Miklós

utca

704.

Zerge

utca

705.

Zichy Gyula

utca

706.

Zidina

707.

Zipernowsky Károly

utca

708.

Zodóföldi

út

709.

Zója

utca

710.

Zólyom

utca

711.

Zöldfa

utca

712.

Zrínyi Miklós

utca

713.

Zurna

dűlő

714.

Zsebe

dűlő

715.

Zsebe-kúti

dűlő

716.

Zsebe-tető

utca

717.

Zsigmond

utca

718.

Zsinkó István

utca

719.

Zsolnay Vilmos (1-63-ig, és 2-54-ig)

utca

720.

Zsolt

utca

721.

Zsongorkő

utca

722.

Zsurló

dűlő

2. melléklet
[27]

Tájékoztatom, hogy hatóságom a vagyonnyilatkozatot Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Adóhatósági Főosztályához (továbbiakban: Főosztály) [28] adategyeztetés céljából továbbítja.

A hatóság tölti ki.
Ügyiratszáma: ………/………………...…./…………..

A vagyonnyilatkozatot kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni!

VAGYONNYILATKOZAT

I. RÉSZ A kérelmező személyi adatai:

Neve: .................................................................................................................................................………………

Születési neve:..................................................................……………………………………………….………………

Anyja neve: ..............................................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: .....................................................................................................................................

Lakóhely: ................................................................................................................................................................

Tartózkodási hely: ..................................................................................................................................................

II. RÉSZ Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

A

B

C

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

1.

2.

3.

4.

5.

6.

III. RÉSZ Tulajdonjog hiányában az ott lakás jogcíme: …………………………..…… (bérlet, albérlet, stb.)

IV. RÉSZ A kérelmező, valamint vele közös háztartásában élő személyek tulajdonában (vagy állandó, illetve tartós használatában) lévő ingatlanok:

Ingatlan meg-
nevezése *

Tulajdonos neve,
születési hely, idő,
anyja neve

Tulajdoni
hányad

Cím és
helyrajzi szám

A szerzés éve és
jogcíme

A tulajdoni
hányad becsült forgalmi értéke **

Haszonélvezeti joggal terhelt ***


* Családi ház, lakás, üdülő, telek, zártkert, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, termőföld, szántó, erdő, tanya, egyéb. A forgalmi értékbe beleszámítandó a megadott helyrajzi számon fennálló építmények értéke is.

** Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

*** A megfelelő válasz: igen vagy nem.

V. RÉSZ A kérelmező, valamint a vele közös háztartásában élő személyek tulajdonában lévő gépjárművek, ipari, mezőgazdasági gépek adatai:

Gyártmány

Típus

Jelleg*

Rendszám

Gyártási év

Szerzési év

Hasznosítás**

Becsült
forgalmi
érték***

* Személygépjármű, tehergépjármű, motorkerékpár, autóbusz, pótkocsi, utánfutó, lakókocsi, vontató, vízi vagy egyéb jármű.

** Hasznosítás: vállalkozásban vagy magáncélra.

*** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

VI. RÉSZ A kérelmezőnek, valamint a vele közös háztartásában élő személyeknek a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett - összege:

A

B

C

D


Név, születési hely, idő,
anyja neve


Pénzforgalmi szolgáltató
(pénzintézet)
megnevezése


Pénzforgalmi
számla száma*


Pénzforgalmi számlán
kezelt összeg**

1.


2.


3.


4.


* Lakossági folyószámla/bankszámla, lekötött betétszámla (pl.:takarékbetétkönyv), megtakarítási számla, értékpapír számla (pl.: részvény, kötvény, részjegy, kincstárjegy, vagyonjegy), egyéb számla.

** A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény szerinti fizetési számla szerződés alapján nyitott fizetési számlán szereplő összeg, valamint a betétszerződés és a takarékbetét-szerződés alapján, vagy egyéb szerződés alapján a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló összeg, ha azt a hitelintézet a bankszámlaszerződés szabályainak megfelelően kezeli, a betétszerződés és takarékbetét-szerződés alapján takarékbetétkönyv, egyéb betéti okirat ellenében a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló összeg, továbbá az egyéb, a hitelintézet által visszafizetendő, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló pénzösszeg.

Tudomásul veszem, hogy a hatóság az ellátásra való jogosultság megállapítása, illetve ellenőrzése céljából a pénzforgalmi számlán kezelt összeg tekintetében adatot kérhet a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltatótól.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.

A vagyonnyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez és az adatok Főosztályhoz[29] történő továbbításához hozzájárulok.

Kelt: ................. év .............................. hó ............ nap

…………………………………

kérelmező aláírása

3. melléklet

Tájékoztató a háziorvosi igazolás és szakvélemény kitöltéséhez

A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló ………./2015. (………...) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdése szerint az ápolási támogatásra való jogosultság szempontjából:

Tartósan beteg: az a 18. életévét betöltött személy, aki

 • a) betegsége miatt ápolásra szorul, és mások segítsége nélkül önállóan nem képes

aa) étkezni,

ab) tisztálkodni,

ac) öltözködni,

ad) illemhelyet használni,

ae) lakását elhagyni,

feltéve, hogy esetében az aa)-ae) pontokban foglaltak közül legalább kettő egyidejűleg fennáll, vagy

 • b) olyan betegségben szenved, ami miatt napi életviteléhez állandó és tartós felügyeletre szorul,

és az a) vagy b) pont szerinti állapot 3 hónapnál hosszabb időtartamban fennáll.

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatot kérem olvashatóan kitölteni.

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY
az ápolási támogatás megállapításához / kötelező felülvizsgálatához

(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

I. RÉSZ Az ápolt személy adatai

Neve: .....................................................................................................................................

Születési neve: ...............................................................................................……………….

Anyja neve: ................................................................................................................……….

Születési hely, év, hó, nap: ...............................................................................................….

Lakóhely: .......................................................................................................………………...

Tartózkodási hely: ..................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...................................................................................

II. RÉSZ Igazolom, hogy nevezett személy

tartósan beteg nem tartósan beteg

A fenti igazolást nevezett részére

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

alapján állítottam ki.

(Az igazolás kiállításához a felhasznált hivatalos irat pontos megnevezése, kelte szükséges.)

III. RÉSZ A háziorvos megállapítása

Az ápolt személy mások személyes segítsége nélkül önállóan:

a) étkezni:

□ képes

□ nem képes

b) tisztálkodni:

□ képes

□ nem képes

c) öltözködni:

□ képes

□ nem képes

d) illemhelyet használni:

□ képes

□ nem képes

e) lakását elhagyni:

□ képes

□ nem képes

IV. RÉSZ Szakvélemény

Szakvéleményem szerint fent nevezett személy

A) ápolásra szorul

indokolás:

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

B) állandó és tartós felügyeletre szorul

indokolás:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Szakvéleményem szerint az A) vagy B)*pont szerinti állapot

3 hónapnál hosszabb 3 hónapnál rövidebb

időtartamban fennáll. (*a megfelelő rész aláhúzandó)

Dátum: .............................................

................................................

háziorvos aláírása
munkahelyének címe

P. H.

4. melléklet

Igazolás a gyógyszerköltségről

(háziorvos / szakorvos tölti ki)

1. Személyes adatok:
Név.:…………………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje:……………………………………………………………………..
Anyja neve:…………………………………………………………………………………
Lakóhely:……………………………………………………………………………………
TAJ szám:…………………………………………………………………………………..

2. Havi gyógyszerköltségre vonatkozó adatok:
Igazolom, hogy nevezett részére betegségei miatt, – gyógykezeltetéséhez – havi rendszerességgel az alábbi gyógyszerek szedése javasolt:

Háziorvos és szakorvos által javasolt gyógyszer neve:

Gyógyszer havi mennyisége (doboz)

Gyógyszer havi költsége:*

Összesen:

…………………..Ft

(A *-gal jelölt oszlopot a gyógyszertár tölti ki.)

Ezen igazolást nevezett kérelmére gyógyszertámogatásra való jogosultságának elbírálása céljából adtam ki.

Pécs, ……………………………….

…..…………………………….. ……………………………..

háziorvos/szakorvos aláírása gyógyszertár aláírása

pecsét pecsét


[1] Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (lX.11.) Ör. 3. § a) pontja. Hatálytalan: 2017. 10. 01-től.
[2] Módosította a 20/2018. (lV.24.) Ör. 6. §-a. Hatályos: 2018. 04. 24-től.
[3] Módosította a 52/2018. (XII.18.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2018. 12. 19-től.
[4] Módosította a 47/2017. (X.24.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2017. 11. 01-től.
[5] Módosította a 41/2019. (XII.16.) Ör. 15. § a) pontja. Hatályos: 2019. 12. 17-től.
[6] Módosította a 41/2019. (XII.16.) Ör. 15. § b) pontja. Hatályos: 2019. 12. 17-től.
[7] Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (lX.11.) Ör. 3. § b) pontja. Hatálytalan: 2017. 10. 01-től.
[8] Módosította a 41/2017. (lX.11.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2017. 10. 01-től.
[9] Módosította a 43/2015. (Xll.15.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2016. 01. 01-től.
[10] Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (lX.11.) Ör. 3. § c) pontja. Hatálytalan: 2017. 10. 01-től.
[11] Módosította a 13/2015. (lV.28.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2015. 05. 01-től.
[12] Beiktatta a 43/2015. (Xll.15.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2016. 01. 01-től.
[13] Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (lX.11.) Ör. 3. § d) pontja. Hatálytalan: 2017. 10. 01-től.
[14] Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (lX.11.) Ör. 3. § d) pontja. Hatálytalan: 2017. 10. 01-től.
[15] Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (lX.11.) Ör. 3. § d) pontja. Hatálytalan: 2017. 10. 01-től.
[16] Módosította: 25/2016. (V.31.) Ör. 3. § a) pontja Hatályos 2016. 06. 01-től.
[17] Módosította: 25/2016. (V.31.) Ör. 3. § b) pontja Hatályos 2016. 06. 01-től.
[18] Módosította a 43/2015. (Xll.15.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2016. 01. 01-től.
[19] Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (lX.11.) Ör. 3. § h) pontja. Hatálytalan: 2017. 10. 01-től.
[20] Hatályon kívül helyezte a 41/2017. (lX.11.) Ör. 3. § h) pontja. Hatálytalan: 2017. 10. 01-től.
[21] Beiktatta a 13/2015. (IV.28.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2015. 05. 01-től.
[22] Beiktatta: a 41/2017. (lX.11.) Ör. 2. §-a Hatályos 2017. 10. 01-től.
[23] Beiktatta: a 12/2020. (IV.8) Ör. 1. §-a. Hatályos 2020. 04. 09-től.
[24] Beiktatta: a 12/2020. (IV.8.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2020. 04. 09-től.
[25] Az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 49/2013. (lll.3.) önkormányzati rendelet, valamint az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 9/2010. (III.19.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyező rendelkezés a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2015. március 1. napjától hatálytalan.
[26] Módosította a 47/2017. (X.24.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2017. 11. 01-től.
[27] Módosította: 25/2016. (V.31.) Ör. 2. §-a Hatályos: 2016. 06. 01-től.
[28] Módosította a 41/2019. (XII.16.) Ör. 15. § b) pontja. Hatályos: 2019. 12. 17-től.
[29] Módosította a 41/2019. (XII.16.) Ör. 15. § b) pontja. Hatályos: 2019. 12. 17-től.