Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2020. 09. 30- 2021. 04. 14

Ófehértó Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

8/2020. (XI.29.)

önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól


Ófehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.8. pontja szerinti, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás jogcímben foglaltak Ófehértó községben történő végrehajtására a következőket rendeli el:


1.§


 1. Ófehértó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a rendelkezésre álló keret mértékéig vissza nem térítendő természetbeni támogatásként háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifát biztosít az ófehértói állandó lakcímmel rendelkező, illetve életvitelszerűen Ófehértó településen élő, és ott tartózkodási helyet létesített rászoruló kérelmezők számára.
 2. A támogatás megállapításakor előnyben részesül
 1. az, aki a jelen rendelet hatálybalépésekor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:

aa)  aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac)  települési támogatásra – közülük különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével függ össze – jogosult,

 1. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
 2. aki a 65. életévét 2020. december 31. napjáig betölti.
 1. A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.  Amennyiben egy háztartásra vonatkozóan több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.


2.§


 1. Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül az 1.§-ban meghatározott feltételek teljesülésétől – a kérelmező olyan lakott ingatlan vonatkozásában, amely fatüzelési fűtőberendezéssel nem rendelkezik.
 2. Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.
3.§


 1. A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.
 2. A kérelmek elbírálása Ófehértó Község Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) hatáskörébe tartozik.
 3. A kérelmeket 2020. december 1. napjától 2021. január 8-ig lehet benyújtani az Ófehértói Polgármesteri Hivatalba a Bizottsághoz címezve, amely a kérelmeket a benyújtási határidő leteltét követő 8 napon belül bírálja el.
 4. A támogatás mértéke háztartásonként egységesen legfeljebb 5 m3.


4.§


 1. A támogatás kizárólagos forrása a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló pályázat alapján megítélt támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás.
 2. A beérkezett kérelmek elbírálását követően a forráshiány miatt nem támogatható kérelmeket, - függetlenül attól, hogy a 1.§-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek -, és a támogatásra jogosulatlan kérelmeket el kell utasítani.
 3. A tűzifa kiszállításáról az elbírálást követően ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül az Önkormányzat gondoskodik.
 4. A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.


5.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. április 15. napján hatályát veszti.


Ófehértó, 2020. szeptember 29.


                           Simon József                                              Boráné Hegedüs Erzsébet

                           polgármester                                                               jegyző

1. melléklet a 8/2020. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

A benyújtás határideje: 2021.01.08.

Kérelem

szociális célú tűzifa támogatás iránt

Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………….

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………….

TAJ száma: …………………………………

Kérem, hogy részemre Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló …./2020. (XI.29.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként szociális célú tűzifát biztosítani.

I. A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert:*

a) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a megállapító határozat száma, dátuma: ……………………...

b) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a megállapító határozat száma, dátuma: ……………………...

c) települési támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma, dátuma:………..……………...

d) 65. életévemet …………… év ……………………………… hónap …………… napján betöltöttem.

II. Családomban halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek*:      igen        nem

III. A kérelemben érintett, általam lakott ingatlanban fatüzelési fűtőberendezéssel rendelkezem*:                                                                                                      igen         nem

IV. Nyilatkozom, hogy a támogatás során részemre megítélt tűzifát nem értékesítem, azt csak saját ingatlanom fűtésére használom fel.

*(A megfelelő bekarikázandó, kitöltendő. Az aktív korúak ellátását és az időskorúak járadékát megállapító határozatot másolatban csatolni kell!)

Ófehértó,20…. év ……………… hónap ……….. nap

                                                                                                ……………………………………

            kérelmező

A szociális ellátás folyósítását igazolom.

Ófehértó, 202 …………………………….

…………………………………………………………………

                                                                                                                   ügyintéző

A Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése:

Kérelmező részére a Szociális és Egészségügyi Bizottság .......... /202…. (…………........ ) számú határozatával  ……. m3 tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként.


Ófehértó, 20…. ...................

Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke


 2. melléklet a 8./2020. (XI.29.) önkormányzati rendelethez


Átvételi Elismervény………………………………………………. (név) 4558 Ófehértó, …………………………. u. …………. sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (XI.29.) sz. önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként …………m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Ófehértó, 20..... …………………………..

………………………….                                         …………………………

                            átadó                                                                         átvevő