Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (IV.21.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.14.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 21- 2020. 04. 21

Ófehértó Község Önkormányzata

 Polgármesterének

3/2020. (IV.21.)

önkormányzati rendelete


a képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.14.) rendelet módosításárólÓfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Ófehértó Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.Ófehértó Község Önkormányzata képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.14.) rendelete 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.


2.§.


  1. Ezen önkormányzati rendelet 2020. április 21. napján 12:00 órakor lép hatályba és 2020. április 22. napján hatályát veszti.


  1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Boráné Hegedüs Erzsébet                                         Simon József

                                                        mb.jegyző                                                         polgármester

  1. sz. melléklet a 3/2020. (IV.21.) rendelethez


”3. sz. melléklet a 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ófehértó Község Önkormányzata államháztartási szakágazati besorolása és alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti megjelölése


Ófehértó Község Önkormányzata államháztartási szakágazati besorolása:

841105                    Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége


Korm.funk.                 Megnevezés

011130            Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége     

011220            Adó-, vám- és jövedéki igazgatása

013320            Köztemető-fenntartás és –működtetés

013330            Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

013350            Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360            Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

016010            Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020            Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

022010            Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

031010            Közbiztonság, közrend igazgatása

031030            Közterület rendjének fenntartása

032020            Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

041231            Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232            Start-munka program - téli közfoglalkoztatás

041233            Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

042130            Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

042180            Állat-egészségügy

042220            Erdőgazdálkodás

042320            Vadgazdálkodás

045120            Út, autópálya építése

045160            Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045161            Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

047410            Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

051030            Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052080            Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

061020            Lakóépület építése

062020            Településfejlesztési projektek és támogatásuk

063020           Víztermelés, -kezelés, –ellátás

064010            Közvilágítás

066010            Zöldterület-kezelés

066020            Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111            Háziorvosi alapellátás

072311            Fogorvosi alapellátás

074031            Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032            Ifjúság-egészségügyi gondozás

076062            Település-egészségügyi feladatok

081030            Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044            Könyvtári szolgáltatások

082063            Múzeumi kiállítási tevékenység

082091            Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092            Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093            Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

082094            Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés

091110            Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120            Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

091140            Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015            Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025            Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

101211            Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

101221            Fogyatékossággal élők nappali ellátása

102023            Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102024            Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

102031            Idősek nappali ellátása

102032            Demens betegek nappali ellátása

104030            Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

104042            Család és gyermekjóléti szolgáltatások

106010            Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020            Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107050            Szociális étkeztetés népkonyhán

107051            Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052            Házi segítségnyújtás

107053            Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107055            Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107080            Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok"