Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2020. 09. 30

Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2020.09.30.

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

I. CÍM

Általános rendelkezések

1. Hivatalos megnevezés

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Ófehértó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)Székhelye: 4558 Ófehértó, Alkotmány utca 54.

(2) A önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet: Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület);Székhelye: 4558 Ófehértó, Alkotmány utca 54.

(3) A Képviselő-testület létszáma a polgármesterrel együtt 7 fő.

(4) A képviselő-testület bizottságai:

a) Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Székhelye: Ófehértó, Alkotmány utca 54.

b) Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága Székhelye: Ófehértó, Alkotmány utca 54.

(5) A Képviselő-testület hivatalának elnevezése: Ófehértói Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Székhelye: 4558 Ófehértó, Alkotmány utca 54.

2. Az önkormányzat jelképei

2. § (1) Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló.

(2) Az önkormányzat jelképeit és azok használatát külön önkormányzati rendelet szabályozza.

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzati kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására vonatkozó szabályokról külön rendeletet alkot.

3. § (1) Az Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.ofeherto.hu

(2) Az Önkormányzat negyedévente megjelenő hivatalos lapja: Ófehértói Krónika

(3) A hivatalos lapra vonatkozó adatokat a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

4. § (1) Ófehértó községben Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működik.

(2) Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatnak az alábbiakban nyújt segítséget:

a) Adminisztratív feladatok ellátása a Hivatal útján (gépelés, postázás, fénymásolás, sokszorosítás);

b) Kisebbségi Iroda biztosítása a 4558 Ófehértó, Alkotmány utca 43. sz. alatti épületben.

II. CÍM

Az önkormányzat feladat- és hatásköre

1. Kötelező és önként vállalt feladatok

5. § (1) Az Önkormányzat feladataira a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mhötv.) előírásai az irányadók.

(2) Az Önkormányzat feladatkörébe jogszabály által nem utalt feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni, melynek keretében az érintett bizottságok és a Pénzügyi Bizottság véleményét ki kell kérni. Jelentősebb költségkihatással járó feladatvállalás esetén ideiglenes bizottság is létrehozható, külső szakemberek közreműködése is igénybe vehető.

(3) Az előkészítő eljárás a Polgármester hatáskörébe tartozik. Az önkéntes feladatvállalást tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a Képviselő-testület elé, ha tartalmazza a megvalósításhoz szükséges költségvetési forrásokat.

(4) Az Önkormányzat az éves költségvetésének 10%-át elérő éves költségvetési vonzatú helyi közügy önkéntes vállalását helyi népszavazáshoz köti.

(5) Az Önkormányzat által ellátott alaptevékenységi feladatokat és az azokhoz tartozó szakfeladatokat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(7) A melléklet folyamatos aktualizálása, a változások átvezetése a jegyző feladata.

2. A Képviselő-testület átruházott hatáskörei

6. § (1) A Képviselő-testület

a) a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) rendelete (a továbbiakban: Szoc.R.) 10. § (1) bekezdésében meghatározott települési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a Szociális és Egészségügyi Bizottságra,

b) a Szoc.R. 11-12. §-ában meghatározott rendkívüli települési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a Polgármesterre,

c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. §-a szerinti köztemetés megállapításával kapcsolatos hatáskört a Polgármesterre

d) a közterületek használatának rendjéről szóló 3/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti engedélyeztetési hatáskört a Polgármesterre

ruházza át.

(2) A Képviselő-testület hatáskörének átruházására, illetve visszavonására a Polgármester tesz javaslatot.

(3) Az átruházott hatáskör gyakorlója az átruházott hatáskörben tett döntéseiről, intézkedéseiről a következő ülésen köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

(4) Az Mhötv.-ben felsoroltakon kívül a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik

a) a helyi közügy megoldásának vállalása, vagy az arról történő lemondás,

b) a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó választás és kinevezés alkalmával illetmény, vagy tiszteletdíj meghatározása;

c) gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, abból való kilépés vagy belépés.

III. CÍM

A Képviselő-testület működése

1. Az alakuló ülés

7. § (1) Az alakuló ülés napirendje:

a) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester választásának eredményéről;

b) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.

c) A polgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása;

d) Az alpolgármester(ek) választása, eskütétele;

e) Az alpolgármester(ek) tiszteletdíjának és költségtérítés megállapítása;

f) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapítása;

g) A képviselő-testület állandó bizottságainak létrehozása;

h) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának megalkotása vagy felülvizsgálata

i) Az önkormányzat gazdasági programja elkészítésének elrendelése.

(2) Az alpolgármesterek választását lebonyolító bizottság elnöke és tagjai személyére a polgármester tesz javaslatot.

(3) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazást a jelölt nevének-, valamint az igen, nem, tartózkodom lehetőségek feltüntetésével papíron kell lebonyolítani.

(4) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:

a) a választás időpontját;

b) a jelölt nevét;

c) a szavazás eredményét;

d) a szavazásból való kizárás okát és tényét;

e) a választást lebonyolító bizottság elnökének és tagjainak aláírását.

(5) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

2. A ciklusprogram

8. § (1) A Képviselő-testület megbízatásának időtartamára szóló – a településfejlesztéssel, településüzemeltetéssel valamint a helyi gazdasági és társadalmi élet segítésével összefüggő főbb célkitűzéseket és feladatokat tartalmazó – ciklusprogram alapján működik.

(2) A ciklusprogram tervezetének elkészítéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről a Polgármester gondoskodik a választást követő év március 31-ig.

(3) A ciklusprogramot közé kell tenni az önkormányzat honlapján.

3. A Képviselő-testület ülései

9. § (1) A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott ütemezés szerint évente legalább hat rendes ülést tart.

(2) A Képviselő-testület üléseinek helye a Hivatal tanácskozó terme, a képviselő-testület esetenként dönt arról, hogy ülését a székhelyétől eltérő helyen tartja meg.

(3) A Képviselő-testület adott évi rendes üléseinek konkrét számát és időpontját a Képviselő-testület által határozattal elfogadott éves munkaterv tartalmazza. Az éves munkatervben az (1) bekezdésben meghatározott ülésszámtól több ülést is elő lehet írni.

(4) A munkatervet minden év február 28-áig a Polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezett javaslatokat is figyelembe véve a jegyző állít össze.

(5) Az ülésterv elkészítéséhez javaslatot lehet kérni:

a) a képviselőktől;

b) a bizottságoktól;

c) a jegyzőtől;

d) az önkormányzati intézmények vezetőitől;

e) a településen működő pártoktól, szervezetektől;

f) egyházaktól.

(6) A munkaterv tartalmazza

a) az ülések időpontját,

b) az adott ülésen tárgyalandó témákat,

c) az előadó megnevezését.

4. Ülések tervezése, előkészítése

10. § (1) A Képviselő-testület ülését a Polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –hívja össze és vezeti.

(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy a polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetében az pénzügyi bizottság elnöke hívja össze a képviselő-testületet, és vezeti a képviselő-testület ülését.

(3) Tartós akadályoztatásnak minősül a szabadság kivételével a harminc nap időtartamot meghaladó távollét.

(4) A képviselő-testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével történik, papír alapon vagy emailben történő kézbesítéssel.

(5) A meghívónak tartalmaznia kell

a) az ülés helyét,

b) az ülés időpontját,

c) a tervezett napirendeket,

d) a napirendek előadóit,

e) a képviselő-testület ülése összehívójának megnevezését, aláírását.

(6) A meghívót az ülés időpontja előtt legalább 3 nappal ki kell küldeni.

(7) A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni

a) a polgármesternek,

b) képviselőknek,

c) a jegyzőnek,

d) a tanácskozási joggal rendelkező önszerveződő közösségek képviselőinek, (a rendelet 6. számú mellékletében meghatározott önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körükben tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein, azon napirendi pontoknál, amelyekre meghívót kaptak.)

e) a nem állandó meghívottaknak

ea) az előterjesztőknek és

eb) akiket az ülés összehívója megjelöl.

(8) A (7) bekezdés d) és e) pontjában megjelöltek számára a meghívóban meg kell jelölni azt, illetve azokat a napirendi pontokat, amelyre, amelyekre a meghívásuk történik.

11. § (1) Az üléstervben nem szereplő ülés rendkívüli ülésnek minősül.

(2) Rendkívüli ülést kell összehívni az Mhötv.-ben meghatározott eseteken kívül:

a) ha a Képviselő-testület eseti határozattal rendkívüli ülés összehívásáról dönt,

b) ha azt más hivatalos szervek kezdeményezik.

c) ha a Polgármester megítélése szerint a Képviselő-testület összehívására az üléstervben meghatározott rendes üléseken kívül egyéb okokból szükség van.

(3) A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása lehetőség szerint írásos meghívóval és az előterjesztések csatolásával történik.

(4) Indokolt, sürgős esetben a rendkívüli ülés legkésőbb az ülést megelőző napon összehívható

a) telefonon keresztül történő szóbeli meghívással,

b) elektronikus levélben (e-mailben),

c) egyéb szóbeli meghívással.

(5) Amennyiben az előterjesztések írásos csatolása a meghívó kiküldésekor nem történt meg, azok az ülésen kerülnek kiosztásra, vagy a napirend előadója az előterjesztést szóban teszi meg.

12. § (1) A Képviselő-testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt.

(2) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan a jegyzőt.

(3) Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan a meghívottak közül

a) az önkormányzat intézményének vezetőjét,

b) azt, akit egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg.

c) a rendelet 6. számú mellékletében meghatározott önszerveződő közösségek képviselőit, tevékenységi körükben.

(4) A Képviselő-testület üléséről a lakosságot a meghívó önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztésével kell tájékoztatni.

5. A Képviselő-testület ülésének vezetése

13. § (1) A Képviselő-testület ülésének vezetése során jelentkező feladatok:

a) az ülés határozatképességének megállapítása,

b) a napirendi javaslat előterjesztése,

c) a napirend elfogadtatása,

d) javaslattétel a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére,

e) az ülés jellegének (nyílt/zárt) bejelentése,

f) napirendenként

fa) a vita levezetése, a hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása,

fb) a vita összefoglalása,

fc) az indítványok szavazásra való feltevése,

fd) a rendelet tervezetek, határozati javaslatok szavaztatása (az ülés vezetőjének pontosan meg kell fogalmaznia a szavazásra feltett döntési javaslat tartalmát)

fe) a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen,

ff) a napirend tárgyában hozott döntés vagy döntések kihirdetése.

g) a rend fenntartása,

h) szünet elrendelése,

i) az ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás számszerű eredményének kihirdetése,

j) az időszerű kérdésekről tájékoztatás,

k) tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott és egyéb önkormányzati döntésekről,

l) az ülés bezárása.

(2) A Képviselő-testület ülése napirendjének tárgyalási sorrendje:

a) polgármesteri beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről, intézkedésekről;

b) a rendelet kiadását igénylő napirendi pontok;

c) a határozat meghozatalát igénylő napirendi pontok;

d) határozathozatalt nem igénylő napirendi pontok.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott tárgyalási sorrendtől ügyrendi javaslatra eltérhet. Az ügyrendi javaslatról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt, a döntést nem kell határozatba foglalni.

(4) A napirendi pont tárgyalási sorrendje:

a) az előterjesztő kiegészítést tehet az írásos előterjesztéshez;

b) jogszabály által meghatározott esetben a könyvvizsgáló ismertetheti véleményét;

c) az előterjesztéssel kapcsolatban állást foglaló bizottság ismerteti véleményét;

d) az előterjesztéssel kapcsolatos kérdések;

e) vita az előterjesztéssel kapcsolatban;

f) módosító javaslatok megtétele;

g) döntés a módosító javaslatokról;

h) döntés az eredeti előterjesztésben szereplő döntési javaslatról.

(5) A döntés meghozatala előtt az ülésvezető a jegyzőnek szót ad a jogszabálysértő döntés, működés jelzésére vonatkozó kötelezettsége teljesítésére

6. Határozatképesség

14. § (1) A Képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább a képviselőknek több mint a fele, azaz 4 fő jelen van.

(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 15 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni. Ez esetben az előterjesztéseket nem kell újra mellékelni a meghívóhoz.

7. Zárt ülés

15. § (1) A zárt ülés elrendeléséről az Mhötv. 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint meghatározott esetekben szavazni nem kell. A testületi ülést levezető személynek kell a napirend közlésével egyidejűleg hivatkozni a zárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra.

(2) A képviselő-testület határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről az Mhötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint meghatározott esetekben.

8. Az ülés rendjének biztosítása

16. § (1) Az ülés vezetője felel a képviselő-testületi ülés rendjének biztosításáért.

(2) Az ülés tanácskozási joggal résztvevő tagjai az ülésen a hozzászólási szándékukat kézfelemeléssel jelzik.

(3) A tanácskozási joggal rendelkezők részére a hozzászólási jogot az ülés vezetője adja meg, így egy időben csak egy személy rendelkezik hozzászólási joggal.

(4) Egy napirendi pont esetében 2 alkalommal maximum 10 perc időtartamban lehet hozzászólni.

(5) A Polgármester a hozzászólótól megvonja a szót:

a) (4) bekezdésben foglalt időkorlát túllépése esetén,

b) ha a hozzászólás nem az adott napirendhez kapcsolódik

(6) A hallgatóság számára a hozzászólási jogot az ülésvezető biztosítja.

(7) Amennyiben a képviselő nem tartja be a (2)-(3) bekezdés szerinti hozzászólási rendet, és hozzászólási jog nélkül szól hozzá, az ülés vezetője a képviselőt felhívja az érintett szabályok betartására. A hozzászólási jog ismételt megsértése esetén az ülés vezetője – az Mhötv. 33. §-ának figyelembe vételével - javasolja a képviselő-testületnek, hogy a képviselőnek - az ülés rendjének betartására való kötelezettségének megszegése miatt - 1 hónapra 10 %-kal csökkentsék a tiszteletdíját. A képviselő-testület az ügyben képviselő-testületi határozatot hoz.

(8) A képviselő-testület egyedi döntéssel – egyszerű szótöbbséggel – hozzászólási jogot adhat a képviselő-testület ülésén megjelent azon személynek, akinek nincs tanácskozási joga. A döntésében meghatározhatja a hozzászólás maximális időtartamát.

(9) Amennyiben az ülésen résztvevő, tanácskozási joggal nem rendelkező személy az ülés rendjét hozzászólásával megzavarja, az ülés vezetője felhívja e magatartás megszüntetésére.

(10) Ismételt rendzavarás esetén az ülés vezetője a hozzászólási jogot megvonja, és javasolhatja a képviselő-testületnek, hogy határozat nélkül döntsön 15 perc ülésezési szünet elrendeléséről.

(11) A (10) bekezdés szerinti szünetet egy testületi ülés alkalmával maximum 2 alkalommal lehet elrendelni. A harmadik rendzavarást követően az ülés vezetője javasolja a képviselő-testületnek, hogy a képviselő-testület az ülésen eddig tárgyalt napirendekre módosítsa az ülés napirendjét. Ha a testület a napirendi pontokra tett javaslatát elfogadta, az ülést az általános szabályok betartása szerint bezárja.

9. Az előterjesztések

17. § (1) A Képviselő-testület ülésére az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra. A határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban került sor. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és határozat-javaslatnak az ülésen történő kiosztását.

(2) Írásos előterjesztés nélkül nem tárgyalható a rendeletalkotással összefüggő napirend.

(3) Az ülés napján, illetve az ülésen a képviselők rendelkezésére bocsátott írásos előterjesztést szóbeli előterjesztésként kell kezelni.

(4) Előterjesztés benyújtására jogosultak:

a) a polgármester;

b) a képviselő-testület tagja,

c) a képviselő-testület bizottsága a bizottsági elnök útján;

d) a jegyző,

e) a képviselő-testület által felkért személy vagy szerv vezetője.

(5) Az önkormányzati képviselő a képviselő testület ülésén szóban és írásban kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát. A Képviselő-testület a kezdeményezés elfogadása esetén kijelöli az előterjesztés elkészítéséért felelőst és a döntés-tervezet benyújtásának határidejét.

18. § (1) Az előterjesztések tartalmi elemei:

a) az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása,

b) a témával kapcsolatos előzmények, korábban hozott képviselő-testületi döntések, azok végrehajtásával kapcsolatos információk,

c) a téma ismertetése,

d) a jogszabályi háttér bemutatása,

e) anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt hatás bemutatása,

f) egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt,

g) határozati javaslat, vagy határozati javaslatok,

h) rendelettervezet, rendelettervezet indokolása,

(2) A költségvetési tárgyú előterjesztéseket (költségvetési rendelet tervezetet, zárszámadási rendelettervezetet, költségvetési koncepciót, stb.) a bizottsági véleményekkel együtt kell beterjeszteni.

(3) A napirendi pont tárgyalását megelőzően szóbeli kiegészítésre van lehetőség. Ennek megtételére az előterjesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult.

(4) A szóbeli kiegészítés során nem lehet megismételni az írásbeli előterjesztést, annak az előterjesztéshez képest új információkat kell tartalmaznia.

(5) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselőnek és a meghívottnak joga van kérdést intézni.

(6) A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre.

10. A döntéshozatali eljárás

19. § (1) A polgármester a módosító indítványokat az eredeti javaslatot megelőzve bocsátja szavazásra. A képviselő-testület a módosító indítványokról az elhangzás sorrendjében dönt. A módosító indítványok elfogadásához ugyanolyan szavazati arány szükséges, mint az eredeti javaslat elfogadásához szükséges lett volna.

(2) A módosító indítványt előterjesztője a szavazás megkezdése előtt visszavonhatja.

(3) Amennyiben egy javaslat nem kapja meg az elfogadásához szükséges szavazati arányt, akkor a képviselő testület elutasító döntést hoz. Amennyiben ügyrendi javaslatra, szünet elrendelése után a polgármester újból szavazásra bocsátja a javaslatot és a javaslat ismételten nem kapja meg az elfogadáshoz szükséges szavazati arányt, akkor a képviselő-testület ismételten elutasító döntést hoz.

(4) Ha a képviselő-testület az (3) bekezdésben szabályozott eljárásában újból elutasító döntést hoz, akkor az eredeti javaslatot a legközelebbi ülésére ismételten napirendre kell tűzni, ha a döntésre törvényi kötelezettség teljesítése miatt van szükség. Ha a döntés nem kapja meg az egyszerű vagy a minősített többséghez szükséges szavazatokat, elutasítottnak kell tekinteni.

(5) A határozati javaslat az írásos vagy a szóbeli előterjesztésben, vagy a polgármester által a vita összefoglalása után megfogalmazott javaslat.

(6) A határozati javaslat részei

a) a határozat szövege,

b) a végrehajtást igénylő döntéseknél

ba) a határozat végrehajtásáért felelős személyek neve,

bb) a határozat végrehajtásának határideje.

(7) A rendelet-tervezet a rendelet szövegét tartalmazza.

11. A képviselőtestület döntései

20. § (1) A képviselő-testület döntései

a) a határozat,

b) a rendelet.

(2) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt

a) a napirend meghatározásáról, elfogadásáról,

b) az ügyrendi kérdésekről.

(3) A képviselő-testület döntéseit

a) nyílt szavazással, ezen belül:

aa) nem név szerinti nyílt szavazással

ab) név szerinti nyílt szavazással,

b) titkos szavazással hozza.

(4) A képviselő-testület a döntéseit az ülésen az Mhötv. 47. § (2) bekezdése szerinti egyszerű többséggel, vagy minősített többséggel hozza.

(5) Minősített többség, azaz a megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) egybehangzó szavazata szükséges az Mhötv. 50. §-ban meghatározott ügyekben hozott döntések esetében.

(6) Az önkormányzat a rendeletben saját hatáskörben további, minősített többséget igénylő ügyeket nem határoz meg.

(7) A nyílt szavazás során a szavazat jelzése kézfelemeléssel történik. Először az ülés vezetője az igen szerinti válaszra kér szavazást, majd a nem szavazatokra, végül a tartózkodásra. Az egyes szavazatfajtákat külön-külön rögzíti. Az összesített szavazatok számának meg kell egyezniük az ülésen szavazati joggal résztvevő képviselők számával.

12. A név szerinti és a titkos szavazás

21. § (1) Név szerinti szavazást kell elrendelni az Mhötv.-ben meghatározott eseteken kívül az önkormányzati éves költségvetés 10 %-át meghaladó hitelfelvételnél.

(2) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a jelenléti ív alapján minden jelenlévő képviselőt személy szerint szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) az erről szóló külön nyilatkozaton rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. A nyilatkozaton szerepeltetni kell az ülés dátumát, helyszínét, a napirendi pontot, a döntési javaslatot (határozati javaslat illetve rendelettervezet megnevezését), valamint azt, hogy a képviselő szavazata melyik javaslatra vonatkozott (támogatta, nem támogatta, tartózkodott).

(3) Titkos szavazással dönt a képviselő-testület az Mhötv. 46. § (2) bekezdés szerinti ügyekben akkor, ha azt a képviselők egynegyede indítványozza.

(4) A titkos szavazás lebonyolításáról az esetenként megválasztott 3 fős Szavazatszámláló Bizottság gondoskodik. A Bizottság tagjaira az ülés vezetője tesz javaslatot. A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt, és megbízásuk csak adott szavazásra vonatkozik.

(5) A titkos szavazás során a képviselők az önkormányzat pecsétjével ellátott szavazólapon a számukra megfelelő válaszlehetőség (igen, nem, tartózkodom) aláhúzásával jelölik meg az ülés vezetője által feltett javaslattal kapcsolatos döntésüket. Érvénytelen az a szavazólap, amelyen a képviselő egy válaszlehetőséget sem-, vagy egynél több válaszlehetőséget jelölt meg.

(6) A titkos szavazás eredményéről a 3 fős Szavazatszámláló Bizottság külön jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza az ülés napját, helyszínét, a napirendi pontot, a döntési javaslatot, és a szavazás számszaki eredményét (mennyi az igen, a nem, és tartózkodom szavazat). A Szavazatszámláló Bizottság tagjai által aláírt jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez.

(7) Az ülés vezetője az (1)-(6) bekezdésekben meghatározottak alapján megállapítja a szavazás eredményét, és ennek megfelelően megállapítja, hogy a testület a szavazásra feltett határozati javaslatot, vagy a rendelet tervezetet elfogadta, vagy elutasította.

(8) Ha kétség merülne fel a szavazás eredménye felől, akkor bármely önkormányzati képviselő kérésére, egy alkalommal megismételhető a szavazás. Erről a kérésről dönteni nem kell.

13. A Képviselő-testület határozata

22. § (1) A képviselő-testület elfogadott határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni.

(2) A határozat megjelölése tartalmazza:

a) a Képviselő-testület megnevezését;

b) a „határozata” kifejezést;

c) a határozat meghozatalának évét, hónapját és napját;

d) a határozat címét.

(3) Példa a határozat megjelölésére: „Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013.(I.04.) határozata közmeghallgatás időpontjáról ”.

(4) A határozat a (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a Képviselő-testület döntését és ha a döntési javaslat tartalmazta, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését.

(5) A jegyző a normatív határozatokat a 24. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint teszi közzé.

14. A Képviselő-testület rendelete

23. § (1) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.

(2) A rendelet-tervezet elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(3) A rendelet-tervezet véleményezésére jogosult szervek:

a) Pénzügyi Bizottság;

b) Szociális és Egészségügyi Bizottság;

c) érintett társadalmi szervezetek;

d) érintett gazdasági társaságok.

(4) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.

15. A rendelet kihirdetése, közzététel

24. § (1) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Helyben szokásos módnak minősül a Polgármesteri Hivatal belső hirdetőtáblájára történő kifüggesztés.

(2) A rendeletet az ülést követő napon kell kifüggeszteni tizenöt napra, és azon fel kell tüntetni a kifüggesztés és a levétel napját. A kihirdetés időpontja a kifüggesztés napja.

(3) A rendeletet az önkormányzat honlapján legkésőbb az ülést követő 2. munkanapon teljes szövegével közzé kell tenni.

(4) A rendeletet kihirdetési záradékkal kell ellátni az alábbiak szerint: „A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: Kelt.:…………………………. jegyző”

(5) Az önkormányzati rendelet helyesbítésére vonatkozó szabályokat a Mhötv. tartalmazza.

(6) A képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének időpontját /év (arab számmal), hónap (római számmal), nap (arab számmal) megjelöléssel/.

(7) A jegyző a kihirdetett önkormányzati rendeletekről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:

a) a rendelet számát;

b) a rendelet címét;

c) a rendelet szövegét.

(8) A Pénzügyi Bizottság minden év december 31-ig felülvizsgálja az önkormányzati rendeletek hatályosulását és a vizsgálat eredményéről beszámol a Képviselő-testületnek

16. A jegyzőkönyv

25. § (1) A képviselő-testület nyílt és zárt üléséről ülésenként jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek elkészítéséért a jegyző felelős. A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve a Mhötv. alapján közokiratnak minősül.

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Mhötv. 52. §-ában meghatározott tartalmi elemeket, valamint azt, amire vonatkozóan a jelen szervezeti és működési szabályzat a jegyzőkönyvi rögzítés követelményét előírja.

(3) A tárgyalt napirendeknél a tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell foglalni. Az ülés levezetője által szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát rögzíteni kell a jegyzőkönyvbe. A képviselő-testület valamely tagja kérésére a jegyző köteles a képviselő által elmondottakat szó szerint a jegyzőkönyvbe rögzíteni.

(4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a képviselő-testület által hozott döntést. A határozatot és rövidebb rendeletet a jegyzőkönyv szövegébe kell beépíteni, terjedelmesebb rendeletek esetében a jegyzőkönyv szövegében azt kell szerepeltetni, hogy a testület a rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként elhelyezett rendelet szöveggel fogadja el. A rendelet szövegét ez esetben a jegyzőkönyvhöz mellékletként kell csatolni.

(5) A Képviselő-testület két jegyzőkönyv-hitelesítőt választ. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hitelesítőknek is alá kell írniuk.

(6) Zárt ülés jegyzőkönyve esetében rögzíteni kell azt, hogy a meghívottak milyen minőségben vannak jelen.

26. § (1) A jegyzőkönyvet 1 példányban kell készíteni, melyet a jegyző által megbízott dolgozó kezel. A jegyzőkönyvet szkennelve, elektronikus formában a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül kell felterjeszteni a megyei kormányhivatalnak az ülést követő 15 napon belül.

(2) A papír alapú jegyzőkönyvhöz csatolni kell

a) a meghívót,

b) a jelenléti ívet,

c) az írásos előterjesztéseket,

d) a jegyzőkönyv szövegében nem szereplő rendeletet, vagy

e) a képviselők kérése alapján

ea) a képviselői indítványokat,

eb) a képviselői hozzászólásokat,

(3) A jegyzőkönyvbe való betekintést a jegyzőnél lehet kezdeményezni. A jegyzőkönyv a Hivatalban ügyfélfogadási időben tekinthető meg a jegyző vagy a jegyző által megbízott köztisztviselő jelenlétében.

(4) A jegyzőkönyvről másolat kérhető, melynek díja száz forint oldalanként.

(5) A képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti beköttetéséről a jegyző gondoskodik.

17. Közmeghallgatás, lakossági fórum

27. § (1) A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart.

(2) A közmeghallgatáson köteles részt venni a képviselő-testület tagja, a jegyző, valamint a jegyző által kijelölt hivatali dolgozók.

(3) A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét.

(4) A közmeghallgatás meghirdetésére a képviselő-testület rendes ülésének összehívására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(5) A közmeghallgatást a polgármester hirdeti meg és vezeti le. Akadályoztatása, távolléte esetén a képviselő-testületi ülés összehívására és vezetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

28. § (1) A közmeghallgatás vezetésére a képviselő-testületi ülés vezetésére vonatkozó szabályok az irányadók.

(2) A közmeghallgatáson jelenlévők kézfelemeléssel jelzik a hozzászólási szándékukat.

(3) Az ülés vezetője az előre meghirdetett napirendi pontok ismertetését követően lehetőséget ad a megjelentek részére egyéb javaslatok és kérdések feltevésére.

(4) Az elhangzott kérdésekre, javaslatokra a közmeghallgatáson, vagy legkésőbb az azt követő 15 napon belül kell választ adni. Ennek érdekében a levezető elnöknek rögzíteni kell a kérdést feltevő, hozzászóló nevét és az elhangzott észrevételt, feltett kérdést.

(5) A közmeghallgatásról a jegyző a képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok betartásával jegyzőkönyvet készít.

29. § (1) A képviselő-testület a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása és a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása céljából esetenként (fontosabb döntései tárgykörében) lakossági fórumot (a továbbiakban: fórum) tarthat.

(2) A fórum meghirdetésére és levezetésére a közmeghallgatás szabályait kell alkalmazni.

(3) A fórumon az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést vethetnek fel, és javaslatot tehetnek.

(4) A fórumon elhangzottakról a jegyző, vagy az általa kijelölt hivatali dolgozó jegyzőkönyvet készít a közmeghallgatás jegyzőkönyvére meghatározott szabályok szerint.

IV. CÍM

A települési képviselő

30. § (1) A települési képviselők névsorát, megbízatásuk kezdő dátumát a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A települési képviselő – a helyi önkormányzatokról szóló törvényben és az Mhötv.-ben meghatározottakon túl – köteles

a) kapcsolatot tartani a választóival, tájékoztatni őket a képviselő-testület működése során hozott közérdekű döntésekről,

b) köteles előre bejelenteni a polgármesternek, ha a testületi vagy bizottsági ülésen nem tud megjelenni,

c) képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a képviselő-testület és szervei tekintélyét, hitelét óvni,

d) a tudomására jutott önkormányzati, szolgálati, üzleti, valamint magántitkot megőrizni.

31. § (1) Amennyiben a képviselő az Mhötv. 49. § (1) bekezdésében meghatározott, a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja a képviselő-testület a képviselő tiszteletdíját 3 hónapra 25 %-kal csökkenti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti csökkentésről a képviselő-testület határozatot hoz.

32. § (1) A képviselők az ülésen a polgármestertől, az alpolgármestertől, a bizottság elnökétől, valamint a jegyzőtől – önkormányzati ügyben – szóban felvilágosítást kérhetnek.

(2) Felvilágosítás-kérésnek az a kérdés-, illetve problémafelvetés tekinthető, amely szoros kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, illetőleg valamely önkormányzati irányítás alatt álló szervezet tevékenységi körével.

(3) A felvilágosítás-kérést az érintettnek az ülés végén kell előterjeszteni.

(4) A felvilágosítás-kérés tárgyában az érintettnek az ülésen választ adnia, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. Ellenkező esetben az ülést követő 15 napon belül, írásban kell válaszolnia.

(5) A testületi ülésen önálló napirendi ponton kívül is tájékoztatást kell adni az időszerű kérdésekről. A tájékoztatást végezheti az ülés vezetője, illetve az egyébként előterjesztésre jogosult személy.

(6) Az ülés napirendjére tűzött napirendi pontok megtárgyalását követően, (vagy ha az ülés annak levezetése közben határozatképtelenné vált) továbbá a jelenlévő, tanácskozási joggal rendelkező személyeknek további kérdése, hozzászólása nincs, az ülés vezetője az ülést bezárja.

V. CÍM

Az önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai

33. § Az önkormányzat szervei:

a) Ófehértó Község Önkormányzatának Polgármestere (a továbbiakban : Polgármester)

b) Ófehértó Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága (a továbbiakban: Pénzügyi Bizottság)

c) Ófehértó Község Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága (a továbbiakban: Szociális Bizottság)

d) Ófehértói Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)

e) Ófehértói Polgármesteri Hivatal Jegyzője ( a továbbiakban: Jegyző)

f) az önkormányzat társulásai

1. A polgármester és az alpolgármester

34. § (1) A polgármester a településen főállásban látja el feladatait.

(2) A polgármesteri tisztség összeférhetetlenségi szabályait, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét, a polgármesteri tisztség megszüntetésnek szabályait az Mhötv. szabályozza.

(3) A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásban foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, illetve ha az alpolgármesteri tisztség nincs betöltve, vagy az érintett tartósan akadályozva van a pénzügyi bizottság elnökének.

2. A polgármester feladatai

35. § (1) A polgármester feladataira az Mhötv. előírásai irányadók.

(2) A polgármester ügyfélfogadása: Hétfő 8 órától 12 óráig a Hivatal tárgyalótermében.

(3) A polgármester külön utasításban szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét.

(4) Amennyiben a Képviselő-testület –határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt- két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester az önkormányzati feladatellátás zavartalan működését biztosító, valamint az önkormányzati vagyonelemek fejlesztésével, bővítésével összefüggő pályázatok benyújtása ügyében hozhat döntést.

(5) A Polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a két ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan az önkormányzati feladatellátás zavartalan működését biztosító, valamint az önkormányzati vagyonelemek fejlesztésével, bővítésével összefüggő, önerőt nem igénylő pályázatok benyújtása ügyében döntést hozhat.

(6) A Polgármester 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet

3. Az alpolgármester

36. § Az alpolgármester a feladatait társadalmi megbízatásban, a polgármester szóbeli és írásbeli irányításával, valamint a polgármester által meghatározott kiadmányozási rend szerint látja el.

4. A képviselő-testület bizottságai 4/A Az állandó bizottságok

37. § (1) A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében állandó és ideiglenes bizottságokat hoz létre.

(2) A képviselő-testület állandó bizottságai:

a) Pénzügyi Bizottság

b) Szociális és Egészségügyi Bizottság

(3) Az önkormányzat bizottságainak létszámát, a bizottságok tagjait és feladatait a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) A bizottságok mellérendeltségi viszonyban állnak egymással.

(5) A bizottságokra és működésükre az Mhötv. szabályai irányadóak.

(6) A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a Hivatal látja el.

(7) A Pénzügyi Bizottság nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester és hozzátartozója, az önkormányzati képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát.

(8) Az összeférhetetlenséggel és a méltatlansággal összefüggő a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott bizottsági feladatokat a Pénzügyi Bizottság látja el.

4/B Az ideiglenes bizottság

38. § (1) A Képviselő-testület a határozatában megjelölt ügyeknek a határozatban megállapított ideig történő intézésére ideiglenes bizottságot alakíthat.

(2) A bizottság a meghatározott idő vagy a meghatározott feladat elvégzését követően automatikusan megszűnik.

(3) Az ideiglenes bizottságra, az állandó bizottságra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

4/C Határozatképesség

39. § A bizottság határozatképességére, a határozathozatal módjára és a zárt ülés tartására a Képviselő-testületre vonatkozó szabályok az irányadók.

4/D A bizottság működése

40. § (1) A bizottság szükség szerint ülésezik.

(2) A bizottság feladata, hogy feladatkörében előkészítse a képviselő-testület döntéseit, szervezze és ellenőrizze a döntések végrehajtását.

(3) A bizottság ülésének összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik írásbeli (papíralapú vagy elektronikus levél formájú) meghívó kiküldésével. A meghívóra képviselő-testületi ülés meghívójára vonatkozó szabályok irányadók.

(4) Az üléseket az elnök vezeti.

(5) A bizottság ülése nyilvános, a zárt ülésre vonatkozó szabályok a képviselő-testületi zárt ülésekre vonatkozó szabályokkal egyeznek meg.

(6) A bizottság ülésére meg kell hívni:

a) a bizottsági tagokat,

b) a polgármestert,

c) a jegyzőt,

d) a napirend előadóját, és

e) akit az ülés összehívója megjelöl.

(7) A bizottság ülésén valamennyi napirendi ponthoz kapcsolódóan tanácskozási joggal részt vesz:

a) a polgármester,

b) a jegyző.

(8) Az ülés meghatározott napirendjéhez kapcsolódóan illeti meg tanácskozási jog:

a) a napirend előadóját, és

b) akit az ülés összehívója megjelöl

(9) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvre a képviselő-testületi jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok irányadók.

5. A jegyző

41. § (1) A jegyző jogállására, feladataira az Mhötv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A jegyző ügyfélfogadása: Szerda 8 órától - 12 óráig.

42. § (1) Amennyiben a jegyző észleli, hogy a képviselő testület jogszabálysértő határozatot, vagy rendeletet fogadott el, azonnal – még azon az ülésen, melyen elfogadásra került a döntés- ezt jeleznie kell a képviselő testületnek. Ki kell fejtenie, hogy mely jogszabályi rendelkezéssel ellentétes az elfogadott döntés egésze, vagy csak meghatározott része. Ismertetnie kell a jogszabálysértő döntés következményeit.

(2) Amennyiben a jegyzőnek tudomására jut az önkormányzat, vagy bármely szerve jogszabálysértő működése, úgy a tudomásszerzésétől számított legközelebbi képviselő testületi ülésen fel kell szólítania az önkormányzatot, vagy szervét, hogy hagyjon fel a jogszabálysértő működéssel. Egyben ismertetnie kell, hogy mely jogszabályba ütközik a jogszabálysértő működés. Tájékoztatást kell adnia a jogszabályellenes működés következményeiről.

(3) A jegyző és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat az arra írásban kijelölt köztisztviselő látja el.

6. A Polgármesteri Hivatal

43. § (1) A Képviselő-testület az Mhötv. 84. § (1) bekezdése alapján önálló polgármesteri hivatalt hoz létre.

(2) A Hivatal neve: Ófehértói Polgármesteri Hivatal

(3) A Hivatal székhelye: 4558 Ófehértó, Alkotmány utca 54.

(4) A Hivatal ügyfélfogadása:Hétfő 8.00-12.00 óráig,Kedd nincs ügyfélfogadás,Szerda 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig,Csütörtök nincs ügyfélfogadás,Péntek 8.00-12.00 óráig

(5) A Hivatal által ellátott feladat- és hatásköröket, belső szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjét a Polgármesteri Hivatali Szervezeti és Működési szabályzata tartalmazza.

7. Az Önkormányzat társulásai

44. § (1) „Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás, 4561Baktalórántháza, Köztársaság tér 16. sz.

(2) Ófehértói Gondozási Társulás – gesztorként, 4558 Ófehértó, Alkotmány u. 54.

(3) Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás – tagként, 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16.

(4) Apagy és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás – tagként, 4553 Apagy, Kossuth u. 145.

(5) Kelet-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás – tagként, 4553 Apagy, Kossuth u. 145.

(6) Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás –tagként, 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

(7) A társulások feladatait a Rendelet 7. számú mellékelte tartalmazza

8. A nemzetiségi önkormányzattal való együttműködés szabályai

45. § (1) Az Ófehértó Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködést a hatályban lévő együttműködési megállapodás szabályozza.

(2) Az Önkormányzat a településen, a megyében működős Cigány települési, területi és országos nemzetiségi Önkormányzat részéről érkező kezdeményezéseket a Szociális Bizottságnak adja át véleményezésre. A Bizottság a kezdeményezéssel kapcsolatban 15 napon belül alakítja ki az álláspontját és terjeszti a Képviselő-testület elé. A képviselő-testület a Bizottság véleményének megérkezését követő ülésen dönt.

(3) A nemzetiségi önkormányzat véleményét a Polgármester kéri ki a döntés meghozatala előtt.

(4) A nemzetiségi önkormányzat jogszabályban meghatározott egyetértési jogár a polgármester kéri ki a jogszabályban meghatározott határidő figyelembevételével.

VI. Záró rendelkezések

46. § (1) Ez a rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013.(II.15.) Ör. számú rendelet.

1. melléklet

A települési képviselők névsora

1. Simon József polgármester

2. Kiss Gábor képviselő

3. Kocsis Miklós képviselő

4. Kósa Tibor képviselő

5. Szabó Jánosné képviselő

6. Tóth Sándor képviselő

7. Tölgyfa Lászlóné képviselő
A képviselői mandátumok kezdő időpontja egységesen: 2019. 10. 13.

2. melléklet

A bizottsági tagok névsora

I Pénzügyi Bizottság

1. A bizottság elnöke: Kocsis Miklós

2. Tagjai: Kiss Gábor, Szabó Jánosné

II Szociális és Egészségügyi Bizottság

1. A bizottság elnöke: Szabó Jánosné

2. Tagjai: Kósa Tibor,Tölgyfa Lászlóné
A bizottságok feladata

I. A Pénzügyi Bizottság feladatai

a) Figyelemmel kíséri az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodását. Szükség esetén a hiányosságok megszüntetésére javaslatot tesz. Jelentését a pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól a képviselő-testület elé terjeszti.

b) Javaslatot tesz a képviselő-testület vagyonának hasznosítására.

c) Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezetét;

d) Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;

e) Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését;

f) Véleményezi a költségvetési átcsoportosítások javaslatait;

g) Közreműködik a hosszú távú időszakra szóló fejlesztési koncepciók pénzügyi feladatának a kidolgozásában;

h) Javaslatot tesz a helyi adók mértékére;

i) Javaslatot tesz a rövid és hosszú távú időszakra szóló fejlesztési koncepciók kidolgozására,

j) Közreműködik az önkormányzati vagyon felmérésében, kezdeményezi az önkormányzat hasznot hajtó vállalkozásban való részvételét,

k) Javaslatot tesz új helyi adók bevezetésére,

l) Figyelemmel kíséri a község alapellátási körébe tartozó közellátás színvonalát, javaslatot tesz fejlesztésére;

m) Javaslatot tesz a helyi önkormányzati költségvetési szervek, ill. vállalatok alapítására, átszervezésére, megszüntetésére;

n) Javaslatot tesz a címzett és céltámogatás igénylésére;

o) Javaslatot tesz a polgármester illetményének, jutalmának és egyéb juttatásainak megállapítására és egyéb munkáltatói döntésekre.

p) A bizottság kezeli, illetve vizsgálja a polgármester, illetve az önkormányzati képviselő, illetve a hozzátartozók vagyonnyilatkozatát.

q) A bizottság vizsgálja mind a polgármester, az önkormányzati képviselők, mind a bizottsági tagok tekintetében az összeférhetetlenségi szabályok betartását.

r) Az összeférhetetlenség megállapítása esetén az összeférhetetlenségi ok meg nem szüntetése esetén a képviselő-testület irányába a szükséges intézkedéseket megteszi.

II. A Szociális és Egészségügyi Bizottság feladatai

1. Véleményezheti:

a) az önkormányzat éves költségvetésének, zárszámadási rendeletének tervezetét;

b) az önkormányzat által fenntartott, a bizottság tevékenységi körébe tartozó intézmények vezetőinek kinevezésével, munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos javaslatokat.

2. Javaslatot tesz a képviselő-testület elé kerülő ágazati napirendek meghatározására.

3. Dönt a hatáskörébe átruházott ügyekben.

3. melléklet

Ófehértó Község Önkormányzata államháztartási szakágazati besorolása és alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti megjelölése

I. Ófehértó Község Önkormányzata államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

1. Korm.funk. Megnevezés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége,011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatása, 013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés, 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés, 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások, 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek, 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek, 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése, 031010 Közbiztonság, közrend igazgatása, 031030 Közterület rendjének fenntartása, 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek, 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás, 041232 Start-munka program - téli közfoglalkoztatás, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások, 042180 Állat-egészségügy, 042220 Erdőgazdálkodás, 042320 Vadgazdálkodás, 045120 Út, autópálya építése, 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása, 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása, 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek, 047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása, 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása, 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése, 061020 Lakóépület építése, 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk, 063020 Víztermelés, -kezelés, –ellátás, 064010 Közvilágítás, 066010 Zöldterület-kezelés, 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások, 072111 Háziorvosi alapellátás, 072311 Fogorvosi alapellátás , 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás, 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 076062 Település-egészségügyi feladatok, 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése, 082044 Könyvtári szolgáltatások, 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység, 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása, 082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek, 082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés, 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai, 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai, 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben, 101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása, 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása, 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása, 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása, 102031 Idősek nappali ellátása, 102032 Demens betegek nappali ellátása, 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján,104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások, 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások,106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése,106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások, 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán, 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán, 107052 Házi segítségnyújtás, 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, 107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások, 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok, 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

4. melléklet

Ófehértó Község Önkormányzata önként vállalt feladatai
081043 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása, 083030 Egyéb kiadói tevékenység, 084031 Civil szervezetek működési támogatása, 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

5. melléklet

Az önkormányzat hivatalos lapjára vonatkozó adatok
A hivatalos lap neve: Ófehértói Krónika
A hivatalos lap megjelenésének gyakorisága: negyedévente
A lap formátuma, terjedelme: A/4-es formátum, 4 oldal (változó)
A lap nyomdai kivitelezője: Táltos Nyomda, Győr
Felelős szerkesztő: Simon József
A lap terjesztésének módja: kézbesítés
A lap ára, vagy térítésmentessége: ingyenes

6. melléklet

Az őket érintő napirendi pontoknál tanácskozási joggal rendelkező önszerveződő közösségek
Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület 4558 Ófehértó, Alkotmány u. 58.
„ÓFEHÉRTÓ” Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya 4558 Ófehértó, Szent I. u. 6-8.
Ófehértói Diáksport Egyesület 4558 Ófehértó, Szent I. u. 6-8.
Völgyfű Vadásztársaság 4558 Ófehértó, Mező u.

7. melléklet

A társulások feladatai:

1. A Közép-Nyírségi Kistérségi Többcélú Társulás tagjaként, azzal együttműködve a következő feladatokat látja el: belső ellenőrzési feladatok,

2. Az Ófehértói Gondozási Társulás tagjaként, azzal együttműködve a következő feladatokat látja el:

a) Fogyatékossággal élők nappali ellátása

b) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

c) Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

d) Idősek nappali ellátása

e) Demens betegek nappali ellátása

f) Család és gyermekjóléti szolgáltatások

g) Szociális étkeztetés szociális konyhán

h) Házi segítségnyújtás

i) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3. A Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás – tagjaként, azzal együttműködve a következő feladatokat látja el: A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

4. Apagy és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás – tagjaként, azzal együttműködve a következő feladatokat látja el: Az „Apagy és térsége ivóvízminőség-javító projekt” beruházás megvalósítása

5. Kelet-Nyírségi Vízi-Közmű Beruházási Társulás útján gondoskodik az önkormányzat szennyvízcsatornázásáról.

6. Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás – tagjaként, azzal együttműködve a következő feladatokat látja el: közös területfejlesztési célok kidolgozása és megvalósítása.