Deszk Község Önkormányzata 3/2021. (III.16.) önkormányzati rendelete

Deszk Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 6/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 17

Deszk Község Polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) Kormányrendeletben foglaltakra – Deszk Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:


1. § Hatályát vesztik a rendelet 4. § (1)-(5) bekezdései, helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek:


4.§ (1) Deszk Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2020. évi költségvetésének

bevételi főösszegét           16.681.972.809 forintban,

kiadási főösszegét           16.681.972.809 forintban állapítja meg.

Kötelező önkormányzati feladatra               16677419031 forint,

önként vállalt feladatra                                   0 forintot,

államigazgatási feladatra                             4.553.778 forintot állapít meg.


(2) A képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 6.649.984.156 Ft-ban, a kiadási főösszegét 6.989.483.581 Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület a felhalmozások bevételi főösszegét 581.724.749 Ft-ban, a kiadási főösszegét 6.171.456.701 Ft-ban állapítja meg.


(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 9.450.299.904 Ft-ban és kiadások főösszegét 3.521.032.527 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a tartalék összegét 201.823.163 forintban állapítja meg.


2. § Hatályát vesztik a rendelet 5. § (1)-(3) bekezdései, helyükbe a következő rendelkezések lépnek:


5.§ (1) Az önkormányzat intézményi szintű költségvetését a 6. számú melléklet tartalmazza, melynek főösszege 2.582.787.091 forint. A működési bevételek főösszegét szintén 2.374.224.529 forintban, a kiadások főösszegét 2.348.030.038 forintban, a felhalmozási kiadások főösszegét 49.777.728 forintban határozza meg. A finanszírozási bevételek összegét 208.562.562 forintban, a finanszírozási kiadások összegét 184.979.295 forintban határozza meg. A forráshiány összegét 0 forintban, a tartalék összegét 17.572.548 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal intézményi szintű költségvetésének főösszegét a 7. számú melléklet tartalmazza, melynek főösszege 114.314.246 forint, mely összeg egyben a működési kiadások főösszege is. A finanszírozási bevétele összege 92.059.951 forint.

(3) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár intézményi szintű költségvetésnek főösszegét az 8. számú melléklet tartalmazza, melynek főösszege 45.343.342 forint. A működési bevételek főösszege 5.200.000 forint felhalmozási bevétel főösszege 0 forint, a működési kiadások főösszege 41.448.744 forint és a felhalmozási kiadások főösszege 3.894.598 forint. A finanszírozási bevételek összege 40.143.342 forint.


3. § Hatályát veszti a  rendelet 11. §-a, helyébe a következő rendelkezés lép:


11. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása intézményi szintű költségvetését a 10. számú melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a Társulás intézményi szintű 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 3.954.408.731 forint, a működési bevétel főösszege 2.810.430.933 forint, a kiadás főösszege 594.428.097 forint, a felhalmozási kiadás főösszege 755.537.527 forintban állapítja meg. A finanszírozási bevételek összege 1.143.977.798 forint, a kiadások összege 2.604.443.107 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.

(2) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ intézményi szintű költségvetését a 11. számú melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a Koordinációs Központ intézményi szintű 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 245.002.475forint, a működési bevétel főösszege 105.436.000 forint, a kiadási főösszege 243.815.475 forint, a finanszírozási bevételek összegege 139.566.475 forintban határozza meg. A költségvetési hiány összege nulla forint.

(3) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái költségvetését a 12. számú melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Óvodák 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 215.774.054 forint, a működési bevételek főösszege 4.567.720 forint, a kiadások főösszege 213.873.054 forint, a felhalmozási kiadás főösszegét 1.901.000 forintban állapítja meg. A finanszírozási bevételek összege 211.206.334 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.

(4) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ intézményi szintű költségvetését a 12. számú melléklet tartalmazza. A Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 184.454.365 forint, a működési bevételek főösszege 6.892.000 forint, a kiadások főösszege 183.465.677 forint, a felhalmozási kiadások főösszegét 988.688 forintban határozza meg. A finanszírozási bevételek összege 147.562.365 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.

(5) Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény költségvetését a 13. számú melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Egyesített Szociális Intézmény 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 3.012.370.956 forint összegben, a működési bevétel főösszege 898.243.660 forint, a kiadások főösszege 2.935.435.750 forint, a felhalmozási kiadások összegét 76.935.206 forintban állapítja meg. A finanszírozási bevétel összege 2.112.991.966 forint, a költségvetési hiány összege nulla forint.


4. § Hatályát veszti a rendelet 12. §-a, helyébe a következő rendelkezés lép:


12. § (1) A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetését a 15. számú melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 6.395.907.424 forintban állapítja meg. A működési bevétel 392.699.019 forint, a kiadási főösszege 314.672.470 forint, a felhalmozási kiadások 5.281.234.954 forint és bevételek főösszege 580.589.419 forint. A finanszírozási bevétel összege 5.422.618.986 forint, a finanszírozási kiadások összege 800.000.000. A költségvetési hiány összege nulla forint.


5. § Hatályát vesztik a rendelet 13. § (3)-(4) bekezdései, helyükbe a következő rendelkezések lépnek.


(3) A közfoglalkoztatottak létszámát az önkormányzati létszámkeret tartalmazza, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatás szervezésére. A létszám-előirányzat éves kerete 6 fő.

(4) Az önkormányzat összesített létszámkerete közfoglalkoztatottak nélkül 575,6 fő. Az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma 581,6 fő.


      6. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.      Király László                                                       Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita

      polgármester                                                                      jegyző


Megalkotta Deszk Község Polgármestere 2021. március 16-án.A rendelet kifüggesztésre kerül: 2021. március 17.


A rendelet levételének időpontja: 2021. április 02.
                                                                                  Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita

                                                                                                    jegyző