Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (XII.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 10- 2019. 12. 10

Ófehértó Község Önkormányzatának


13/2019. (XII.10.) rendelete


az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) rendelet módosításárólÓfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1. §


A 2019.01.01. és 2019.12.10. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


871.810.237 Ft-tal


Költségvetési kiadását


871.810.237 Ft-talmódosítja és az önkormányzat 2019. évi


módosított költségvetési bevételét

1.406.359.427 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

1.406.359.427 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét0 Ft-banállapítja meg.


2. §


A költségvetési rendelet módosításának részletezése


(1)   Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(3)   A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

 (4)  Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások módosított kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

 (7)  Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5.1.- 5.3.3 mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.4. §(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Simon József                                                        Boráné Hegedüs Erzsébet

                                 polgármester                                                                    mb. jegyző