Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2017 (V.4..) önkormányzati rendelete

A partnerségi egyeztetés szabályairól.

Hatályos: 2017. 05. 05 - 2017. 08. 29

Sárbogárd Város Önkormányzata

Képviselő-testületének


11/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelete


a partnerségi egyeztetés szabályairól


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a partnerségi egyeztetés szabályairól a következőket rendeli el:


A rendelet alkalmazási köre

1. §      A nyilvánosság és közösségi ellenőrzés lehetőségének biztosítása érdekében a településfejlesztési koncepció (továbbiakban koncepció), az integrált településfejlesztési stratégia (továbbiakban: stratégia), a településszerkezeti terv, a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat (a továbbiakban: településrendezési eszközök), valamint a településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv)  és településképi rendelet  készítését, módosítását a polgármester partnerségi egyeztetés keretében egyezteti a településen, illetve a tervezési területen és hatáskörnyezetében érintettekkel (továbbiakban partnerekkel).


A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre

2. §  A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner:

  1. A koncepció, a stratégia és a településrendezési eszközök, valamint a kézikönyv és a településképi rendelet készítésével vagy módosításával érintett településrészen tulajdonnal, lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  2. Sárbogárdon bejegyzett vagy működő érdekképviseleti és civil szervezet,
  3. Sárbogárdon működő elismert egyházak.
  4. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök valamint kézikönyv és a településképi rendelet véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek.
  5. A településrendezési eszközök, valamint a kézikönyv és településképi rendelet készítésével vagy módosításával érintett közüzemi szolgáltatók.


A partnerségi egyeztetésben részt vevők tájékoztatásának módja és eszközei

3. § (1)   Az önkormányzat a partnerek tájékoztatása és véleménykikérése céljából külön felületet, tárhelyet biztosít a város hivatalos honlapján (www.sarbogard.hu) a partnerségi egyeztetés során közlendő dokumentumok elhelyezése, közlése érdekében.

(2)   A társadalmi bevonás keretében az egyeztetési eljárás típusától, fajtájától függően a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettséggel elkészített tájékoztatót, illetve alátámasztó munkarészeket tartalmazó dokumentációt feltölti az (1) bekezdés szerinti helyre.

(3)   Az előzetes tájékoztatás és a véleményeztetés céljából történő tájékoztatás megjelenéséről felhívást tesz közzé:

a)    a város hivatalos honlapján,

b)    a helyi újságokban,

  1. a városháza épületében és a városközpontban lévő üveges hirdetőkben.

       (4) A széleskörű társadalmasítás keretében lakossági fórumon ismerteti a partnerségi  egyeztetésre bocsátott dokumentáció tartalmát.

       (5)  A véleményezési szakasz részeként a véleményezésre küldött településrendezési eszközt, kézikönyvet és településképi rendeletet legalább 30 napig közzé kell tenni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin, a város honlapján, továbbá a közzététel tényéről tájékoztatást kell adni a (3) bekezdés szerint.


Az egyeztetésben részt vevők javaslatai és véleményei közlésének módja

4. § (1) A közzétett felhívás, tájékoztatás, valamint a lakossági fórumon elhangzottak alapján a partner az előzetes tájékoztatóval kapcsolatban a  314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet)  meghatározott időn belül véleményben kifejtheti előzetes javaslatait a településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi rendelet készítésével, illetve módosításával kapcsolatban, továbbá megjelöli az eljárás további szakaszaiban való részvételi szándékát.


(2) A 3. § (2) bekezdésében meghatározottakkal kapcsolatban bármely lakos írásbeli vagy szóbeli tájékoztatót kérhet a hirdetményben megjelölt formában.


(3) A 3. § (2) bekezdésében meghatározott közzététellel kapcsolatban, annak ideje alatt a polgármesternek címezve bármely lakos véleményt nyilváníthat, melyet postai úton vagy elektronikus formában a közzétételben megadott e-mail címre juttathat el.


(4) A beérkezett véleményeket az önkormányzati vagy az önkormányzat által megbízott főépítész (továbbiakban: főépítész) gyűjti és továbbítja a tervező felé.


(5) Valamennyi véleményt a Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésében meghatározott döntés meghozatalához a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.


Az egyeztetésben részt vevők javaslatainak és véleményeinek kezelése

5. §  (1)  A beérkezett javaslatok, vélemények, az ezekre adott válaszok és kapcsolódó iratok dokumentálásáról és nyilvántartásáról gondoskodni kell.

 (2)  A beérkezett javaslatokra, véleményekre választ kell adni, amely el nem fogadott javaslat vagy vélemény esetén indokolást is tartalmaz.

 (3)  A vélemények tisztázása érdekében az önkormányzat a partnerekkel további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.       Az egyeztetés módja lehet (a polgármester döntése alapján) helyben szokásos fórum vagy meghívásos tárgyalás.

  1. Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt nem adott, vagy adott, de az egyeztető tárgyaláson a szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni.
  2. A polgármester határozati javaslatot terjeszt a döntéshozó Képviselő-testület elé a partnerségi egyeztetés során érkezett vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, mindezek indokolásával. A határozati javaslat a főépítész és a tervező közreműködésével összeállított dokumentumok alapján készül.
  3. Az elfogadott és el nem fogadott véleményekről a Képviselő-testület határozattal dönt.
  4. A polgármester gondoskodik a határozat 3.§ (1) bekezdésében megjelölt helyen történő közzétételéről és erről hirdetményt jelentet meg a 3.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint.


Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések

6. § (1)   A polgármester az elfogadott koncepciót, stratégiát, településrendezési eszközt, valamint a településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet a kihirdetését követő 10 napon belül teljes terjedelmében feltölti a 3. § (1) bekezdés szerinti helyre.

       (2)   A (1) bekezdés szerinti intézkedésről a polgármester hirdetményt tesz közzé a 3.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint.


Záró rendelkezések

7. §        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


Sárbogárd, 2017. április 21.                                Dr. Sükösd Tamás                 Demeterné Dr. Venicz Anita

                                     polgármester                                         jegyző

                                                                                                                                            


Kihirdetve: 2017. május 4.

                                                                                                        

                                                                                 Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                     jegyző