Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (XI.5.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2020. 11. 06

Ófehértó Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

9/2020. (XI.5.) önkormányzati rendelete


a helyi közművelődési feladatok ellátásáról


Ófehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 42 §. 1. bekezdésével és 13.§ (1) bekezdés 7. pontja, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CLX. törvény 76. § és a 83/A. §. biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a következő rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet célja, hogy Ófehértó község polgárainak érdekeit szem előtt tartva a helyi társadalom művelődési és kulturális értékeinek és szükségleteinek figyelembe vételével, határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátásának módját és mértékét, valamint a finanszírozási alapelveket, annak érdekében, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó környezet és infrastruktúra biztosításához, a helyi hagyományok ápolásához, a helyi közösségek, szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez.

2.§ A rendelet hatálya kiterjed Ófehértó Község Önkormányzata közigazgatási területén a közösségi színtérre, működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

2. Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formája

3. § Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a 4558 Ófehértó, Alkotmány út 43. szám alatti Művelődési Ház, mint Közösségi Színtér működtetésével látja el.  

4. § (1) A községi nyilvános könyvtári ellátást a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Ófehértó település szolgáltató hely könyvtár biztosítja a 4558 Ófehértó, Szent István u. 8. szám alatt található könyvtár helyiségben.

(2) Az önkormányzat az alábbi közművelődési tevékenységeket támogatja:

a) a község környezeti, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, településismertető kiállítások szervezése, műsorok, bemutatók, versenyek szervezése, helyi értékek, község múltjára utaló tárgyak összegyűjtése, védelme, közismertté tétele, értéket gazdagító összefogások ösztönzése,

b) turizmus lehetőségeinek felkutatása, kihasználása, ápolása,

c) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, amatőr színjátszók, a helyi művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához, bemutatkozásához közösségi színtér biztosítása, programok propagálása, szervezése, önképző tevékenységet segítő, művelődési célú pályázatok előkészítésének segítése,

d) helyi kulturális értékekre alapuló fesztiválokat, eseményeket,

e) a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését,

f) a helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, működtetésükhöz helyiségek és színtér biztosítása.

3. Közművelődési közösségi színtér

5. § Ófehértó Község Önkormányzata közművelődési közösségi színtérként a tulajdonában lévő 4558 Ófehértó, Alkotmány u. 43. szám alatti épülete és a 4558 Ófehértó, Szent István u. 8.szám alatti könyvtár helyiség biztosítják, további színterek kijelölésének lehetőgége mellett.

6. § A közművelődési feladatellátást az önkormányzat közművelődési, közösségi színterek működtetése elnevezésű, valamint a könyvtári szolgáltatási kormányzati funkciókon látja el, éves költségvetésében ezzel kapcsolatos bevételeit és kiadásait elkülönítetten kezeli.

7. § (1) Az önkormányzat a közösségi színtér feladat ellátásának személyi feltételeit biztosítja.

(2) A közösségi színtér folyamatos működtetésére munkatársat közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztat.

8. § Az önkormányzat közművelődési feladatok ellátására közszolgálati szerződést köthet helyben működő társadalmi szervezettel, a szervezet alapszabálya szerinti tevékenységével összefüggő, a közösségi színtér költségvetési lehetőségeit meghaladó feladatokra, valamint az egyéb intézmények, társadalmi szervezetek és állampolgárok közművelődési tevékenységének támogatására.

4. A közművelődés finanszírozása


9.§ (1) Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait és működtetését saját költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető érdekeltségnövelő támogatás és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások.

(2) Az önkormányzat a központi költségvetési forrásból a közművelődési alapszolgáltatások támogatására biztosítandó pályázatok elnyeréséhez adható önrészt a mindenkori éves költségvetési rendeletben biztosítja.

(3) A települési önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat. 

 5. Egyéb rendelkezések


10. § A díjmentes és díjköteles szolgáltatásaik köréről az önkormányzat minden költségvetési évben a költségvetése megalkotásával egy időben határozattal rendelkezik.6. Záró rendelkezések


11. §  E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

12.§ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 13/2004. (VI.8.) önkormányzati rendelet.          Simon József                                                  Boráné Hegedüs Erzsébet

          polgármester                                                                   jegyző