Deszk Község Önkormányzata 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelete

Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

Hatályos: 2021. 03. 17- 2021. 09. 30

Deszk Község Önkormányzata 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelete

Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

Deszk Község Önkormányzat Polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Deszk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságára, az általa és a társulások által fenntartott költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

2. § A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak figyelembe vételével 2021. évre a 2. mellékletében határozza meg kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatait.

3. A költségvetés címrendje

3. § A képviselő-testület az államháztartási törvényben foglaltak – valamint a pénzügyminiszter tájékoztatójának – figyelembe vételével a költségvetési címrendjét 2021. évre az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

4. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési hiány és finanszírozásának módja

4. § (1) Deszk Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 9.484.312.877 forintban, kiadási főösszegét 9.484.312.877 forintban állapítja meg. Kötelező önkormányzati feladatra 9.478.467.385 forint, önként vállalt feladatra 0 forintot, államigazgatási feladatra 5.845.492 forintot állapít meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 6.048.224.433 Ft-ban, a kiadási főösszegét 5.786.729.422 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a felhalmozások bevételi főösszegét 19.404.441 Ft-ban, a kiadási főösszegét 1.337.059.021 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 3.416.684.003 Ft-ban és kiadások főösszegét 2.360.524.434Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a tartalék összegét 62.531.246 forintban állapítja meg.

(6) Az önkormányzati szintű költségvetés működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(7) Deszk Község Önkormányzata a 4. mellékletben összesített bevételi-kiadási kiemelt előirányzatainak részletezését, az önkormányzat működési támogatásait a 16-19. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 22. melléklet tartalmazza.

(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak (likviditás) teljesüléséről szóló ütemtervet a 23. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak várható adatait a 24. melléklet tartalmazza.

(10) A többéves kihatással járó hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatását éves bontásban a 25. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 26. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat költségvetésére vonatkozó hatásvizsgálatot a 27. melléklet tartalmazza.

5. Deszk Község Önkormányzatára, költségvetési szerveire, gazdasági társaságára vonatkozó rendelkezések

5. § (1) Az önkormányzat intézményi szintű költségvetését a 6. melléklet tartalmazza, melynek főösszege 2.343.054.475 forint. A működési bevételek főösszegét szintén 2.097.000.034 forintban, a kiadások főösszegét 2.007.454.755 forintban, a felhalmozási kiadások főösszegét 233.859.861 forintban határozza meg. A finanszírozási bevételek összegét 226.650.000 forintban, a finanszírozási kiadások összegét 101.739.859 forintban határozza meg. A forráshiány összegét 0 forintban, a tartalék összegét 27.280.7809 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal intézményi szintű költségvetésének főösszegét a 7. melléklet tartalmazza, melynek főösszege 102.164.455 forint, mely összeg egyben a működési kiadások főösszege is. A finanszírozási bevétele összege 79.587.367 forint.

(3) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár intézményi szintű költségvetésnek főösszegét az 8. melléklet tartalmazza, melynek főösszege 35.978.265 forint. A működési bevételek főösszege 1.450.000 forint felhalmozási bevétel főösszege 0 forint, a működési kiadások főösszege 35.978.265 forint és a felhalmozási kiadások főösszege nulla forint. A finanszírozási bevételek összege 34.528.265 forint.

(4) Az önkormányzat finanszírozását (működési támogatás) igénylő intézmények költségvetését, mint az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ, az SZKTT Közoktatási Intézmény 21. melléklet, Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. pénzügyi tervét a 20. melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 0 Ft összegű forráshiányt hagy jóvá. Az év közben felmerülő likviditási problémák megoldására – a bevételek befolyásának időszakos jellegére tekintettel – költségvetési éven belül lejáró futamidejű likvidhitel felvételét jóváhagyja.

6. A költségvetés végrehajtása

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet keretein belül az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, illetve tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A költségvetési szervek felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.

(3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötöttséggel.

(4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatások emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek.

(5) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül bevételi többletét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi többlet másik 50 %-át a költségvetési szervek kötelesek átutalni az irányító szerv fizetési számlájára.

(6) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár személyi juttatási előirányzatai a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a pályázatok keretében foglalkoztatottakra vonatkozóan a mindenkor hatályban lévő munka törvénykönyve alapján nyújtanak fedezetet. Személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható.

(7) Költségvetési szervek jutalmat nem tervezhetnek, személyi juttatások megtakarításából arra előirányzat képezhető. Személyi juttatások előirányzata, kizárólag a munkaadókat terhelő járulék egyidejű módosításával történhet.

(8) Költségvetési szervek kiemelt előirányzatok között saját hatáskörű átcsoportosítást nem végezhetnek, csak és kizárólag kiemelt előirányzaton belül.

(9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására.

(10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának módosítására és a kiadási előirányzatok átcsoportosítására. Az előirányzat-módosítás, átcsoportosítás átvezetését első negyedév kivételével, negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetés rendeletét módosítja. A költségvetésben előirányzatként nem szereplő, azonban pénzügyi kihatással járó képviselői előterjesztés csak a forrás megjelölésével terjeszthető a képviselő-testület elé.

(11) Költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(12) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatást ad.

(13) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendelettel egyidőben hagyja jóvá.

8. § (1) A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nonprofit Kft.) és az önkormányzat közhasznú feladatok ellátására külön szerződést köt a közhasznú megállapodás keretein belül. Az önkormányzat a Nonprofit Kft. számára a közhasznú feladatok ellátásának fedezeteként jelen rendelet 20. mellékletben meghatározott összegű működési támogatást nyújt. A támogatás folyósítására az év folyamán havi részletekben, feladatellátással arányosan kerül sor.

(2) A Kft. ügyvezetője és a könyvvizsgáló az önkormányzati támogatás felhasználásáról, a közhasznú feladatok végrehajtásáról írásban köteles számot adni a képviselő-testület előtt, első alkalommal a féléves beszámoló után augusztus 25., éves beszámoló április 25. napjáig. A felügyelő-bizottság a közhasznú társaság működése és gazdálkodásának ellenőrzése során tapasztaltakról számol be félévente a Képviselő-testület előtt.

(3) Amennyiben a Nonprofit Kft. vállalkozási eredményt ér el, úgy annak felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(4) A Kft. ügyvezetője, amennyiben a Nonprofit Kft-nek az önkormányzattal kötött közhasznú szerződés összegének 10 %-át meghaladó 30 napon túli lejárt tartozása van és azt 1 hónapon belül nem képes 30 nap alá leszorítani, köteles azt írásban a Polgármester, illetve a Felügyelő Bizottság tudomására hozni.

9. § (1) Költségvetési előirányzatokból kulturális, közművelődési, sport, szabadidő sport, egyéb támogatás jogcímen, kérelem útján igényelhető. Pénzeszköz átadás Pénzügyi, Ügyrendi- és Kulturális Bizottsági, valamint képviselő-testületi döntést követően írásbeli megállapodással, támogatási szerződéssel történhet. A támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles igazolni, hogy köztartozásait maradéktalanul rendezte, illetve átütemezésről szerződést kötött, illetve nem áll végrehajtási vagy felszámolási eljárás alatt. Természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére megállapított folyamatos működését szolgáló támogatás, ha a határozat másképp nem rendelkezik, - 500 ezer forint értéken felül – negyedévente, tárgynegyedév második hónapjának 15. napjáig történik. Időponthoz kötött rendezvény, beruházás, felújítás esetében annak ütemezéséről támogatási szerződésben kell rendelkezni. A kérelmek megállapítása, befogadása során összeférhetetlenség vizsgálata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján történik.

(2) A támogatott szervezetnél a támogatás igény szerinti felhasználást a támogatási szerződésben foglaltak alapján a kérelmében meghatározott célok megvalósítását követően 30 napon belül részletes pénzügyi beszámolót nyújt be az Polgármesteri Hivatal Gazdasági csoportja felé, melyet a Pénzügyi, Ügyrendi- és Kulturális Bizottság ellenőrizhet.

(3) Elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a kötelezettségszegést követő 1 évig nem ítélhető.

(4) Amennyiben a támogatott a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségének a támogatási cél objektív okok miatt történő meghiúsulása miatt nem tud eleget tenni, úgy vele szemben a (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandóak.

7. Kötelezettségvállalásra, bankszámlavezetésre vonatkozó szabályok

10. § (1) Deszk Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

(3) Deszki Polgármesteri Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A Hivatal rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért és a beszámolási kötelezettség teljesítéséért a jegyző a felelős.

(4) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár nevében kötelezettséget az intézmény igazgatója vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. Az intézmény rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért és a beszámolási kötelezettség teljesítéséért az intézmény igazgatója a felelős.

(5) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a gazdasági vezető vagy az általa felhatalmazott személy (Kormány rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező) jogosult.

(6) 200 ezer forintot elérő összegű kötelezettségvállalást minden esetben előzetesen írásba kell foglalni.

(7) Az 1 millió forintot meghaladó szerződések megkötésére a polgármester és a költségvetési szerv vezetője a képviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult.

(8) Egy kötelezettségvállalásra vonatkozóan, ellenérték megfizetése 100 ezer forint összeget meghaladóan készpénz átadásával nem teljesíthető.

(9) A gazdálkodás részletes szabályozását az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.

8. Társulások és intézményeikre vonatkozó rendelkezések

11. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása intézményi szintű költségvetését a 9-10. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a Társulás intézményi szintű 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2.488.914.575 forint, a működési bevétel főösszege 2.462.236.575 forint, a kiadás főösszege 227.209.000 forint, a felhalmozási kiadás főösszege 2.921.000 forintban állapítja meg. A finanszírozási bevételek összege 26.678.000 forint, a kiadások összege 2.258.784.575 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.

(2) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ intézményi szintű költségvetését a 11. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a Koordinációs Központ intézményi szintű 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 236.790.198 forint, a működési bevétel főösszege 118.855.000 forint, a kiadási főösszege 236.028.158 forint, a finanszírozási bevételek összegege 117.935.158 forintban határozza meg. A költségvetési hiány összege nulla forint.

(3) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái költségvetését a 12. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Óvodák 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 185.584.054 forint, a működési bevételek főösszege 4.348.868 forint, a kiadások főösszege 183.933.054 forint, a felhalmozási kiadás főösszegét 1.651.000 forintban állapítja meg. A finanszírozási bevételek összege 181.235.186 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.

(4) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ intézményi szintű költségvetését a 13. melléklet tartalmazza. A Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 159.143.000 forint, a működési bevételek főösszege 39.786.000 forint, a kiadások főösszege 158.543.000 forint, a felhalmozási kiadások főösszegét 600.000 forintban határozza meg. A finanszírozási bevételek összege 119.357.000 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.

(5) Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény költségvetését a 14. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2.711.204.366 forint összegben, a működési bevétel főösszege 870.947.135 forint, a kiadások főösszege 2.690.949.641 forint, a felhalmozási kiadások összegét 20.254.725 forintban állapítja meg. A finanszírozási bevétel összege 1.840.257.2361forint, a költségvetési hiány összege nulla forint.

12. § A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetését a 15. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.221.479.529 forintban állapítja meg. A működési bevétel 431.023.733 forint, a kiadási főösszege 144.469.094 forint, a felhalmozási kiadások 1.077.010.435 forint és bevételek főösszege nulla forint. A finanszírozási bevétel összege 790.455.796 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.

9. A költségvetési szervek létszámkerete

13. § (1) Az önkormányzat és az intézmények, társulások által foglalkoztatottak létszámát, illetve intézményenkénti részletezését a rendelet 3. melléklete határozza meg.

(2) A költségvetési szervek a létszámkereten belül gazdálkodhatnak.

(3) A közfoglalkoztatottak létszámát az önkormányzati létszámkeret tartalmazza, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatás szervezésére. A létszám-előirányzat éves kerete 6 fő.

(4) Az önkormányzat összesített létszámkerete közfoglalkoztatottak nélkül 581,1 fő. Az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma 587,1 fő.

10. Vegyes rendelkezések

14. § (1) Deszk Község Önkormányzat és intézményei fizetési számláit, alszámláit a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. vezeti.

(2) A köztisztviselők illetményalapja a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésben foglaltak alapján 2021. január 1-jétől 46.380 Ft.

(3) A köztisztviselő tárgyévre meghatározott illetménykiegészítésre jogosult, felső- és középfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 20 %-a.

(4) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának, természetbeni juttatásának mértékéről szóló 17/2014. (X.23.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

(5) A szociális ellátásokat a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete, a gyermek és intézményi térítési díjakat az önkormányzat 22/1996. (XII. 18.) rendelete határozza meg.

(6) Deszk Község Önkormányzat a köztisztviselőit a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, és az 58. § (5) bekezdésben meghatározottak szerint nyújtandó bankszámla-hozzájárulás, melynek szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. A cafetéria-juttatás 2021. évi kerete (közalkalmazotti és munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak esetében) 200.000 Ft, a 2011. évi CXCIX. törvény alapján (közszolgálati törvény alapján foglalkoztatott köztisztviselők esetében) 231.900 Ft, a bankszámla- hozzájárulás mértéke 1.000 Ft/hó.

(7) Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. § meghatározott közvetett támogatásokat az alábbiak szerint állapít meg:

  • a) Helyi adó mentesség, telekadó 1.814.780 forint,
  • b) Önkormányzati tulajdonú busz közösségi célú (térítés nélküli) használata Deszki intézmények, civil szervezetek részére 450.000 forint.

(7a) Más jogcímen Deszk Község Önkormányzata nem állapít meg közvetett támogatást.

11. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Deszk Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról szóló 26/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelete.

Király László sk.
polgármester

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita sk.
jegyző

1. melléklet

Deszk Község Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím


Költségvetési szerv neve1.

Deszk Község Önkormányzata1.1.

Deszk Község Önkormányzata

1.2.

Deszki Polgármesteri Hivatal

1.3.

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár

1.4.

Oktatási Intézmények

1.5.

SZKTT Szociális Szolgáltató Központ Deszki Egysége


1.6.Szegedi Kistérség Többcélú Társulása1.6.1.Szegedi Kistérség Többcélú Társulása


1.6.2.Szktt Koordinációs Központ


1.6.3.Szktt Óvodái


1.6.4.Szktt Szociális Szolgáltató Központ


1.6.5.Szktt Egyesített Szociális Intézmény

1.7.Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

2. melléklet

Deszk Község Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai

Kötelezően ellátandó feladatok

1. településfejlesztés, településrendezés;

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

6. óvodai ellátás;

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

8/A. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. hulladékgazdálkodás;

20. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül

Önként vállalt feladatok

nincs

Államigazgatási feladatok

anyakönyvvezető

honvédelem, polgári védelem, katasztrófa-elhárítás

3. melléklet

Engedélyezett létszám

Sorszám

Intézmény


Köztisztviselők

Közalkalmazottak/Egészségügyi szolg. Jv.

Munkatörvény-könyve

Megbízás

Összesen

Statisztikai állományi létszám (fő)


Polgármesteri Hivatal

1.

Igazgatás

21,00

0,00

0,00

0,00

21,00

Település-üzemeltetés

0,00

0,00

2,00

0,00

2,0021,00

0,00

2,00

0,00

23,00

Művelődési Ház és Könyvtár

2.

Szakdolgozó

0,00

0,00

4,00

1,00

5,00

Technikai

0,00

0,00

1,00

0,00

1,000,00

0,00

5,00

1,00

6,00

Deszk Község Önkrományzata

Képviselő-testület

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Védőnői szolgálat

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

Egyéb

0,00

0,00

6,00

3,00

9,00

Közfoglalkoztatott

0,00

0,00

6,00

0,00

6,00

3.2,00

2,00

12,00

3,00

19,00

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása


SZKTT Koordinációs Központ

0,00

26,00

0,00

0,00

26,00

SZKTT Egyesített Szociális Intézmény

0,00

441,60

0,00

0,00

441,60

SZKTT Szociális Szolgáltató Központ

0,00

32,50

0,00

0,00

32,50

SZKTT Óvodái

0,00

39,00

0,00

0,00

39,00

4.0,00

539,10

0,00

0,00

539,10

Engedélyezett létszám összesen


23,00

541,10

19,00

4,00

587,10

4. melléklet

Deszk Község Önkormányzatának konszolidált költségvetése

Rovat megnevezése

Eredeti

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

93 580 494

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

159 042 150

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

1 632 057 928

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

8 597 540

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

0

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

1 893 278 112

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

7 000 000

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

0

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

2 795 848 059

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

4 696 126 171

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

0

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

0

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

14 721 760

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

14 721 760

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

0

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

92 200 000

19.

ebből: építményadó

19 500 000

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

19 000 000

21.

ebből: telekadó

53 700 000

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)

50 706 174

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

50 706 174

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

0

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

142 906 174

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

1 000 000

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

500 000

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

0

31.

ebből: egyéb bírság

500 000

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

1 000 000

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

372 167 665

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

9 750 000

36.

Tulajdonosi bevételek (B404)

10 000 000

Ellátási díjak (B405)

576 263 110

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

140 616 787

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

67 145 330

39.

Kamatbevételek (B408)

375 000

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

4 597 108

41.

Működési bevételek (=33+…+40)

1 180 915 000

42.

Ingatlanok értékesítése (B52)

0

43.

Részesedések értékesítése (B54)

0

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

4 682 681

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

4682681

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

6 040 351 786

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

1 788 763 251

52.

Külső személyi juttatások (K12)

26 412 264

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

1 815 175 515

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

297 818 343

55.

Készletbeszerzés (K31)

428 982 256

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

38 571 544

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

813 975 833

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

36 071 718

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

379 331 985

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

1 696 933 336

61.

Családi támogatások (K42)

0

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

0

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

0

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

0

65.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (B47)

0

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

3 000 000

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

3 000 000

67.

Elvonások befizetések (K502)

7 132 652

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

0

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

40 000 000

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

1 836 861 242

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

10 750 000

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

1 793 111 242

73.

ebből: társadalombiztosítás

0

74.

Tartalékok (K513)

62 531 246

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

1 946 525 140

76.

Beruházások (K6)

1 247 418 406

77.

Felújítások (K7)

85 633 795

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

4 006 820

79.

Lakástámogatás (K87)

0

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

0

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)

4 006 820

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

7 096 511 355

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

0

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

1 056 159 569

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

2 360 524 434

86.

Betétek megszüntetése (B817)

0

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

2 360 524 434

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

3 416 684 003

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

2 360 524 434

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

0

92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

2 360 524 434

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

2 360 524 434

Költségvetés főösszege

9 457 035 789

5. melléklet

Deszk Község Önkormányzata és intézményei költségvetése

Rovat megnevezése

Eredeti

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

93 580 494

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

159 042 150

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

1 632 057 928

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

8 597 540

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

0

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

1 893 278 112

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

7 000 000

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

0

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

60 254 728

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

1 960 532 840

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

0

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

0

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

14 721 760

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

14 721 760

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

0

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

92 200 000

19.

ebből: építményadó

19 500 000

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

19 000 000

21.

ebből: telekadó

53 700 000

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)

50 706 174

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

50 706 174

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

0

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

142 906 174

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

1000000

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

500 000

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

0

31.

ebből: egyéb bírság

500 000

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

1 000 000

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

1 550 000

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

2 000 000

36.

Tulajdonosi bevételek (B404)

10 000 000

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

891 000

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

39.

Kamatbevételek (B408)

50 000

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

2 097 108

41.

Működési bevételek (=33+…+40)

16 588 108

42.

Ingatlanok értékesítése (B52)

0

43.

Részesedések értékesítése (B54)

0

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

4 682 681

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

4682681

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

2 140 431 563

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

141 856 824

52.

Külső személyi juttatások (K12)

18 811 264

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

160 668 088

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

25 234 564

55.

Készletbeszerzés (K31)

10 700 000

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

5 180 000

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

54 321 814

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

0

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

18 968 335

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

89 170 149

61.

Családi támogatások (K42)

0

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

0

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

0

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

0

65.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (B47)

0

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

3 000 000

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

3 000 000

67.

Elvonások befizetések (K502)

7 132 652

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

0

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

40 000 000

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

1 793 111 242

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

1 793 111 242

73.

ebből: társadalombiztosítás

0

74.

Tartalékok (K513)

27 280 780

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

1 867 524 674

76.

Beruházások (K6)

229 394 971

77.

Felújítások (K7)

458 070

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

4 006 820

79.

Lakástámogatás (K87)

0

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

0

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)

4 006 820

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

2 379 457 336

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

0

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

239 025 773

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

101 739 859

86.

Betétek megszüntetése (B817)

0

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

101 739 859

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

340 765 632

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

101 739 859

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

0

92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

101 739 859

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

101 739 859

Költségvetés főösszege

2 481 197 195

Költségvetés főösszege Szktt finanszírozás nélkül

702 199 151

6. melléklet

Deszk Község Önkormányzat költségvetése

Rovat megnevezése

Eredeti

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

93 580 494

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

159 042 150

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

1 632 057 928

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

8 597 540

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

1 893 278 112

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

7 000 000

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

36 477 640

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

1 936 755 752

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

14 721 760

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

14 721 760

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

92 200 000

19.

ebből: építményadó

19 500 000

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

19 000 000

21.

ebből: telekadó

53 700 000

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)

50 706 174

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

50 706 174

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

0

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

142 906 174

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

1 000 000

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

500 000

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

0

31.

ebből: egyéb bírság

500 000

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

1 000 000

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

1 300 000

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

2 000 000

36.

Tulajdonosi bevételek (B404)

10 000 000

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

891 000

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

39.

Kamatbevételek (B408)

50 000

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

2 097 108

41.

Működési bevételek (=33+…+40)

16 338 108

42.

Ingatlanok értékesítése (B52)

0

43.

Részesedések értékesítése (B54)

0

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

4 682 681

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

4 682 681

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

2 116 404 475

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

34 619 013

52.

Külső személyi juttatások (K12)

17 670 464

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

52 289 477

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

8 395 455

55.

Készletbeszerzés (K31)

8 700 000

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

4 950 000

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

45 676 814

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

0

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

16 918 335

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

76 245 149

61.

Családi támogatások (K42)

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (B47)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

3 000 000

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

3 000 000

67.

Elvonások befizetések (K502)

7 132 652

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

40 000 000

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

1 793 111 242

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

1 793 111 242

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok (K513)

27 280 780

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

1 867 524 674

76.

Beruházások (K6)

229 394 971

77.

Felújítások (K7)

458 070

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

4 006 820

79.

Lakástámogatás (K87)


80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)


Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

0

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)

4 006 820

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

2 241 314 616

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

0

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

226 650 000

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

86.

Betétek megszüntetése (B817)

0

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

0

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

226 650 000

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

101 739 859

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

0

92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

101 739 859

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

101 739 859

Költségvetés főösszege

2 343 054 475

7. melléklet

Deszki Polgármesteri Hivatal költségvetése

Rovat megnevezése

Eredeti

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

22 577 088

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

22 577 088

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

31.

ebből: egyéb bírság

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

36.

Ellátási díjak (B405)

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

39.

Kamatbevételek (B408)

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

0

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43.

Részesedések értékesítése (B54)

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

22 577 088

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

86 873 987

52.

Külső személyi juttatások (K12)

60 000

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

86 933 987

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

13 465 468

55.

Készletbeszerzés (K31)

700 000

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

170 000

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

145 000

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

750 000

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

1 765 000

61.

Családi támogatások (K42)

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

67.

Elvonások befizetések (K502)

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok (K513)

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

0

76.

Beruházások (K6)


77.

Felújítások (K7)


78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)


79.

Lakástámogatás (K87)


80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)

0

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

102 164 455

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)


84.

Maradvány igénybevétele (B813)

6 500 000

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

73 087 367

86.

Betétek megszüntetése (B817)


87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

73 087 367

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

79 587 367

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)


90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)


92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

Költségvetés főösszege

102 164 455

8. melléklet

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

Rovat megnevezése

Eredeti

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

1 200 000

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

1 200 000

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

31.

ebből: egyéb bírság

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

250 000

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

0

36.

Ellátási díjak (B405)

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

39.

Kamatbevételek (B408)

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

250 000

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43.

Részesedések értékesítése (B54)

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

1 450 000

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

20 363 824

52.

Külső személyi juttatások (K12)

1 080 800

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

21 444 624

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 373 641

55.

Készletbeszerzés (K31)

1 300 000

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

60 000

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

8 500 000

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

1 300 000

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

11 160 000

61.

Családi támogatások (K42)

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

67.

Elvonások befizetések (K502)

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok (K513)

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

0

76.

Beruházások (K6)


77.

Felújítások (K7)


78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)


79.

Lakástámogatás (K87)


80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)

0

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

35 978 265

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)


84.

Maradvány igénybevétele (B813)

5 875 773

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

28 652 492

86.

Betétek megszüntetése (B817)


87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

28 652 492

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

34 528 265

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)


90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)


91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)


92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

Költségvetés főösszege

35 978 265

9. melléklet

Szegedi Kistérség Többcélú Társulás és intézményei költségvetése

Rovat megnevezése

Eredeti

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

0

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

0

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

0

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

0

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

0

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

0

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

2 704 724 891

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

2 704 724 891

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

0

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

0

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

0

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

19.

ebből: építményadó

0

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

0

21.

ebből: telekadó

0

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

0

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

0

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

0

31.

ebből: egyéb bírság

0

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

77 249 000

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

7 750 000

36.

Ellátási díjak (B405)

576 263 110

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

60 516 247

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

67 145 330

39.

Kamatbevételek (B408)

25 000

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

2 500 000

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

791 448 687

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

0

43.

Részesedések értékesítése (B54)

0

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

3 496 173 578

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

1 646 906 427

52.

Külső személyi juttatások (K12)

7 601 000

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

1 654 507 427

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

272 583 779

55.

Készletbeszerzés (K31)

418 282 256

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

33 241 544

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

759 154 019

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

6 071 718

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

308 071 110

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

1 524 820 647

61.

Családi támogatások (K42)

0

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

0

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

0

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

0

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

0

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

67.

Elvonások befizetések (K502)

0

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

0

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

0

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

33 600 000

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

600 000

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

0

73.

ebből: társadalombiztosítás

0

74.

Tartalékok

11 151 000

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

44 751 000

76.

Beruházások (K6)

13 403 000

77.

Felújítások (K7)

12 785 725

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

0

79.

Lakástámogatás (K87)

0

80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

0

81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) (K8)

0

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

3 522 851 578

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

0

84.

Maradvány igénybevétele (B813)

26 678 000

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

2 258 784 575

86.

Betétek megszüntetése (B817)

0

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

2 258 784 575

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

2 285 462 575

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

2 258 784 575

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

0

92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

2 258 784 575

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

2 258 784 575

Költségvetés főösszege

5 781 636 153

10. melléklet

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és intézményei költségvetése

Rovat megnevezése

Eredeti

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

0

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

2 454 311 575

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

2 454 311 575

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

31.

ebből: egyéb bírság

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

4 600 000

36.

Ellátási díjak (B405)

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

800 000

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

39.

Kamatbevételek (B408)

25 000

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

2 500 000

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

7 925 000

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43.

Részesedések értékesítése (B54)

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

2 462 236 575

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)


52.

Külső személyi juttatások (K12)


53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

0

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

0

55.

Készletbeszerzés (K31)

2 000 000

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

13 863 000

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

159 383 000

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

7 212 000

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

182 458 000

61.

Családi támogatások (K42)

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

67.

Elvonások befizetések (K502)

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

33 600 000

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

600 000

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok

11 151 000

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

44 751 000

76.

Beruházások (K6)

2 921 000

77.

Felújítások (K7)

0

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)


79.

Lakástámogatás (K87)


80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) (K8)

0

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

230 130 000

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)


84.

Maradvány igénybevétele (B813)

26 678 000

85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)


86.

Betétek megszüntetése (B817)

0

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

0

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

26 678 000

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

2 258 784 575

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)


92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

2 258 784 575

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

2 258 784 575

Költségvetés főösszege

2 488 914 575

11. melléklet

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ költségvetése

Rovat megnevezése

Eredeti

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

4 950 000

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

4 950 000

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

31.

ebből: egyéb bírság

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

73 749 000

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

0

36.

Ellátási díjak (B405)

15 200 000

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

24 956 000

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

39.

Kamatbevételek (B408)

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

113 905 000

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43.

Részesedések értékesítése (B54)

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

118 855 000

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

90 077 756

52.

Külső személyi juttatások (K12)

0

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (k1)

90 077 756

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

13 780 162

55.

Készletbeszerzés (K31)

69 616 750

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

350 000

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

25 813 500

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

36 389 990

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

132 170 240

61.

Családi támogatások (K42)

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

67.

Elvonások befizetések (K502)

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok (K513)

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

0

76.

Beruházások (K6)

762 000

77.

Felújítások (K7)

0

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)


79.

Lakástámogatás (K87)


80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8)

0

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

236 790 158

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)


84.

Maradvány igénybevétele (B813)


85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

117 935 158

86.

Betétek megszüntetése (B817)


87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

117 935 158

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

117 935 158

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)


92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K9)

0

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

Költségvetés főösszege

236 790 158

12. melléklet

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái költségvetése

Rovat megnevezése

Eredeti

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

2 405 868

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

2 405 868

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

31.

ebből: egyéb bírság

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

36.

Ellátási díjak (B405)

1 530 000

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó B(406)

413 000

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

39.

Kamatbevételek (B408)

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

1 943 000

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43.

Részesedések értékesítése (B54)

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44)(B5)

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

4 348 868

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

129 741 764

52.

Külső személyi juttatások (K12)

60 000

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

129 801 764

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

22 645 290

55.

Készletbeszerzés (K31)

3 420 000

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

823 000

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

19 988 000

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

250 000

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

7 005 000

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

31 486 000

61.

Családi támogatások (K42)

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

67.

Elvonások befizetések (K502)

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok (K513)

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

0

76.

Beruházások (K6)

1 651 000

77.

Felújítások (K7)

0

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)


79.

Lakástámogatás (K87)


80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8)

0

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

185 584 054

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)


84.

Maradvány igénybevétele (B813)


85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

181 235 186

86.

Betétek megszüntetése (B817)

0

87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

181 235 186

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

181 235 186

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)


91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)


92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

Költségvetés főösszege

185 584 054

13. melléklet

Szegedi Kistérség Többcélú Tárulása Szociális Szolgáltató Központ költségvetése

Rovat megnevezése

Eredeti

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

0

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

16 000 000

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)(B1)

16 000 000

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)

0

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

31.

ebből: egyéb bírság

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

0

36.

Ellátási díjak (B405)

16 100 000

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

3 786 000

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

3 900 000

39.

Kamatbevételek (B408)

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

23 786 000

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43.

Részesedések értékesítése (B54)

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

39 786 000

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

86 214 000

52.

Külső személyi juttatások (K12)

2 121 000

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

88 335 000

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

14 497 000

55.

Készletbeszerzés (K31)

6 790 000

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

1 476 000

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

33 662 000

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

2 019 000

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

11 764 000

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

55 711 000

61.

Családi támogatások (K42)

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

67.

Elvonások befizetések (K502)

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok (K513)

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

0

76.

Beruházások (K6)

600 000

77.

Felújítások (K7)

0

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)


79.

Lakástámogatás (K87)


80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8)

0

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

159 143 000

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)


84.

Maradvány igénybevétele (B813)


85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

119 357 000

86.

Betétek megszüntetése (B817)


87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

119 357 000

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

119 357 000

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)


92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

Költségvetés főösszege

159 143 000

14. melléklet

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény költségvetése

Rovat megnevezése

Eredeti

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5.

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

0

6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

227 057 448

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)

227 057 448

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)( B2)

0

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34)

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36)

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

31.

ebből: egyéb bírság

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

3 500 000

35.

Közvetített szolgáltatások értéke (B403)

3 150 000

36.

Ellátási díjak (B405)

543 433 110

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

30 561 247

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

63 245 330

39.

Kamatbevételek (B408)

40.

Egyéb működési bevételek (B41)

41.

Működési bevételek (=33+…+40) (B4)

643 889 687

42.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43.

Részesedések értékesítése (B54)

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)

0

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)

870 947 135

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

1 340 872 907

52.

Külső személyi juttatások (K12)

5 420 000

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)

1 346 292 907

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

221 661 327

55.

Készletbeszerzés (K31)

336 455 506

56.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

16 729 544

57.

Szolgáltatási kiadások (K33)

520 307 519

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

3 802 718

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

245 700 120

60.

Dologi kiadások (=55+…+59) (K3)

1 122 995 407

61.

Családi támogatások (K42)

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

65.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4)

0

67.

Elvonások befizetések (K502)

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok (K513)

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5)

0

76.

Beruházások (K6)

7 469 000

77.

Felújítások (K7)

12 785 725

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)


79.

Lakástámogatás (K87)


80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8)

0

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)

2 711 204 366

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)


84.

Maradvány igénybevétele (B813)


85.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

1 840 257 231

86.

Betétek megszüntetése (B817)


87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)

1 840 257 231

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)

1 840 257 231

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)


92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)

0

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)

0

Költségvetés főösszege

2 711 204 366

15. melléklet

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetése

Rovat megnevezése

Eredeti

Ft

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5.

Működési célú központosított előirányzatok

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

0

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

9.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

30 868 440

11.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)

30 868 440

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

13.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

14.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

15.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)

0

17.

Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)

18.

Vagyoni tipusú adók (=19+…+21)

0

19.

ebből: építményadó

20.

ebből: magánszemélyek kommunális adója

21.

ebből: telekadó

22.

Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)

0

23.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

24.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

25.

Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész

26.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

27.

Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26)

0

28.

Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31)

0

29.

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

30.

ebből: környezetvédelmi bírság

31.

ebből: egyéb bírság

32.

Közhatalmi bevételek (=27+28)

0

33.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

34.

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

293 368 665

35.

Közvetített szolgáltatások értéke

36.

Tulajdonosi bevételek

37.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

79 209 540

38.

Általános forgalmi adó visszatérítése

39.

Kamatbevételek

300 000

40.

Egyéb működési bevételek

41.

Működési bevételek (=33+…+40)

372 878 205

42.

Immateriális javak értékesítése

43.

Részesedések értékesítése

44.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

45.

Felhalmozási bevételek (=42+...+44)

0

46.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

47.

Működési célú átvett pénzeszközök (=46)

0

48.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

49.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48)

0

50.

Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49)

403 746 645

51.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai


52.

Külső személyi juttatások

0

53.

Személyi juttatások összesen (=51+52)

0

54.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

55.

Készletbeszerzés

0

56.

Kommunikációs szolgáltatások

150 000

57.

Szolgáltatási kiadások

500 000

58.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

30 000 000

59.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

52 292 540

60.

Dologi kiadások (=55+…+59)

82 942 540

61.

Családi támogatások

62.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

63.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

64.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

65.

Egyéb nem intézményi ellátások

66.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65)

0

67.

Elvonások befizetések

68.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

70.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

10 150 000

71.

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

10 150 000

72.

ebből: társulások és költségvetési szerveik

73.

ebből: társadalombiztosítás

74.

Tartalékok

24 099 466

75.

Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74)

34 249 466

76.

Beruházások

1 004 620 435

77.

Felújítások

72 390 000

78.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre


79.

Lakástámogatás


80.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre81.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)

0

82.

Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81)

1 194 202 441

83.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

84.

Maradvány igénybevétele

790 455 796

85.

Központi, irányító szervi támogatás


86.

Betétek megszüntetése


87.

Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82)

0

88.

Finanszírozási bevételek (=79+80+83)

790 455 796

89.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

90.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása


91.

Pénzeszközök betétként elhelyezése


92.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87)

0

93.

Finanszírozási kiadások (=85+88)

0

Költségvetés főösszege

1 194 202 441

16. melléklet

Működési támogatás

Jogcím

mennyiségi egység

Mutató

Ft

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján info

elismert hivatali létszám

10,88

59 568 000

I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)


59 568 000

I.1.1.2. Településüzemeltetés -zöldterület-gazdálkodás támogatása

hektár

25200

7 675 920

I.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

10 272 000

I.1.1.4 Településüzemeltetés - köztemető támogatása

100 000

I.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

5 098 874

I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

10 697 400

I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

168 300

I.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

köbméter

0

I.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

ki- és belépési adatok

0

I.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (Deszk)


93 580 494

42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)

forint


7 132 652

17. melléklet

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA


Jogcím

Mutató

Fajlagos

Ft

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

97 400

218,0

21 233 200

1.2.1.2.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát

48 700

0,0

0

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

4 861 500

19,3

93 826 950

1.2.2.2.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

2 430 750

0,0

0

1.2.3.1.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

432 000

3,0

1 296 000

1.2.3.1.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 611 000

0,0

0

1.2.3.1.1.2.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

520 000

0,0

0

1.2.3.1.1.2.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 820 000

1,0

1 820 000

1.2.3.1.2.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

216 000

0,0

0

1.2.3.1.2.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

805 500

0,0

0

1.2.3.1.2.2.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

260 000

0,0

0

1.2.3.1.2.2.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

910 000

0,0

0

1.2.3.2.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

396 000

0,0

0

1.2.3.2.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 476 750

0,0

0

1.2.3.2.1.2.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

476 667

0,0

0

1.2.3.2.1.2.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 668 333

0,0

0

1.2.3.2.2.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

198 000

0,0

0

1.2.3.2.2.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

738 375

0,0

0

1.2.3.2.2.2.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

238 334

0,0

0

1.2.3.2.2.2.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

834 167

0,0

0

1.2.4.1.1.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

811 600

0,0

0

1.2.4.1.2.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

622 000

0,0

0

1.2.4.1.3.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

249 000

0,0

0

1.2.4.2.1.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

405 800

0,0

0

1.2.4.2.2.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

311 000

0,0

0

1.2.4.2.3.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

124 500

0,0

0

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

2 919 000

14,0

40 866 000

1.2.5.1.2.

pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

4 861 500

0,0

0

1.2.5.2.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

1 459 500

0,0

0

1.2.5.2.2.

pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

2 430 750

0,0

0

1.2.6.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

189 000

0,0

0

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint159 042 150

18. melléklet

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁSA


Jogcím megnevezése


Mutató

Fajlagos

Ft

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

11 785 000

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

4 100 000

111 520 000

1.3.2.2.

Család- és gyermekjóléti központ

számított létszám

3 650 000

0

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

66 360

0

0

1.3.2.3.2.

Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

72 996

1 862

135 918 552

1.3.2.4.1.

Szociális segítés

25 000

30

750 000

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás - önálló feladatellátás

363 000

0

0

1.3.2.4.3.

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

471 900

242

114 199 800

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

működési hó

4 479 000

168

62 706 000

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

217 000

0

0

1.3.2.6.2.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

325 500

368

119 784 000

1.3.2.6.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás

130 200

0

0

1.3.2.6.4.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás

195 300

0

0

1.3.2.7.1.

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

732 000

0

0

1.3.2.7.2.

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

805 200

44

35 428 800

1.3.2.7.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás

439 200

0

0

1.3.2.7.4.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás

483 120

0

0

1.3.2.8.1.

Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

732 000

0

0

1.3.2.8.2.

Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

805 200

0

0

1.3.2.8.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás

439 200

0

0

1.3.2.8.4.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás

483 120

0

0

1.3.2.9.1.

Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

375 000

0

0

1.3.2.9.2.

Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

450 000

0

0

1.3.2.9.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás

225 000

0

0

1.3.2.9.4.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás

270 000

0

0

1.3.2.10.1.

Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

375 000

0

0

1.3.2.10.2.

Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

450 000

60

27 000 000

1.3.2.10.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás

225 000

0

0

1.3.2.10.4.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás

270 000

0

0

1.3.2.11.1.

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

251 100

0

0

1.3.2.11.2.

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

301 320

60

18 079 200

1.3.2.11.3.

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény

engedélyes

10 065 900

1

10 065 900

1.3.2.12.1.

Családi bölcsőde - önálló feladatellátás

758 000

0

0

1.3.2.12.2.

Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás

985 400

0

0

1.3.2.12.3.

Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet

379 000

0

0

1.3.2.13.1.

Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás

férőhely

601 350

0

0

1.3.2.13.2.

Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás

férőhely

601 350

0

0

1.3.2.13.3.

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás

férőhely

601 350

0

0

1.3.2.13.4.

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás

férőhely

601 350

0

0

1.3.2.13.5.

Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás

férőhely

661 485

54

35 720 190

1.3.2.13.6.

Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás

férőhely

661 485

33

21 829 005

1.3.2.13.7.

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás

férőhely

661 485

50

33 074 250

1.3.2.13.8.

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás

férőhely

661 485

0

0

1.3.2.13.9.

Kizárólag lakhatási szolgáltatás

férőhely

300 675

0

0

1.3.2.14.1.

Alaptámogatás

működési hó

3 000 000

0

0

1.3.2.14.2.

Teljesítménytámogatás

feladategység

2 800

0

0

1.3.2.15.1.1.

Alaptámogatás

működési hó

2 000 000

0

0

1.3.2.15.1.2.

Teljesítménytámogatás

feladategység

211 000

0

0

1.3.2.15.2.1.

Alaptámogatás

működési hó

2 000 000

0

0

1.3.2.15.2.2.

Teljesítménytámogatás

feladategység

211 000

0

0

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

5 100 000

1,4

7 140 000

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

4 260 000

8,8

37 488 000

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

6 833 000

1.3.4.1.

Bértámogatás

4 234 040

119,00

503 850 760

1.3.4.2.

Intézményüzemeltetési támogatás

forint

0

282 092 000

1.3.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

forint

0

0

1 575 264 457


-ebből Szktt
1 563 479 457


-ebből Deszk
11 785 000

19. melléklet

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSA

Jogcím


Mutató

Ft

1.4.1. INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

2 376 000

39 370 320

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

0

17 106 117

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

513

317 034

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása56 793 471


-ebből Szktt56 476 437


-ebből Deszk317 034

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1.5.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

forint

2170

8 597 540

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása8 597 540

20. melléklet

Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. pénzügyi tervének módosítási javaslata

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Összesen

Fűvágás

100 000

100 000

Rotátorotás, kertészeti szolg.

600 000

600 000

Építőipari tevékenység

3 000 000

3 000 000

Büfé bevétel

2 000 000

2 000 000

Szálláshely szolgáltatás

1 000 000

1 000 000

Rendezvényszervezés, tábor

4 000 000

4 000 000

Sportlétesítmény bérbeadás

6 500 000

6 500 000

Konditerem

10 000

10 000

Eszköz bérbeadás

300 000

300 000

Egyéb tevékenység

400 000

400 000

Temető árbevétel

2 000 000

2 000 000

Továbbszámlázott lköltségek árbevétele

2 000 000

2 000 000

Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök

-

0

Önkormányzati támogatás

40 000 000


40 000 000

Támogatások

-

0

Összesen:

61 910 000

0

61 910 000

KIADÁSOK
Alapanyag beszerzés

3 300 000

3 300 000

Közüzemi díjak , energiaköltség

4 000 000

4 000 000

Nyomtatvány, irodaszer

150 000

150 000

Szerszámok, alkatrészek

900 000

900 000

Üzemanyag

1 500 000

1 500 000

Rendezvényszervezés, táboroztatási anyagok

3 000 000

3 000 000

Munkaruha, védőeszköz

500 000

500 000

Egy éven belül elhasználódó eszközök

202 000

202 000

Egyéb anyagköltség

1 500 000

1 500 000

Szállítás, rakodás

-

0

Bérleti díjak

400 000

400 000

Utazás

-

0

Karbantartási költség

600 000

600 000

Rendezvényszervezés, táboroztatási szolgáltatások

2 500 000

2 500 000

Telefon, internet, posta költség

500 000

500 000

Könyvelés, könyvvizsgálat

2 100 000

2 100 000

Egyéb igénybe vett szolg. Ktg

5 600 000

5 600 000

Előző éveket érintő egyéb szolg-i díjak

-

0

Hatósági díjak

80 000

80 000

Pü. Befektetési szolg

585 000

585 000

Biztosítási díjak

500 000

500 000

Előző éveket érintő biztosítási díjak

-

0

Bérköltség

21 500 000

21 500 000

Egyszerűsített foglalkozás

900 000

900 000

Kiküldetés, utazási ktg

520 000

520 000

Reprezentáció

-

0

Betegszabadság juttatása

400 000

400 000

Bérjárulékok

4 100 000

4 100 000

Értékcsökkenési leírás

0

ELÁBÉ

2 400 000

2 400 000

Közvetített szolg.

400 000

400 000

Továbbszámlázott anyag

2 000 000

2 000 000

Bírságok

7 000

7 000

Kereítés

1 000

1 000

Adott támogatás

-

0

Gépjárműadó

250 000

250 000

Le nem vonható áfa

1 400 000

1 400 000

Fizetett banki kamat

115 000

115 000

Összesen:

61 910 000

0

61 910 000

22. melléklet

Deszk Község Önkormányzat konszolidált felhalmozási célú kiadásai

Sorszám

Megnevezés

Pályázati azonosító

Önerő %

Eredeti előirányzat

1.

SZKTT Egyesített Szociális Intézmény - Fésű utcai telehelyén gyógyszeradagoló - tetőcsere

100

5 120 640

2.

SZKTT Egyesített Szociális Intézmény - Kapisztrán u-60. - salétrom mentesítés, belső vakolat javítás- festés

100

7 665 085

Szktt összesen

12 785 725

1.

A KEOP-C pályázat során beszerzett, üzemeltetésre átadott járművek és eszközök felújítása

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004

100

72 390 000

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen

72 390 000

1.

Helyi turizmus fejlesztése Deszken

VP6-19.2.1-21-B1-17

50

458 070

2.

Deszk összesen

458 070


Felújítás összesen85 633 795

1.

"2x12 férőhelyes bölcsőde létesítése Deszken"

TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00005

0

193 468 646

2.

"Faluház felújítása Deszken"

MFP-FHF/2020

0

13 577 957

3.

Erdő kisajátítás (külterület 039 hrsz)

100

4 400 000

4.

Településrendezési terv

100

6 219 600

5.

Moziterem

100

3 778 250

6.

Térburkolás (Mihály-Ép)

100

7 950 518

Deszk összesen


229 394 971

13.

SZKTT- Egyesített Szociális Intézmény kisértékű tárgyi eszköz

100

7 469 000

14.

SZKTT- Szociális Szolgáltató Központ - kis értékű tárgyi eszköz

100

600 000

15.

SZKTT- Óvodái

100

1 651 000

16.

SZKTT - Koordinációs Központ

100

762 000

17.

SZKTT - kis értékű tárgyi eszköz

100

2 921 000

18.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása összesen

13 403 000

19.

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Tárulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő rendszerre.

KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006

29

1 004 620 435

20.

21.

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen

1 004 620 435


Beruházás összesen1 247 418 406

Népművészetért Alapítvány4 006 820

Felhalmozás összesen1 337 059 021

23. melléklet

Deszk Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási keretterve

forint


Megnevezés

Előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusz-tus

szeptem-ber

október

novem-ber

decem-ber

Összesen

Kiadások

Személyi juttatások

1 815 175 515

151 264 626

151 264 626

151 264 626

151 264 626

151 264 626

151 264 626

151 264 626

151 264 626

151 264 626

151 264 626

151 264 626

151 264 626

1 815 175 515

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó

297 818 343

24 818 195

24 818 195

24 818 195

24 818 195

24 818 195

24 818 195

24 818 195

24 818 195

24 818 195

24 818 195

24 818 195

24 818 195

297 818 343

Dologi kiadások

1 696 933 336

141 411 111

141 411 111

141 411 111

141 411 111

141 411 111

141 411 111

141 411 111

141 411 111

141 411 111

141 411 111

141 411 111

141 411 111

1 696 933 336

Ellátottak pénzbeni jutt.

3 000 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

3 000 000

Egyéb működési célú kiadások

1 946 525 140

162 210 428

162 210 428

162 210 428

162 210 428

162 210 428

162 210 428

162 210 428

162 210 428

162 210 428

162 210 428

162 210 428

162 210 428

1 946 525 140

Beruházások

1 247 418 406

103 951 534

103 951 534

103 951 534

103 951 534

103 951 534

103 951 534

103 951 534

103 951 534

103 951 534

103 951 534

103 951 534

103 951 534

1 247 418 406

Felújítások

85 633 795

7 136 150

7 136 150

7 136 150

7 136 150

7 136 150

7 136 150

7 136 150

7 136 150

7 136 150

7 136 150

7 136 150

7 136 150

85 633 795

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 006 820

333 902

333 902

333 902

333 902

333 902

333 902

333 902

333 902

333 902

333 902

333 902

333 902

4 006 820

Költségvetési kiadások

7 096 511 355

591 375 946

591 375 946

591 375 946

591 375 946

591 375 946

591 375 946

591 375 946

591 375 946

591 375 946

591 375 946

591 375 946

591 375 946

7 096 511 355

Finanszírozási kiadások

2 360 524 434

196 710 370

196 710 370

196 710 370

196 710 370

196 710 370

196 710 370

196 710 370

196 710 370

196 710 370

196 710 370

196 710 370

196 710 370

2 360 524 434

Mindösszesen

9 457 035 789

788 086 316

788 086 316

788 086 316

788 086 316

788 086 316

788 086 316

788 086 316

788 086 316

788 086 316

788 086 316

788 086 316

788 086 316

9 457 035 789

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4 696 126 171

391 343 848

391 343 848

391 343 848

391 343 848

391 343 848

391 343 848

391 343 848

391 343 848

391 343 848

391 343 848

391 343 848

391 343 848

4 696 126 171

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 721 760

1 226 813

1 226 813

1 226 813

1 226 813

1 226 813

1 226 813

1 226 813

1 226 813

1 226 813

1 226 813

1 226 813

1 226 813

14 721 760

Termékek és szolgáltatások adói

142 906 174

11 908 848

11 908 848

11 908 848

11 908 848

11 908 848

11 908 848

11 908 848

11 908 848

11 908 848

11 908 848

11 908 848

11 908 848

142 906 174

Közhazalmi bevételek

1 000 000

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

1 000 000

Működési bevételek

1 180 915 000

98 409 583

98 409 583

98 409 583

98 409 583

98 409 583

98 409 583

98 409 583

98 409 583

98 409 583

98 409 583

98 409 583

98 409 583

1 180 915 000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 682 681

390 223

390 223

390 223

390 223

390 223

390 223

390 223

390 223

390 223

390 223

390 223

390 223

4 682 681

Költségvetési bevételek

6 040 351 786

503 362 649

503 362 649

503 362 649

503 362 649

503 362 649

503 362 649

503 362 649

503 362 649

503 362 649