Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (XII.10.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatának rendjéről szóló 3/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 10- 2019. 12. 10


Ófehértó Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

  12/2019. (XII.10.)

önkormányzati rendelete


a közterületek használatának rendjéről szóló 3/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról


Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésében, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1.§A Rendelet 4. §  (2) k) pontját hatályon kívül helyezi.2.§


A Rendelet 4. § 3. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 3) A (2) bekezdésben felsorolt esetekben – az e), j)  pontok kivételével - a közterület-használati engedélyt csak 24 órát meghaladó közterület-használat esetén kell beszerezni. Az első 24 órás közterület-használat ezekben az esetekben ingyenes.”


3.§


A Rendelet 4. § 5. bekezdését hatályon kívül helyezi.


4.§


A Rendelet 15. § 1. bekezdését hatályon kívül helyezi.


                                                                                       5. §


A Rendelet 17. § 3. bekezdését hatályon kívül helyezi.


6. §


Ez a rendelet 2019. december 10. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Simon József                                              Boráné Hegedüs Erzsébet

                                      polgármester                                                      megbízott jegyző