Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 25- 2021. 03. 01

Ófehértó Község Önkormányzata

Polgármesterének

1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete


a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Ófehértó Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (8) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (4) a) pontjában az „annak havi 5000 Ft, azaz ötezer forint lakhatási támogatás állapítható meg” szövegrész helyébe az „annak havi 10000 Ft, azaz tízezer forint lakhatási támogatás állapítható meg” szöveg lép.

                                   

2.§


A R. 10. § (4) b) pontjában az „annak havi 3000 Ft, azaz háromezer forint lakhatási támogatás állapítható meg” szövegrész helyébe az „annak havi 6000 Ft, azaz hatezer forint lakhatási támogatás állapítható meg” szöveg lép.


3.§


A R. 12.§ (3) a) pontjában a  „10%-a” szövegrész helyébe az „20%-a” szöveg lép.


4.§


A R. 12.§ (3) a) pontjában a  „20%-a” szövegrész helyébe az „30%-a” szöveg lép.


5.§


Hatályát veszti a R. 10. § (9) bekezdése.

6.§


(1) Ez a rendelet a 2021. március 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet az (1) bekezdésben meghatározott napot követő napon hatályát veszti.


Ófehértó, 2021. február 25.

                        Simon József                                           Boráné Hegedüs Erzsébet

                        polgármester                                                              jegyző