Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (I.19.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 20

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a polgármester az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


(1) A közterület-használati díjról szóló 9/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (4) bekezdésében a „vagy feladóvevényen” szövegrész helyébe az „átutalással, vagy feladóvevényen” szövegrész lép.


(2) A Rendelet 1. számú mellékletének 1. „Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek” d) pontja a következők szerint módosul:


„d) Mozgóbolt (a mozgóbolt fogalmát a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 17. pontja határozza meg.) (guruló kocsi, büfé kocsi, stb.)

Ft/nap/jármű

1600.-”


2. §


A településkép védelméről szóló 17/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 29. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:


„(6) Amennyiben járda nem kerül kialakításra az ingatlan előtt, abban az esetben is biztosítani kell az ingatlan teljes szélességében a telekhatártól számított 1,2 méter távolságig a járda kialakításának a lehetőségét oly módon, hogy ott növényt (kivéve fű) telepíteni, tereptárgyat elhelyezni tilos.”


3. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.            Király László s.k.                                                       dr. Altmayerné dr. Kocsi Anita s.k.

             polgármester                                                                                     jegyzőMegalkotta Deszk Község Polgármestere 2021. január 19-én.