Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (I.19.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 20- 2021. 01. 20

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (I.19.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról1

2021.01.20.

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a polgármester az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A közterület-használati díjról szóló 9/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (4) bekezdésében a „vagy feladóvevényen” szövegrész helyébe az „átutalással, vagy feladóvevényen” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 1. számú mellékletének 1. „Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek” d) pontja a következők szerint módosul:

„d) Mozgóbolt (a mozgóbolt fogalmát a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 17. pontja határozza meg.) (guruló kocsi, büfé kocsi, stb.)

Ft/nap/jármű

1600.-”

„(6) Amennyiben járda nem kerül kialakításra az ingatlan előtt, abban az esetben is biztosítani kell az ingatlan teljes szélességében a telekhatártól számított 1,2 méter távolságig a járda kialakításának a lehetőségét oly módon, hogy ott növényt (kivéve fű) telepíteni, tereptárgyat elhelyezni tilos.

3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Király László s.k.
polgármester

dr. Altmayerné dr. Kocsi Anita s.k.
jegyző

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 21. napjával.