Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(IX.2.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 02. 27

Márkó Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § -ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleménye alapján a következőket rendeli el:

 1. Közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése


1.§ (1)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési hulladékok gyűjtésére, elszállítására és kezelésre történő átadásra:


 1. vegyes hulladék,
 2. lom hulladék,
 3. zöldhulladék
 4. a rendeletben meghatározott egyéb elkülönítetten gyűjtött hulladék


(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési hulladékok kezelésére:


 1. vegyes hulladék
 2. lom hulladék.


2.§ (1) Márkó község területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.


(2) A szolgáltatásra a Közszolgáltató egyedileg köt az ingatlanhasználókkal szerződést. 

 1. Az ingatlanhasználók hulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok


3.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett természetes személy, jogi személy, a települési szilárd hulladékot rendszeresített zárt szabvány gyűjtőedényben, emblémázott gyűjtőtasakban köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a Közszolgáltatónak elszállításra átadni.


(2) Rendszeresített zárt, szabványos gyűjtőedény méretek: 60, 80, 110, 120, 160, 220, 240, 1.100 liter.


(3) A hulladék eseti összegyűjtésére a Közszolgáltatónál fizetett díj ellenében, a Közszolgáltató által biztosított, emblémázott 50, 60, 80, 110, 120 literes műanyag zsák.


(4) A tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a hulladék mennyiségével, de lakásonként minimum 60 liter tárolókapacitás rendelkezésre álljon.

(5) A gyűjtőedényben lom, építési törmelék, veszélyes hulladék nem gyűjthető.


(6) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőzően 18 órától, a szállítás napján 18 óráig lehet kihelyezni a közterületre.


(7) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat.

A hulladékszállítási napokon kívül a hulladékgyűjtő edény közterületen nem tárolható, kivéve, ha a hulladékgyűjtő edény elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés után a hulladékgyűjtő edényt annak az ingatlan használója köteles ingatlanára visszahelyezni.


(8) A gyűjtőedénybe vagy emblémázott gyűjtőzsákba csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az edény teteje lecsukható, az emblémázott zsák beköthető legyen.


(9) Balesetveszélyes, sérült hulladékgyűjtő, nem emblémázott műanyag zsák használata tilos.


(10) A hulladékgyűjtő edény rendszeres tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendszeres karbantartásáról, szükséges cseréjéről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.


(11) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét, vagy életét veszélyezteti, vagy összegyűjtése során a hulladékot elszállító gépjárműben kárt okoz, vagy veszélyezteti a környezetet.


(12) A gazdálkodó szervezeteknek a termelési hulladékot elkülönítetten kell gyűjtenie.


(13)1 A szelektív hulladékgyűjtés keretében a természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanon keletkezett települési hulladékból elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltatónak a közszolgáltató által biztosított speciális gyűjtőzsákban adja át a rendelet 1. melléklete szerinti  újrahasznosítható hulladékokat. A nagyobb papír hulladékot a gyűjtőzsák mellé kihelyezve, kilapítva, kötegelve adja át.


(14) Az öblös üveg hulladékot a közszolgáltató a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében nem veszi át. Az öblös üveg hulladék elhelyezésére a gyűjtőszigeten van lehetőség.


(15) Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákokat a 7/A §-ban feltüntetett elszállítás napján az ingatlan előtti közterületre helyei ki. A közszolgáltató a begyűjtés alkalmával a helyszínen pótolja a gyűjtőzsákokat.


(16) A közszolgáltató az ingatlanhasználó által a közterületre kihelyezett, nem a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőzsákban gyűjtött hulladékot – a gyűjtőzsák mellék kilapítva, kötegelve kihelyezett nagyobb papír hulladék kivételével – nem veszi át.


(17) Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban az 1. mellékletben felsorolt hulladékon kívül más jellegű hulladék is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.


(18) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a gyűjtőszigeteken is elhelyezhető.


 1. A hulladék átvétele, elszállítása


4.§ (1)  A hulladékszállítás heti 1 alkalommal történik.


(2) A közterületnek a hulladék elszállítása során a Közszolgáltató által előidézett szennyezését a Közszolgáltató köteles megszüntetni.


(3) A Közszolgáltató a szolgáltatás teljesítését csak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályokban, valamint jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, korlátozhatja, vagy tagadhatja meg. A hulladékszállítás minden év január 1-jén szünetel, amit a Közszolgáltató weblapján közzétett időpontban pótol.


(4) A Közszolgáltató a rendszeres hulladékelszállítást úgy szervezi meg, hogy amennyiben az általa meghatározott napon az érintett területen bármely okból azt elvégezni nem tudja, az elmaradt közszolgáltatást pótolja. Ennek napját a Közszolgáltató a weboldalán közzéteszi.


(5) A Közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja települési vegyes hulladék elszállítását, ha:


 1. az nem rendszeresített szabványos gyűjtőedényben, vagy emblémázott műanyag zsákban kerül átadásra
 2. érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely nem minősül települési szilárd hulladéknak,
 3. sérült, vagy balesetveszélyes gyűjtőedény esetén.

5.§ (1) A közszolgáltató a gyűjtőszigetekről a hulladékot a gyűjtőedények telítődésének megfelelő gyakorisággal szállítja el.


(2) A hulladékgyűjtő szigetek helyszíneiről, üzemeltetésével, használatával kapcsolatos információkról a Közszolgáltató az ügyfélszolgálatán és weblapján tájékoztatja az ingatlanhasználókat. 

6.§ A természetes személy ingatlanhasználó a lomhulladékot díj fizetése ellenében saját maga is elszállíthatja a hulladékgyűjtő telephelyre. Évente egy alkalommal a lom hulladék 1 m3 mennyiségig történő átadás díját a közszolgáltatás tartalmazza.

7.§ A természetes személy ingatlanhasználó a zöldhulladékot díj fizetése ellenében saját maga is elszállíthatja a hulladékgyűjtő telephelyre. A őszi időszakban meghirdetett házhoz menő zöldhulladék gyűjtés időtartama alatt történő átadás díját a közszolgáltatás tartalmazza.


7/A2§ A közszolgáltató a 3§ (13). bekezdés szerinti szelektív hulladékot havi egy alkalommal, minden hónap második keddi napján gyűjti be és szállítja el.

 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetésének rendje


8.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételi díjának elszámolására a közszolgáltató havi elszámolási időszakot alkalmaz. A közszolgáltatás díját a közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni a közszolgáltatást igénybe vevő.


(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja.


(3) Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, és a változás nem a hónap első napján történik, az új ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató a változást követő hónapra számlázza ki első alkalommal.


(4) Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az önálló ingatlanok esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát kell tekinteni. 

5. A közszolgáltatás igénybevétele, a szerződés egyes tartalmi elemei


9.§ (1) A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltatási szerződés megkötésével, vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.


(2) Nem természetes személy ingatlanhasználó esetében a szerződés megkötésével jön létre a jogviszony.

10.§ (1) Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, az ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője jelenti be a közszolgáltatónak.a) az ingatlan birtokosának változása esetén, az új ingatlanbirtokossal együttesen megtett jognyilatkozatban,

b) a tulajdonos, vagy vagyonkezelő változása esetén az új tulajdonossal, vagyonkezelővel együttesen megtett jognyilatkozatban,

c) vagyonkezelői jog megszűnése esetén a tulajdonossal együttesen megtett jognyilatkozatban a birtokba lépést megelőző 15 napon belül.


(2) Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az önálló ingatlanok esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát kell tekinteni.

11.§ Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, és a változás kezdete nem a hónap első napja, az első számlázási időszakig díj fizetése mellett a közszolgáltató által biztosított emblémázott 60-80-110 literes gyűjtőzsákkal kell igénybe venni a közszolgáltatást az ingatlanra vonatkozó járatnapok szerint

 1. Személyes adatok és lakcímadatok kezelése


12.§(1) A közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználók természetes személyazonosító és lakcímadatait kezeli a díjhátralék behajtása érdekében.


(2) A díjhátralék megfizetésére történő felszólítás eredménytelensége esetén az (1) bekezdésben meghatározott adatok a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak adhatók át.


(3) Amennyiben az ingatlanhasználónak a jogviszony megszűnésekor nincs díjtartozása az (1) bekezdés szerinti adatokat a nyilvántartásból törölni kell.


(4) Amennyiben az ingatlanhasználónak a jogviszony megszűnésekor díjtartozása van, az (1) bekezdésben meghatározott adatokat akkor kell törölni a nyilvántartásból, amikor az adózás rendjéről szóló törvény szerint a díjtartozás behajtására már nincs lehetőség.

 1. Közszolgáltatás és az ürítési díj fizetésének szüneteltetésére vonatkozó szabályok


13.§ (1) Az olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, amelyekben ténylegesen nem laknak, az ingatlantulajdonos, vagy vagyonkezelő kérelme alapján a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szünetel.


(2) A szüneteltetési kérelmet a szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek közszolgáltatási díj hátraléka, és azzal összefüggő egyéb tartozása nincs.


(3) A szüneteltetésre vonatkozó kérelemhez csatolni kell:


a.) Legalább egy – az ingatlanon korábban tényleges szolgáltatást nyújtó – közüzemi szolgáltató által kiállított teljes hónapra vonatkozó, fogyasztást nem tartalmazó számlát, vagy


b.) Számlaegyenleget, amely a gáz,-, víz vagy áramfogyasztást érintően bizonyítja, hogy az ingatlant senki nem használja.


(4) Olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, ahol az ingatlanhasználó legalább 60 napig – de előre meghatározható ideig – megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanban, az ingatlanhasználó kérelme alapján, a közszolgáltatás és ürítési díj szünetel.


(5) A szünetelés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha nem kérik annak meghosszabbítását. A szünetelés meghosszabbítását az ingatlanhasználó a következő évre december 15-ig kérheti a közszolgáltatótól.


(6) A szünetelés a kérelem beérkezését követő hónap első napjától kezdődik.


(7) Amennyiben megállapítható, hogy a szünetelésre a rendeletben meghatározott feltételek hiányában került sor, a közszolgáltató jogosult – a szünetelés kezdő időpontjára visszamenőleg – az ürítési díjat pótlólagosan kiszámlázni, továbbá érvényesíteni. 

8.  Záró rendelkezések14.§ (1) Ez a rendelet 2014. szeptember 5-én lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 6/2010 (V.19) önkormányzati rendelet.
Hartmann Antal                                                                      Láng Zsanett

polgármester                                                                              jegyző
A rendelet kihirdetve: 2014. szeptember 2.
                                                                                              Láng Zsanett

                                                                                                   jegyző1 (13)-(18) bek. Hatályos 2016. február 27-től, hatályba léptette a 4/2016 (II.26.) önkormányzati rendelet

2 Hatályos 2016. február 27-től, hatályba léptette a 4/2016 (II.26.) önkormányzati rendelet

Mellékletek