Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 29 - 2019. 12. 03

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


29/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete


 Sárbogárd Város  Önkormányzatának  2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőt rendeli:


1.§ (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019 (II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1), (5), (6) bekezdése helyébe a következő (1), (5), (6) bekezdés lép:

     (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetését, 4.355.708.256 Ft bevétellel, 4.355.708.256 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.

   (5) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások                                                    752.314.052 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális

  hozzájárulás                                                              144.498.368 Ft

- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                  654.569.529 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                         40.000.000 Ft

- egyéb működési célú  kiadások                                 763.072.314 Ft

- tartalékok                                                                 259.218.899 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások                                                           1.463.429.087 Ft

- felújítások                                                                              238.532.599 Ft

c) finanszírozási kiadás                                                  40.073.408 Ft

    (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/10. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 1.701.961.686 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.


2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A Rendelet 1/1. melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. melléklete lép.

4.§ A Rendelet 1/2. melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 1/3. melléklete helyébe jelen rendelet 1/3. melléklete lép.

6.§ A Rendelet 1/4. melléklete helyébe jelen rendelet 1/4. melléklete lép.

7.§ A Rendelet 1/5. melléklete helyébe jelen rendelet 1/5. melléklete lép.

8.§ A Rendelet 1/6. melléklete helyébe jelen rendelet 1/6. melléklete lép.

9.§ A Rendelet 1/7. melléklete helyébe jelen rendelet 1/7. melléklete lép.

10.§ A Rendelet 1/8. melléklete helyébe jelen rendelet 1/8. melléklete lép.

11.§ A Rendelet 1/11. melléklete helyébe jelen rendelet 1/9. melléklete lép

12.§ A Rendelet 1/12. melléklete helyébe jelen rendelet 1/10. melléklete lép.

13.§ A Rendelet 1/13. melléklete helyébe jelen rendelet 1/11. melléklete lép.

14.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Sárbogárd, 2019. november 15.


                       

         Dr. Sükösd Tamás                                                            Dr. Venicz Anita

                            polgármester                                                                     jegyző
Kihirdetve: 2019. november 28.

                                                                                             

                        Dr. Venicz Anita

                                                                                                                     jegyző

Mellékletek