Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a földrajzi nevek megállapításáról, karbantartásáról és a házszám keletkezéséről és megállapításáról

Hatályos: 2020. 06. 05 - 2022. 05. 31

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a földrajzi nevek megállapításáról, karbantartásáról és a házszám keletkezéséről és megállapításáról

2020.06.05.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1992. évi LXVI. törvénynek a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról (a továbbiakban Tv.), és a törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban Vhr.), a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településrész nevek, a közterület nevek megállapításáról, a lakcím keletkezéséről és megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja.1

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) E rendelet célja, hogy Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közterület- és településrész-neveinek (a továbbiakban földrajzi név) megállapítása, karbantartása, megváltoztatása, nyilvántartása, alkalmazása, valamint a címnyilvántartás készítése, karbantartása, használata és adatszolgáltatása területén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak és feltételeinek meghatározásával azok egységes szakmai követelmények szerint legyenek kielégíthetők.

(2) A rendelet hatálya alá tartoznak:

a) a Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok, bevándorolt, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyek, továbbá jogi személyek,

b) a Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartózkodási engedéllyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes tagállam állampolgárai.

(3) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a földrajzi nevek megállapításának és megváltoztatásának rendjére,

b) az ingatlan-nyilvántartásban magánút megnevezésű közlekedési célú területekre, melyek a közforgalom előtt megnyitottak,

c) a házszám keletkezésével, karbantartásával kapcsolatos eljárásra.

(4)2 A rendelet hatálya nem terjed ki a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 2. § (3) bekezdés a) – h) pontjai szerinti földrajzi nevek megállapításának és megváltoztatásának rendjére.

(5)3 A Korm. rend. 2. § (3) bekezdés a) – h) pontjában meghatározott földrajzi nevek megállapításáról és megváltoztatásáról a Közgyűlés véleményt alkot.

2. Értelmező rendelkezések

2. § A rendelet alkalmazása szempontjából:

a) földrajzi név:

aa)4 helységnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdés h) pontja szerinti fogalom,

ab)5 településrésznév: a Rendelet 2. § (3) bekezdés i) pontja szerinti fogalom,

ac)6 közterületnév: közterületnév: a Rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontja szerinti fogalom,

ad)7 magánút: minden olyan természetes, vagy jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában álló ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban közforgalom előtt megnyitott magánút megnevezéssel van nyilvántartva.

b)8 cím: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KCR rendelet) 1. § 2. pontja szerinti fogalom.

c)9

d)10

e)11 házszám: a KCR rendelet 1. § 7. pontja szerinti fogalom.

3. Földrajzi név megállapítása, megváltoztatása

3. § (1) A városban a településrészt, a közterületet, a közlekedési területet és a közforgalom előtt megnyitott magánutat el kell nevezni.

(2)12 A közforgalom előtt megnyitott magánút a magánút tulajdonosának erre irányuló kezdeményezésére és egyetértésével nevezhető el. A tulajdonos kérelmére elnevezett magánutat a 6. § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás szerint, de attól elkülönítve kell nyilvántartani.

(3)13 A földrajzi nevek megállapításáról, illetve megváltoztatásáról az Kulturális Bizottság14,15,16 javaslata alapján a Közgyűlés rendelettel dönt.

(4) A megszűnt közterület nevét a helyi címnyilvántartásban továbbra is szerepeltetni kell, jelölve a megszűnés okát.

(5) Az új földrajzi nevet az ingatlan kialakítását, illetve közterületként való bejegyzését követő 90 napon belül meg kell állapítani. A 90 napos határidőt a kialakítási, illetve a bejegyzést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől kezdve kell számítani.

4. § (1) Földrajzi név megállapítását, vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a Közgyűlés bármely bizottsága,

b) önkormányzati képviselő,

c) Pécs város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező pécsi polgár,

d) a magánút tulajdonosa,

e) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,

f) bármely természetes és jogi személy.

(2) A földrajzi név megállapítása, vagy megváltoztatása előtt az önkormányzati képviselők útján vagy médiában közzétett felhívással meg kell ismerni az érintett terület lakosságának véleményét. A lakosság javaslatait a lehetőséghez képest figyelembe kell venni.

(3) A földrajzi név megállapítása és megváltoztatása során figyelembe kell venni a kialakult élő névhasználatot, a történelmi hagyományokat, a helytörténeti kutatások eredményeit, a nemzetiségi és etnikai viszonyokat, a nyelvi, nyelvhelyességi követelményeket.

(4) Közterületet személyről, illetve olyan fogalomról, élőlényről, más földrajzi névről vagy tárgyról lehet elnevezni, amelynek neve lehetőleg rövid és közérthető.

(5) A földrajzi nevekben a doktori cím, tudományos fokozatra, rangra, foglalkozásra, beosztásra utalás akkor sem használható, ha a névadó személy egyébként e címmel rendelkezett.

5. § (1) A földrajzi név megváltoztatására akkor kerülhet sor, ha:

a) az azonos nevű hangzások zavarkeltők, a pontos tájékozódást megnehezítik,

b) a névhasználatban kimutatható változás következett be,

c) a névvel jelölt terület vagy létesítmény megszűnt, vagy megváltozott,

d) a névhasználat, illetőleg az elnevezés a közérdek szempontjából nem megfelelő,

e) az új név adása kiemelkedő személy emlékének megörökítését szolgálja,

f) a közterület jellegének változása azt megkívánja.

(2) Élő személyről földrajzi nevek nem nevezhetők el. Elhunyt személyről 1017 évvel a halála után nevezhető el földrajzi név.

(3) A földrajzi név előtagjaként a természetes személy családi és utónevét kell megállapítani, kivéve, ha a névadó családi nevéről is közismert és személye ezáltal nem téveszthető össze.

(4) Földrajzi név elnevezéssel emléket állítani olyan elsősorban magyar nemzetiségű személynek lehet:

a) akinek tevékenysége a közjót, a nemzet szellemi és anyagi gyarapodását példaértékűen szolgálta és személye közmegbecsülést élvez,

b) aki a tudomány, a művelődés, a sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett és alkotott,

c) aki a város életében, történelmében jelentősen hozzájárult annak fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez.

(5) Földrajzi név adható, olyan nem magyar nemzetiségű személyről is, akinek életműve az emberiség egyetemes értékeit gyarapította.

(6) Amennyiben a közterület, a fejlesztések eredményeképpen a már kialakultnál több önálló földrészletre tagozódik, és ezért az egységes közterület megszűnik, a keletkezett közterületi földrészeket 90 napon belül kell elnevezni.

6. § (1) A 3. § (3) bekezdése szerint megállapított földrajzi nevekről a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály Műszaki Osztály Címnyilvántartási Csoportja18,19,20,21(a továbbiakban Főosztály) helyi közterületjegyzék elnevezéssel, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:

a) a közterület nevét és jellegét,

b) a földrajzi nevek megállapításáról, megváltoztatásáról, illetve megszűnéséről alkotott rendelet számát,

c) a megváltoztatott földrajzi nevek tekintetében azok korábbi ismert elnevezéseivel kapcsolatos adatokat kronológiai sorrendben,

d) a földrajzi neveket és a földrajzi névvel lefedett földrészletek helyrajzi számait.

(2) A közterületjegyzék nyilvános, adattartalmába bárki betekinthet, abból másolatot igényelhet.

(3)22

(4)23

(5) A földrajzi neveknek a Pécsi Körzeti Földhivatalnál vezetett földmérési alaptérképen történő ábrázolásáról, illetve a változások átvezetéséről a Főosztály gondoskodik.

7. § (1) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a rendelet 2. § ac) pontjában jelzett közterületeket névtáblával kell jelölni.

(2) A névtáblán fel kell tüntetni a közterület nevét, az utca elejétől a végéig (útkereszteződéstől útkereszteződésig) a tömbsarkos házszámokat, valamint jelölni kell a számozás irányát.

(3) A névtáblát az utca mindkét oldalán és mindkét végén kell elhelyezni.

(4) A névtáblát az épületen vagy egyéb a közúti és gyalogosforgalmat nem veszélyeztető módon kell elhelyezni. A névtábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat az ingatlan tulajdonosa, használója tűrni köteles.

(5) A közterült nevének megváltoztatása estén a korábbi névtáblát, a tájékozódás zavartalansága érdekében, piros színnel átlós irányban áthúzva, az új névtábla kihelyezésétől számított két évig meg kell tartani.

(6) A névtábla kihelyezése során az országosan védett épületek és műemlék jellegű területek esetében a Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály24,25,, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló 5/2019. (I.29.) önkormányzati rendelete26 hatálya alá tartozó építészeti örökségi elemei esetében Pécs Megyei Jogú Város főépítészének véleményét ki kell kérni.

(7) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti áthelyezéséről, pótlásáról, a közterületek és közutak kezelője gondoskodik.

(8) A névtábla megrongálása, beszennyezése, szövegének megváltoztatása vagy olvashatatlanná tétele, illetőleg engedély nélküli eltávolítása tilos.

4. Házszám keletkezése, karbantartása

8. § (1) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén valamennyi ingatlant címmel kell ellátni.

(2) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok növekedése lehetőleg a város centrumától kifelé haladó irányt kövesse és az utca bal oldalán a páratlan, jobb oldalán a páros számok legyenek. Tér esetén az óramutató járásával megegyező irányban kell a folyamatos számozást elvégezni.

(3) Az ingatlanok számozására az arab számozás használható. Kiegészítő jelzésként ugyanezen számok alátörései vagy a magyar ABC ékezet nélküli betűi használhatóak.

(4)27 A házszámok megállapításával összefüggő önkormányzati hatósági hatáskör gyakorlását a Közgyűlés a jegyzőre ruházza át. A házszámok megállapításával összefüggő önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések végrehajtását a jegyző foganatosítja.

(5)28 A házszámok megállapítása iránti eljárás hivatalból a címkezelési szerv megkeresése vagy az eljárás lefolytatására okot adó körülmény eljáró hatóság tudomására jutása alapján, továbbá a házszám megállapításban érdekelt ügyfél kérelmére indulhat. A kérelem írásban és szóban is előterjeszthető. A szóbeli bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(6)29 A házszámok megállapítása iránti eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Házszám

9. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, amennyiben azon épület található, köteles a lakcím alapján a házszámot a közterületről jól látható helyen, lehetőleg az épület közterület felé néző oldalán – saroktelek esetében az ingatlan bejárat felöli részén – elhelyezni.

(2) Az (1) bekezdés szerint a telekhez tartozó több főépület megléte vagy elhelyezése esetén valamennyi épületen a házszámon túl fel kell tüntetni az épület alszámát vagy betűjelét is. Társasházak esetén a házszámot lépcsőházanként a bejárat felőli oldalon kell feltüntetni.

(3) A házszámtábla elkészítése, kihelyezése és karbantartása, illetve pótlása az ingatlan tulajdonosának, tulajdonosainak kötelessége.

(4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettséget

a) új építmények esetében a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül,

b)30 lakcímváltozásnál az új lakcímkártya kiadásától számított 30 napon belül,

c)31 házszámtábla pótlását haladéktalanul, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül végre kell hajtani.

6. Egyéb rendelkezések

10. §32

11. § A 6. § (1) bekezdése szerint megállapított földrajzi nevekről vezetett közterületjegyzéket a rendelet melléklete tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

12. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a közterületek, településrészek elnevezéséről, művészeti alkotások elhelyezéséről szóló 1991. évi 29. számú önkormányzati rendelet 1. § - 16. §-a, valamint a 21. §-a hatályát veszti.

13. § (1)33 E rendelet mellékletének a földrajzi nevek megállapításáról, karbantartásáról és a házszám keletkezéséről és megállapításáról szóló 23/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rend.) 3. §-ában módosított II. pontja szerinti közterületneveket a (2) – (4) bekezdésben meghatározottak szerint kell alkalmazni.

(2) A Rend. 3. §-ával megállapított

1. Acél utca

2. Alsóvámház utca

3. Erdei út

4. Ezüst utca

5. Fészek utca

6. Hordós köz

7. Kalász út

8. Kilátó utca

9. Királykerti út

10. Munkád köz

11. Platina utca

12. Postagalamb utca

13. Postavölgyi átjáró út

14. Réz utca

15. Rückeraknai út

17. Sziklavári út

18. Tubesi út

19. Vas utca

új közterületneveket a Rend. hatályba lépésének napjától kell alkalmazni.

(3) A Rend. 3. §-ával

1. Frankel Leo utcáról Pákolitz István utcára

2. Károlyi Mihály utcáról Málics Ottó utcára

3. Marx útról Wass Albert útra

4. Népfront utcáról Ember Kálmán utca

5. Ságvári Endre utcáról Tétény utcára

6. Kalapács utcáról Bazsarózsa utcára

átnevezett közterületneveket 2012. október 1. napjától kell alkalmazni.

(4) A Rend. 3. §-a szerint

1. 7630 Pécsbányarendező MÁV pályaudvar

2. 7691 Somogyi zártkert

3. 7601 Tüdőszanatórium

4. 7631 Vasúti őrházak

5. 7628 Homoktető

6. 7628 Csertető

7. 7636 Péter puszta

8. 7631 Káponya

9. 7673 Szőlőhegy

10. 7631 Nagypostavölgy felső

11. 7628 Kozári vadászház

12. 7691 Keresztkunyhó

13. 7636 Málomi szőlőhegy

14. 7691 Vasas állomás

15. 7631 Nagyárpádi zártkert

16. 7622 Külvárosi pályaudvar

17. 7691 Kerékhegy

18. 7631 Zrínyi puszta

19. 7631 Hajmás

megszűnt közterületnevek a Rend. hatályba lépésétől nem alkalmazhatók.

1. melléklet

Pécs Megyei Jogú Város földrajzi nevei, közterületjegyzéke
Statisztikai nyilvántartás szerinti tagoltsága, felosztása:

I. Földrajzi nevek

1. Központi belterület

2. Egyéb belterületek

3. Külterületi lakott helyek

II. Közterület nevek

I. 1. Központi belterület földrajzi nevei:

A városrészek és helységrészek nevei olyan földrajzi nevek, melyek tartalmazhatják a közterületek neveit, de nem önálló közterületként kell kezelni őket. A városrészek és azon belül a kisebb helységrészek átnyúlhatnak az ingatlan-nyilvántartási egységhatárokon. A vastagon szedett nevek városrésznevek, a vékonyan szedett nevek a kisebb helységrészek.

1.1. ÁRPÁDVÁROS

1.2. BÁLICS

1.2.1. Bálics

1.2.2. Bálicstető

1.2.3. Bálicsvölgy

1.3. BALOKÁNY

1.3.1. Kisbalokány

1.3.2. Marhatéralja

1.3.3. Nagybalokány

1.4. BASAMALOM

1.4.1. Barakktelep

1.4.2. Basamalom

1.4.3. Jankovichtelep

1.5. BELVÁROS

1.6. BOLGÁRKERT

1.7. BUDAI KÜLVÁROS

1.7.1. Ledina

1.8. CSORONIKA

1.8.1. Csoronika

1.8.2. Zurna

1.9. DEINDOL

1.9.1. Kisdeindol

1.9.2. Középdeindol

1.9.3. Nagydeindol

1.10. DIÓS

1.11. DONÁTUS

1.11.1. Aranyhegy

1.11.2. Donátus

1.12. ÉSZAKMEGYER

1.13. FOGADÓ

1.14. FÜZES

1.15. GYÁRVÁROS

1.15.1. Gyárváros

1.15.2. Ipari park

1.16. GYÜKÉS

1.16.1. Alsógyükés

1.16.2. Felsőgyükés

1.16.3. Középgyükés

1.17. HAVIHEGY

1.17.1. Puturluk

1.17.2. Tettye

1.17.3. Zidina

1.18. HIRD

1.18.1. Kerékhegy

1.18.2. Sziklavár

1.18.3. Újtelep

1.18.4. Vöröshegy

1.19. ISPITALJA

1.20. KERTVÁROS

1.20.1. Régi kertváros

1.21. KISMÉLYVÖLGY

1.22. KOVÁCSTELEP

1.23. KÖZTEMETŐ

1.24. MAKÁR

1.24.1. Alsómakár

1.24.2. Felsőmakár

1.24.3. Középmakár

1.24.4. Makártető

1.25. MÁLOM

1.25.1. Málom

1.25.2. Málomi hegy

1.26. MECSEKOLDAL

1.26.1. Frühweisz

1.26.2. Kálvária

1.27. MEGYER

1.27.1. Megyerváros

1.28. MESZES

1.28.1. Fehérhegy

1.29. NAGYÁRPÁD

1.29.1. Hajmás

1.29.2. Káponya

1.29.3. Nagyárpádi zártkert

1.30. PATACS

1.30.1. Makra

1.30.2. Patacsi zártkert

1.30.3. Sülevölgy

1.30.4. Süveg domb

1.30.5. Újpatacs

1.31. PÉCSBÁNYA

1.31.1. Aligvárom

1.31.2. Andrásakna

1.31.3. Bánom

1.31.4. Czerékvölgy

1.31.5. Ezeréves

1.31.6. Istenáldásvölgy

1.31.7. Lámpásvölgy

1.31.8. Nagybányarét

1.31.9. Széchenyi akna

1.32. PIRICSIZMA

1.32.1. Kispiricsizma

1.32.2. Erzsébettelep

1.32.3. Piricsizma

1.33. POSTAVÖLGY

1.33.1. Kispostavölgy

1.33.2. Nagypostavölgy

1.33.3. Reménypuszta

1.34. RÁCVÁROS

1.35. RIGÓDER

1.35.1. Borbálatelep

1.35.2. Rigóder

1.35.3. Rigóderalja

1.35.4. Rigódertető

1.36. RÓKUSDOMB

1.37. SOMOGY

1.36.1. Somogyi zártkert

1.36.2. Murom

1.36.3. Bányatelep

1.38. SIKLÓSI KÜLVÁROS

1.39. SZABOLCS

1.39.1. Györgytelep

1.39.2. Szabolcs

1.39.3. Szabolcsi zártkert

1.40. SZENTKÚT

1.40.1. Mecsekszentkút

1.41. SZENTMIKLÓS

1.41.1. Kodó

1.41.2. Szőlőhegy

1.41.3. Szőlészeti kutató

1.42. SZIGETI KÜLVÁROS

1.42.1. Egyetemváros

1.43. SZIGETI TANYA

1.44. SZKÓKÓ

1.44.1. Báránytető

1.44.2. Kisszkókó

1.44.3. Nagyszkókó

1.45. TÜSKÉSRÉT

1.46. ÚJHEGY

1.47. URÁNVÁROS

1.48. ÜRÖG

1.48.1. Ürögi zártkert

1.49. ÜSZÖG

1.49.1. Ipari park

1.49.2. Üszög

1.49.3. Üszögi major

1.49.4. Üszögi kiserdő

1.49.5. Üszögi víztározó

1.50. VASAS

1.50.1. Búzaberki

1.50.1. Vasasi külterület

1.51. ZSEBEDOMB

1.51.1. Csárdakörnyék

1.51.2. Kodó

1.51.3. Zsebedomb

I. 2. Egyéb belterületek földrajzi nevei

2.1 ÁRPÁDTETŐ
2.2 ÉGETT MAJOR
2.3 HIRD
2.3.1 Hird
2.3.2 Kerékhegy
2.3.3 Sziklavár
2.3.4 Újtelep
2.3.5 Hirdi zártkert (Vöröshegy)
2.4 ISTVÁN-AKNA
2.5 JÓZSEFHÁZA (ISTVÁN III. AKNA)
2.6 M. UTCA
2.7 MISINA TETŐ
2.8 PETŐFI AKNA
2.9 PÉTER PUSZTA
2.10 R. – S. UTCÁK (FLÓRIÁN TELEP)
2.11 RÜCKER-AKNA
2.12 SOMOGY
2.12.1 Bányatelep
2.12.2 Murom
2.12.3 Somogy
2.12.4 Somogyi zártkert
2.13 VASAS
2.13.1 Búzaberki
2.13.2 Vasasi külterület

I. 3. Külterületi lakott helyek

3.1 ANTALMALOM
3.2 BALÁZSMALOM
3.3 BÚZABERKI DŰLŐ
3.4 DANITZ PUSZTA
3.5 GYÖNGYÖS CSÁRDA
3.6 HAJMÁS
3.7 HIRDI ZÁRTKERT (VÖRÖSHEGY)
3.8 HOMOKBÁNYA
3.9 HOMOKTETŐ
3.10 KÁPONYA
3.11 KERÉKHEGY
3.12 KERESZTKUNYHÓ
3.13 KOSÁRTANYA
3.14 KOZÁRI VADÁSZHÁZ
3.15 KÖKÉNYPUSZTA
3.16 KULCSOS CSÁRDA
3.17 LONCSÁR TANYA
3.18 MECSEKSZENTKÚTI ERDÉSZHÁZ
3.19 MUROM
3.20 NAGYÁRPÁDI ZÁRTKERT
3.21 PATACSI ZÁRTKERT
3.22 SOMOGYI ZÁRTKERT
3.23 SZABADFÖLDI-TANYA
3.24 SZABOLCSI ZÁRTKERT
3.25 SZIKLAVÁR
3.26 SZŐLÉSZETI KUTATÓ
3.27 ÜRÖGI ZÁRTKERT
3.28 ÜSZÖGI VÍZTÁROLÓ
3.29 ÜSZÖGPUSZTA
3.30 VASASI KÜLTERÜLET (VASASI KÜLTELEK)
3.31 ZÓLYOM
3.32 ZSEBEDOMB (SZŐLŐHEGY)

2. melléklet

Közterületnevek34 Pécs Megyei Jogú Város Közterületjegyzéke

A 35

B

C

D

E 36

F

1

irányítószám

közterület neve

jellege

városrész

jelleg, kód

helyrajzi szám

2

48-AS

TÉR

3

A.

UTCA

4

ABALIGETI

ÚT

5

ÁCS

UTCA

6

ACSÁDY IGNÁC

UTCA

7

ADY ENDRE

UTCA

8

ÁFONYA

UTCA

9

ÁG

UTCA

10

AGANCS

DŰLŐ

11

ÁGOSTON

TÉR

12

ÁGOTA

UTCA

13

AIDINGER JÁNOS

ÚT

14

AJTÓSI DÜRER

UTCA

15

AKÁC

UTCA

16

AKÁCFA

DŰLŐ

17

AKÁCFA-KÖZ

18

AKÁCOS

SOR

19

AKNÁSZ

UTCA

20

AKÓ

DŰLŐ

21

ALAJOS

UTCA

22

ALKONY

UTCA

23

ALKOTÁS

UTCA

24

ALKOTMÁNY

UTCA

25

ÁLLOMÁS

UTCA

26

ÁLMOS

UTCA

27

ARANYCSAPAT 37

UTCA

28

ALSÓ

UTCA

29

ALSÓBALOKÁNY

UTCA

30

ALSÓGYÜKÉSI

ÚT

31

ALSÓHAVI

UTCA

32

ALSÓ-HEGYI

DŰLŐ

33

ALSÓMAKÁR

DŰLŐ

34

ALSÓ-MALOM

UTCA

35

ANDRÁS

UTCA

36

ANDRÁS-AKNA

37

ANDRÁSSY

ÚT

38

ANGSTER JÓZSEF

UTCA

39

ÁNGYÁN JÁNOS

UTCA

40

ANIKÓ

UTCA

41

ANNA

UTCA

42

ANTAL

UTCA

43

ANTALMALOM

44

ANTÓNIA

UTCA

45

ÁNYOS PÁL

UTCA

46

APÁCA

UTCA


47

APÁCZAI CSERE JÁNOS

KÖRTÉR

48

APAFI

UTCA

49

APPONYI ALBERT

TÉR

50

ARADI VÉRTANÚK

ÚTJA

51

ARANY JÁNOS

UTCA

52

ARANYHEGYI

DŰLŐ

53

ARÁNYOSI

ÚT

54

ARANYOSKÚT

TÉR

55

ARANYVESSZŐ

UTCA

56

ARASZ

UTCA

57

ÁRNYAS

LIGET

58

ÁRNYAS

ÚT

59

ÁROK

DŰLŐ

60

ÁRPA

UTCA

61

ÁRPÁD

UTCA

62

ÁRPÁDTETŐ

63

ÁRVÁCSKA

UTCA

64

ÁSZOK

DŰLŐ

65

ASZÚ

DŰLŐ

66

ÁTÉRŐ

UTCA

67

ATHINAY

UTCA

68

ÁTJÁRÓ

ÚT

69

ATLÉTA

UTCA

70

ÁTLÓS

KÖZ

71

ATTILA

UTCA

72

AURÓRA

UTCA

73

AVAR

UTCA

74

B.

UTCA

75

BABITS MIHÁLY

UTCA

76

BACSÓ BÉLA

UTCA

77

BAGOLY

DŰLŐ

78

BAJCSY-ZSILINSZKY

UTCA

79

BAJMI

DŰLŐ

80

BAJMI

KÖZ

81

BAJMI-TETŐ

DŰLŐ

82

BAJNOK

UTCA

83

BAJOR

UTCA

84

BAKTERKERT

DŰLŐ

85

BALASSA BÁLINT

UTCA

86

BALÁZSMALOM

87

BÁLICS

DŰLŐ

88

BÁLICSI

ÚT

89

1-27; 2-20

90

22-től és 29-től végig

91

BÁLICS-TETŐ

DŰLŐ

92

BALTIKA

UTCA

93

BÁNKI DONÁT

ÚT

94

BÁNOM

KÖZ

95

BÁNOMI

ÚT

96

BÁNYA

UTCA

97

BÁNYÁSZ

UTCA

98

BÁNYÁSZ VÉRTANÚK

ÚTJA

99

BÁNYAVASÚT

UTCA

100

BARACKOS

KÖZ

101

BARACKOS

ÚT

102

BARACKVIRÁG

UTCA

103

BÁRÁNY

TETŐ

104

BÁRÁNY

ÚT

105

BARANYA

UTCA

106

BARANYAVÁR

UTCA

107

BARÁT

KÖZ

108

BARÁTSÁG

UTCA

109

BARÁTÚR

UTCA

110

BARÁZDA

KÖZ

111

BARÁZDA

UTCA

112

BARBAKÁN

KERT

113

BARBAKÁN

TÉR

114

BARKA

UTCA

115

BÁRTFA

UTCA

116

BARTÓK BÉLA

UTCA

117

BASAMALOM

DŰLŐ

118

BASAMALOM

ÚT

119

BÁSTYA

UTCA

120

BÁTHORY

UTCA

121

BATIFEJTŐ

UTCA

122

BATSÁNYI

UTCA

123

BATTHYÁNY

UTCA

124

BÁZIS

KÖZ

125

BÁZIS

ÚT

126

BÉKE

UTCA

127

BÉLA

UTCA

128

BENCZE JÓZSEF

UTCA

129

BENCZÚR

UTCA

130

BENKE

DŰLŐ

131

BERCSÉNYI

UTCA

132

BEREK

SÉTÁNY

133

BEREK

UTCA

134

BÉRI BALOGH ÁDÁM

UTCA

135

BERKENYÉS

UTCA

136

BERZE NAGY JÁNOS

UTCA

137

BERZSENYI DÁNIEL

UTCA

138

BESENYŐ

UTCA

139

BESSENYEI

UTCA

140

BETHLEN GÁBOR

UTCA

141

BÍBIC

DŰLŐ

142

BIHARI JÁNOS

UTCA

143

BIMBÓ

UTCA

144

BITTNER ALAJOS

ÚT

145

BLAHA LUJZA

UTCA

146

BÓBITA

UTCA

147

BOCSKAI

UTCA

148

BOCSKOR

DŰLŐ

149

BODORMÁN

ÚT

150

BODZÁS

KÖZ

151

BOGÁDI

ÚT

152

BOGÁNCS

DŰLŐ

153

BOGÁR

DŰLŐ

154

BOGÁR

UTCA

155

BOGLÁRKA

UTCA

156

BOJTÁR

UTCA

157

BÓKAI JÁNOS

UTCA

158

BOKÁLY

DŰLŐ

159

BOKOR

UTCA

160

BOKRÉTA

UTCA

161

BOLDIZSÁR

UTCA

162

BOLDOG ÖZSÉB

UTCA

163

BOLDOGASSZONYVÖLGY

164

BOLGÁR

KÖZ

165

BOLTÍV

KÖZ

166

BOLYAI FARKAS

UTCA

167

BOLYGÓ

UTCA

168

BOR

UTCA

169

BORÁSZ

DŰLŐ

170

BORBÁLATELEP

171

BORMÉRŐ

DŰLŐ

172

BORNEMISSZA GERGELY

UTCA

173

BORÓKA

DŰLŐ

174

BOROS

UTCA

175

BOROS ISTVÁN

UTCA

176

BOROSTYÁN

UTCA

177

BORZ

DŰLŐ

178

BOSNYÁK

UTCA

179

BOSZORKÁNY

ÚT

180

BOTOND

UTCA

181

BÓZSA ISTVÁN

UTCA

182

BÖCK JÁNOS

UTCA

183

BRASSÓ

UTCA

184

BREUER MARCELL

SÉTÁNY

185

BRÓDY SÁNDOR

UTCA

186

BUDAI NAGY ANTAL

UTCA

187

BUDAI VÁM

188

BUDAY DEZSŐ

UTCA

189

BULGÁR

UTCA

190

BÚZA

TÉR

191

BÚZABERKI

DŰLŐ

192

BÚZAKALÁSZ

UTCA

193

BÚZAVIRÁG

UTCA

194

BUZSÁKI IMRE

UTCA

195

BÜKKÖS-TETŐ

196

C.

UTCA

197

CASSIAN

UTCA

198

CIKK-CAKK

UTCA

199

CINCÉR

DŰLŐ

200

CINEGE

DŰLŐ

201

CINKA PANNA

UTCA

202

CINKE

DŰLŐ

203

CIRFANDLI

UTCA

204

CISZTERCI

KÖZ

205

CITROM

UTCA

206

CORVIN

UTCA

207

CZERÉKVÖLGY

208

CZINDERI

UTCA

209

CSABA

UTCA

210

CSÁKÁNY

UTCA

211

CSALOGÁNY

DŰLŐ

212

CSALOGÁNY

UTCA

213

CSAP

DŰLŐ

214

CSAP

KÖZ

215

CSAP

UTCA

216

CSAPÓ JÁNOS

UTCA

217

CSÁRDA

UTCA

218

CSARNOK-KÖZ

219

CSEKEY ISTVÁN

UTCA

220

CSEMETE

ÁTJÁRÓ

221

CSEND

UTCA

222

CSENGŐ

UTCA

223

CSERALJA

DŰLŐ

224

CSERALJA

UTCA

225

CSERBOKROS

DŰLŐ

226

CSEREBOGÁR

DŰLŐ

227

CSEREBOGÁR

KÖZ

228

CSERESZNYÉS

KÖZ

229

CSERESZNYÉS

ÚT

230

CSERFA

KÖZ

231

CSERFA

UTCA

232

CSERGE

DŰLŐ

233

CSERKÚTI

ÚT

234

CSERZŐ

KÖZ

235

CSIKOR KÁLMÁN

UTCA

236

CSILLAG

KÖZ

237

CSILLAG

UTCA

238

CSILLAGVIRÁG

UTCA

239

CSILLE-KÖZ

240

CSIPERKE

UTCA

241

CSIPKE

UTCA

242

CSOBOLYÓ

DŰLŐ

243

CSÓK ISTVÁN

UTCA

244

CSÓKA

DŰLŐ

245

CSOKONAI

UTCA

246

CSONTOS

DŰLŐ

247

CSONTVÁRY

UTCA

248

CSORONIKA

DŰLŐ

249

CSORTOS GYULA

UTCA

250

CSÓSI

UTCA

251

CSÖPP

UTCA

252

CSURGÓ

DŰLŐ

253

CSURGÓ

KÖZ

254

CSURGÓ-TETŐ

DŰLŐ

255

D.

UTCA

256

DAGÁLY

UTCA

257

DAMJANICH

UTCA

258

DANITZ

PUSZTA

259

DANKÓ PISTA

UTCA

260

DARÁZS

DŰLŐ

261

DÁRDA

UTCA

262

DARU

DŰLŐ

263

DEÁK FERENC

UTCA

264

DEBRECENI MÁRTON

UTCA

265

DÉLIBÁB

UTCA

266

DEMOKRÁCIA

UTCA

267

DENEVÉR

DŰLŐ

268

DERÉK-RÉTI

ÚT

269

DERKOVITS

UTCA

270

DERŰS

KÖZ

271

DERŰS

UTCA

272

DIÁNA

TÉR

273

DIJASNYEREG

ÚT

274

DIÓFA

UTCA

275

DIÓS

DŰLŐ

276

DIÓSI

ÚT

277

DISCHKA GYŐZŐ

UTCA

278

DITZ-MALOM

UTCA

279

DOBÓ ISTVÁN

UTCA

280

DOBÓ KATALIN

UTCA

281

DOBOGÓ

DŰLŐ

282

DOHÁNY

UTCA

283

DÓM

TÉR

284

DOMB

UTCA

285

DOMBAY JÁNOS

UTCA

286

DOMINIKA

UTCA

287

DOMONKOS

UTCA

288

DONÁTUS

KÖZ

289

DONÁTUSI

ÚT

290

DONGÓ

DŰLŐ

291

DÓRA

UTCA

292

DÓZSA GYÖRGY

UTCA

293

DÖMÖRKAPUI

TURISTAHÁZ

294

DÖMÖRKAPUI

ÚT

295

DUGONICS

UTCA

296

DULIMÁN

DŰLŐ

297

DZSÁMI

UTCA

298

ÉDESANYÁK

ÚTJA

299

EDISON

UTCA

300

ÉGER

KÖZ

301

ÉGERVÖLGY

302

38

303

ÉGETT-HEGYI

ÚT

304

EGRES

UTCA

305

EGRESSY

UTCA

306

EGYENLŐSÉG

KÖZ

307

EGYENLŐSÉG

UTCA

308

EGYETEM

UTCA

309

ELÁGAZÓ

ÚT

310

ÉLES

DŰLŐ

311

ELŐD

UTCA

312

ENDRE

UTCA

313

ENDRESZ GYÖRGY

UTCA

314

ENGEL JÁNOS JÓZSEF

UTCA

315

ENYEZD

ÚT

316

EOZIN

UTCA

317

EÖTVÖS

UTCA

318

EPER

UTCA

319

EPERFÁS

ÚT

320

EPERJES

UTCA

321

ÉPÍTŐK

ÚTJA

322

EPRES

KÖZ

323

ÉRCBÁNYÁSZ

UTCA

324

CSORBA GYŐZŐ 39

UTCA

325

ERDÉLY

UTCA

326

ERDÉSZ

KÖZ

327

ERDÉSZ

UTCA

328

ERDŐALJA

UTCA

329

ERIKA

UTCA

330

ERKEL FERENC

UTCA

331

ERRETH LAJOS

UTCA

332

ERZSÉBET

UTCA

333

EST

UTCA

334

ÉSZAKMEGYER

DŰLŐ

335

ESZE TAMÁS

UTCA

336

ESZÉK

UTCA

337

ESZPERANTÓ

UTCA

338

ESZTERGÁLYOS JÁNOS

UTCA

339

ESZTERGÁR LAJOS

UTCA

340

ETELKA

UTCA

341

EURÓPA

TÉR

342

ÉVA

UTCA

343

EZERJÓ

DŰLŐ

344

EZIS

UTCA

345

FÁBIÁN BÉLA

KÖZ

346

FÁBIÁN BÉLA

UTCA

347

FÁCÁN

DŰLŐ

348

FAGYAL

UTCA

349

FAGYÖNGY

UTCA

350

FAISKOLA

UTCA

351

FAKOPÁCS

KÖZ

352

FALUDI FERENC

UTCA

353

FARKAS ISTVÁN

UTCA

354

FÁTYOL

UTCA

355

FÁY ANDRÁS

UTCA

356

FAZEKAS MIHÁLY

UTCA

357

FECSKE

DŰLŐ

358

FEHÉRHEGYI

ÚT

359

FEHÉRKUTI

TURISTAHÁZ

360

FEITIG IMRE

UTCA

361

FEJÉR LIPÓT

UTCA

362

FEJLŐDÉS

UTCA

363

FEKETE

UTCA

364

FEKETEGYÉMÁNT

TÉR

365

FEKETERIGÓ

UTCA

366

FELHŐ

UTCA

367

FELLBACH

TÉR

368

FELLBACH

UTCA

369

FELSŐ

UTCA

370

FELSŐBALOKÁNY

UTCA

371

FELSŐGYÜKÉSI

ÚT

372

FELSŐHAVI

DŰLŐ

373

FELSŐHAVI

UTCA

374

FELSŐ-HOMOK

DŰLŐ

375

FELSŐMAKÁR

DŰLŐ

376

FELSŐMALOM

UTCA

377

FELSŐVÁMHÁZ

UTCA

378

FENYER

DŰLŐ

379

FÉNYES

UTCA

380

FENYŐ

UTCA

381

FENYVES

SOR

382

FERENC

UTCA

383

FERENCESEK

UTCÁJA

384

1-től végig

385

2-től végig

386

FÉSÜS

UTCA

387

FINN

UTCA

388

FISCHER BÉLA

UTCA

389

FLÓRIÁN

TÉR

390

FLÓRIÁN

UTCA

391

FOGADÓ

UTCA

392

FOGARAS

UTCA

393

FOGOLY

DŰLŐ

394

FORBÁT ALFRÉD

UTCA

395

FORDULÓ

KÖZ

396

FORRÁS

DŰLŐ

397

FOSZTÓ-VÖLGYI

ÚT

398

TÉR

399

UTCA

400

FÖLDES FERENC

UTCA

401

FÖLDMŰVES

UTCA

402

FRANCIA

UTCA

403

FÜGE

DŰLŐ

404

FÜLEMÜLE

UTCA

405

FÜLEP LAJOS

UTCA

406

FÜRDŐ

UTCA

407

FÜRJ

UTCA

408

FÜRKÉSZ

DŰLŐ

409

FÜRT

DŰLŐ

410

FÜRTÖSKE

UTCA

411

FÜST

UTCA

412

FÜVÉSZKERT

ÚT

413

FÜZES

DŰLŐ

414

FŰZFA

UTCA

415

GABONA

UTCA

416

GÁBOR

UTCA

417

GÁBOR ÁRON

UTCA

418

GADÓ

UTCA

419

GALAGONYA

DŰLŐ

420

GALAMB

UTCA

421

GÁLIC

DŰLŐ

422

GALILEI

UTCA

423

GARAY

UTCA

424

GARÁZS

UTCA

425

GÁRDONYI GÉZA

UTCA

426

GÁSPÁR

UTCA

427

GÁT

UTCA

428

GÁTALJAI

UTCA

429

GEBAUER ERNŐ

UTCA

430

GÉM

UTCA

431

GERBERA

UTCA

432

GERENDELY

ÚT

433

GERGELY

UTCA

434

GERLE

UTCA

435

GESZTENYÉS

DŰLŐ

436

GESZTENYÉS

UTCA

437

GÉZA

UTCA

438

GILICE

SOR

439

GIZELLA

UTCA

440

GOLDMARK KÁROLY

UTCA

441

GÓLYA

DŰLŐ

442

GOMBA

UTCA

443

HAMERLI IMRE 40

UTCA

444

GOSZTONYI GYULA

UTCA

445

GÖDÖR

UTCA

446

GÖDRÖS

DŰLŐ

447

GÖRBE

DŰLŐ

448

GÖRGEY ARTÚR

UTCA

449

GRAZ

TÉR

450

GRŐBEL EMIL

UTCA

451

GUBACS

UTCA

452

GUBÉR

KÖZ

453

GYAKORLÓ

UTCA

454

GYÁR

UTCA

455

GYEP

DŰLŐ

456

GYÍK

UTCA

457

GYOPÁR

UTCA

458

GYÖNGY

UTCA

459

GYÖNGYÖS

UTCA

460

GYÖNGYÖSCSÁRDA

461

GYÖNGYÖSI ISTVÁN

UTCA

462

GYÖNGYVIRÁG

UTCA

463

GYÖRGY

UTCA

464

GYÖRGY-AKNA

465

GYÖRGYTELEP

466

GYULA

UTCA

467

GYULAI PÁL

UTCA

468

GYÜKÉS

KÖZ

469

GYÜMÖLCS

UTCA

470

HAAS MIHÁLY

TÉR

471

HADIK ANDRÁS

UTCA

472

HAJADON

UTCA

473

HAJLAT

UTCA

474

HAJNAL

UTCA

475

HAJNALKA

UTCA

476

HAJNÓCZY

ÚT

477

HAL

TÉR

478

HAL JÓZSEF

UTCA

479

HALADÁS

UTCA

480

HALÁSZ

UTCA

481

HAMVAS

UTCA

482

HANGYA

DŰLŐ

483

HANNEBECK FRIGYES

UTCA

484

HARANGLÁB

UTCA

485

HARANGÖNTŐ

UTCA

486

HARANGSZÓ

UTCA

487

HARANGVIRÁG

UTCA

488

HARGITA

UTCA

489

HARIS

KÖZ

490

HARKÁLY

DŰLŐ

491

HÁRMASHEGY

UTCA

492

HARMAT

KÖZ

493

HÁROMSZÖGI

UTCA

494

HÁRSFA

ÚT

495

1-től végig

496

2-től végig

497

HATÁR

UTCA

498

HATÁRŐR

UTCA

499

HATHÁZ

UTCA

500

HATTYÚ

UTCA

501

HAVAS

UTCA

502

HAVI-HEGYI

ÚT

503

HÁZGYÁR

UTCA

504

HÉBÉR

KÖZ

505

HEGEDŰS JÁNOS

UTCA

506

HEGEDÜS MIHÁLY

UTCA

507

HEGYALJA

UTCA

508

HEGYES

KÖZ

509

HEGYMEG

DŰLŐ

510

HEGY-MEZŐI

ÚT

511

HEIM PÁL

UTCA

512

HÉJA

DŰLŐ

513

HENGERMALOM

UTCA

514

HÉRICS

DŰLŐ

515

HERMAN OTTÓ

UTCA

516

HETESI

KÖZ

517

HÉTVEZÉR

UTCA

518

HIDEG-VÖLGYI

ÚT

519

HIRDI

ÚT

520

HIRDI ZÁRTKERT (VÖRÖSHEGY)

521

HOLD

UTCA

522

HOLLÓ

DŰLŐ

523

HOMOK

UTCA

524

HOMOKBÁNYA

525

HOMOKGÖDÖR

DŰLŐ

526

HOMOKKŐ

UTCA

527

HOMOKTETŐ

UTCA

528

HOMOKVÖLGY

UTCA

529

41

530

HONVÉD

TÉR

531

HONVÉD

UTCA

532

HORDÓS

DŰLŐ

533

HORGAS

UTCA

534

42

535

HÓRUKK-DOMB

536

HORVÁT-FÖLDI

DŰLŐ

537

HOSSZÚ-FÖLDI

UTCA

538

HÓVIRÁG

UTCA

539

HŐGYES ENDRE

UTCA

540

HŐSÖK

TERE

541

HUBA

UTCA

542

HUN

UTCA

543

HUNGÁRIA

UTCA

544

HUNYADI JÁNOS

UTCA

545

1-9-ig és 2-8-ig

546

11-től és 10-től végig

547

HUROK

UTCA

548

HUSZÁR

UTCA

549

HŰVÖS

UTCA

550

IBOLYA

UTCA

551

IDŐJÓS

ÚT

552

MARTYN FERENC 43

UTCA

553

IFJÚSÁG

ÚTJA

554

IGLÓ

UTCA

555

IGNÁC

UTCA

556

II. JÁNOS PÁL

ÚT

557

IJÁSZ

UTCA

558

ILONA

UTCA

559

ILLYÉS GYULA

ÚT

560

INDÁS

KÖZ

561

INDÓHÁZ

TÉR

562

IPAR

UTCA

563

IPAROS

UTCA

564

IPARSZIGET

UTCA

565

IRGALMASOK

UTCÁJA

566

IRINYI JÁNOS

UTCA

567

IRMA

UTCA

568

ISKOLA-KÖZ

569

ISTVÁN

UTCA

570

ISTVÁN-

AKNA

571

IZABELLA

UTCA

572

JÁCINT

UTCA

573

JAKABHEGYI

ÚT

574

1-17-ig; 2-14-ig

575

19-től és 16-tól végig

576

JÁNOS

UTCA

577

JANUS PANNONIUS

UTCA

578

JÁSZ

UTCA

579

JÁSZAI MARI

UTCA

580

JÁZMIN

UTCA

581

JEDLIK ÁNYOS

UTCA

582

JEGENYÉS

UTCA

583

JOGÁSZ

UTCA

584

JÓKAI

TÉR

585

JÓKAI

UTCA

586

1-25; 2-10-ig

587

27-37.; 43-tól végig

588

12-től végig; 39-től 41-ig

589

JONATÁN

KÖZ

590

JÓSZERENCSE

UTCA

591

JÓZSEF

UTCA

592

JÓZSEF ATTILA

TÉR

593

JÓZSEF ATTILA

UTCA

594

JÓZSEFHÁZA (ISTVÁN III. AKNA)

595

JUHÁSZ GYULA

TÉR

596

JUHÁSZ GYULA

UTCA

597

JÚLIA

UTCA

598

JURISICS MIKLÓS

UTCA

599

KACS

DŰLŐ

600

KACSÓH PONGRÁC

UTCA

601

KACSOLÓ

DŰLŐ

602

KAFFKA MARGIT

UTCA

603

KAKUKK

UTCA

604

KÁLMÁN

UTCA

605

KÁLVÁRIA

UTCA

606

KÁLVIN

UTCA

607

KAMILLA

KÖZ

608

KAMILLA

UTCA

609

KANDÓ KÁLMÁN

UTCA

610

KANIZSAI DOROTTYA

ÚT

611

44

612

KANYAR

UTCA

613

KÁPA

KÖZ

614

KÁPOLNA

DOMB

615

KÁPOLNA

TÉR

616

KAPOSVÁRI

ÚT

617

KÁPOSZTÁSVÖLGYI

ÚT

618

KÁPTALAN

UTCA

619

KAPTATÓ

UTCA

620

KAPU

DŰLŐ

621

KAPU

KÖZ

622

KARANCS

UTCA

623

KARDOS

ÚT

624

KARDOS ÚTI

MENEDÉKHÁZ

625

KARÓ

DŰLŐ

626

KAROLINA

UTCA

627

KÁROLY

TÉR

628

KÁROLY

UTCA

629

KARSZTOS

DŰLŐ

630

KARVALY

DŰLŐ

631

KASSA

UTCA

632

KASSÁK LAJOS

UTCA

633

KASTÉLY

UTCA

634

KATALIN

UTCA

635

KATONA JÓZSEF

UTCA

636

KATUS

UTCA

637

KAVICSOS

ÚT

638

KAZINCZY

UTCA

639

KECSKE-DOMB

640

KEDVES

UTCA

641

KELETI

SOR

642

KELETI KŐHID

DŰLŐ

643

KELLER JÁNOS

UTCA

644

KÉMÉNDI

SOR

645

KEMÉNY ZSIGMOND

UTCA

646

KENDERFONÓ

UTCA

647

KENDERFÖLD

UTCA

648

KÉNES

ÚT

649

KERÉKHEGYI

ÚT

650

KERÉNYI KÁROLY

UTCA

651

KERT

UTCA

652

KERTES

DŰLŐ

653

KERTÉSZ

UTCA

654

KERTSZÉLI

ÚT

655

KERTVÁROS

UTCA

656

KERÜLŐ

ÚT

657

KESKENY

DŰLŐ

658

KESZEG

SOR

659

KESZÜI

ÚT

660

KÉTÁGÚ

UTCA

661

KÍGYÓ

UTCA

662

KILINCS

UTCA

663

KINCSES

ÚT

664

KINIZSI

UTCA

665

KIRÁLY

UTCA

666

1-51; 2-48-ig

667

50-től és 53-tól végig

668

KIS

UTCA

669

KISBALOKÁNY

DŰLŐ

670

KISBIRTOK

DŰLŐ

671

KISBOLDOGASSZONY

UTCA

672

KISDEINDOL

DŰLŐ

673

KISDEINDOL

KÖZ

674

KISDEINDOL

TETŐ

675

KISDEINDOL HEGYHÁT

DŰLŐ

676

KISDEINDOL HEGYHÁT

KÖZ

677

KISDEINDOLI

ÚT

678

KISFALUDY SÁNDOR

UTCA

679

KISFLÓRIÁN

UTCA

680

KISHEGYI

DŰLŐ

681

KISKERTI

DŰLŐ

682

KISKŐSZEG

UTCA

683

KIS-KÖVES

DŰLŐ

684

KIS-KÖZ

685

KISLŐTÉR

UTCA

686

KIS-MÁLI

ÚT

687

KISMÉLYVÖLGY

DŰLŐ

688

KISMÉLYVÖLGY-HEGYHÁT

DŰLŐ

689

KISPIRICSIZMA

DŰLŐ

690

KISPOSTAVÖLGY

TETŐ

691

KISPOSTAVÖLGYI

ÚT

692

KIS-RÉTI

ÚT

693

KISS ERNŐ

UTCA

694

KISS JÁNOS

UTCA

695

KISS JÓZSEF

UTCA

696

KISSZKÓKÓ

DŰLŐ

697

KLAPKA

UTCA

698

KLEBELSBERG KUNO

SÉTÁNY

699

KLIMÓ GYÖRGY

UTCA

700

KÓCZIÁN SÁNDOR

UTCA

701

KÓCSAG

KÖZ

702

KÓCSAG

UTCA

703

KODÁLY ZOLTÁN

UTCA

704

KODÓ

DŰLŐ

705

KODOLÁNYI JÁNOS

UTCA

706

KOKSZ

UTCA

707

KOLLER

UTCA

708

KOLÓNIA

UTCA

709

KOLOZSVÁR

UTCA

710

KOMA

DŰLŐ

711

KOMJÁT ALADÁR

UTCA

712

KOMLÓI

ÚT

713

71-től és 60-tól végig

714

1-69-ig és 2-58-ig

715

KOPÁCS

UTCA

716

KÓRHÁZ

TÉR

717

KÓRHÁZ

UTCA

718

KORMOSKŐSOR

719

KORSÓ

DŰLŐ

720

KORSÓ

UTCA

721

KOSÁRTANYA

722

KÓSAVÖLGYI

ÚT

723

KOSSUTH

TÉR

724

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

UTCA

725

KOTYOGÓ

DŰLŐ

726

KOVÁCS BÉLA

UTCA

727

KOVÁCSTELEPI

SPORTPÁLYA

728

KŐBÁNYA

DŰLŐ

729

KŐBÁNYA

UTCA

730

KŐHÍD

TÉR

731

KÖKÉNYES

KÖZ

732

KÖKÉNYI

ÚT

733

KÖKÉNYPUSZTA

734

KÖKÖRCSIN

DŰLŐ

735

KÖLCSEY FERENC

UTCA

736

KÖNYÖK

UTCA

737

KÖRMÖCZ

UTCA

738

KÖRÖMVIRÁG

UTCA

739

KŐRÖS

UTCA

740

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR

UTCA

741

KÖRTÉS

KÖZ

742

KÖVES

KÖZ

743

KÖVES-FÖLDI

ÚT

744

KÖVESHEGY

UTCA

745

KŐVIRÁG

UTCA

746

KÖZÉPDEINDOL

KÖZ

747

KÖZÉPDEINDOL-HEGYHÁT

ÚT

748

KÖZÉPDEINDOLI

ÚT

749

KÖZÉPGYÜKÉSI

ÚT

750

KÖZÉP-HEGY

DŰLŐ

751

KÖZÉPMAKÁR

DŰLŐ

752

KÖZRAKTÁR

UTCA

753

KÖZTÁRSASÁG

TÉR

754

KRISZTINA

TÉR

755

KRÚDY GYULA

UTCA

756

KUKORICA

DŰLŐ

757

KULCSOS

CSÁRDA

758

KULTÚRHÁZ

UTCA

759

KUN

UTCA

760

KUNKORI

KÖZ

761

KÚT

UTCA

762

KUTAS

KÖZ

763

KUTATÓ

DŰLŐ

764

KUVIK

KÖZ

765

KÜLTELEK

766

KÜRT

UTCA

767

LAHTI

UTCA

768

LAJKÓ

KÖZ

769

LÁMPÁSVÖLGYI

ÚT

770

LÁNC

UTCA

771

LANKÁS

ÚT

772

LAPISI

ÚT

773

LASKÓ

UTCA

774

LÁSZLÓ

UTCA

775

LAUFER

DŰLŐ

776

LÁZÁR VILMOS

UTCA

777

LEGÉNY

UTCA

778

LÉGSZESZGYÁR

UTCA

779

LEHEL

UTCA

780

LEJTŐ

DŰLŐ

781

LENKE

UTCA

782

LEPKE

DŰLŐ

783

LEVENDULA

UTCA

784

LIGET

UTCA

785

LILIOM

UTCA

786

LISZT FERENC

UTCA

787

LITTKE JÓZSEF

UTCA

788

LIVIA

UTCA

789

LÓCI

UTCA

790

LOKOMOTÍV

UTCA

791

LOMB

UTCA

792

LOSONC

UTCA

793

LOTZ KÁROLY

UTCA

794

LOVARDA

UTCA

795

LOVÁSZ PÁL

TÉR

796

LŐCSE

UTCA

797

LŐTÉR

DŰLŐ

798

LŐTÉR

UTCA

799

LUCERNÁS

ÚT

800

LUGOS

UTCA

801

LYCEUM

UTCA

802

M.

UTCA

803

MADÁCH IMRE

UTCA

804

MADARÁSZ VIKTOR

UTCA

805

MADAS JÓZSEF

UTCA

806

MAGASLATI

ÚT

807

MAGTÁR

UTCA

808

MAGYAR

UTCA

809

MAGYAR LAJOS

UTCA

810

MAGYAROSKA

DŰLŐ

811

MAGYARÜRÖGI

ÚT

812

1-től végig és 2-44-ig

813

46-tól végig

814

MAJOR

UTCA

815

MAJOROSSY IMRE

UTCA

816

1-21 és 2-16-ig

817

23-tól és 18-tól végig

818

MAJTÉNYI FERENC

UTCA

819

MÁJUS 1.

UTCA

820

45

821

MAKÁR-TETŐ

DŰLŐ

822

MAKAY ISTVÁN

ÚT

823

MAKKOS

DŰLŐ

824

MAKRA

DŰLŐ

825

MAKRA-TETŐ

DŰLŐ

826

MÁLADÓ

UTCA

827

MALÉTER PÁL

ÚT

828

MÁLNA

UTCA

829

MALOM-CSERI

ÚT

830

MÁLOM-HEGYI

ÚT

831

MÁLOMI

ÚT

832

MALOMVÖLGY

833

MALOMVÖLGYI

ÚT

834

MÁLYVA

UTCA

835

MAMUT

DŰLŐ

836

MANDULA

UTCA

837

MANDULÁS

KÖZ

838

MÁNFAI

DŰLŐ

839

MARGIT

UTCA

840

MÁRIA

DŰLŐ

841

MÁRIA

KÖZ

842

MÁRIA

UTCA

843

MAROSVÁSÁRHELY

ÚT

844

MÁRTÍROK

ÚTJA

845

MÁRTON

UTCA

846

MATAKOVITS

UTCA

847

MATHEOVITS FERENC

ÚT

848

MÁTYÁS FLÓRIÁN

TÉR

849

MÁTYÁS KIRÁLY

UTCA

850

MÁZSAHÁZ

UTCA

851

MECSEK

UTCA

852

MECSEKSZENTKÚT

853

MECSEKSZENTKÚT

ERDÉSZ-HÁZ

854

MÉCSES

UTCA

855

MÉCSVIRÁG

UTCA

856

MEGYE

KÖZ

857

MEGYE

UTCA

858

MEGYERI

TÉR

859

MEGYERI

ÚT

860

1-75 és 2-73

861

77-től és 72-től végig

862

MEGGYES

KÖZ

863

MEGGYFA

UTCA

864

MELEGMÁNYI

ÚT

865

MELINDA

PARK

866

MELINDA

UTCA

867

MÉLYÚT

DŰLŐ

868

MENTA

DŰLŐ

869

MENTA-KÖZ

870

MENYHÉRT

UTCA

871

MEREDEK

DŰLŐ

872

MEREDEK

KÖZ

873

MÉRLEG

UTCA

874

MÉRŐ

KÖZ

875

MESTER

UTCA

876

MESZES

DŰLŐ

877

MÉSZKEMENCE

UTCA

878

MEZŐSZÉL

UTCA

879

MEZSGYE

DŰLŐ

880

MIHÁLY

UTCA

881

MIKES KELEMEN

UTCA

882

MIKLÓS

UTCA

883

MIKOLAI

ÚT

884

MIKSZÁTH KÁLMÁN

UTCA

885

1-15-ig és 2-14-ig

886

17-től és 16-tól végig

887

MILÉVA

ÚT

888

MILINKÓ

DŰLŐ

889

MINDA

UTCA

890

MISINA

TETŐ

891

MOGYORÓS

KÖZ

892

MOHA

KÖZ

893

MOHÁCSI

ÚT

894

MÓKUS

UTCA

895

MONOSTOR

UTCA

896

MONYORÓSDI-KÚT

DŰLŐ

897

MÓRA FERENC

UTCA

898

MÓRÉ FÜLÖP

UTCA

899

MORGYÁNI

ÚT

900

MÓRICZ ZSIGMOND

TÉR

901

MÓRICZ ZSIGMOND

UTCA

902

MOTICSKA JÓZSEF

UTCA

903

MUNKÁCSY MIHÁLY

UTCA

904

MUNKÁD

ÚT

905

MURCI

DŰLŐ

906

MUROMI

ÚT

907

MUSKÁTLI

UTCA

908

MUSKOTÁLY

DŰLŐ

909

MUSKOTÁLY

UTCA

910

MUST

DŰLŐ

911

NÁDAS

DŰLŐ

912

NAGY FERENC

TÉR

913

NAGY IMRE

ÚT

914

NAGY JENŐ

UTCA

915

NAGY LAJOS

UTCA

916

NAGY LAJOS KIRÁLY

ÚTJA

917

8-tól és 9-től végig

918

2-6-ig és 1-7-ig

919

NAGYÁRPÁDI

ÚT

920

NAGYBALOKÁNY

DŰLŐ

921

NAGYBÁNYARÉTIVÖLGY

922

NAGY-BERKI

ÚT

923

NAGYDEINDOL-HEGYHÁT

DŰLŐ

924

NAGYDEINDOLI

UTCA

925

NAGYDEINDOL-KÖZ

DŰLŐ

926

NAGYDEINDOL-TETŐ

DŰLŐ

927

NAGYFLÓRIÁN

UTCA

928

NAGYHIDI

ÚT

929

NAGYKOZÁRI

ÚT

930

NAGY-MÁLI

ÚT

931

NAGYMEGYE

DŰLŐ

932

NAGYMESZES

DŰLŐ

933

NAGYPOSTAVÖLGY ALSÓ

934

NAGYPOSTAVÖLGYI

ÚT

935

NAGYRÉTI

ÚT

936

NAGYSZEBEN

UTCA

937

NAGYSZKÓKÓ

KÖZ

938

NAGYSZKÓKÓI

ÚT

939

NAGYVÁRAD

UTCA

940

NAGY-ZSEBEI

ÚT

941

NAP

UTCA

942

NAPKELET

UTCA

943

NAPOSDOMB

UTCA

944

NAPSUGÁR

UTCA

945

NAPVIRÁG

UTCA

946

NÁRCISZ

UTCA

947

NASPOLYA

UTCA

948

NEFELEJCS

UTCA

949

NEKTÁR

KÖZ

950

NÉMETH BÉLA

UTCA

951

NÉMETH LÁSZLÓ

UTCA

952

NÉMETH MÁRTON

UTCA

953

NEMZETŐR

UTCA

954

NENDTVICH ANDOR

ÚT

955

NEUMANN JÁNOS

UTCA

956

NEVELŐ

UTCA

957

NEVESINCS

UTCA

958

NÉVTELEN

UTCA

959

NYÁR

KÖZ

960

NYÁR

UTCA

961

NYÁRFA

UTCA

962

NYÁROS

UTCA

963

NYEST

DŰLŐ

964

NYÍL

KÖZ

965

NYÍL

UTCA

966

NYÍRFA

UTCA

967

NYOMDA

UTCA

968

NYUGATI IPARI

ÚT

969

NYUGATI KŐHID

DŰLŐ

970

NYÚL

UTCA

971

OLDAL

DŰLŐ

972

OLGA

UTCA

973

OPRIS PÉTER

TÉR

974

ORGONA

UTCA

975

OROM

KÖZ

976

OROM

UTCA

977

ORSOLYA

UTCA

978

ÓTEMETŐ

UTCA

979

ÓVODA

UTCA

980

ÖKÖRSZEM

DŰLŐ

981

ŐR-HEGYI

ÚT

982

ŐRMEZEI

ÚT

983

ÖRS

UTCA

984

ÖRVÖS

DŰLŐ

985

ŐSZIRÓZSA

UTCA

986

ŐZ

UTCA

987

ŐZGIDA

KÖZ

988

PAÁL LÁSZLÓ

UTCA

989

PACCA

DŰLŐ

990

PACSIRTA

UTCA

991

1-21-ig és 2-22-ig

992

23-tól és 24-től végig

993

PÁFRÁNY

UTCA

994

1-től végig

995

2-től végig

996

PAJTÁS

UTCA

997

PALA-KÖZ

998

PALAHEGY

UTCA

999

PÁLCA

UTCA

1000

PÁLMA

UTCA

1001

PÁLOS

DŰLŐ

1002

PANNÓNIA

UTCA

1003

PANORÁMA

DŰLŐ

1004

PANORÁMA

UTCA

1005

PAPKERT

UTCA

1006

PAPNÖVELDE

KÖZ

1007

PAPNÖVELDE

UTCA

1008

PARÁNY

UTCA

1009

PARCSIN

UTCA

1010

PARK

UTCA

1011

PARLAG

DŰLŐ

1012

PASCAL

UTCA

1013

PÁSZTOR-FÖLD

1014

PÁVA

DŰLŐ

1015

PÁZMÁNY PÉTER

UTCA

1016

PÁZSIT

UTCA

1017

PÉCHY BLANKA

TÉR

1018

PÉCSBÁNYATELEPI

ÚT

1019

PÉCSVÁRADI

ÚT

1020

27-től és 10-től végig

1021

1-25-ig 2-8-ig

1022

PÉK

SOR

1023

PELIKÁN

DŰLŐ

1024

PELLÉRDI

ÚT

1025

PÉLMONOSTOR

UTCA

1026

PERCZEL MIKLÓS

UTCA

1027

PERÉNYI

DŰLŐ

1028

PERÉNYI

UTCA

1029

PERGEKARLI

DŰLŐ

1030

PERNECKER ISTVÁN

UTCA

1031

PERR VIKTOR

UTCA

1032

PERSELY

ÚT

1033

PÉTER

UTCA

1034

PETŐFI

AKNA

1035

PETŐFI

UTCA

1036

29-től és 44-től végig

1037

1-27-ig és 2-42-ig

1038

46

1039

PICI

DŰLŐ

1040

PICI

KÖZ

1041

PICURKA

KÖZ

1042

PILLANGÓ

DŰLŐ

1043

PINCE

SOR

1044

PINCEMESTER

DŰLŐ

1045

PINCEMESTER

KÖZ

1046

PINCÉR

DŰLŐ

1047

PINTY

DŰLŐ

1048

PIPACS

UTCA

1049

PIPITÉR

ÚT

1050

PIROSKA

UTCA

1051

PITYÓKA

KÖZ

1052

PLATÁN

KÖZ

1053

PLATÁN

UTCA

1054

POLGÁRSZŐLŐ

UTCA

1055

POLLACK MIHÁLY

UTCA

1056

PÓR BERTALAN

UTCA

1057

PÓSA LAJOS

UTCA

1058

POSTAMESTER

UTCA

1059

POSTAVÖLGYI

ÚT

23741, 60546

1060

PRÉS

DŰLŐ

1061

PRÉSHÁZ

UTCA

1062

PUSKÁS TIVADAR

UTCA

1063

PUSKIN

TÉR

1064

PUSKIN

UTCA

1065

R.

UTCA

1066

RÁCVÁROS ELŐTT

EGYÉB

1067

RÁCVÁROSI

ÚT

1068

RADNICS

UTCA

1069

RADNÓTI MIKLÓS

UTCA

1070

RAKÉTA

UTCA

1071

RÁKÓCZI

ÚT

1072

1-től 67-ig

1073

52-től 80-ig

1074

2-től 50-ig

1075

69-től 79-ig

1076

RÁKOS LAJOS

UTCA

1077

RANGA LÁSZLÓ

ÚT

096, 6003, 059

1078

REGINA

UTCA

1079

REMÉNY

PUSZTA

1080

REMÉNY

UTCA

1081

REMETERÉTI

ÚT

1082

RENGETEG

UTCA

1083

REPKÉNY

DŰLŐ

1084

RÉT

UTCA

1085

RÉTSZÉL

UTCA

1086

REZEDA

DŰLŐ

1087

REZGŐ

UTCA

1088

RIBISZKE

DŰLŐ

1089

RIGÓ

UTCA

1090

RIGÓDER

ÚT

1091

RIGÓDERALJA

UTCA

1092

RIPPL RÓNAI

UTCA

1093

RIZLING

DŰLŐ

1094

RODOSTÓ

UTCA

1095

RÓKA

UTCA

1096

RÓKUS

SÉTÁNY

1097

RÓKUS

UTCA

1098

RÓKUSALJA

UTCA

1099

ROSTA

DŰLŐ

1100

ROZMARING

UTCA

1101

RÓZSA

UTCA

1102

RÓZSAHEGYI

ÚT

1103

RÓZSA-VÖLGYI

ÚT

1104

RÜCKER-AKNA

1105

S.

UTCA

1106

SÁFRÁNY

UTCA

1107

SALAKHEGYI

ÚT

1108

SÁNC

UTCA

1109

SÁNDOR

UTCA

1110

SÁRGARIGÓ

DŰLŐ

1111

SARKANTYÚ

UTCA

1112

SÁRKÁNYTOROK

1113

SARKOS

DŰLŐ

1114

SARLÓ

UTCA

1115

SÁRMÁNY

DŰLŐ

1116

SAROLTA

UTCA

1117

SÁRSOM-VÖLGY

1118

SAS

DŰLŐ

1119