Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 03. 09- 2023. 07. 06

Kétpó Község Önkormányzata


Képviselő-testületének


4/2015.(III.02.)


önkormányzati rendelete


Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről


Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről1 szóló 2014. évi C. törvény alapján – Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.


A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.


2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve:

-  részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:

            Arany János Általános Művelődési Központ

           

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény külön címet alkot.Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése


3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét - 2015. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét   87.466 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét  87.466 ezer forintban állapítja meg.I. A költségvetési bevételek


4. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.


5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott cím 2015. évi működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások


6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

                          Megnevezés                                                               e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:                         87.366

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                         33.342

- munkaadókat terhelő járulékok:                                  8.306

- dologi jellegű kiadások:                                            36.113

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       3.394

- speciális célú támogatások:                                          6.211(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.


(3) Az Önkormányzat költségvetési intézményei tervezett előirányzatait a 4-5. számú melléklet tartalmazza.


7. §  Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat 2015. évre nem tervez.
III. A költségvetési kiadások és bevételek8. § Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza.


9. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.


10. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 4-5. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az általános és céltartalék előirányzatok:

    - az önkormányzat tartaléka:  100  ezer forint, melyből:

- általános tartalék:  100 ezer forint,

- céltartalék                   0  ezer forint.


(3) Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett, felmerülő kiadások fedezetére, a Képviselő-testület határozata alapján használható fel.IV. A költségvetési létszámkeret


11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

-  7  fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

-  7  fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat létszámából az óvodai intézmény közalkalmazotti létszámát 4 főben határozza meg. Az intézmény a működéséhez közfoglalkoztatottat vehet igénybe. Az intézményvezető az intézmény működéséről gondoskodjon.(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 4-5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokI. Általános szabályok


12. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 500 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.


13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés vagy értékpapír vásárlás útján hasznosítja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.


14. § „Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 59.§ (1) bekezdése, továbbá a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXIX. Törvény 132. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt szerint az illetményalap 2015. évben 38.650 forint.”


II. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok


15. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre. Az előirányzat-módosítási javaslatot  a jegyző előkészítésében a polgármester terjeszti a képviselő-testületet elé. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.


(2) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthatnak végre. Az előirányzat-módosítási javaslatot az intézményvezető kérelme alapján a polgármester terjeszti a képviselő-testületet elé. A képviselő-testület a részben önállóan gazdálkodó intézmény előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.


16. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.


(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.


Záró rendelkezések


17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Kétpó, 2015. február 26.........................................................                                                                                     

                  polgármester                                                                      jegyző


                                                                     Ph.