Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019(V.31.)önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 07. 03

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete


Kétpó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról


Kétpó Község Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól1 szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdése alapján Kétpó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § A címrendet Kétpó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet határozza meg.


3.§[1]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-21. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:


  586 064 078

Ft

bevételi főösszeggel

331 723 020

Ft

kiadási főösszeggel

254 341 058

Ft

maradvánnyal


hagyja jóvá.

(2)A Képviselő-testület az Önkormányzat  2018. évi költségvetésének összevont mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3)A Képviselő-testület Kétpó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlegét 2.1. és a 2.2. számú mellékletek szerint, a fogadja el.

(4)A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi állami támogatások összegét a 3. melléklet alapján fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi és további évekre áthúzódó beruházási és felújítási kiadásai a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(6)A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2018. évben nyújtott működési és felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások, illetve önkormányzati kompenzációk és költségvetési támogatások mértékét a 5. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(7)A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2018. évben folyósított pénzbeli ellátási juttatásokat a 6. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(8)A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásösszetételét a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(9)A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 8. számú melléklete szerint fogadja el.


(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint, míg feladatonkénti megoszlását a 9.1-2 számú melléklet szerint fogadja el.


(11)A Képviselő-testület az Arany János Általános Művelődési Központ bevételeit forrásonként és kiadásait jogcímenként a 10. illetve 10.1 és 10.2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(12)A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási tervét havi bontásban a 11. számú melléklet szerint fogadja el.


(13)A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. éven nyújtott közvetett támogatásait a 12. számú melléklet szerint elfogadja.


(14)A Képviselő-testület az Önkormányzat az engedélyezett költségvetési létszámkeretét és a tényleges létszám alakulását 2018. évben a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2018. évi általános- és céltartalékainak előirányzatát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.


(16)A Képviselő-testület az Önkormányzatnak  2018. bázis évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a 15. számú melléklet szerint elfogadja.


(17)A Képviselő-testület az Önkormányzat által megkötött, több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek alakulását a 16. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(18)A Képviselő-testület az Önkormányzatnak  a stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a 353/2011 (XII.30) kormányrendelet szerint meghatározott saját bevétel alakulását a 17. számú melléklet szerint tudomásul veszi.


(19)A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési célú állományát a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(20)A Képviselő-testület az Önkormányzat  2018. évi maradvány kimutatását a 19. számú melléklet szerint tudomásul veszi.


(21)A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összevont zárszámadási mérlegét a 20. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(22)A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatását a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


4.-12.§[2]


13.§


Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét; hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.
Keresztes Péter Pál                                                                               Dr. Enyedi Mihály

polgármester                                                                                                     jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 11/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.06.28-tól

[2]

Hatályon kívül helyezte a 11/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2019.06.28.-tól

Mellékletek