Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020(VII.16.)önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 16

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2020.(VII.16.) számú önkormányzati rendelete


Kétpó Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján Kétpó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:


               1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.


2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-22. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:


492.257.312,- Ft bevétellel

369.138.686,- Ft kiadással

hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként; bevételeit forrásonként az 1.1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) Az önkormányzat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. és a 10. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(4) Az önkormányzat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveinek kormányzati funkciónkénti bevétel és kiadási tételeit a 9.1., 9.2., 10.1. és a 10.2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


               3. §

(1) Kétpó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összevont mérlegét a rendelet 1.1 melléklet tartalmazza.


(2) Kétpó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 1.2. melléklet részletezi.


(3) Kétpó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a működési célú és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlegét a rendelet 2.1. és a 2.2. mellékletek részletezik.


(4) Kétpó Község Önkormányzata 2019. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(6) Kétpó Község Önkormányzata 2019. évi kiemelt támogatásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.


(7) Kétpó Község Önkormányzata által 2019. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(8) Kétpó Község Önkormányzata 2019. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetételét a rendelet 7. melléklete részletezi.


(9) Kétpó Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a rendelet  8. melléklet e tartalmazza.


(10) Kétpó Község Önkormányzata 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete, a bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet 9.1 és 9.2. melléklete részletezi.


(11) Az Arany János Általános Művelődési Központ 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 10. melléklete, a bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet 10.1 és 10.2. melléklete részletezi.


(12) Kétpó Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


(13) Kétpó Község Önkormányzata által 2019. évben adott közvetett támogatások a rendelet 12. melléklete részletezi.


(14) Kétpó Község Önkormányzata 2019. évi engedélyezett létszámkeretét a rendelet 13. melléklete tartalmazza.


(15) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez. Ennek felhasználását a 14. melléklete tartalmazza.


(16) Kétpó Község Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a rendelet 15. melléklete tartalmazza.


(17) Kétpó Község Önkormányzata által megkötött többéves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratig a 16. melléklet tartalmazza.


(18) Kétpó Község Önkormányzata a saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 17. melléklete részletezi.


(19) Kétpó Község Önkormányzata a 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a rendelet 18. melléklete részletezi.


(20) Kétpó Község Önkormányzata 2019. évi maradvány kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.


(21) Kétpó Község Önkormányzata 2019. évi mérleg vagyonkimutatását a 20. melléklet tartalmazza.


(22) Kétpó Község Önkormányzata 2019. évi eredmény kimutatását a 21. melléklet tartalmazza.


(23) Kétpó Község Önkormányzata 2019. évi záró pénzkészletét a 22. melléklet részletezi.


4.§

Záró rendelkezések


(1)Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét; hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.Virágné Lukács Gabriella                                                                   Dr. Enyedi Mihály

           polgármester                                                                                          jegyző

Mellékletek