Kétpó Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Kétpó Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 10. 01

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről


(egységes szerkezetbe foglalva 12/2013.(IX.30.) rendelettel)


Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi  CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bek. b)  és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


I. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.


2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve:


a) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:

Arany János Általános Művelődési Központ

           

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény külön címet alkot.


II. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése


3.§ A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét - 2013. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét   344.688 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét  344.688 ezer forintban állapítja meg.[1]4.§ A költségvetési bevételek


(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott cím 2013. évi működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza.


5.§ A költségvetési kiadások


(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

                         

Megnevezés      e Ft


- Működési kiadások előirányzata összesen:                     127.768

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                       56.345

- munkaadókat terhelő járulékok:                              5.041

- dologi jellegű kiadások:                                            173.645

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                    10.974

- speciális célú támogatások:                                        25.583[2](2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.


(3) Az Önkormányzat költségvetési intézményei tervezett előirányzatait a 4-5. számú melléklet tartalmazza.


6. §  Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat 2013. évre nem tervez.


7. § A költségvetési kiadások és bevételek


(1) Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza.


(2)Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.


(3) A címek költségvetését feladatonként a 4-5. számú melléklet tartalmazza.


(4) Az általános és céltartalék előirányzatok:

    - az önkormányzat tartaléka: 100  ezer forint, melyből:

- általános tartalék:   100 ezer forint,

- céltartalék                  0 forint.[3]


(5) Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett, felmerülő kiadások fedezetére, a Képviselő-testület határozata alapján használható fel.


8.§  A költségvetési létszámkeret


(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:


a)11  fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

b)11  fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg.


(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 4-5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.III. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


 Általános szabályok


9. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 200 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.


10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés vagy értékpapír vásárlás útján hasznosítja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.


11. § „Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény 53.§ (1) bekezdése, továbbá a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXIX. Törvény 132. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt szerint az illetményalap 2013. évben 38.650 forint.”


Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok


12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre. Az előirányzat-módosítási javaslatot  a jegyző előkészítésében a polgármester terjeszti a képviselő-testületet elé. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.


(2) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthatnak végre. Az előirányzat-módosítási javaslatot az intézményvezető kérelme alapján a polgármester terjeszti a képviselő-testületet elé. A képviselő-testület a részben önállóan gazdálkodó intézmény előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.


13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.


(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.


Záró rendelkezések


14. § (1) Ez a rendelet a közzétételt követő napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Boldog István            .                                                                                     Dr. Szűcs Attila

polgármester                                                                                                 jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került a Község hirdetőtábláján 2013. szeptember 30-án.                                                                                                                             Dr. Szűcs Attila                                                                                                                            jegyző[1] A rendelet 3.§ -át módosította 12/2013.(IX.30.) rendelet 3.§-a.

[2] A rendelet 5.§(1) bekezdését  módosította 12/2013.(IX.30.) rendelet 5.§ (1) bekezdése

[3] A rendelet 7.§(4) bekezdését  módosította 12/2013.(IX.30.) rendelet 7.§ (4) bekezdése.