Kétpó község képviselő testületének 9/2015(IV.30..)

Az önkormányzat 2014. évi beszámolójáról.

Hatályos: 2015. 04. 30

Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének

9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete


Az önkormányzat 2014. évi beszámolójáról.


Kétpó Község Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól1 szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.


2. § A címrendet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet határozza meg.


3.§ (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról az 1-10 mellékletben foglaltaknak megfelelően: 480.354 eFt bevétellel 436.489 eFt kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kiadásit jogcímenként; bevételeit forrásonként az 1. és a 2. , 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3)Az önkormányzat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., és a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4.§ A képviselőtestület a 2014. évre tervezett átadott pénzeszközök teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat a működési bevételek és kiadások mérlegét a 5. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi mérleg szerinti eredményét -149.113 eFt –ban állapítja meg a 8. számú mellékletben foglaltak szerint.

6.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

7.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2014. december 31 –i állapot szerinti vagyonát a 10. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


Záró rendelkezések

8.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét; hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.


Kétpó, 2015. április 29.


Keresztes Péter Pál                  Dr. Szűcs Attila


Polgármester                                  Jegyző