Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (VII.7..)

önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 07. 08


Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményét figyelembe véve a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról a következő rendeletet alkotja:

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. §

(1)   Városlőd Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Városlőd település közigazgatási területén

  1. a települési szilárd hulladék (vegyes hulladék, lom hulladék, egyéb elkülönítetten gyűjtött hulladék) gyűjtését,
  2. elszállítását,
  3. kezelésre történő átadását

kizárólagosan a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) által szervezett közszolgáltatás útján biztosítja.

(2) Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság végzi az Észak-

Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekthez tartozó Királyszentistván településen lévő hulladékkezelő központ üzemeltetését.

2. A közszolgáltatás igénybevétele, a szerződés tartalmi elemei

2. §

(1)   A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a kötelező közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltatás igénybevételével jön létre. 

(2)   Gazdálkodó szervezet esetében a szerződés megkötésével jön létre a szolgáltatási jogviszony.

(3)   Amennyiben az ingatlanhasználó személyében változás következik be, az új ingatlanhasználó birtokba lépésének napjától számított 15 napon belül, a korábbi és új tulajdonos együttesen köteles a változást bejelenteni a Közszolgáltatónak. A változás bejelentésének megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi tulajdonos köteles megfizetni.

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó a közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeire a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34.§ (5) bekezdése, 37.§-a, valamint a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről  szóló 317/2013 (VIII.28) Korm.rendelet 4.§-a az irányadó.3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása

3. §

(1)   Közszolgáltató köteles a vegyes hulladék gyűjtését rendszeresen, hetente egyszer csütörtöki napokon elvégezni.

(2) A közszolgáltató feladata a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása. A közszolgáltató az elmaradt gyűjtést 24 órán belül, vagy az akadály (műszaki hiba, útlezárás, időjárási viszonyok, természeti katasztrófa) elhárulását követően köteles elvégezni. A szokásostól eltérő gyűjtés időpontjáról a közszolgáltató köteles Városlőd Község Önkormányzatát tájékoztatni.

(3) Az ingatlanban vagy ingatlanon nem rendszeresen képződő a szabványosított gyűjtőedényekben el nem helyezhető – nagyobb méretű – lom hulladék elszállítására a Közszolgáltató évente egy alkalommal, előre bejelentett időpontban, külön díj fizetése nélkül házhoz menő lom hulladékgyűjtést szervez.

(4)   Az ingatlanhasználó a (3) bekezdésben meghatározott lom hulladékot díjfizetése ellenében saját maga is elszállíthatja az Önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre.

(5)   A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladékok elszállítására.

4. A települési szilárd hulladék gyűjtése, átvétele és szállítása

4. §

(1)   A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett természetes személy, jogi személy a települési szilárd hulladékot rendszeresített zárt szabványos gyűjtőedényben (emblémázott gyűjtőzsákban) köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a Közszolgáltatónak elszállításra átadni.

(2)   Rendszeresített zárt, szabványos gyűjtőedénynek minősül:

  1. családi házaknál 60, 80, 110, 120, 240 literes gyűjtőedény, szabványos gyűjtőedényzet
  2. a szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – díj fizetése mellett a Közszolgáltató által biztosított, emblémázott, 60-80-110 literes műanyag zsák,
  3. nem természetes személyek tulajdonában álló ingatlanok esetében 60, 80, 110, 120, 240, 360 literes gyűjtőedény, 660, 770, 1100 literes zárt konténer.

(3)   A rendelet hatálybalépésekor használatban lévő 50,70,110 literes gyűjtőedényekben hulladékot átadni a gyűjtőedény elhasználódásáig lehet.

(4)   A települési szilárd hulladék gyűjtéséhez a tulajdonos olyan űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban, illetve azokban a megadott szállítási napok között keletkező háztartási hulladék az előírásoknak megfelelően mindenkor elhelyezhető legyen. A tulajdonos a rendszeresített legkisebb, 60 liter űrtartalmú gyűjtőedénynél kisebb űrtartalmú edényt nem használhat, illetve nem igényelhet.

(5)   A tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, de lakásonként minimum 60 liter tárolókapacitás rendelkezésre álljon. A Közszolgáltató az általa matricázott edényből szállítja el a hulladékot. Gyűjtőedény cseréje esetén a matricázásról a Közszolgáltató a tulajdonos bejelentése alapján gondoskodik.

(6)   Ha az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék előírásoknak megfelelő gyűjtéséhez és elszállításra való átadásához a rendszeresített, szükséges űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedénnyel nem vagy nem megfelelő mértékben, illetve mennyiségben rendelkezik, köteles a nagyobb űrtartalmú, illetve több gyűjtőedény iránti igényét a Közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles a megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőtartályt a tulajdonos rendelkezésére bocsátani bérleti díj vagy egyösszegű térítési díj ellenében.

(7)   Az ingatlanra kihelyezett, illetve használt gyűjtőedények űrtartalma, illetőleg darabszáma – az adott ürítési gyakoriság figyelembevételével – akkor csökkenthető, ha az ingatlanon rendszeresen kisebb mennyiségű hulladék keletkezik, mint amennyinek az elhelyezésére a korábban kihelyezett, illetve használt űrtartalmú, illetőleg darabszámú edényzet megfelelő. A csökkentett űrtartalmú, illetőleg darabszámú edényzetnek mindenkor alkalmasnak kell lennie a keletkezett hulladék előírásszerű gyűjtésére és elszállítására való átadására.

5. §

(1)   A Közszolgáltató által az ingatlanhasználónak bérleti formában rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény méretét és darabszámát a közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben kell rögzíteni. A bérleti formában rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény – rendeltetésszerű használat során szükségessé váló – javítása, illetve cseréje a Közszolgáltató feladata.

(2)   Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak nem a ténylegesen keletkező hulladék mennyiségnek megfelelő gyűjtőedény iránti igényt jelent be és ennek folytán, vagy egyéb okból az ingatlan elé kirakott hulladék mennyisége meghaladja az ingatlanhasználó rendelkezésére álló gyűjtőedény(ek) űrtartalmát, a Közszolgáltató – az ingatlanhasználó meghallgatása és írásbeli értesítése után – jogosult az ingatlanra további gyűjtőedényt kihelyezni, az alkalmazott edényzetnél eggyel nagyobb méretű edényzetre lecserélni az eredeti edényt.

(3)   Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, ürüléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely életet vagy testi épséget, egészséget veszélyeztethet.


6. §

(1)   Szabványosított, zárt hulladékgyűjtő edényzetben elhelyezett települési szilárd hulladék elszállításra való átadása a megjelölt szállítási napon az ingatlan bejáratától legfeljebb 10 méter távolságra közterületen történik. A települési szilárd hulladékot úgy kell a Közszolgáltató részére (átadni) kihelyezni, hogy az a Közszolgáltató számára hozzáférhető legyen, a közterület forgalmát ne zavarja, a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze és abban kárt ne tegyen.

(2)   Hulladékszállítási napokon kívül hulladékgyűjtő edényzet közterületen nem tárolható, kivéve, ha az edényzet elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés után a hulladékgyűjtő edényzetet annak tulajdonosa, bérlője az ürítés napján köteles ingatlanára visszahelyezni.

(3)   Az elszállítás céljára kihelyezett vagy tartósan a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének rendszeres tisztántartásáról a szolgáltatás igénybevételére kötelezett köteles gondoskodni. Ha ezt a kötelezettségét felszólítás ellenére elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a kötelezett költségére. A közterületnek a hulladék elszállítása során a Közszolgáltató által előidézett szennyezését a Közszolgáltató köteles megszüntetni.

(4) Amennyiben a gyűjtőedény kihelyezése során a közterületre hulladék kerül, úgy a közterület tisztításáról az ingatlanhasználó köteles haladéktalanul gondoskodni.

(5) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról, ártalommentes elhelyezéséről – a közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján – a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.

(6) A gyűjtőedénybe vagy emblémázott gyűjtőzsákba csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható, illetve az emblémázott zsák beköthető legyen.        

(7) Balesetveszélyes, sérült hulladékgyűjtő, illetve nem emblémázott műanyag zsák használata tilos. A zárt edényzet rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről és rendszeres karbantartásáról, szükséges cseréjéről az edényzet tulajdonosa köteles gondoskodni.

(8)   A Közszolgáltató felel az edényzet állagában keletkezett olyan kárért, amelyet a szállítás során szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. A Közszolgáltatói felelősség a természetes elhasználódásból eredő károkra nem terjed ki.

7. §

 (1)  A Közszolgáltató a szolgáltatás teljesítését csak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályokban, valamint jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, korlátozhatja vagy tagadhatja meg.

       A hulladékszállítás minden év január 1-jén szünetel, amit a Közszolgáltató az érintettek tájékoztatása után pótol.   

(2)   A Közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési szilárd hulladék elszállítását, ha:

  1. az nem a rendszeresített szabványos gyűjtőtartályban, vagy emblémázott műanyag zsákban kerül átadásra
  2. érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely nem minősül települési szilárd hulladéknak
  3. sérült vagy balesetveszélyes gyűjtőedényzet esetén

5. Elkülönítetten gyűjtött hulladék

8. §


(1) A települési hulladék elkülönítetten is gyűjthető.

(2) A hulladékgyűjtő szigeteken történő elkülönített hulladékgyűjtés kiterjed az ingatlanhasználónál keletkezett és elkülönítetten gyűjtött műanyag, papír, és üveg hulladékfajtákra.

(3)  A közszolgáltató köteles a település közterületein kihelyezetett hulladékgyűjtő szigetek

konténereit rendszeresen ellenőrizni, telített állapotban a hulladékot begyűjteni és elszállítani.

6. A közszolgáltatási díj megfizetése, a díj fizetésének szüneteltetésére vonatkozó szabályok

9. §

(1)   A közszolgáltatás igénybevételi díjának elszámolására a Közszolgáltató havi elszámolási időszakot alkalmaz. A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni a közszolgáltatást igénybe vevő.

(2) Az olyan lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében, amelyekben ténylegesen nem laknak, az ingatlantulajdonos vagy ingatlanhasználó Közszolgáltatóhoz benyújtott kérelmére, amennyiben az adott ingatlanra közszolgáltatási díjhátralék nem áll fenn a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szünetel.

(3) A szüneteltetési kérelemhez csatolni kell

       a) legalább egy –az ingatlanon korábban tényleges szolgáltatást nyújtó közüzemi szolgáltató által kiállított, teljes hónapra vonatkozó fogyasztást nem tartalmazó számlát, vagy

       b) számlaegyenleget, amely víz vagy áramfogyasztást érintően bizonyítja, hogy az ingatlant senki nem használja.

(4) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatóhoz intézett írásbeli és a megjelölt időpontnál legalább 15 nappal korában tett bejelentése alapján, a bejelentést követő hónap 1.napjától  szünetel a közszolgáltatás azon ingatlanok esetében, ahol legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék nem keletkezik.

(5) A szüneteltetés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha nem kérik annak meghosszabbítását. A szüneteltetés meghosszabbítását az ingatlanhasználó a következő évre december 15-ig kérheti a közszolgáltatótól.

7. A személyes adatok kezelése

10. §


(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás zavartalan ellátásával kapcsolatban az ingatlanhasználók nyilvántartása és a díjhátralék behajtása érdekében, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vételének időtartama alatt jogosult kezelni a közszolgáltatással érintett ingatlan címét, a hulladékról szóló törvényben meghatározott adatokat, valamint

a) a természetes személy ingatlanhasználók születési helyét, születési idejét, és anyja születési családi és utónevét,

b) gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó képviseletére jogosult természetes személy családi és utónevét.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató által kezelt személyes adatokban bekövetkezett változásokat a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban bejelenteni.

(3) A közszolgáltató a kezelhető személyes adatokat a közszolgáltatási jogviszony keletkezésekor, illetve adategyeztetéskor az érintett ingatlanhasználóktól gyűjti be.

(4) A közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatai ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlannak nem adhatja át. A jogviszony megszűnését követően, amennyiben az ingatlanhasználónak nincs díjtartozása a közszolgáltató az adatokat a nyilvántartásból való törléssel megsemmisíti.

(5) A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató köteles a mindenkor hatályos, adatkezelésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit maradéktalanul megtartani. Az adatkezelés és az adatvédelmi követelmények megszegése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

11. §

(1)   E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)   A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 9/2010. (XII.9.) rendelete.

                  Csekényi István                                                                     dr. Ádám Renáta

                    polgármester                                                                                  jegyzőKihirdetve: 2014.JÚLIUS 7.


dr. Ádám Renáta

jegyző