Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.25.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Hatályos: 2016. 10. 01- 2022. 05. 10

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.25.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában meghatározott jogszabályi felhatalmazás alapján,a települési szilárd hulladék kezeléséve kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának rendjéről és módjáról, az elvégzett szolgáltatás alapján az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettségről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § (1)[1] Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügyi, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

2. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Révfülöp település mindenkori közigazgatási területére, a hulladékszállító járművel megközelíthető – utcára, köz- és magánterületre, illetve a hulladékszállító járművel meg nem közelíthető ingatlanokra is, e rendeletben meghatározott feltételek szerint. A hulladékszállító járművel megközelíthető utcák felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2)[2] A rendelet személyi hatálya kiterjed a község közigazgatási területén fekvő ingatlan használójára - függetlenül attól, hogy természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság – a hulladék minden birtokosára, akinek életvitele vagy egyéb tevékenysége, működése során hulladék keletkezik, vagy ingatlanán hulladék van.

(3)[3][4][5] A rendelet tárgyi hatálya a települési hulladékra terjed ki.

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékra.

(5)[6]

3. § (1)[7] A közszolgáltatás kiterjed a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására.

(2)[8][9][10][11][12] A település hulladék összegyűjtésével, elszállításával kapcsolatos intézményes szemétszállítás, mint kötelező közszolgáltatás teljesítésére Révfülöp Nagyközség közigazgatási területén az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagja, a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.) (továbbiakban: Szolgáltató) jogosult és kötelezett. A próbaüzem kezdetétől a települési hulladék a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban kerül elhelyezésre.

(3)[13][14][15][16] A települési hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtése, az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra történő átadása tekintetében az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) (továbbiakban:ÉBH Kft.) jogosult és kötelezett.

(4)[17][18][19] Az ÉBH Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését a PROBIO Zrt. bevonásával végi. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosítására történő átadása a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzemeltetésében levő veszprémi válogató csarnokban történik.

(5) A balatonfüredi térségi komposztáló telepre a project működési területéről a lakosság ingyen helyezhet el zöldhulladékot, amennyiben vállalja a beszállítás költségét.

(6)[20] A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.

Alapfogalmak

4. § (1)[21][22]

II. FEJEZET A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának tartalma, rendje és módja, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei

5. § (1)[23][24] A szolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés, az ingatlanhasználóval kötött szerződés, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hgt.) és e rendeletben foglaltak szerint köteles ellátni.

(2) A hulladék összegyűjtése, elszállítása hetenkénti gyakorisággal történik a szolgáltató által előre meghatározott időpontokban.

6. § (1) A szolgáltató köteles:

 • a) a háztartási hulladék folyamatos elszállítására, kezelésére,
 • b)[25] szerződési ajánlatával az ingatlanok használóit megkeresni és a szolgáltatás lényeges feltételeiről a ingatlanhasználót írásban értesíteni. ( A szolgáltatással kapcsolatos jogviszonyt a szolgáltató és a ingatlanhasználó között a szerződéskötés ténye hozza létre, azonban a szerződéskötést elmulasztó fél kötelezettsége a szerződés szolgáltató részére történő visszaküldése határidejének leteltével megkezdődik,
 • c)[26] a szerződés szerint teljesíteni, az ingatlanhasználóval szembeni teljesítést csak a jogszabályban meghatározott esetben szüneteltetheti.
 • d) a hulladékgyűjtő edények ürítését gondosan végezni. A hulladékszállító gépkocsi személyzete a hulladékgyűjtő tartályokat kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni. Szolgáltató az általa okozott kárért felelősséggel tartozik.

(2) A Szolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a háztartási hulladék elszállítását, ha:

 • a) az nem szabványos gyűjtőtartályban, vagy emblémával ellátott műanyag zsákban kerül átadásra,
 • b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely háztartási hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható illetve ártalmatlanítható.

(3) A hulladék szállítása az e célra szolgáló zártrendszerű célgéppel végezhető. Ennek során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítéskor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetszennyeződést ne okozzon.

(4) Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a területszennyeződés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

(5) Amennyiben az ütemezett szállítási napon valamilyen oknál fogva a szállítás kimarad, úgy azt a rákövetkező munkanapon a szolgáltató pótolni köteles.

7. § (1)[27] Az ingatlan használójának, függetlenül annak ingatlan-nyilvántartási státuszától, a rendszeresen keletkező hulladék térfogatának megfelelő, de minimum 50 liter , a gazdálkodó szervezeteknek a rendszeresen keletkező hulladék térfogatának megfelelő, de minimum 110 liter hulladék mennyiségére a szállítási és ártalmatlanítási szerződés megkötése kötelező.

(2)[28][29] Az ingatlan használója köteles ingatlanonként legalább 1 (egy) szabványos, a szerződött hulladékmennyiségének megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényt saját költségen beszerezni, használni.

(3)[30][31] A szabvány hulladékgyűjtő edényt zsákokat tartalmazó egységcsomag vásárlásával ki lehet váltani. Az egységcsomag a szolgáltatási szerződésben rögzített edénytároló méretének megfelelő és szállítási alkalmakkal megegyező darabszámú, a Szolgáltató emblémájával ellátott zsákot tartalmaz.

(4)[32] Azon külterületi ingatlanok részére, melyek megközelítése a hulladékszállító járművel nem lehetséges (1. sz. melléklet nem tartalmazza) a közszolgáltatás igénybevétele céljából gyűjtőhely kerül kijelölésre, ahol az ingatlan használója az emblémás zsákokat ellenőrzött körülmények között, erre kijelölt időpontban elhelyezheti.

(5) A közszolgáltatási szerződésben rögzített mértéken felüli hulladék eseti összegyűjtésére egyedi emblémázott műanyag zsák szerezhető be.

8. § (1)[33] Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást egész évben köteles igénybe venni.

(2) Üdülőingatlanok esetében az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége a használati szezon időtartama alatt: április 15-étől október 15-éig tart.

(3)[34]

(4) Nem terheli az ingatlanhasználót a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik, és ahol települési hulladék nincs, vagy nem keletkezik.

(5) Szüneteltethető a közszolgáltatás az ingatlanhasználó részéről, amennyiben díjtartozása a Szolgáltató felé nem áll fenn, és az ingatlana folyamatosan legalább 30 napig, üdülőingatlanok esetében a teljes használati szezonban használaton kívül van.

(6) A szüneteltetés időtartamára közszolgáltatási díjat fizetni nem kell.

(7) A szüneteltetés iránti kérelmet a Szolgáltatónál kell benyújtani legkésőbb a tárgyévet követő év január 20-áig, és ahhoz mellékelni vagy utólag legkésőbb a tárgyévet követő év január 20-áig csatolni kell

 • a) a szüneteltetéssel érintett időszakra vonatkozó a közüzemi szolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi számla másolatát; vagy
 • b) a jegyző igazolását a használaton kívüliségről.

(8) A jegyző a használaton kívüliségről igazolást csak nem üdülőingatlanok esetében állít ki, amennyiben a használaton kívüliség alapja

 • a) az általa vezetett nyilvántartásokból megállapítható;
 • b) az ingatlan megtekintése alapján megállapítható, vagy
 • c) hatóság, egészségügyi, szociális vagy más bentlakásos intézmény által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, igazolással, igazolvánnyal igazolható.

9. § (1)[35]

(2)[36] A gyűjtőedényt az ingatlanhasználónak az elszállítás napján kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni oly módon, hogy az akadálymentesen megközelíthető legyen, a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze, és abban kárt ne tegyen. A gyűjtőedény kiürítése után az elszállítás napján annak a közterületről történő eltávolításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A közterületre csak csukott fedelű gyűjtőedényt vagy bekötött szájú emblémás zsákot szabad kihelyezni.

(3) Az elszállításra kihelyezett hulladék nem tartalmazhat olyan tárgyat, amely a szállító munkások testi épségét veszélyezteti, vagy a szállító jármű műszaki berendezéseit megrongálja.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelően kihelyezett hulladék elszállítását a szolgáltató megtagadhatja.

(5)[37] A gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, szükséges cseréjéről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

10. § A közterületen az ürítés céljából kihelyezett hulladékot válogatni, közterületre kiszórni, valamint másnak a gyűjtőedényébe – annak engedélye nélkül – hulladékot elhelyezni tilos.

A közszolgáltatás részét képező lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek

11. § (1)[38] A lomhulladék elszállítását a szolgáltató évente egy alkalommal előre meghirdetett időpontban biztosítja.”

(2) Az év közben keletkező lom elszállítása saját szállítóeszközzel lakossági feladat.

(3) A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(4) A lomtalanítás nem terjed ki veszélyes, illetve kommunális hulladéklerakóban nem kezelhető (trágya, állati tetem) hulladékok, építési törmelék, fa-, és ágnyesedék és vállalkozói tevékenységből származó hulladék elszállítására.

III. FEJEZET A szolgáltatás igénybevétele, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

12. § (1)[39] A szolgáltató és az ingatlanhasználó között a kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony a szolgáltatás igénybevételével jön létre, valamint akkor is, ha a szolgáltató a szolgáltatás ellátására is vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja.

(2)[40] A szolgáltató az ingatlan használójával szemben a szolgáltatás teljesítését csak a vonatkozó jogszabályokban, illetve jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, korlátozhatja vagy tagadhatja meg.

(3)[41][42]

 • a)
 • b)
 • c)
 • d)
 • e)
 • f)[43]
 • g)
 • h)
 • i)
 • j)

(4) A szerződéskötés megtagadása nem mentesít a díj megfizetése és a szolgáltatás kötelező igénybevétele alól.

12/A. § [44]A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a Hgt-ben és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottakon kívül tartalmazza:

 • a) a közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát;
 • b) a közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyonnal és a finanszírozással kapcsolatos rendelkezéseket;
 • c) a szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezéseket.

IV. FEJEZET A közszolgáltatás díja

13. § (1)[45][46][47]

(3)[50]

(4)[51]

(5)[52]

(6)[53]

(7)[54]

14. § (1)[55] Ingatlanhasználó változás esetén az ingatlan új használója 15 napon belül köteles e tényt a közszolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési kötelezettségnek eleget tenni. A korábbi ingatlanhasználót a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli.

(2)[56]

Adatvédelem, adatkezelés

15. § [57] (1)[58]

(2)

(3)

(4)[59]

(5)

Vegyes és záró rendelkezések

16. § (1)[60][61] Az elkülönített gyűjtés céljára

 • a) a közterületre kihelyezett konténer áll az ingatlanhasználók részére üveghulladék gyűjtése céljából, melybe kizárólag a rendeltetésének megfelelő anyag helyezhető;
 • b) a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre a Közszolgáltató - amennyiben az ingatlanhasználó érvényes szerződéssel rendelkezik, és díjhátraléka nincs -
  • ba) műanyag hulladékgyűjtő edényt biztosít az egész évben szolgáltatást igénybevevők részére,
  • bb) zsákot biztosít üdülőingatlan esetén, a szolgáltatást igénybe vevők részére.

(1b)[65][66][67] Az elkülönített gyűjtés céljára kihelyezett hulladékgyűjtők rendszeres ürítése a szolgáltató feladata.

(2) Az edényzetből az anyagot csak az edényzet tulajdonosa vagy megbízottja szállíthatja el.

(3) Veszélyes hulladék tekintetében a külön jogszabályokban írtak szerint kell eljárni.

17. § [68]Hatályon kívül

18. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével- 2011. június 1-én lép hatályba.

(2) E rendelet 3. § (2)-(3) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, valamint a 2. melléklete külön önkormányzati rendelet rendelkezése alapján lép hatályba.

(3) A jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete a települési hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2003. (V.26.) Ör.sz. rendelete.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

19. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1. melléklet [69]

A hulladékszállító járművel megközelíthető utcák felsorolása

1. Ady utca,

2. Akácos utca,

3. Alma utca,

4. Aranyhíd utca,

5. Badacsonyi út,

6. Balaton utca,

7. Bánky Donát utca,

8. Barackfa utca,

9. Bárka utca,

10. Béke utca,

11. Bodonyi köz

12. Búzavirág utca,

13. Csárda utca,

14. Csörgő utca,

15. Diófa köz,

16. Diófa utca,

17. Dobó István lakótelep,

18. Dózsa köz,

19. Ecséri utca,

20. Fény utca,

21. Fenyő utca,

22. Füredi út,

23. Fürdő utca,

24. Hajnal utca,

25. Halász utca,

26. Hársfa utca,

27. Hóvirág utca,

28. Hullám utca,

29. Ibolya utca,

30. Ifjúsági lakótelep,

31. Iskola utca,

32. Jancsi utca,

33. Jókai Mór utca,

34. József Attila utca,

35. Kacsajtosi út,

36. Káli út,

37. Kilátó utca,

38. Kisfaludy utca,

39. Kossuth utca,

40. Kökény utca,

41. Körte utca,

42. Kővirág utca,

43. Levendula utca,

44. Liget köz,

45. Lugas köz,

46. Madách utca,

47. Málna utca,

48. Mandula utca,

49. Muskátli utca,

50. Napsugár utca,

51. Nefelejcs utca,

52. Nyírfa utca,

53. Ottava Ignác utca,

54. Óvoda köz,

55. Petőfi utca,

56. Pipacs utca,

57. Platán utca,

58. Radnóti utca,

59. Rege utca,

60. Rétsarki dűlő,

61. Rév utca,

62. Rózsa utca,

63. Rügy utca,

64. Sellő utca,

65. Sirály utca

66. Szegfű utca,

67. Szepezdi utca,

68. Sziget utca,

69. Szilva utca,

70. Szőlő utca,

71. Szőlőskert lakótelep

72. Tavasz utca,

73. Táncsics utca,

74. Tulipán utca,

75. Turista utca,

76. Vasút utca,

77. Végmáli utca,

78. Villa Filip tér,

79. Vincellér utca,

80. Viola utca

81. Vörösmarty utca

2. melléklet [70][71]

3. melléklet [72]

1. függelék

Azon külterületi ingatlanok részére, melyek megközelítése a hulladékszállító járművel nem lehetséges, a közszolgáltatás igénybevétele céljából kijelölt gyűjtőhely:

Révfülöp, Káli út 17. IKSZT Épület

Központi telephely

Nyitva tartási idő: A hét minden napján : 7.00 – 12.00 óráig

2. függelék

A közszolgáltatási szerződésben rögzített mértéken felüli hulladék eseti összegyűjtésére egyedi emblémázott műanyag zsák szerezhető be a Szolgáltató székhelyén ( Balatonfüred, Fürdő u. 20.), valamint a Csépcső Kft-nél és a Szegi Sport üzletben.


[1] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 5. § a.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.
[2] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 5. § b.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.
[3] Módosította a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. november 7-től
[4] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 5. §. a.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.
[5] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § b) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től
[6] Hatályon kívül helyezte a 10/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálytalan: 2013. május 31-től.
[7] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 5. § a.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től
[8] Hatályba helyezte a 12/2012. (V.28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2012. július 1-től.
[9] Módosította a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2013. november 7-től.
[10] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § a. pontja: Hatályos: 2014. július 25-től
[11] Módosított a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 5. § a.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.
[12] Módosította a 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos: 2014. november 27-től.
[13] Hatályba helyezte a 12/2012. (V.28.) önkormányzati rendelet 1 §. Hatályos: 2012. július 1-től
[14] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. §. b) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.
[15] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 5. § a.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.
[16] Módosította a 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos: 2014. november 27-től.
[17] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. §. c.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.
[18] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § b.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.
[19] Módosította a 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos: 2014. november 27-től.
[20] Beiktatta a 11/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. október 1-jétől.
[21] Módosította a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan: 2013. november 7-től.
[22] Hatályon kívül helyezte a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 5. § c.) pontja. Hatálytalan: 2014. július 25-től.
[23] Módosította a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2013. november 7-től.
[24] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § d.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.
[25] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § e.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.
[26] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § f.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től
[27] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § g.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.
[28] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § h.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.
[29] Módosította a 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 2 § a.) pontja. Hatályos: 2014. november 27-től.
[30] Módosította a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 8. §.c) pontja Hatályos: 2013. november 7-től.
[31] Módosította a 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 2 §-a.) pontja. Hatályos: 2014. november 27-től.
[32] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § h.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.
[33] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. július 25-től.
[34] Hatályon kívül helyezte a 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 2 § b.) pontja. Hatálytalan: 2014. november 27-től.
[35] Hatályon kívül helyezte a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 8.§ d) pontja. Hatálytalan 2013. november 7-től.
[36] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2014. július 25-től.
[37] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. §. i.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.
[38] Módosította a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2013. november 7-től.
[39] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § j.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.
[40] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § k.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.
[41] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § l.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.
[42] Hatályon kívül helyezte a 11/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja. Hatálytalan 2016. október 1-jétől.
[43] Módosította a 10/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2013. május 31-től.
[44] Kiegészítette a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 4 §. Hatályos: 2013. november 7-től.
[45] Hatályba helyezte a 12/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos: 2012. július 1-től.
[46] Módosította a 10/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2013. május 31-től.
[47] Hatályon kívül helyezte a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet. 8 § e) pontja Hatálytalan 2013. november 7-től.
[48] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014. július 25-től.
[49] Hatályon kívül helyezte a 11/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja. Hatálytalan 2016. október 1-jétől.
[50] Hatályon kívül helyezte a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 8. § e) pontja Hatálytalan 2013. november 7-től.
[51] Hatályon kívül helyezte a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 8. § e) pontja Hatálytalan 2013. november 7-től.
[52] Hatályon kívül helyezte a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 8. §. e) pontja Hatálytalan 2013. november 7-től
[53] Hatályon kívül helyezte a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 8.§ e) pontja Hatálytalan 2013. november 7-től
[54] Hatályon kívül helyezte a 12/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatálytalan: 2012. július 1-től.
[55] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § m) pontja. Hatályos 2014. július 25-től.
[56] Hatályon kívül helyezte a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 5. § d.) pontja. Hatálytalan: 2014. július 25-től
[57] Hatályon kívül helyezte a 11/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 5. § c) pontja. Hatálytalan 2016. október 1-jétől.
[58] Módosította a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2013. november 7-től.
[59] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § n.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.
[60] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § o.) pontja. Hatályos: 2014. július 25-től.
[61] Módosította a 11/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. október 1-jétől.
[62] Kiegészítette a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 5 §. Hatályos: 2013. november 7-től.
[63] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. §. o.) pontja: Hatályos: 2014. július 25-től.
[64] Hatályon kívül helyezte a 11/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 5. § d) pontja. Hatálytalan 2016. október 1-jétől
[65] Kiegészítette a 22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 5 §. Hatályos: 2013. november 7-től.
[66] Módosította a 7/2014. (VII.10.) önkormányzati rendelet 4. § o.) pontja. Hatályos 2014. július 25-től.
[67] Módosította a 11/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. október 1-jétől.
[68] Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (V.25.) önkormányzati rendelet 8 §. Hatálytalan: 2012. május 26-tól.
[69] Módosította a 11/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. október 1-jétől.
[70] Hatályba helyezte a 12/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos: 2012. július 1-től.
[71] Hatályon kívül helyezte a 10/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 1 §. (1) bekezdés. Hatálytalan: 2013. május 31-től.
[72] Hatályon kívül helyezte a 12/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2 §-a. Hatálytalan 2012. július 1-től.