Csém Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (II.19.)önkormányzati rendelete

Csém Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 20

Csém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek (költségvetési bevételi előirányzat) főösszegét 66 116 000 Ft-ban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek közül a felhalmozási célú bevételek összegét 10 182 000 Ft-ban, míg a működési célú bevételek összegét 55 934 000 Ft-ban állapítja meg. A kötelező feladatok bevétele 65 889 000 Ft a nem kötelező feladatok bevétele 227 000 Ft, az államigazgatási bevételek 0 Ft.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

     a) Önkormányzat: 66 116 000 Ft   

A költségvetési hiány összege: 0 Ft.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási műveleteket nem tartalmazó összes költségvetési kiadását (költségvetési kiadási előirányzat) 66 116 000 Ft-ban határozza meg. Ennek összegéből a felhalmozási célú kiadások összege 1 280 000   Ft, a működési célú kiadások összege 64 836 000 Ft. A kötelező feladatok kiadásai 57 108 000 Ft, a nem kötelező feladatok kiadásai 9 008 000 Ft, az államigazgatási kiadások 0 Ft.

(5) A költségvetés működési célú egyenlege -8 802 000 Ft, felhalmozási célú egyenleg 8 802 000 Ft.

(6) A kiemelt bevételi előirányzatok: működési támogatások 4 113 000 Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 182 000 Ft, közhatalmi bevételek 51 111 000 Ft, működési bevételek 710 000 Ft, finanszírozási bevételek 10 000 000 Ft.

A kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatás 8 170 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1 704 000  Ft, dologi kiadások 17 281 000  Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai  800 000 Ft, egyéb működési célú kiadások 19 453 000 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadás 1 280 000 Ft, finanszírozási kiadások 15 048 000 Ft, felújítások 2 380 000 Ft, beruházások 0 Ft.


2.§ (1) Csém Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeit forrásonkénti bontásban az 1. melléklet, kormányzati funkció szerint a 2. melléklet mutatja be. A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. és a 4. melléklet szemlélteti.

(2) Csém Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásait forrásonkénti bontásban az 5. melléklet, kormányzati funkció szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú mérlegét az 7. melléklet, közgazdasági mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.


3.§  Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza, amely magába foglalja a közfoglalkoztatottak létszámát is. Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait (felújításonként, beruházásonként) a 10. melléklet nemlegesen tartalmazza.


4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános (működési) tartalékát 6 602 Ft-ban állapítja meg.


5.§ Az Önkormányzat részére nincs megállapított Európai Uniós támogatással megvalósuló program, így a 11. melléklet nemlegesen került bemutatásra.


6.§ Az önkormányzat pénzmaradvány igénybevételét a 12. melléklet tartalmazza.


7.§ A képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCIV törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.


8.§. (1) A polgármester 500 000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármesternek adott felhatalmazás alapján saját hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokat legkésőbb december 31-i hatállyal a Képviselő-testület módosítja a költségvetési rendeletben.

(3) A Képviselő-testület a polgármesternek biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a jogát a következők szerint: az önkormányzati gazdálkodás során a szabad értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötése útján hasznosíthatja.

(4) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiak szerint határozza meg:

     a) személyi juttatások

     b) készletbeszerzések

     c) szolgáltatások

     d) önkormányzati ellátások


9.§  Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél (számlavezető bank) nyitott pénzforgalmi számlán kezeli Csém Község Önkormányzata számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt.


10.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:

         a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

         b) az intézményi működési bevételek növelését.

(2) A 2016. évi költségvetési keret szigorú gazdálkodást rendel el, az alábbiak szerint:

     a) fokozottabban és eredményesebben kell érvényesülnie a hatékonyabb és takarékosabb intézkedéseknek,

     b) a bevételek növelése érdekében az önkormányzat és a költségvetési szervei kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni.


11.§ Az intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítésének feltétele, hogy a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban – hatékonyságot, eredményességet és költségtakarékosságot elemezve – kell bemutatni a tárgyévre vonatkozóan, illetve több évre kiható változások esetén legalább két évre előre becsülve, az új tevékenység megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit és a rendelkezésre álló anyagi forrásokat.


12.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


13.§ A rendelet rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.