Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2016. (VIII.24.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 08. 25

Varbó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelet(a továbbiakban: R) 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ (2) A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni és Ht. 32/A. § (2) bekezdése alapján az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított Koordináló szerv (továbbiakban: Koordináló szerv) részére a közszolgáltatási díjat megfizetni.”


2. §


A R 6.§ (1) bekezdése kiegészül az alábbi e) ponttal:


„e) az érintett ingatlanon keletkező települési hulladékot elkülönítetten, az elkülönített gyűjtésre rendszeresített és ezen célból átvett gyűjtőedényben gyűjtse.”


3. §


(1) A R 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által kiállított számla alapján

a) a természetes személy ingatlanhasználók két havonta utólag,

b) a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a megkötött közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint fizetik meg.”


(2) A R 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) Az ingatlanhasználó köteles a számlát a Koordináló szerv által kiállított számlán szereplő határidőre megfizetni.


(3) A R 7. §-a kiegészül az alábbi (2a) bekezdéssel:


„Díjhátralék keletkezése esetén a beszedésről a 2016. március 31. napjáig kiállított számlák vonatkozásában Közszolgáltató, a 2016. április 1. napjától kiállított számlák vonatkozásában a Koordináló szerv intézkedik.”


4. §


A R 9.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(7) Amennyiben a szünetelés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre úgy – az ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, valamint adatszolgáltatással él a Koordináló szerv felé, aki az adatszolgáltatásban megjelölt időponttól kezdve a hulladékszállítási díjról számlát állít ki.”


5. §


A R kiegészül az alábbi 10/A. §-sal:


„ 10/A. §


Közszolgáltató köteles eleget tenni a Ht. 32/A. § (4) bekezdésben foglalt, Koordináló szerv felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének.”


6. §


(1) A R 13. §-a kiegészül az alábbi (1a) bekezdéssel:


„(1a) A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására köteles a rendelkezésére bocsátott egyedi azonosító jellel ellátott vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló, illetve az egyedi kódszámmal ellátott elkülönített gyűjtésre szolgáló edényzetet használni.”


(2) A R 13. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(3) A vegyes hulladék ürítésének gyakorisága minimum heti 1 alkalom. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék ürítésének gyakorisága kéthetente 1 alkalom. Amennyiben a hulladék szállítása a közszolgáltató hibájából elmarad, 24 órán belül pótolni köteles.”


(3) A R 13. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(5) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl, és ennek folytán az átadott hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató - az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a ténylegesen elszállításra kerülő mennyiségről adatot szolgáltatni a Koordináló szerv felé, mely adatszolgáltatás alapján a Koordináló szerv a tényleges űrmértékű mennyiségnek megfelelően állítja ki a számlát.”

7. §


A R kiegészül az alábbi 13/A. §-sal:


„ 13/A. §


Az elkülönített gyűjtési rendszer bevezetését követően a jegyző hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rend. rendelkezéseinek megfelelően.”


8. §


Hatályát veszti aR 11. §-a.


9. §(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet 7. §-a 2016. október 1. napján lép hatályba.

Üveges Géza

polgármester

Dr. Ignácz Dávid

jegyző


 


Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2016. augusztus 24-én kihirdettem.
Dr. Ignácz Dávid

       jegyző