Bátaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2013.(VII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 04 - 2016. 07. 06

Bátaapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a). pontjában biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 35 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelet  módosításáról a következőket rendeli el.


1.§

A rendelet 2.§. (5) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§.(5) a.) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a HGTV 69/C. §. (1) bekezdése alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.

b.) A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

c.) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos, illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplő jogosult azonosítására, a közszolgáltatás teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel.

d.) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.

2.§

A rendelet 3.§. (5) pontja hatályát veszti.

3.§

A rendelet 4.§. (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§. (1) Bátaapáti Község Önkormányzata közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult Közszolgáltató a BONYCOM Nonprofit Kft a felek közt létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatatási szerződés alapján.

A Közszolgáltató végzi az önkormányzat területén keletkező települési szilárd hulladékainak gyűjtését és elszállítását és gondoskodik a települési szilárd hulladék - környezetvédelmi hatóság által engedélyezett Összetételű és mennyiségű - elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.


4.§

A rendelet 10.§. (2) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

10.§ (2) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, fém, műanyag) az ingatlantulajdonos az erre a célra szolgáló szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe helyezhet el, melynek elszállításáról a Közszolgáltató gondoskodik.


5.§

A rendelet 11.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11.§ Az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság legalább negyedévente számlát bocsát ki az önkormányzat részére.


Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet 2016. július 4. napján lép hatályba, rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet a kihirdetést követő 3. napon hatályát veszti.

           

Bátaapáti, 2016. június 30.


                        Darabos Józsefné                                                     Bakó Józsefné

                          polgármester                                                                  jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. július 1.          


                                                                                  

          Bakó Józsefné

                                                                                                      jegyző