Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről

Hatályos: 2017. 03. 01

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékokról  szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések[p1] 


1. §            (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni köteles:

                              a) valamennyi ingatlanhasználóra: természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik a (2) bekezdés szerinti területen a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek, és

                              b) a közszolgáltatóra.

(2) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonudvari Község hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanokra.

(3) A rendelet tárgyi hatálya

            a) a (2) bekezdés szerinti területen keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint Balatonudvari Község Önkormányzata és a vele kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.

            b) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed továbbá a közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten, gyűjtőszigeten gyűjtött települési hulladékra és a házhoz menő lomtalanítás során elhelyezett lomhulladékra.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalma: a települési hulladék gyűjtése, elkülönített gyűjtése, elszállítása, tárolása, előkezelése, hasznosítása, kezelése, ártalmatlanítása, a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása, üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.


2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás


2.§             (1)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Balatonudvari Község közigazgatási területén a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20. (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult ellátni.

(2) A települési hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását, az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését, előkezelését, hasznosításra történő átadását az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: ÉBH. Kft.) 8200 Veszprém, Házgyári út 1. biztosítja. Az ÉBH Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését a Közszolgáltató[p1]  bevonásával végzi.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításra történő átadás az ÉBH Kft. veszprémi válogatóművében történik.

(4) A települési hulladék a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban kerül elhelyezésre.

3. A közszolgáltatás igénybevétele

A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogai és kötelességei


3.§    (1) A Közszolgáltató jelen rendeletben és a Ht-ben meghatározottak szerint köteles a

közszolgáltatást folyamatosan ellátni.

(2) Az ingatlanhasználó e rendelet és a Ht. előírásait betartva köteles igénybe venni a közszolgáltatást, köteles betartani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat és köteles eleget tenni díjfizetési kötlezettségének.

(3) Az ingatlanhasználó az adataiban és az ingatlan bármilyen módú használatában bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül köteles bejelenteni.

(4) Az ingatlanhasználónak jogában áll a Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatosan panasszal élni, ennek során a valós tényeket kell közölnie és jóhiszeműen kell eljárnia.


4. §      (1) A közszolgáltatási szerződésnek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell: 

a) a  felek megnevezése és azonosító adatai,

b) a szerződés tárgya, a közszolgáltatási tevékenység pontos megnevezése, a közszolgáltatás igénybevétele mely területen történik,

                        c) a közszolgáltatás ellátásának időtartama,

d) a szerződött tárolóedény térfogata és darabszáma, annak azonosítására vonatkozó előírások,

e) a közszolgáltatásért fizetendő díj megállapításának, számlázásának, a számla kiegyenlítésének módja,

                        f) a szerződés időbeli hatálya, mely legfeljebb 10 év időtartamra szóló lehet.

            (2) Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező hulladék térfogatának megfelelő, de lakó- és üdülőingatlanonként legalább 50 liter / hét hulladék mennyiségére köteles a

            Közszolgáltatóval szerződni.

            (3) A szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – a

            közszolgáltatási szerződésben rögzített mértéken felül - 50-60, 80 és 110-120 literes –

            emblémázott egyedi műanyag hulladékgyűjtő zsák szerezhető be a Közszolgáltatótól.

            A hulladékgyűjtő zsák ára magában foglalja az egyszeri szállítási díjat és a zsák előállítási

            költségét.

      (4) Minden lakó- vagy üdülőingatlan használója köteles a szerződött hulladék mennyiségének megfelelő méretű gyűjtőedényt saját költségén beszerezni, használni.

            (5 ) Az üdülő ingatlan esetén a gyűjtőedényt, hulladékgyűjtő zsák egységcsomag

            megvásárlásával ki lehet váltani. A hulladékgyűjtő egységcsomag a szerződésben rögzített tárolóedény méretének megfelelő és a szállítási alkalmakkal megegyező darabszámú, a Közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákot tartalmaz. A hulladékgyűjtő egységcsomag a csomag vásárlásakor fizetendő. A hulladékgyűjtő zsák egységcsomag a Közszolgáltató székhelyén szerezhető be.

4. A közszolgáltatás ellátásnak rendje és módja


5.§ (1) A rendszeres hulladékszállítási közszolgáltatást a Közszolgáltató a lakosság részére hetente

egyszer, évi  52 alkalommal végzi. Kivételt képeznek az idényjellegű üdülőingatlanok[p1] ,

melyek esetében évi 26 alkalommal történik a szállítás.

(2) A szállítás napját – és annak esetleges változtatását - a Közszolgáltató állapítja meg és

közli az érintettekkel valamint az önkormányzattal.

6.§       (1) A települési hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a Közszolgáltató         rendelkezésére kell bocsátani.

      (2) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak

      fedele zárható legyen, valamint a hulladékszállítás során a Közszolgáltató alkalmazottainak

      egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő

      berendezést ne károsítsa.

      (3) A gyűjtőedény mellé csak a Közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott

      hulladékgyűjtő zsákban lehet hulladékot kitenni.

            (4) A hulladékszállító jármű személyzete a települési hulladékot elszállításkor az ingatlan

            bejárata előtti közterületen veszi át. Ahol a közút méreteinél fogva az ingatlan megközelítése

            köztisztasági járművel nem lehetséges, a települési hulladék átvétele a legközelebbi alkalmas

            helyen történik.

        (5) A hulladékgyűjtő edények, hulladékgyűjtő zsákok közterületre történő kihelyezéséről és a települési hulladék kiürítése utáni eltávolításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a szállítás napján. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

         (6) A szállítás alkalmával az átvételkor szennyeződött terület megtisztításáról a

         Közszolgáltató köteles gondoskodni, valamint a Közszolgáltató felelős a szállításra használt

         gépek, berendezések környezetvédelmi szempontból kifogástalan műszaki állapotban

         tartásáért is.

         (7) A szállítást csak fedett, vagy letakart gépjárművel lehet végezni.

        (8) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedények ürítését gondosan végezni. A gyűjtőedényekben az általa okozott károkat köteles kijavítani, vagy ennek ellehetetlenülése esetén újat biztosítani.

         (9) A szállító jármű személyzete a gyűjtőedényeket kiürítés után köteles az átvétel helyére

         visszahelyezni.

         (10) Tilos a gyűjtőedények tartalmának válogatása. Tilos mérgező, veszélyes, robbanó,

         égést okozó vagy olyan hulladékot rakni, amely a szállítást végzők egészségét, testi épségét

         vagy életét veszélyezteti, vagy a gyűjtés során a gépkocsi műszaki berendezésében

         rongálódást idézhet elő.

         (11) A gyűjtőedény karbantartásáról, folyamatos tisztántartásáról és fertőtlenítéséről az

         ingatlanhasználó szükség szerint köteles gondoskodni.

7.§    A Közszolgáltató a  közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési hulladék

         elszállítását, ha:

a) az nem szabványos gyűjtőedényben kerül átadásra,

b) a gyűjtőedényben a települési hulladékot a Ht-ben [p1] foglaltak megszegésével helyezték el.


8.§ (1) A közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználók a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni, a Ht. és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében  foglalt szabályok szerint. 


(2) A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi (a továbbiakban: Koordináló szerv).


9.  §     (1) A közszolgáltatási díj számlázása havonta történik.

(2) Az ingatlan használatának megváltozása esetén a közszolgáltatási díjat a változás

bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(3) Fizetési késedelem esetén a Közszolgáltató késedelmi kamat, valamint a fizetési

felszólítással kapcsolatos ügyleti költségek felszámítására jogosult.

10. §    (1) A közszolgáltatási díjat egész évre kell megfizetni a (2) – (4) bekezdésben foglalt

            kivételekkel.

(2) Az üdülőingatlan használók 6 hónapra: április l5-től – október 15-ig terjedő időszakra kötelesek a szállítást igénybe venni.

            (3) Beépítetlen telek, romos, lakhatatlan épület után közszolgáltatási díjat nem kell fizetni.

            (4) Lehetőség van a közszolgáltatás és a díjfizetés szüneteltetésére az épület tartós

            használaton kívülisége esetén a 11.§-ban szabályozottak szerint.

(5) A közszolgáltatási díj fizetése alóli mentesítés esetén az alapdíjat minden ingatlanhasználónak meg kell fizetnie.

6. A közszolgáltatás szüneteltetése


11.§     (1) A lakó- vagy üdülőingatlan használaton kívülisége esetén, amennyiben az      ingatlanhasználónak díjtartozása nem áll fenn, írásban kérhet mentességet az ürítési díj

            megfizetése alól a Közszolgáltatótól.

            (2) A mentesség igényelhető:

a) az adott időszakra, üdülőingatlan esetén a 10.§ (2) bekezdésében meghatározott 6 hónapra vonatkozó, a szolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi elszámoló számla tárgyévben megküldött másolatával utólag, vagy

b) az ingatlan használaton kívüliségét igazoló jegyzői igazolással.  

            (3) A mentesség csak az igazolt időszakra tartható fenn. A közszolgáltató a tárgyévre

            vonatkozó mentesség iránt kérelmet kizárólag a tárgyévet követő január 20-ig fogadja el.

7. Lomtalanítás, zöldhulladék


12.§     (1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról, a Közszolgáltató évente egy

            alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében, az általa meghirdetett      időpontban,  térítés mentesen gondoskodik.

            (2) A Közszolgáltató kizárólag a háztartásokban képződött, de a rendszeres         hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos     lomhulladékot szállítja el.

            (3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a) építési, bontási hulladék

b) hulladékká vált gumiabroncs

c) gépjárműroncs

d) az ipari, mezőgazdasági tevékenység során képződött hulladék

e) veszélyes hulladék

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék

g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, vagy fém hulladék

h) kerti biohulladék és

i) elektronikai hulladék.

(4) A lomtalanítás alatt kihelyezhető lomhulladék mennyisége nem haladhatja meg az 100

kg/ingatlan mennyiséget.

(5) A lomhulladék a Közsszolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és

időben helyezhető ki.

(6) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos

forgalmat ne akadáloyzza, a szállító jármű által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet, valamint az egyéb növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(7) A balatonfüredi térségi komposztáló telepre Balatonudvari község területéről ingyen beszállíthat a lakosság zöldhulladékot, amennyiben vállalja a beszállítás költségét és nincs díjfizetési tartozása.


8. Adatvédelem, adatkezelés


           13.§     (1) A Közszolgáltató e rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével.  

                  Az adatkezelés célja: a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználóval megkötendő szerződéshez szükséges személyes adatokat elsődlegesen az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló [p1] törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

(3) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat-és titokvédelemi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralék behajtására használhatja fel.

(5) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adatok nyilvánosságra hozatalára.

(6) Balatonudvari Község Önkormányzata a közszolgáltatással kapcsolatos díjmentesség  megállapításának, nyilvántartásának, valamint a díjmentesség érvényesítésének érdekében a Közszolgáltató részére történő továbbítása körében jogosult a Ht. 38.§ (3) bekezdésében meghatározott személyes adatok, valamint a mentesség megállapításához szükséges adatok kezelésére mindaddig, amíg az ingatlanhasználó az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott területen ingatlanhasználónak minősül.

(7) A Közszolgáltató a 13.§-ban foglaltak szerinti adatkezelésre azon időszak alatt jogosult, amíg az ingatlanhasználóval jogviszonyban áll.


9. Záró rendelkezések


14.§     (1) E rendelet 2014. szeptember 11. napjával lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Balatonudvari község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 13./2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet.


            Szabó László                                                                         Németh Tünde

            polgármester                                                                          jegyző


Záradék:


A rendelet kihirdetve: 2014. szeptember 10.                                                                                  

     dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző