Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2012. (IX.19.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2019. 01. 01

(A 38/2013. (IX.23.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Megyei Agrárkamara, a Pécsi Ipartestület, az Ipartestületek Országos Szövetsége, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége, a Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetsége, továbbá a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:


1.  Általános rendelkezések


1. § 
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt (a továbbiakban: adókötelezett), aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.


2. §
  E   rendelet    alkalmazásában: 

a)  nem állandó lakos: akinek a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhelye és tartózkodási helye nem Pécsett van,

b)   szálláshely: a szálláshely-szolgáltatási tevékenyég folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §  d) – h)  pontjában alapján meghatározottak.


2.  Az adó alapja


3. §
 Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.


3. Az adó mértéke


4. §
 Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.


4.  Az adóbeszedési kötelezettség


5. §1 Az adót a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 34. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adóbeszedésre kötelezett köteles megállapítani, beszedni és az önkormányzati adóhatóságnak megfizetni.

 

 

1 Módosította a 38/2013. (IX.23.)  önkormányzati rendelet 2. § 1. pontja. Hatályos 2014. január 1-től.


5. A bejelentés szabályai


6. § (1)[1]  Az adóbeszedésre  kötelezett adóbeszedési, adóbevallási köte-lezettsége keletkezését, annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül köteles az önkormányzati  adóhatóságnak írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton bejelenteni (bejelentkezés).


(2)  Az adóbeszedésre kötelezettnek e minőségét az (1) bekezdésben meghatározott határidőben akkor is be kell jelentenie, ha más adókötelezettség nem terheli.


6. Az adó bevallása és megfizetése


7. § 
(1) Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell bevallást tennie és az adót az önkormányzati adóhatósághoz befizetnie.

(2) A fizetendő idegenforgalmi adót  az adóbeszedésre kötelezett akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.


7. Adókötelezettség teljesítése


8. §
 (1) Az adóbeszedésre kötelezett a bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségének az önkormányzati adóhatóság által térítésmentesen biztosított és hitelesített, a 9. §-ban meghatározott szigorú számadású  nyomtatványokon köteles eleget tenni.


  1. (2) A  szálláshely-szolgáltatási tevékenységet a rendelet  10. § (1)  bekezdése szerinti hatályba lépését követően kezdő adóbeszedésre kötelezett a tevékenység megkezdését megelőzően köteles a 9. § szerinti nyilvántartást beszerezni. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység megszűnése esetén – az erre vonatkozó  bejelentést követően – az önkormányzati adóhatóság a nyilvántartást „megszűnt” bejegyzéssel lezárja és a megszűnés tényét  saját nyilvántartásába feljegyzi.

  1. (3) Az önkormányzati adóhatóság a bejelentett, regisztrált illetve nyilvántartásból hiányzó tények, adatok, körülmények valódiságát, vagy  annak hiányát a bevallási időszak lezárását megelőzően is vizsgálhatja. Az adókötelezett és az adóbeszedésre kötelezett köteles az önkormányzati adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani.


8. Adózással kapcsolatos nyilvántartások


9. § (1)[2] [3] Az adóbeszedésre kötelezett  – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a beszedett adóról, az adó alapjának, az adó összegének, a mentesség jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos megállapítására is alkalmas, az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú, az önkormányzati adóhatóságtól beszerzett „Vendég- és idegenforgalmi adónyilvántartást” a 2. melléklet szerinti „Bejelentőlap” alapján köteles vezetni. Az adóbeszedésre kötelezett köteles gondoskodni arról is, hogy a nyilvántartás a szálláshelyen folyamatosan és vezetésre alkalmasan rendelkezésre álljon.


  1. (2) A Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint szállodának minősülő adóbeszedésre kötelezett az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás vezetésére nem köteles, de jogszabály szerint kötelező bizonylatait, könyveit, nyilvántartásait – ideértve a gépi adathordozón rögzített adatokat is – úgy kell kiállítania, vezetnie, hogy az az adó alapjának és összegének, valamint a mentesség jogcímének és jogosultságának utólagos megállapítására is alkalmas legyen.

  1. (3)3 Az adóbeszedésre kötelezett a szálláshelyre bejelentkező magánszemélyt haladéktalanul köteles az (1) – (2) bekezdésében előírt adattartalmú nyilvántartásában rögzíteni. Az adókötelezett érkezését követően a nyilvántartásba rögzíteni kell az adókötelezett nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, állampolgárságát, útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély számát és az  érkezés, távozás napját és időpontját. Az adókötelezett távozásakor a nyilvántartásban rögzíteni kell a távozás napját és időpontját (amennyiben az előzetes megadotthoz képest változott), a ténylegesen eltöltött vendégéjszakák számát, az ebből adómentesen eltöltött vendégéjszakák számát és jogcímét, az adóköteles vendégéjszakák számát, a beszedett adó összegét, a kibocsátott számla, készpénzfizetési számla, nyugta sorszámát. Az adóbevallás és az adó befizetése időpontjában kell bejegyezni a nyilvántartásba a beszedett adó önkormányzati adóhatóságnak történő megfizetése idejét és az adó havi bevallásának időpontját.

 

 

3 „a vendég vagy képviselőjének aláírását” szövegrészt hatályon kívül helyezte a 38/2013. (IX.23.)  önkormányzati rendelet 4. §-a. Szövegrész hatálytalan 2014. január 1-től.

(4) [4][5] Az önkormányzati adóhatóság – a (2) bekezdésben meghatározott adóbeszedésre kötelezettek részére egyedi írásbeli vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtott kérelemre – elektronikus nyilvántartás vezetését engedélyezheti. Ebben az esetben az adóbeszedésre kötelezett a 2. melléklet szerinti „Bejelentőlap” nyomtatványt köteles használni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (1) – (2) bekezdése rendelkezéseinek figyelembevételével. A „Bejelentő-lapon” regisztrált adókötelezettet az érkezést követően rögzíteni kell az elektronikus nyilvántartó rendszerben. A „Bejelentőlap” az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § (1) bekezdése szerinti elévülési időn belül megőrzendő bizonylatnak minősül, adattartalma a 2. mellékletben meghatározott kötelező adatokon kívül igény szerint bővíthető. A „Bejelentőlap” kitöltésére (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.


  1. (5) A (4) bekezdésben meghatározott elektronikus nyilvántartás vezetésének engedélyezéséig a szálláshelynek az (1) bekezdés szerinti papíralapú nyilvántartást kell beszereznie és vezetnie.

  1. (6) Az adóbeszedésére kötelezett a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.)  31. §-ában meghatározott adómentességre jogosító tartózkodást a 3. melléklet szerinti adómentességi nyilatkozattal kell igazolnia, ennek elmulasztása esetén az adót be kell szednie és meg kell fizetnie. A Htv. 31. § a) pontjában szabályozott életkor miatti mentesség esetén az adómentességi nyilatkozat kitöltése nem kötelező, amennyiben a nyilvántartás, vagy bejelentőlap az életkoradatot egyértelműen tartalmazza és a bejelentőlapot aláírták.


8/A. Adómentesség


9/A.
§5 Mentes az adó alól, aki: a) vendéghallgatóként vagy vendég oktatóként (meghívott oktatóként) tartózkodik a Pécsi Tudományegyetem valamely szervezeti egységénél b) a Pécsi Tudományegyetem valamely szervezeti egységénél gyakorlati képzésen vesz részt, c) a Pécsi Tudományegyetem valamely intézményében, vagy Pécs város illetékességi területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságnál a hallgatói jogviszonyához kapcsolódó gyakorlati idejét tölti.

 

 

4 Beiktatta a 38/2013. (IX.23.)  önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. január 1-től.

5 Beiktatta a 38/2013. (IX.23.)  önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. január 1-től.


10. Záró rendelkezések


10. §
 (1)  E rendelet    –   (2) bekezdésben  foglalt kivétellel – 2013. január 1.  napján lép hatályba.


(2) A  10. § (3) bekezdése és a 10. §  (4) bekezdése 2012. november 1-jén lép hatályba.


(3)  A 9. § szerinti nyilvántartást az adóbeszedésre kötelezettek – az elektronikus nyilvántartás vezetésére engedéllyel rendelkezők kivételével – 2012. december 31-ig kötelesek átvenni az önkormányzati adóhatóságtól.


(4) Azok az adóbeszedésre kötelezettek, akik 2013. január 1-jétől elektronikusan kívánják vezetni a 9. §-ban meghatározott nyilvántartást, legkésőbb 2012. december 1. napjáig kötelesek ezt írásban kérelmezni az önkormányzati adóhatóságnál.

(4a)[6]E rendeletnek az idegenforgalmi adóról szóló 48/2012. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2017. (I.23.) önkormányzati rendelettel beiktatott 3. mellékletét 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


(5)  Hatályát veszti  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű-lésének az idegenforgalmi adóról szóló 48/2007.(XII.13.) és az azt módosító  45/2009.(XII.21.), 54/2011.(X.29.) önkormányzati rendelet.

               
Dr. Páva Zsolt s.k.                                              Dr. Lovász István  s.k.

polgármester                                                               jegyző


 

Záradék:

Elfogadta: a Közgyűlés a 2012. október 18-i ülésén.

Kihirdetve: 2012. október 19. napján

 

[1]

Módosította az 57/2017. (XII.18.) Ör. 8. § a) pontja. Hatályos 2017. december 19-től.

[2]

Módosította a 38/2013. (IX.23.) önkormányzati rendelet 2. § 2. pontja. Hatályos 2014. január 1-től.

[3]

Módosította a 32/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. január 1-től.

[4]

Módosította az 57/2017. (XII.18.) Ör. 8. § b) pontja. Hatályos 2017. december 19-től.

[5]

Módosította a 46/2018. (XI.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. január 1-től.

[6]

2017. 01. 01-i visszamenőleges alkalmazással  beiktatta a 2/2017. (I.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. január 1-től.