Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (I.25.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátásáról é körzeteinek kialakításáról

Hatályos: 2019. 01. 26

Pusztakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya

  1. §

(1) A rendelet célja, hogy Pusztakovácsi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén – az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglaltakkal összhangban – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben meghatározott alapellátási feladatát a betegellátás színvonalának emelése érdekében teljes körűen biztosítsa.


(2) A rendelet hatálya kiterjed Pusztakovácsi község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetre, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

2. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása

2. §


(1) Pusztakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a felnőtt lakosság háziorvosi ellátását a 140090086 számú háziorvosi körzete útján, annak részeként biztosítja.

A körzet székhelye: 8707 Pusztakovácsi, Fő u. 100.


(2) A Képviselő-testület a 0-14 éves korú lakosság házi gyermekorvosi ellátását a 140090086 számú házi gyermekorvosi körzet útján biztosítja.

A körzet székhelye 8707 Pusztakovácsi, Fő u. 100.


(3) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Marcali Kistérségi Többcélú Társulással kötött megállapodás keretében látja el.

Az ügyeleti ellátás székhelye: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17.

3. §


A Képviselő-testület a védőnői ellátást a Pusztakovácsi védőnői körzet útján biztosítja.

A védőnői körzet székelye: 8707 Pusztakovácsi, Fő u. 100.

4. §


(1) A fogorvosi szolgáltatást a Somogyjádi  fogorvosi körzet látja el.  

A fogorvosi körzet székhelye: 7443 Somogyjád, Fő u. 8.


(2) Pusztakovácsi község teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot. Az Önkormányzat az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról a Somogyjádi Fogorvosi körzettel  kötött megállapodás útján gondoskodik.

5. §


(1) Az iskola-egészségügyi ellátás a 140097098 számú házi gyermekorvosi körzet és a 140097542 számú védőnői körzet szolgáltatásából áll a Pusztakovácsi Pipitér Óvoda nevelésében részesülő gyermekek részére.


(2) A Pusztakovácsi Pipitér Óvoda nevelésében részesülő gyermekek iskola-fogorvosi ellátását a Somogyjádi  fogorvosi körzet biztosítja, mely körzet székhelye: 7443 Somogyjád, Fő u. 8.


3. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

7. §


Hatályát veszti Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 7/2016. (IX..23.) önkormányzati rendelete.


                Kresztyankó András                                                         dr. Halász Péter

        polgármester                                                                        jegyző


Kihirdetve: Pusztakovácsi, 2019. január 25.


                                                                                       dr. Halász Péter

  jegyző