Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 24

Pusztakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.


2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét 405.043 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 264.202 ezer forintban

állapítja meg.


3. § (1)  Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                           70.981 e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                        39.102 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                        21.677 e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                       4.394 e Ft

    bd) központi költségvetési szervtől                                                  0 e Ft

    be) fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programba               2.060 e Ft

    bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                            3.748  e Ft

c.) közhatalmi bevét                                                                     8.348  e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                   8.767  e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                 29.521 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                           -      e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                 - e Ft

h) kölcsön                                                                                                      - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány                                                              146.778 e Ft

                                                                                                                     

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          140.648 e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                  135.577 e Ft                                         

     jb) egyéb bevételek

     jc) finanszírozási bevételek                                                   5.071 e Ft

   (2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:  405.043 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: - e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 375.522 e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 29.521 e Ft.


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások: 207.865 eFt

    aa) személyi jellegű kiadások 124.504 ezer forint,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok 22.209 ezer forint,

    ac) dologi jellegű kiadások 45.012 ezer forint,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 11.307 ezer forint,

    ae) egyéb működési célú kiadások 4.653 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások: 51.577 e Ft

    ba) beruházások 14.601 ezer forint,

    bb) felújítások       36.956 ezer forint,

    bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 ezer forint,

c) ÁH. belüli   megelőlegezés.  visszafizetése     4.960ezer forint,

d) egyéb kiadások     -  ezer forint,

e) tartalékok, pénzmaradvány      - ezer forint,

f) finanszírozás     - ezer forint.


(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai  264.202 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai    -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: .    - e Ft.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

   -7.sz. melléklet szerint


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 11.307 eFt


a) Családi támogatások     1.821 e Ft

b) Egyéb nem intézményi ellátás   9.486  eFt


(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé

a)     - fejlesztési cél,

b)     -   fejlesztési cél.


(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege:  -  e Ft.


    5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 50.511 e Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint      90.330  e Ft többlet


 (2) Az önkormányzat 2018. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                        - e Ft

    aa) működési célú .......... e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                             - e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése                                                                          - e Ft

    ba) működési célú                                                                  - e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                             - e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                         - e Ft

    ca) működési célú                                                                  - e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                             - e Ft


 (3) Az önkormányzat 2018. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt

a) belső finanszírozással 146.778 e Ft

b) külső finanszírozással    -   e Ft.


(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                146.778 e Ft,

    aa) működési célú                                                                  33.438  e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                           113.340  e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                -  e Ft,

    ba) működési célú                                                                  - e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                            - e Ft,

    ca) működési célú                                                                  - e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                             - e Ft


(5) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                               - e Ft

    aa) működési célú                                                                  - e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                             - e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                             - e Ft

    ba) működési célú                                                                  - e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                             - e Ft


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 25 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 29 fő.


7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék   500  ezer Ft, a fel nem használt céltartalék   -  ezer Ft.


(2) Az önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 140.841 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra.


3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítése

8. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzat Hivatal teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét  52.951 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 58.132 ezer forintban

állapítja meg.


9. § (1) A Közös Önkormányzat Hivatal 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    50.246 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                     e Ft

amelyből

     ba) központi költségvetési szervtől                                       -  e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                      - e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                   - e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        - e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                        - e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                          - e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                      - e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                        1.928e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából              - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    - e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                              184 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                 - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    - e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                 - e Ft

h) kölcsön                                                                                                      - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   5.774 e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          .- e Ft

     ja) egyéb bevételek                                                                    -             e Ft

     jb) finanszírozási bevételek                                                  -  e Ft


(2) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 58.132 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: - e Ft.


(3) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 52.951 e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:- e Ft.


10. § (1) A Közös Önkormányzat Hivatal 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              52.841 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             40.895 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                  8.076 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                 3.870 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         - e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                     - e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        110 e Ft

      ba) beruházások,                                                                   110 e Ft

      bb) felújítások                                                                      - e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                         - e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  - e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                         - e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       - eFt

                                                                                                                       

(2) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 52.951  e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai  -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:    -  e Ft.


11. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzat Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –    9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám      9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata    - fő.


4. Az önkormányzat saját költségvetésének teljesítése


12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét 255.724 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 389.053 ezer forintban

állapítja meg.


13. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                         69.053 e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                        39.102 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                        21.677  e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                       4.394  e Ft

    bd) központi költségvetési szervtől                                        -  e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                          - e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                            - e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                        2.060 e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                          1.820 e Ft

    bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

    kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából               - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                      8.348 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                     3.048 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                 29.521  e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          -  e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                 - e Ft

h) kölcsön                                                                                                     - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                  138.435 e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                        140.648 e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                     135.577 e Ft

     jb) egyéb bevételek                                                                    -  e Ft

     jc) finanszírozási bevételek                                                        5.071 eFt


(2) Az önkormányzat teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 389.053  e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:   - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:   - e Ft.


(3) Az önkormányzat teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek:  250.764 e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 138.289 e Ft.


14. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             117.512 e Ft

    aa) személyi jellegű kiadások                                                57.536  e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok                                          8.730  e Ft

    ac) dologi jellegű kiadások                                                     25.472  e Ft

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                             11.307  e Ft

    ae) egyéb működési célú kiadások                                          4.653  e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                     51.136  e Ft

      ba) beruházások,                                                                   14.180  e Ft

      bb) felújítások                                                                       36.956  e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                             -  e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  - eFt

d) egyéb kiadások                                                                                         - eFt

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       - eFt

f) finanszírozási kiadások                                                                 91.930  e Ft

g) ÁH-n belüli megel. visszafizetése                                                  4.960  e Ft


(2) Az önkormányzat teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai   250.764  e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai     - e Ft.

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:   - eFt.


15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –   6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata  29  fő.


5. Az önkormányzat Pipitér Óvoda költségvetési szervének a 2018. évi

költségvetésének teljesítése

16. § A képviselő-testület a Pipitér Óvoda nevű költségvetési szervének teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét 47.457 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 49.787 ezer forintban

állapítja meg.


17. § (1) A Pipitér Óvoda költségvetési szerv 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    41.684 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                         -e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                        - e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                        - e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                     - e Ft

    bd) nemzetiségi önkormányzattól                                          - e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                          - e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                            - e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                                - e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                          - e Ft

    bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

    kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából               - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    - e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                           5.534 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                 - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    - e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                 - e Ft

h) kölcsön                                                                                                     - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                          2.569  e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                         - e Ft

     ja) egyéb bevételek                                                                  -               e Ft

     jb) finanszírozási bevételek                                                  - e Ft


(2) A Pipitér Óvoda  költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 49.787 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:    -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:    -  e Ft.


(3) A Pipitér Óvoda  költségvetési szerv teljesített bevételeiből


a) a teljesített működési bevételek: 49.787 e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: -  eFt


18. § (1) A Pipitér Óvoda  költségvetési szerv 2018. évi  teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             47.147 e Ft

    aa) személyi jellegű kiadások                                              26.074 e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                    5.404 e Ft

    ac) dologi jellegű kiadások                                                  15.669 e Ft

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 -    e Ft

    ae) egyéb működési célú kiadások                                        -  e Ft


b) felhalmozási költségvetés:                                                                        310 e Ft

      ba) beruházások,                                                                       310 e Ft

      bb) felújítások                                                                      - e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                         - e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  - e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                         - e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       - e Ft

f) finanszírozás                                                                                              - e Ft


(2) A Pipitér Óvoda költségvetési szerv teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 47.457 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: -  e Ft.


19. § (1) A képviselő-testület a 17. §-ban meghatározott szerv 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  9  fő.


(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata -  fő.


20. § A képviselő-testület az önkormányzat eredménykimutatását az 5.sz. melléklet szerint fogadja el


21.§ A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 6-7. melléklet alapján hagyja jóvá.


22.§ Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 10. melléklet mutatja be.


23.§ A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.


   24.§ A helyi önkormányzat adósságának állományát a 13. melléklet alapján állapítja meg


25.§ A többéves kihatással járó döntéseket a 14. melléklet tartalmazza.


26.§. A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 18. melléklet tartalmazza.


    27.§ A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz változását a 15.számú , 2018.évi előirányzat felhasználási ütemtervét        a 16.számú mellékletben mutatja be.


6.Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása


28.§ A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018.évi pénzmaradványát a 11.mellékletben foglalt részletezés szerint 140.841 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből az önkormányzat pénzmaradványa 133.329 e Ft, a Pusztakovácsi Pipitér Óvoda pénzmaradványa 2.331 e Ft, a közös hivatalé 5.181 e Ft


7. Az önkormányzat vagyona

29.§ Az önkormányzat 2018.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a 6. és 17.sz. mellékletek szerint állapítja meg.


Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított


8. Záró rendelkezések


30. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Pusztakovácsi, 2019. május 17.


               dr. Halász Péter                                                                   Kresztyankó András

                     jegyző                                                                                 polgármester

Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Pusztakovácsi, 2019. május 24

                                                                                                              dr.  Halász Péter

                                                                                                                           jegyző

Mellékletek