Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2002.(I.31.) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím adományozásáról

Hatályos: 2019. 08. 30

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)


Pusztaszer Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés a) pontja alapján a díszpolgári cím adományozásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§[1] Díszpolgári cím annak adományozható, aki Pusztaszer Község és polgárai számára, a község fejlődése, gyarapodása vagy hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett. Díszpolgári címet az kaphat, aki életvitelszerűen Pusztaszeren él(t), vagy dolgozik/dolgozott.


2.§ (1)[2] A díszpolgári címet Pusztaszer Község Képviselő-testülete a kitüntetett személy nevének, e rendelet 2. sz. mellékletében történő feltüntetésével adományozza. Az erről szóló oklevelet és emlékérmet, valamint az adományozás tárgyában tartott ülés jegyzőkönyvének kivonatos másolatát a kitüntetett személynek minden évben egy alkalommal, ünnepélyes keretek között kell átadni.


(2) A díszpolgári oklevélen megjelenik Pusztaszer község címere. Az oklevél tartalmazza a kitüntetett nevét, a képviselő-testület határozatának számát, az adományozás indokait, Pusztaszer község pecsétjét, valamint a polgármester és a jegyző aláírását. Az oklevél mintáját e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.


(3) Az emlékérem bronz öntvényből készül. Egyik oldalán a Hétvezér Emlékoszlop látható a dombbal, és „Pusztaszer község díszpolgára” felirat, a másik oldalán a kitüntetett személy nevének és az adományozás évének vésésére alkalmas felület található.


(4)[3] A Díszpolgárok Könyvének páros oldalán kell elhelyezni a díszpolgár 6x9 cm méretű fotóját, alatta – élő díszpolgár esetén – saját kezű aláírását, nevét, tevékenységi körét, születési dátumát és helyét, az adományozásról szóló határozat számát és évét.


(5)[4] A Díszpolgárok Könyvének (4) bekezdésben jelzett oldalt követő páratlan oldalára kerül a díszpolgár munkásságának rövid ismertetése.


(6)[5] A Díszpolgárok Könyvébe a (4) – (5) bekezdésben meghatározott bejegyzéseket a díszpolgári cím ünnepélyes átadásáig el kell készíteni. A saját kezű aláírást az ünnepélyes átadáskor kell bejegyezni.


3.§ (1) A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, amely a község tiszteletét és háláját fejezi ki. A kitüntetett személynek nem biztosít előjogokat és nem jár anyagi javadalmazással.


(2) A kitüntetett személy:

a) meghívandó a község ünnepségeire, vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire,

b) jogosult a címet aláírásainak és egyéb kitüntetései között feltüntetni.


(3)[6] Díszpolgár elhalálozásakor a törvény vagy végintézkedés alapján temetésre kötelezettek elfogadó nyilatkozata esetén a Képviselő-testület 100 000,-Ft összeget biztosít a temetési, vagy más kegyeleti intézkedések költségeihez való hozzájárulásként, melynek kifizetéséről a polgármester gondoskodik.


4.§[7] A díszpolgári cím adományozására bárki írásban tehet javaslatot. A javaslatot rövid indokolással a tárgyév május 30-áig a polgármesternek kell írásban benyújtani, melyet a polgármester az azt követő képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület elé terjeszt. A javaslatot előzetesen minden bizottság véleményezi. A díszpolgári cím odaítéléséről a képviselő-testület egyszerű többséggel dönt.5.§ A képviselő-testület a díszpolgári címmel járó oklevelet és érmet a melléklet szerinti formában adományozza, illetve a díszpolgárok könyvét a melléklet szerinti formában készítteti el.


6.§[8] Érdemtelenné válás esetén a díszpolgári cím visszavonására csak önkormányzati képviselő tehet javaslatot a képviselők legalább felének írásos támogatásával. A díszpolgári cím visszavonásáról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.


7.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kertész László sk.

polgármester

Mákos Istvánné sk.

mb. jegyzőKihirdetve: 2002. február 01.


Pusztaszer, 2002. február 01.

Mákos Istvánné sk.

mb. jegyző1. számú melléklet a díszpolgári cím adományozásáról szóló 2/2002.(I.31.)Kt. önkormányzati rendelethez[9]A „Pusztaszer Község Díszpolgára” címhez járó oklevél leírása


A díszpolgári címhez járó oklevél 40,5 cm x 29 cm nagyságban, fekvő kivitelben készül különleges papírra. Az oklevél felső részén, középen a község színes címere található. Az oklevél középső részén a „DÍSZOKLEVÉL” felirat, alatta Pusztaszer Község Képviselő-testülete díszpolgári címet adományozó határozatának száma, majd a cím elnyerésének indokolása.

Kiemelten eltérő betűtípussal kerül feljegyzésre a díszpolgár neve. A díszpolgár neve alatt kiemelve az alap betűtípussal szedve „PUSZTASZER KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” felirat olvasható.

Az oklevél alsó részén középen az oklevél átadásának dátuma, alatta középen Pusztaszer község címerével ellátott bélyegző lenyomata látható.

Az oklevél bal alsó felében a polgármester, jobb alsó felében a jegyző aláírása.


A díszoklevél bordó bársony borítású, esztergált fa záró véggel ellátott hengerben kerül átadásra.A „Pusztaszer Község Díszpolgára” emlékérem leírása


Az emlékérem 7,5 cm átmérőjű, bronzból készült öntvény. Előlapján a Hétvezér emlékoszlop a dombbal, valamint a „Pusztaszer község díszpolgára” felirat látható.

Az emlékérem hátlapja üres, ide kerül gravírozásra a díszpolgár neve, és az emlékérem átadásának évszáma.


Az emlékérem esztergált fa dobozban kerül átadásra.A „Díszpolgárok könyve” leírása


A Díszpolgárok könyve barna bőr kötésben készül 21 x 29,5 cm méretben. Fedőlapján az emlékérem található.


[1]

Módosította: 5/2006.(V.5.)Kt. ör. 1. §-a. Hatályos: 2006.05.05.-. A második mondatot beiktatta a 8/2019.(VIII.29.)ör. 1. §-a. Hatályos: 2019.08.30.- (a módosító rendelet hatálytalan: 2019.08.31.-)

[2]

Módosította: 5/2006.(V.5.)Kt. ör. 2. §-a. (Hatályos: 2006.05.05.-) és 8/2019.(VIII.29.)ör. 2. §-a (Hatályos: 2019.08.30.- ;a módosító rendelet hatálytalan: 2019.08.31.-)

[3]

Módosította: 5/2006.(V.5.)Kt. ör. 3. §-a. Hatályos: 2006.05.05.-

[4]

Beiktatta: 5/2006.(V.5.)Kt. ör. 4. §-a. Hatályos: 2006.05.05.-

[5]

Beiktatta: 5/2006.(V.5.)Kt. ör. 4. §-a. Hatályos: 2006.05.05.-

[6]

Módosította: 6/2018.(VI.28.)ör. 2. §-a. Hatályos: 2018.06.29.-

[7]

Módosította: 5/2006.(V.5.)Kt. ör. 5. §-a. Hatályos: 2006.05.05.-

[8]

Módosította: 5/2006.(V.5.)Kt. ör. 6. §-a. Hatályos: 2006.05.05.-

[9]

Megállapította: 8/2002.(VI.27.)Kt. ör. 1. számú melléklete. Hatályos: 2002.06.27.-