Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról

Hatályos: 2020. 11. 24

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) bekezdésében, és 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


Bevezető rendelkezések


1. § A Képviselő-testület az emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása, hulladék okozta terhelésének mérséklése, valamint a környezettudatos magatartás kialakítása érdekében Pusztaszer község közigazgatási területén a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerinti ingatlanhasználó belterületi ingatlanán keletkező vagy az ingatlanhasználó birtokába került települési szilárd háztartási hulladék rendszeres átvételére, gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanításra történő elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez, és tart fenn.


2. §[1] A Képviselő-testület az 1. §-ban meghatározott közszolgáltatás kizárólagos ellátására a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 6728 Szeged, Városgazda sor 1., a továbbiakban: Közszolgáltató) köt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.


3. § (1) Pusztaszer község közigazgatási területén a külterületi ingatlanra a rendelet hatálya a 9. §-ban meghatározott esetben, illetve akkor terjed ki, ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybe vételéről a Közszolgáltatóval külön megállapodást köt.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a beépítetlen belterületi építési telekre, ha azon települési szilárd hulladék nem keletkezik.


(3) Pusztaszer község közigazgatási területén gazdálkodó szervezet ingatlanhasználóra a rendelet hatálya akkor terjed ki, ha a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 39. § (3) bekezdésében és 31. § (2) bekezdésének g) pontjában foglaltak szerint gondoskodik.


4. § A Közszolgáltató a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodás alapján a települési szilárd hulladékot kizárólag a Szeged, Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó Telepen (hrsz.: 0140/2) helyezheti el.


5. § A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek hulladékudvarban, gyűjtőszigeten történő szelektív gyűjtésével, elszállításával kapcsolatos feladatok ellátását a Képviselő-testület a regionális hulladékgazdálkodási rendszer keretében a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött külön megállapodás alapján biztosítja.


Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


6. § Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti szerződéses jogviszonyt az ingatlan használat ténye és a Közszolgáltató rendelkezésre állása hozza létre.


7. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az elszállításra történő átvételig saját tulajdonú, a keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű, de legalább 60 liter űrtartalmú, a Közszolgáltató szállítóeszközének megfelelő, gépi ürítésre alkalmas, zárható fedelű, a szóródást és a rovarok, illetve a rágcsálók elszaporodását megakadályozó gyűjtőedényben köteles gyűjteni, és a begyűjtés napján a Közszolgáltatónak átadni.


(2) A gyűjtőedény telítettsége esetén a többlethulladékot kizárólag a Közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott szabványos, 120 literes zsákban lehet gyűjteni, és a begyűjtés napján a gyűjtőedény mellett elhelyezni.


(3) Ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján nem komposztálják, azt a képződés helyén a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott szabványos gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni. Ha a zöldhulladék szabványos gyűjtőedényzetben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a Közszolgáltató a közszolgáltatási területen nem biztosítja, a zöldhulladékot a vegyes hulladék céljára szolgáló külön gyűjtőedényben is lehet gyűjteni. A kerti gallyat legfeljebb 60 cm hosszra darabolva szorosan kötegelve kell kihelyezni.


(4) Az ingatlanhasználó az általa szelektíven gyűjtött hulladékot (fém, papír, műanyag, üveg) havi egy alkalommal a külön értesítés szerinti időpontban a Közszolgáltatónak elszállításra átadhatja. A Közszolgáltató által biztosított házhoz menő szelektív gyűjtés során kizárólag az előzetes tájékoztatásban megadott tájékoztatón feltüntetett hulladékokat lehet elhelyezni a gyűjtőedényekbe, ide értve az erre a célra rendszeresített gyűjtőzsákot is. Amennyiben az elkülönítetten gyűjtött hulladék kihelyezése nem a „szelektív” zsákban történik vagy nem megfelelő hulladék kerül ilyen zsákban kihelyezésre, a Közszolgáltató értesítő hátrahagyása mellett a hulladékot a helyszínen hagyja, azt a soron következő szállítási napon a települési hulladék elszállításának szabályai szerint szállítja el, ilyen esetben a Közszolgáltató zsákcserét nem köteles biztosítani. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedény bevezetéséig egyéb zsákban is kihelyezhető.


(5) A gyűjtőedénybe (zsákba) nem szabad olyan anyagot (például forró hamu, maró- vagy mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy) elhelyezni, amely veszélyezteti a Közszolgáltató alkalmazottjának egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetét.


(6) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a gyűjtőedényt használhatóvá tenni.


(7) A gyűjtőedényt (zsákot) az ingatlanhasználó az ingatlanán köteles tárolni, a gyűjtőedényt az ürítést megelőző napon 19 óra után, az ingatlan bejárata előtt közvetlenül az úttest melletti közterületre vagy a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyre oly módon kell elhelyezni, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze, és abban kárt ne tegyen, továbbá ugyancsak az ürítés napján gondoskodik a kiürített gyűjtőedény napi tároló helyre történő visszahelyezéséről. Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt közterületen tartósan csak a közterület használatát szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint helyezheti el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a gyűjtőedény ürítési célból történő közterületre helyezése.


(8) A gyűjtőedényt (zsákot) a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy ne akadályozza a jármű- és gyalogosforgalmat, és ne járjon baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével, mások jó közérzetének, illetve a településképnek az indokolatlan megzavarásával.


(9) Tilos a közterületre kihelyezett gyűjtőedény (zsák) megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel úgy elzárni, amely a gyakorlatban kialakult módon történő begyűjtést akadályozza. A közterületre kihelyezett gyűjtőedény (zsák) közvetlen környékének hótól való megtisztításáról, síkosságmentesítéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.


(10) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni.


8. § (1) A közszolgáltatás körében az alábbi szabványos gyűjtőedények használhatók:

a) 60 literes szabványos tárolóedény,

b) 80 literes szabványos tárolóedény,

c) 120 literes szabványos tárolóedény,

d) 240 literes szabványos tárolóedény,

e) 1100 literes szabványos tárolóedény.


(2) A Közszolgáltató a szolgáltatás igénybevételét az ingatlanhasználó számára – a (2) bekezdés szabályának figyelembevételével - háztartásonként legalább egy háztartási és egy szelektív gyűjtőedény választásával biztosítja.


(3) A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a Közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve

a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét,

b) az érintett háztartás lakosainak vagy az ingatlant életvitelszerűen használó természetes személyek számát, valamint

c) a szállítási gyakoriságot.


(4)[2] A rendelet területi hatálya alá tartozó ingatlanok tekintetében figyelembe veendő fajlagos hulladék mennyisége 65,0 liter/fő/ürítés.


(5) A szolgáltatás igénybevétele a természetes személy ingatlanhasználó számára a fajlagos mennyiség alapján az adott ingatlanra alkalmazandó legkisebb űrtartalmú gyűjtőedényzetre, míg a gazdasági egységek számára minimum 110/120/ liter/hét mennyiségre vonatkozóan kötelező. A 60 literes edényzet igénybevételére vonatkozó kérelemhez mellékelni kell az önkormányzat igazolását az ingatlanhasználók számáról.


(6) A Közszolgáltató a választási lehetőség jogszerű alkalmazását jogosult a helyszínen ellenőrizni, melyről jegyzőkönyv kerül kiállításra. Amennyiben a kisebb űrmértékű gyűjtőedényzet e szakasz rendelkezéseitől eltérően került kiválasztásra, úgy a Közszolgáltató jogosult az ellenőrzés adatai alapján az érintett háztartás tényleges lakóinak vagy az ingatlant használó természetes személyek számának alapulvételével nagyobb gyűjtőedényzet alkalmazását előírni és annak díját, valamint az ellenőrzés kapcsán felmerült igazgatási költségeit számlázni. A Közszolgáltató az ellenőrzés során felhívhatja az ingatlanhasználót az ingatlant használó személyek számának és a használat kezdő időpontjának okirati vagy egyéb módon történő igazolására. Amennyiben az ellenőrzés adatai alapján megállapítható az ellenőrzés időpontja előtti időszakra, hogy az ingatlanhasználó a kisebb űrtartalmú gyűjtőedény választására nem volt jogosult, úgy a Közzolgáltató jogosult a díjkülönbözetet a jogosulatlan igénybevétel időtartamára kiszámlázni és a felmerült költségeit érvényesíteni.


(7) A vegyes hulladék átadása a szolgáltató által üzemeltetett szállítóeszközhöz rendszeresített MSZ EN 840 szabványos, megfelelő minőségű, 60 literes edényzet esetében maximálisan 15 kg, a 80 literes edényzet esetében maximálisan 20 kg, 110/120 literes edényzet esetében maximálisan  25 kg, 240 literes edényzet esetén maximálisan 50 kg össztömegű gyűjtőtartály igénybevételével történik.


(8) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatótól legalább egy éves időtartamra a fent nevezett kötelezően előírt edényméretnél nagyobb edényt is igényelhet.


9. § (1) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak történő bejelentéssel kérheti a közszolgáltatás rá vonatkozó ellátásának szüneteltetését, ha várhatóan egy naptári hónapot meghaladó időtartamban az ingatlan használatával felhagy úgy, hogy ott hulladék várhatóan nem keletkezik és az ingatlant más sem használja. A bejelentést a távollét kezdete előtt legalább 8 nappal korábban kell megtenni, és a szüneteltetést csak a bejelentést követő hónap első napjától lehet kérni. Az ingatlanhasználó az ingatlan újbóli használatba vételét 8 napon belül köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.


(2) A folyamatos szüneteltetésre irányuló kérelem legfeljebb egy naptári évre vonatkozhat, a szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítását a tárgyévet követő év január 15-ig az ingatlan használója írásban köteles kérni a Közszolgáltatótól.


(3) A szüneteltetési kérelmet a Közszolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek díjhátraléka nincs, vagy azt a kérelem benyújtásáig rendezte.


(4) Vitás esetben a Közszolgáltató írásban benyújtott kérelmére a polgármester az általa elvégzett vizsgálat alapján igazolást ad ki az ingatlan használatának helyzetéről.


10. § A külterületi és munkástelepi ingatlanhasználó szilárd háztartási hulladékát a Közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott szabványos, 120 literes zsákban beszállítva a faluközpontban található hulladéksziget mellé helyezheti a szállítás napját megelőző napon 12:00 órától a szállítás napján 9:00 óráig további díj felszámítása nélkül.


11. § (1) Nem tagadhatja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.


(2) Nem tagadható meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése, ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatás teljesítésében neki fel nem róható ok akadályozta, és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását.


12. § Ha az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, akkor az új tulajdonos vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a Közszolgáltató közötti szerződés létrejön. Ennek a bejelentésnek a megtételéig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.


13. § Az ingatlanhasználónak nem kell hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetnie azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 9. § alapján szünetel, és az ingatlanon a szünetelés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó hulladék nem kerül kihelyezésre.


14. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató által az ingatlanhasználónak negyedévente megküldött számla alapján kell megfizetni a számlán feltüntetett határidőben.


(2) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató visszafizeti, vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.


A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


15. § (1) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd vegyes hulladékot az ingatlanhasználótól rendszeresen, hetente egy alkalommal, az elkülönítetten gyűjtött hulladékot havonta egy alkalommal reggel 6:00 órai munkakezdéssel begyűjteni és elszállítani. Ha a begyűjtés napja húsvét, karácsony, újév napjára esik, a Közszolgáltató a következő munkanapon köteles a begyűjtést, szállítást elvégezni.


(2) A Közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni, illetve a begyűjtés alkalmával szennyezett közterület megtisztításáról gondoskodni.


(3) A gyűjtőedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A Közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli.


(4) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék begyűjtését, elszállítását, ha

a) a hulladék nem a 7. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott gyűjtőedényben, illetve nem a Közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre( kivéve a 7. § (4) bekezdésben foglalt esetet),

b) a hulladék sérült gyűjtőedényben került kihelyezésre,

c) a Közszolgáltató alkalmazottja érzékszervi észleléssel megállapítja, hogy a gyűjtőedénybe (zsákba) a 7. § (5) bekezdésében meghatározott hulladékot helyeztek el,

d) a gyűjtőedény körül nagy mennyiségben olyan hulladékot helyeznek el, amely a gyűjtőedény mozgatását és ürítését megakadályozza (nem tartozik ebbe a körbe az a hulladék, amely az ingatlanhasználónak fel nem róható okból a gyűjtőedényből kikerült),

e) a Közszolgáltató a gyűjtőedényt szállítóeszközével önhibáján kívül nem tudja megközelíteni, vagy a gyűjtőedény mozgatása, kiürítése a Közszolgáltatónak fel nem róható okból akadályozott.


16. § A Közszolgáltató külön jogszabályokban meghatározottak szerint a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a cél megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezelheti, azokat az ingatlanhasználó azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, számlázással, postázással, díjhátralék behajtásával kapcsolatos feladatai érdekében használhatja fel. A személyes adatok biztonságáról gondoskodni kell, az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, a nyilvánosságra hozás, a törlés, illetve a sérülés és megsemmisülés ellen. A természetes személyek adatait az önkormányzat biztosítja a szolgáltató részére.


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhoz kapcsolódó rendelkezések


17. §[3]


Záró rendelkezések


18. § Ez az önkormányzati rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.


19. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló15/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet.


Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

aljegyző
Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. június 24-én megalkotott fenti 8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2015. június 25.

dr. Jaksa Tibor

aljegyző


[1]

Módosította: 11/2017.(X.26.) ör. 1. §-a. Hatályos: 2017.11.01.-

[2]

Módosította: 13/2020.(XI.23.)ör. 1. §-a. Hatályos: 2020.11.24.-

[3]

Hatályon kívül helyezte: 11/2017.(X.26.) ör. 2. §-a. Hatálytalan: 2017.11.01.-