Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete

a helyi közszolgálati tisztviselők juttatásairól

Hatályos: 2020. 02. 14

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében, 226. § (7) bekezdésében, 232. § (3) bekezdésében, 232/A. § (1) bekezdésében, 234. § (3)–(4) bekezdésében, 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőre és – a 3. § kivételével – közszolgálati ügykezelőre terjed ki.


Illetményalap


2. § Az illetményalap 50 000 forint.


Illetménykiegészítés


3. § A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő és az érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.


Bankszámla-hozzájárulás


4. § A fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottat havonta megillető bankszámla-hozzájárulás mértéke 1000 forint, mely alapján számított éves összeg egy összegben a tárgyév szeptember hónapban kerül kifizetésre.


Egészségügyi költségtérítés


5. § Az egészségügyi költségtérítés egy foglalkoztatottra biztosított éves összege a 2. § szerinti illetményalappal megegyező összeg, melyet a foglalkoztatott a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal nevére kiállított, egészségügyi ellátás, vizsgálat, gyógyászati segédeszköz, védőszemüveg vásárlásáról szóló számla alapján jogosult igényelni. Az egészségügyi költségtérítés egy foglalkoztatottra biztosított éves összegének igénybe nem vett része a foglalkoztatott részére nem fizethető ki.


Közszolgálati Tisztviselők Napja


6. § A Közszolgálati Tisztviselők Napja (július 1.) munkaszüneti nap.


Igazgatási szünet


7. § Augusztus hónap első tíz munkanapjában a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetet tart, mely időszakban is az ügyeleti és szükség szerinti rendkívüli munkavégzést biztosítani kell.


Záró rendelkezés


8. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. február 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.


Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

jegyző


Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. február 12-én megalkotott fenti 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2020. február 13.

dr. Jaksa Tibor

jegyző