Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2016. 11. 26

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya a Pusztaszer község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra terjed ki.


2. § Pusztaszer község közigazgatási területe egy vegyes háziorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 49.


3. § Pusztaszer község közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. A körzet székhelye: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 49.


4. § A fogorvosi alapellátás és az iskolafogászat vonatkozásában Pusztaszer község közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 49.


5. § Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulásán keresztül a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.-vel megkötött megállapodás keretében biztosítja. Az ügyeleti ellátás telephelye: 6760 Kistelek, Rákóczi u. 4.


6. § Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 49. szám alatti Egészségházban biztosítanak.


7. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

aljegyző


Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. november 24-én megalkotott fenti 14/2016.(XI.25.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2016. november 25.

dr. Jaksa Tibor

aljegyző