Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020.(VII.1.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2020. 07. 02

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


A Képviselő-testület a többször módosított 1/2019.(II.28.) Kt. önkormányzati rendelettel megállapított 2019. évi költségvetése végrehajtását:


(1) 180.865.528Ft BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL


(2) 129.239.575Ft KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL


(3) 51.625.953Ft EGYENLEGGEL állapítja meg a rendelet mellékleteit képező részletező adatok alapján.


2. §


Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése bevételeinek (forrásainak) és kiadásainak (feladatainak) alakulását, azok tényszámait az önkormányzati költségvetés cím- és feladatrendjének bontásában a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:


(1) Önkormányzati Bevételek alaptevékenységeinek főösszege: 180.865.528Ft


(2) Önkormányzati Kiadások alaptevékenységeinek főösszege: 129.239.575Ft

A bevételeket és kiadásokat alaptevékenységenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


3. §


(1)  Az Önkormányzat vagyoni helyzetét, a beszámolási időszak elején és végén (2019. január 1. és 2019. december 31.) meglévő vagyon értékének összehasonlító kimutatásával a rendelet 4. melléklete szerinti vagyonmérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

Eszközök értéke összesen                                                                                                                                                                         935.915.860Ft

Források értéke összesen                                                                                         935.915.860Ft

Egyenleg                                                                                                                                                                                                    0Ft


Az immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 15. melléklet  tartalmazza.


(2) A felhalmozási (fejlesztési) célú vagyonelemek kimutatását az 3. mellékletben szereplő felhalmozási (fejlesztési) mérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek 26.677.094Ft

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások 7.569.052Ft

Egyenleg 19.108.042Ft


(3)  A működési célú vagyonelemek kimutatását az 3. melléklet szerinti működési mérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

Működési célú költségvetési és finanszírozási bevételek                                                                                                                                                  154.188.434Ft

Működési célú költségvetési és finanszírozási kiadások                                                                                                                                                   121.670.523Ft

Egyenleg                                                                                                                                                                                                             32.517.911Ft4. §


A Képviselő-testület a 2019. évi önkormányzati költségvetési maradvány kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg. A felhalmozási célú maradvány összege 19.108.042Ft, a működési célú maradvány összege 32.517.911Ft.

5. §


(1) Az önkormányzati bevételeket és kiadásokat a költségvetés cím- és feladatrendjének bontásában a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.

(2) A vagyonelemek kimutatását az 3. melléklet szerinti mérlegek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat vagyonváltozásai alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételeket és kiadásokat alaptevékenységenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(5) A 2019. évi önkormányzati maradvány kimutatását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(6)  Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 7. melléklet mutatja be.

(7)  A 2019. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat követeléseiről készített kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat kötelezettség jellegű sajátos elszámolások állományáról készített kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A központi költségvetési támogatásokról készített kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

(12) A 2019. évi képviselői-alap alapján meghatározott rész előirányzatok felhasználását a 13. melléklet tartalmazza.

(13) A foglalkoztatottak létszámát, személyi juttatásait a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(14) Az immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának összetételét a 15. melléklet tartalmazza.

6. §

Pusztaszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletet a szöveges beszámolóban és annak mellékleteiben szereplő adatokkal hagyja jóvá.


7. §

(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.


Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

jegyző


Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. június 30-án megalkotott fenti 7/2020.(VII.1.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2020. július 1.

dr. Jaksa Tibor

jegyző