Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi események és egyéb családi események engedélyezéséről, szolgáltatási díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Hatályos: 2021. 02. 01

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


Értelmező rendelkezések


1. § E rendelet alkalmazásában:

1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés létesítése,

2. egyéb családi esemény: a névadó és a házassági évforduló,

3. csengelei hivatal: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 6765 Csengele, Petőfi u. 13.

4. pusztaszeri hivatal: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltség 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.

5. hivatali helyiség: a hivatal épületében található házasságkötő-terem,

6. hivatali munkaidő: a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő.


A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli

anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai


2. § (1) Az anyakönyvvezetőnél illetékmentes kérelmet kell benyújtani a kérelem indokolásával:

a) a hivatali munkaidőben, hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény iránt,

b) a hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény iránt,

c) valamint a hivatali munkaidőn kívül történő és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény iránt.


(2) A jegyző az engedélyezési eljárása során a határozatot a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül hozza meg.


3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha a felek által megjelölt külső helyszín alkalmas az anyakönyvi esemény méltóságteljes lebonyolítására és a jogszabályban előírt feltételek biztosítására.


(2) Az engedélyező a helyszínen köteles meggyőződni arról, hogy a kérelemben megjelölt helyszín megfelel az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása feltételeinek, valamint jelen rendelet előírásainak.


(3) A hivatali helyiségen kívül engedélyezett helyszínen biztosítani kell a megfelelő méretű és minőségű fedett helyszínt, mely biztosítja az anyakönyv biztonságos kezelését.


4. § (1) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény – munkaszüneti napok kivételével –

a) január 1. és március 31. között szombaton 10 órától 16 óráig,

b) április 1. és október 31. között szombaton 14 órától 19 óráig,

c) november 1. és december 31. között szombaton 10 órától 16 óráig

engedélyezhető.


(2)[1] December 31-én, az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő szombati időpontban, illetve munkanapokon hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény csak különös méltánylást érdemlő esetben, a kérelemben részletesen kifejtett indokok alapján engedélyezhető.


Az anyakönyvi események és egyéb családi események

megrendezésének térítési díjai


5. § (1) Hivatali munkaidőben az anyakönyvi események és egyéb családi események vonatkozásában az

a) az ünnepség céljára az anyakönyvvezető döntése alapján kiválasztott, megfelelően berendezett helyiség biztosítása,

b) az ünnepi beszéd,

c) az emléklap és

d) az anyakönyvi kivonat

díjmentes.


(2) Az önkormányzat által biztosított egyéb szolgáltatásokért a jelen rendelet 1. mellékletében foglalt díjat kell megfizetni.


(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény, a hivatali munkaidőn kívül tartott anyakönyvi esemény, továbbá a hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén az önkormányzat részére fizetendő többletszolgáltatás díját és ebből az anyakönyvvezetőt megillető díjat e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


6. § (1) A térítési díj ellenében végzett szolgáltatásokat és azok díjtételeit az anyakönyvvezetők és a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek a családi esemény típusának megfelelő, e rendelet 3-6. mellékleteit képező megrendelőlapon rögzítik.


(2) A jelen rendelet 1-2. számú mellékletében meghatározott díjakat a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal által kiállított számla alapján kell megfizetni, és a díj megfizetését az erről szóló bizonylat bemutatásával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni legkésőbb az anyakönyvi eseményt vagy az egyéb családi eseményt megelőző 15. napon.


(3) Az anyakönyvi esemény vagy az egyéb családi esemény elmaradása esetén, ha azt a felek annak kitűzött időpontja előtt legalább 3 nappal bejelentik, a befizetett díjat 15 napon belül vissza kell fizetni a kérelmező részére.


7. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt az 2010. évi I. törvény 19. § (2) bekezdése alapján választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díjazás illeti meg.


(2) Az anyakönyvi eseményen és egyéb családi eseményen közreműködő személyek tiszteletdíjait jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


Záró rendelkezés


8. § Ez az önkormányzati rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.
Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

aljegyző


Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. június 28-án megalkotott fenti 6/2017.(VI.29.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2017. június 29.dr. Jaksa Tibor

aljegyző1. melléklet a 6/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelethezAz önkormányzat által biztosított egyéb szolgáltatásokért fizetendő díjak:


                                                                                           nettó egységár      bruttó egységár

(27% ÁFA)


Névadó díja hivatali munkaidőn túl a hivatalban:                     1.575,-Ft                         2000,-Ft


Hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli:                                                3.000,-Ft2. melléklet a 6/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelethez


Házasságkötés létesítése esetén fizetendő többletszolgáltatási díjak:


1.) Hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül:

            a) a hivatal épületén kívül                                                       bruttó 3.000,- Ft

            melyből az anyakönyvvezetőt megillető díjazás:                      bruttó 2.000,- Ft


2.) Hivatali helyiségen kívül (hivatali munkaidőben):

            a hivatal épületén kívül:                                                          bruttó 2.000,- Ft


3.) Hivatali munkaidőn kívül (hivatali helyiségben):                        bruttó 2.000,- Ft

            melyből az anyakönyvvezetőt megillető díjazás:                      bruttó 1.500,- Ft[1]

Módosította: 1/2021.(I.21.)ör. 1. §-a. Hatályos: 2021.02.01.- (A módosító rendeletetet hatályon kívül helyezte az 1/2021.(I.21.)ör. 2. §-a. Hatálytalan: 2021.02.02.-)